سیگما : mno000017

نام: 2- کلرو -N-​(5- کلرو -​2-​ هیدروکسی فنیل) استامید

نام انگلیسی : 2-Chloro-N-​(5-​chloro-​2-​hydroxyphenyl)​acetamide

فرمول: C8H7Cl2NO2

 

سیگما : 736953

نام: 2-​ هیدروکسی -​3-​ متیل -​5-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Hydroxy-​3-​methyl-​5-​ نیترو pyridine

فرمول: C6H6N2O3

 

سیگما : jrd0268

نام: 1-​(4-​ فلورو فنیل)​-​4-​ فنیل-​1H- پیرازول -5- آمین

نام انگلیسی : 1-​(4-​Fluorophenyl)​-​4-​phenyl-​1H-pyrazol-5-amine

فرمول: C15H12FN3

 

سیگما : cds016393

نام: 4-​ سولفامویل تیوفن -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-​sulfamoylthiophene-​2-​carboxylic acid

فرمول: C5H5NO4S2

 

سیگما : l510831

نام: 2-​ اتوکسی پیریدین -​3-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Ethoxypyridine-​3-​boronic acid

فرمول: C7H10BNO3

 

سیگما : 36290

نام: 1,3-​ دی کلرو -​2-​ پروپانول

نام انگلیسی : 1,3-​Dichloro-​2-​propanol

فرمول: (ClCH2)2CHOH

 

سیگما : 30560

نام: دکان

نام انگلیسی : Decane

فرمول: CH3(CH2)8CH3

 

سیگما : 532568

نام: M اتیل 3- یودو -​4-​ متوکسی بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 3-​iodo-​4-​methoxybenzoate

فرمول: CH3OC6H3(I)CO2CH3

 

سیگما : 592072

نام: فنتیل -2-13C- آمین

نام انگلیسی : Phenethyl-2-13C-amine

فرمول: C6H513CH2CH2NH2

 

سیگما : 702714

نام: لیتیم بورهیدرید محلول

نام انگلیسی : Lithium borohydride solution

فرمول: LiBH4

 

سیگما : 210130

نام: 1,3,6-​ نفتالین تری سولفونیک اسید تری سدیم سالت

نام انگلیسی : 1,3,6-​Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt

فرمول: C10H5(SO3Na)3

 

سیگما : 495387

نام: 5- سولفو ایزو فتالیک اسید مونو لیتیم سالت

نام انگلیسی : 5-Sulfoisophthalic acid monolithium salt

فرمول: LiO3SC6H3-1,3-(CO2H)2

 

سیگما : 730424

نام: N- بوتیل فتالیمید

نام انگلیسی : N-Butylphthalimide

فرمول: C12H13NO2

 

سیگما : c61003

نام: 1- کلرو -​8-​ نیترو نفتالین

نام انگلیسی : 1-​Chloro-​8-​ نیترو naphthalene

فرمول: C10H6ClNO2

 

سیگما : 593672

نام: 2,3-​ دی متوکسی نفتالین

نام انگلیسی : 2,3-​Dimethoxynaphthalene

فرمول: C10H6(OCH3)2

 

سیگما : cds005497

نام: 4-​(3-​ فلورو فنیل)​-​ پی پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​(3-​fluorophenyl)​-​piperidine hydrochloride

فرمول: C11H15ClFN

 

سیگما : cds014442

نام: 2-​ آمینو -​5-​ اتیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​amino-​5-​ethylbenzoic acid

فرمول: C9H11NO2

 

سیگما : w238503

نام: 1,3- دی متوکسی بنزن

نام انگلیسی : 1,3-Dimethoxybenzene

فرمول: C6H4(OCH3)2

 

سیگما : v800391

نام: سدیم نیترات

نام انگلیسی : Sodium nitrate

فرمول: NaNO3

 

سیگما : 133361

نام: 2-​ نفتالین سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​Naphthalenesulfonyl chloride

فرمول: C10H7ClO2S

 

سیگما : 715077

نام: ایزو بوتیل 4- هیدروکسی بنزوات

نام انگلیسی : Isobutyl 4-hydroxybenzoate

فرمول: C11H14O3

 

سیگما : 454842

نام: N- استیل فتالیمید

نام انگلیسی : N-Acetylphthalimide

فرمول: C10H7NO3

 

سیگما : 253898

نام: ترت - بوتیل اتیل اتر

نام انگلیسی : tert-Butyl ethyl ether

فرمول: C2H5OC(CH3)3

 

سیگما : 270520

نام: اتیل استات

نام انگلیسی : Ethyl acetate

فرمول: CH3COOC2H5

 

سیگما : m2545

نام: منیزیم استات تترا هیدرات

نام انگلیسی : Magnesium acetate tetrahydrate

فرمول: (CH3COO)2Mg · 4H2O

 

سیگما : 101664

نام: 4- کلرو -​2-​ نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​2-​ نیترو aniline

فرمول: ClC6H3(NO2)NH2

 

سیگما : 47278

نام: برومو دی کلرو استیک اسید محلول

نام انگلیسی : Bromodichloroacetic acid solution

فرمول: C2HBrCl2O2

 

سیگما : 521612

نام: 7- کلرو -​4-​ هیدروکسی -​3-​ کوینولین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 7-​Chloro-​4-​hydroxy-​3-​quinolinecarboxylic acid

فرمول: C10H6ClNO3

 

سیگما : 45920

نام: ایزو بوتیل استات

نام انگلیسی : Isobutyl acetate

فرمول: CH3COOCH2CH(CH3)2

 

سیگما : cds000564

نام: 2- متیل فنیل استات

نام انگلیسی : 2-Methylphenyl acetate

فرمول: C9H10O2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.