سیگما : 130265

نام: 2- نیترو پروپان

نام انگلیسی : 2- نیترو propane

فرمول: CH3CH(NO2)CH3

 

سیگما : cds006020

نام: 2-​برومو پیریدین -​3-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​bromopyridine-​3-​boronic acid

فرمول: C5H5BBrNO2

 

سیگما : cds012592

نام: 6-​( تری فلورو متیل )​-​1,2,3,4-​ تترا هیدرو کوینولین

نام انگلیسی : 6-​(trifluoromethyl)​-​1,2,3,4-​tetrahydroquinoline

فرمول: C10H10F3N

 

سیگما : 197882

نام: 1,3,3-​ تری متوکسی بوتان e

نام انگلیسی : 1,3,3-​Trimethoxybutane

فرمول: CH3C(OCH3)2CH2CH2OCH3

 

سیگما : 691453

نام: 3-​برومو -​5- یودو پیریدین

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​5-​iodopyridine

فرمول: C5H3BrIN

 

سیگما : 36927

نام: بنزیل بوتیل فتالئات

نام انگلیسی : Benzyl butyl phthalate

فرمول: 2-[CH3(CH2)3O2C]C6H4CO2CH2C6H5

 

سیگما : 56117

نام: 4-​(4-​ هیدروکسی فنیل) سیکلو هگزانون

نام انگلیسی : 4-​(4-​Hydroxyphenyl)​cyclohexanone

فرمول: C12H14O2

 

سیگما : 702145

نام: 2,6-​ دی کلرو پیریدین -​3- کربوکسامید

نام انگلیسی : 2,6-​Dichloropyridine-​3-​carboxamide

فرمول: C6H4Cl2N2O

 

سیگما : cds008861

نام: 5-​برومو -​ فوران -​2-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 5-​bromo-​furan-​2-​carbonyl chloride

فرمول: C5H2BrClO2

 

سیگما : 548863

نام: 3-​(4-​M اتیل فنوکسی ) پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(4-​Methylphenoxy)​propionic acid

فرمول: CH3C6H4O(CH2)2CO2H

 

سیگما : 578517

نام: سوکسینیک انیدرید -13C4

نام انگلیسی : Succinic anhydride-13C4

فرمول: 13C4H4O3

 

سیگما : n9829

نام: 3- نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 3- نیترو aniline

فرمول: O2NC6H4NH2

 

سیگما : otv000126

نام: (2,5-​ دی کلرو فنوکسی )​ استونیتریل

نام انگلیسی : (2,5-​Dichlorophenoxy)​acetonitrile

فرمول: C8H5Cl2NO

 

سیگما : 638331

نام: 4- سیانو بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 4-​Cyanobenzenesulfonyl chloride

فرمول: NCC6H4SO2Cl

 

سیگما : 703990

نام: 2-​برومو پیریدین -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Bromopyridine-​4-​carboxylic acid

فرمول: C6H4BrNO2

 

سیگما : 564052

نام: 3- فلور o-​4-​ پروپوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Fluoro-​4-​propoxyphenylboronic acid

فرمول: C9H12BFO3

 

سیگما : 737038

نام: 3-​ آمینو تترا هیدرو فوران

نام انگلیسی : 3-​Aminotetrahydrofuran

فرمول: C4H9NO

 

سیگما : 71329

نام: سدیم بروماید

نام انگلیسی : Sodium bromide

فرمول: NaBr

 

سیگما : n13037

نام: موینفس

نام انگلیسی : Mevinphos

فرمول: C7H13O6P

 

سیگما : cds019662

نام: 3-​(2,2,2-​ تری فلورو اتوکسی )​ فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(2,2,2-​Trifluoroethoxy)​phenylboronic acid

فرمول: C8H8BF3O3

 

سیگما : t49409

نام: 2,4,6- تری - ترت - بوتیل فنل

نام انگلیسی : 2,4,6-Tri-tert-butylphenol

فرمول: [(CH3)3C]3C6H2OH

 

سیگما : 486353

نام: ترت - بوتیل -d9- آمین

نام انگلیسی : tert-Butyl-d9-amine

فرمول: (CD3)3CNH2

 

سیگما : 71506

نام: سدیم فسفات مونو بازیک منوهیدرات

نام انگلیسی : Sodium phosphate monobasic monohydrate

فرمول: NaH2PO4 · H2O

 

سیگما : 597651

نام: 2- اتینیل آنیلین

نام انگلیسی : 2-Ethynylaniline

فرمول: HC≡CC6H4NH2

 

سیگما : v800034

نام: آمونیوم استات

نام انگلیسی : Ammonium acetate

فرمول: CH3CO2NH4

 

سیگما : w317209

نام: هگزیل ایزو بوتیرات

نام انگلیسی : Hexyl isobutyrate

فرمول: (CH3)2CHCO2(CH2)5CH3

 

سیگما : w509531

نام: M اتیل پالمیتات

نام انگلیسی : Methyl palmitate

فرمول: CH3(CH2)14CO2CH3

 

سیگما : 532886

نام: متیل 2-​ استامیدو -​5- کلرو بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 2-​acetamido-​5-​chlorobenzoate

فرمول: CH3CONHC6H3(Cl)CO2CH3

 

سیگما : cds002023

نام: 4-​(4- کلرو فنیل) تیوفن -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-​(4-​Chlorophenyl)​thiophene-​2-​carboxylic acid

فرمول: C11H7ClO2S

 

سیگما : 535257

نام: 2- کلرو -​6- فلور o بنزیل روی کلرید محلول

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​6-​fluorobenzylzinc chloride solution

فرمول: ClC6H3(F)CH2ZnCl

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.