سیگما : 246328

نام: 6-M اتیل ایندول

نام انگلیسی : 6-Methylindole

فرمول: C9H9N

 

سیگما : 728683

نام: 2-​ آمینو -​3-​( تری فلورو متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Amino-​3-​(trifluoromethyl)​pyridine

فرمول: C6H5F3N2

 

سیگما : 34068

نام: 4- فنیل فنل

نام انگلیسی : 4-Phenylphenol

فرمول: C6H5C6H4OH

 

سیگما : n2905

نام: نفتول AS- بی فسفات دی سدیم سالت هیدرات

نام انگلیسی : Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate

فرمول: C18H13BrNNa2O6P · xH2O

 

سیگما : l510963

نام: 2-​ فلورو -​4-​ متیل پیریدین -​5-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​4-​methylpyridine-​5-​boronic acid

فرمول: C6H7BFNO2

 

سیگما : 81283

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : 59850

نام: ایزو والریک اسید

نام انگلیسی : Isovaleric acid

فرمول: (CH3)2CHCH2COOH

 

سیگما : cds012399

نام: 1-​(2-​ متوکسی -​5-​ متیل فنیل) متان آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​(2-​methoxy-​5-​methylphenyl)​methanamine hydrochloride

فرمول: C9H14ClNO

 

سیگما : 704741

نام: 2- کلرو پیریدین -​3-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Chloropyridine-​3-​boronic acid

فرمول: C5H5BClNO2

 

سیگما : 49771

نام: گلیسیرین

نام انگلیسی : Glycerol

فرمول: HOCH2CH(OH)CH2OH

 

سیگما : 492582

نام: اتیل آمین -15N هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Ethylamine-15N hydrochloride

فرمول: C2H515NH2·HCl

 

سیگما : cds012021

نام: 4-​ متیل -​2-​ پروپوکسی آنیلین

نام انگلیسی : 4-​methyl-​2-​propoxyaniline

فرمول: C10H15NO

 

سیگما : 41517

نام: 1- نفتوکسی استیک اسید

نام انگلیسی : 1-Naphthoxyacetic acid

فرمول: C10H7OCH2CO2H

 

سیگما : b7880

نام: 8-برومو آدنوزین 3′,5′- سیکلیک مونو فسفات سدیم سالت

نام انگلیسی : 8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt

فرمول: C10H10BrN5NaO6P

 

سیگما : 574112

نام: 5-​(3,4-​ دی کلرو فنیل)​ فورفورال

نام انگلیسی : 5-​(3,4-​Dichlorophenyl)​furfural

فرمول: C11H6Cl2O2

 

سیگما : cds014140

نام: 4- آمینو -4′- فلورو بی فنیل

نام انگلیسی : 4-amino-4′-fluorobiphenyl

فرمول: C12H10FN

 

سیگما : cds015158

نام: 2-​ آمینو -​5-​برومو نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 2-​amino-​5-​bromonicotinic acid

فرمول: C6H5BrN2O2

 

سیگما : bog00003

نام: پیریمیدین -​2 تیو- کربوکسامید

نام انگلیسی : Pyrimidine-​2-​thiocarboxamide

فرمول: C5H5N3S

 

سیگما : 452416

نام: دکان -d22

نام انگلیسی : Decane-d22

فرمول: CD3(CD2)8CD3

 

سیگما : 35879

نام: 5,7-​ دی کلرو -​8-​ هیدروکسی -​2-​m اتیل کوینولین

نام انگلیسی : 5,7-​Dichloro-​8-​hydroxy-​2-​methylquinoline

فرمول: C10H7Cl2NO

 

سیگما : 238325

نام: آلیل یدید

نام انگلیسی : Allyl iodide

فرمول: CH2=CHCH2I

 

سیگما : cds017594

نام: 2-​ آمینو -​4,6-​ دی کلرو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​amino-​4,6-​dichlorobenzoic acid

فرمول: C7H5Cl2NO2

 

سیگما : cds012755

نام: 4,5-​ دی کلرو -​6-​ متیل -​2-​(2-​ پیریدیل )​ پیریمیدین

نام انگلیسی : 4,5-​dichloro-​6-​methyl-​2-​(2-​pyridyl)​pyrimidine

فرمول: C10H7Cl2N3

 

سیگما : cds003108

نام: 2- فلورو ماندلیک اسید

نام انگلیسی : 2-Fluoromandelic acid

فرمول: C8H7FO3

 

سیگما : cds019981

نام: 7- کلرو -1-ایندانون

نام انگلیسی : 7-Chloro-1-indanone

فرمول: C9H7ClO

 

سیگما : cds001727

نام: 4-​(2-​ اتوکسی اتیل )​ پی پیریدین

نام انگلیسی : 4-​(2-​Ethoxyethyl)​piperidine

فرمول: C9H19NO

 

سیگما : 524719

نام: فنیل روی بروماید محلول

نام انگلیسی : Phenylzinc bromide solution

فرمول: C6H5ZnBr

 

سیگما : cds000431

نام: سدیم 4-​ آمینو -​2,5-​ دی کلرو بنزن سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 4-​amino-​2,5-​dichlorobenzenesulfonate

فرمول: C6H4Cl2NNaO3S

 

سیگما : 665835

نام: 2-​ هیدروکسی -​6-​m اتیل -​3-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Hydroxy-​6-​methyl-​3-​ نیترو pyridine

فرمول: C6H6N2O3

 

سیگما : cds003728

نام: پتاسیم سیکلو هگزیل تری فلورو بورات

نام انگلیسی : potassium cyclohexyltrifluoroborate

فرمول: C6H11BF3K

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.