سیگما : 11607

نام: بوریک اسید

نام انگلیسی : Boric acid

فرمول: H3BO3

 

سیگما : 428523

نام: 5-​(4-​ نیترو فنیل)​ فورفورال

نام انگلیسی : 5-​(4-​ نیترو phenyl)​furfural

فرمول: C11H7NO4

 

سیگما : 02574

نام: 1,1- دی کلرو اتیلن

نام انگلیسی : 1,1-Dichloroethylene

فرمول: CH2=CCl2

 

سیگما : c66056

نام: 4-​(4- کلرو فنیل)​-​4-​ هیدروکسی پی پیریدین

نام انگلیسی : 4-​(4-​Chlorophenyl)​-​4-​hydroxypiperidine

فرمول: C11H14ClNO

 

سیگما : 247103

نام: 2-​برومو -​5-​ نیترو تولوئن

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​5-​ نیترو toluene

فرمول: CH3C6H3(NO2)Br

 

سیگما : cds005086

نام: 4-​فنیل-​1,2,3,6-​ تترا هیدرو پیریدین

نام انگلیسی : 4-​Phenyl-​1,2,3,6-​tetrahydropyridine

فرمول: C11H13N

 

سیگما : b66604

نام: 9-برومو فلورن

نام انگلیسی : 9-Bromofluorene

فرمول: C13H9Br

 

سیگما : 48712

نام: 1,4- دی کلرو بوتان e محلول

نام انگلیسی : 1,4-Dichlorobutane solution

فرمول: C4H8Cl2

 

سیگما : cds000458

نام: کوینولین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Quinoline hydrochloride

فرمول: C9H8ClN

 

سیگما : 423637

نام: بنزن -13C6

نام انگلیسی : Benzene-13C6

فرمول: 13C6H6

 

سیگما : 60220

نام: پتاسیم فسفات مونو بازیک

نام انگلیسی : Potassium phosphate monobasic

فرمول: KH2PO4

 

سیگما : 675407

نام: ترت - بوتیل m اتیل اتر

نام انگلیسی : tert-Butyl methyl ether

فرمول: (CH3)3COCH3

 

سیگما : l510629

نام: 2-​ متیل -​4-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​4-​ نیترو pyridine

فرمول: C6H6N2O2

 

سیگما : cds020197

نام: 4-​ فرمیل تترا هیدرو پیران

نام انگلیسی : 4-​Formyltetrahydropyran

فرمول: C6H10O2

 

سیگما : 692638

نام: 4-​ بنزیل فنیل برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 4-​Benzylphenylboronic acid pinacol ester

فرمول: C19H23BO2

 

سیگما : 562130

نام: 3-​برومو بنزیل منیزیم بروماید محلول

نام انگلیسی : 3-​Bromobenzylmagnesium bromide solution

فرمول: BrC6H4CH2MgBr

 

سیگما : 90446

نام: تری اتیلن گلایکل مونو دسیل اتر

نام انگلیسی : Triethylene glycol monodecyl ether

فرمول: CH3(CH2)9(OCH2CH2)3OH

 

سیگما : cds014296

نام: 2-​(4-​ فرمیل فنیل)​ استونیتریل

نام انگلیسی : 2-​(4-​formylphenyl)​acetonitrile

فرمول: C9H7NO

 

سیگما : cds013508

نام: 3- سیکلو پروپیل سولفامویل -​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​cyclopropylsulfamoyl-​benzoic acid

فرمول: C10H11NO4S

 

سیگما : cds020130

نام: 3- کلرو -​4-​ مورفولین oبنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​4-​morpholinobenzoic acid

فرمول: C11H12ClNO3

 

سیگما : 26530

نام: 2- کلرو تولوئن

نام انگلیسی : 2-Chlorotoluene

فرمول: CH3C6H4Cl

 

سیگما : cds014861

نام: N′- هیدروکسی -2- متیل پروپان ایمیدامید

نام انگلیسی : N′-hydroxy-2-methylpropanimidamide

فرمول: C4H10N2O

 

سیگما : 41774

نام: 1,4-​ دی متوکسی نفتالین

نام انگلیسی : 1,4-​Dimethoxynaphthalene

فرمول: C12H12O2

 

سیگما : 35835

نام: 2,5- دی کلرو فنل

نام انگلیسی : 2,5-Dichlorophenol

فرمول: Cl2C6H3OH

 

سیگما : 267600

نام: روی

نام انگلیسی : Zinc

فرمول: Zn

 

سیگما : cds004188

نام: 2-​ آمینو -​5-​(4- کلرو بنزیل )​-​1,3,4-​ تیادیازول

نام انگلیسی : 2-​amino-​5-​(4-​chlorobenzyl)​-​1,3,4-​thiadiazole

فرمول: C9H8ClN3S

 

سیگما : 572446

نام: 3-​M اتیل -​4-​ نیترو بنزیل بروماید

نام انگلیسی : 3-​Methyl-​4-​ نیترو benzyl bromide

فرمول: CH3C6H3(NO2)CH2Br

 

سیگما : 63770

نام: 3- مرکاپتو پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3-Mercaptopropionic acid

فرمول: HSCH2CH2CO2H

 

سیگما : 714747

نام: بی فنیل-3,4′,5- تری کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Biphenyl-3,4′,5-tricarboxylic acid

فرمول: C15H10O6

 

سیگما : 73775

نام: 4- نیترو فتالیک اسید

نام انگلیسی : 4- نیترو phthalic acid

فرمول: O2NC6H3(CO2H)2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.