سیگما : 728276

نام: (برومو اتینیل )​بنزن

نام انگلیسی : (Bromoethynyl)​benzene

فرمول: C8H5Br

 

سیگما : v900614

نام: 4- آمینو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-Aminobenzoic acid

فرمول: H2NC6H4CO2H

 

سیگما : cds002166

نام: 5-​(2-​ متیل فنیل)​-​1,3,4-​ تیادیازول -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 5-​(2-​Methylphenyl)​-​1,3,4-​thiadiazol-​2-​amine

فرمول: C9H9N3S

 

سیگما : m3409

نام: منیزیم سولفات محلول

نام انگلیسی : Magnesium sulfate solution

فرمول: MgSO4

 

سیگما : 542458

نام: 3-​ایزو پروپوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Isopropoxyphenylboronic acid

فرمول: (CH3)2CHOC6H4B(OH)2

 

سیگما : 35294

نام: اگزالیک اسید محلول

نام انگلیسی : Oxalic acid solution

فرمول: HOOCCOOH

 

سیگما : 188360

نام: (1R)-(−)-10- کامفور سولفونیک اسید آمونیوم سالت

نام انگلیسی : (1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt

فرمول: C10H19NO4S

 

سیگما : 521388

نام: 2,4-​ دی کلرو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2,4-​Dichlorophenylboronic acid

فرمول: Cl2C6H3B(OH)2

 

سیگما : 729760

نام: اتیل 4-​ فرمیل پیرول -​2-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 4-​formylpyrrole-​2-​carboxylate

فرمول: C8H9NO3

 

سیگما : syx00125

نام: 4-​ فرمیل -​2-​ایزو پروپیل تیازول

نام انگلیسی : 4-​Formyl-​2-​isopropylthiazole

فرمول: C7H9NOS

 

سیگما : 647950

نام: 3- کوینولین برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 3-Quinolineboronic acid pinacol ester

فرمول: C15H18BNO2

 

سیگما : cds010154

نام: 2-​( تری فلورو متیل )پیریدین -​4-​ برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 2-​(trifluoromethyl)​pyridine-​4-​boronic acid pinacol ester

فرمول: C12H15BF3NO2

 

سیگما : l510467

نام: 4-​برومو -​2-​ متوکسی آنیلین

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​2-​methoxyaniline

فرمول: C7H8BrNO

 

سیگما : 206911

نام: آلومینیوم کلرید

نام انگلیسی : Aluminum chloride

فرمول: AlCl3

 

سیگما : w378704

نام: 2-​M اتیل -​3-​ تترا هیدرو فوران تیول

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​3-​tetrahydrofuranthiol

فرمول: C5H10OS

 

سیگما : otv000282

نام: 2- کلرو -N-​(2-​ هیدروکسی -​5-​ نیترو فنیل) استامید

نام انگلیسی : 2-Chloro-N-​(2-​hydroxy-​5-​ نیترو phenyl)​acetamide

فرمول: C8H7ClN2O4

 

سیگما : 678570

نام: 5-​ متیل فوران -​2-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 5-​Methylfuran-​2-​carbonyl chloride

فرمول: C6H5ClO2

 

سیگما : 303360

نام: p- تولوئن سولفونیک اسید منوهیدرات

نام انگلیسی : p-Toluenesulfonic acid monohydrate

فرمول: CH3C6H4SO3H · H2O

 

سیگما : ade000177

نام: 2-​برومو -​4- یودو -​3-​ متوکسی پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​4-​iodo-​3-​methoxypyridine

فرمول: C6H5BrINO

 

سیگما : 00070

نام: استالدهید

نام انگلیسی : Acetaldehyde

فرمول: CH3CHO

 

سیگما : cds000304

نام: 2-​ایزو بوتیل -​4-​ متیل -​1,3-​ تیازول

نام انگلیسی : 2-​Isobutyl-​4-​methyl-​1,3-​thiazole

فرمول: C8H13NS

 

سیگما : 573418

نام: 3-​ آمینو -​3-​(4- فلور o فنیل) پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Amino-​3-​(4-​fluorophenyl)​propionic acid

فرمول: FC6H4CH(NH2)CH2CO2H

 

سیگما : 33393

نام: 2,3,4-​ تری کلرو فنل

نام انگلیسی : 2,3,4-​Trichlorophenol

فرمول: Cl3C6H2OH

 

سیگما : w253200

نام: گوایاکل

نام انگلیسی : Guaiacol

فرمول: (CH3O)C6H4OH

 

سیگما : 183431

نام: 4-برومو فنتیل الکل

نام انگلیسی : 4-Bromophenethyl alcohol

فرمول: BrC6H4CH2CH2OH

 

سیگما : ade000361

نام: 2-​ استیل آمینو -​ایزو نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Acetylamino-​isonicotinic acid

فرمول: C8H8N2O3

 

سیگما : 12799

نام: 1H- بنزو تری آزول

نام انگلیسی : 1H-Benzotriazole

فرمول: C6H5N3

 

سیگما : cds006750

نام: 6,7-​ دی متوکسی -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​ایزو کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 6,7-​dimethoxy-​1,2,3,4-​tetrahydro-​isoquinoline-​3-​carboxylic acid hydrochloride

فرمول: C12H16ClNO4

 

سیگما : 94736

نام: 4-​برومو -​3-​ اتوکسی آنیلین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​3-​ethoxyaniline hydrochloride

فرمول: C8H10BrNO · HCl

 

سیگما : 442287

نام: 2,3,6-​ تری کلرو فنل

نام انگلیسی : 2,3,6-​Trichlorophenol

فرمول: Cl3C6H2OH

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.