سیگما : ert096

نام: 2,2′,3,3′- تترا کلرو بی فنیل

نام انگلیسی : 2,2′,3,3′-Tetrachlorobiphenyl

فرمول: C12H6Cl4

 

سیگما : 380121

نام: استیک اسید

نام انگلیسی : Acetic acid

فرمول: CH3CO2H

 

سیگما : v800218

نام: یودین

نام انگلیسی : Iodine

فرمول: I2

 

سیگما : cds016358

نام: متیل 6- فرمیل نیکوتینات

نام انگلیسی : methyl 6-formylnicotinate

فرمول: C8H7NO3

 

سیگما : cds000709

نام: 5- سیکلو پروپیل -​1,3,4-​ تیادیازول -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 5-​Cyclopropyl-​1,3,4-​thiadiazol-​2-​amine

فرمول: C5H7N3S

 

سیگما : cds006373

نام: 2-​( هیدروکسی متیل )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(Hydroxymethyl)​phenylboronic acid

فرمول: C7H9BO3

 

سیگما : 768707

نام: 5- کلرو -​2-​ فلورو بنزالدهید

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​2-​fluorobenzaldehyde

فرمول: C7H4ClFO

 

سیگما : cds016299

نام: 6- پی پیریدین o پیریدین -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​piperidinopyridine-​2-​carboxylic acid

فرمول: C11H14N2O2

 

سیگما : cds012165

نام: 2-​ فرمیل -​4,5-​ دی متوکسی -​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​formyl-​4,5-​dimethoxy-​benzoic acid

فرمول: C10H10O5

 

سیگما : 680699

نام: 5- فلور o-​3-​ فرمیل -​2-​ متوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Fluoro-​3-​formyl-​2-​methoxyphenylboronic acid

فرمول: C8H8BFO4

 

سیگما : 453471

نام: 4- سیانو فنیل هیدرازین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​Cyanophenylhydrazine hydrochloride

فرمول: NCC6H4NHNH2 · HCl

 

سیگما : 711586

نام: 2-​( متیل آمینو )​ فنل

نام انگلیسی : 2-​(Methylamino)​phenol

فرمول: C7H9NO

 

سیگما : 241725

نام: تری ایزو پروپیل سیلیل کلرید

نام انگلیسی : Triisopropylsilyl chloride

فرمول: [(CH3)2CH]3SiCl

 

سیگما : cds013257

نام: 2,5- اگزو -​1,2,5,6,7,8-​ هگزا هیدرو کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,5-​dioxo-​1,2,5,6,7,8-​hexahydroquinoline-​3-​carboxylic acid

فرمول: C10H9NO4

 

سیگما : 357782

نام: 2,3,5-​ تری کلرو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2,3,5-​Trichlorobenzoic acid

فرمول: Cl3C6H2CO2H

 

سیگما : 38821

نام: 2,5-​ دی متوکسی تترا هیدرو فوران

نام انگلیسی : 2,5-​Dimethoxytetrahydrofuran

فرمول: C6H12O3

 

سیگما : 695866

نام: 4-​M اتیل -​3- پنتنیل برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 4-​Methyl-​3-​pentenylboronic acid pinacol ester

فرمول: C12H23BO2

 

سیگما : 560243

نام: 3- بنزیل آنیلین

نام انگلیسی : 3-Benzylaniline

فرمول: C6H5CH2C6H4NH2

 

سیگما : cds019037

نام: 2-​ آزیدو -​1-​ اتیل -​1H-​ بنزو ایمیدازول

نام انگلیسی : 2-​azido-​1-​ethyl-​1H-​benzoimidazole

فرمول: C9H9N5

 

سیگما : 02483

نام: اتانول

نام انگلیسی : Ethanol

فرمول: CH3CH2OH

 

سیگما : w200379

نام: استالدهید محلول

نام انگلیسی : Acetaldehyde solution

فرمول: CH3CHO

 

سیگما : 559881

نام: 2- بوتیل -5- کلرو -1H-​ ایمیدازول -​4- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 2-Butyl-5-chloro-1H-​imidazole-​4-​carboxaldehyde

فرمول: C3N2HClCHOCH2CH2CH2CH3

 

سیگما : cds002143

نام: 4-​(4-​ نیترو فنوکسی )​ آنیلین

نام انگلیسی : 4-​(4-​ نیترو phenoxy)​aniline

فرمول: C12H10N2O3

 

سیگما : cds009956

نام: (R)​-​ آلفا -​(3-​ متیل -​ بنزیل )​-​ پرولین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (R)​-​alpha-​(3-​methyl-​benzyl)​-​proline hydrochloride

فرمول: C13H18ClNO2

 

سیگما : 370490

نام: روی p- فنل سولفونات اکتاهیدرات

نام انگلیسی : Zinc p-phenolsulfonate octahydrate

فرمول: Zn(HOC6H4SO3)2 · 8H2O

 

سیگما : 758523

نام: 4-​برومو -​2-​( تری فلورو متیل )پیریدین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​2-​(trifluoromethyl)​pyridine hydrobromide

فرمول: C6H3BrF3N·HBr

 

سیگما : 03823

نام: اتیلن گلایکل مونو هگزیل اتر

نام انگلیسی : Ethylene glycol monohexyl ether

فرمول: CH3(CH2)5OCH2CH2OH

 

سیگما : 05841

نام: 2,2,2-​ تری فلورو اتانول

نام انگلیسی : 2,2,2-​Trifluoroethanol

فرمول: CF3CH2OH

 

سیگما : 661694

نام: 2-​(1- نفتیل )​ اتیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​(1-​Naphthyl)​ethylamine hydrochloride

فرمول: C12H14ClN

 

سیگما : 81331

نام: پلی -L- لایزین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : Poly-L-lysine hydrobromide

فرمول: -

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.