سیگما : 82762

نام: M اتانول

نام انگلیسی : Methanol

فرمول: CH3OH

 

سیگما : v800101

نام: کلسیم کربنات

نام انگلیسی : Calcium carbonate

فرمول: CaCO3

 

سیگما : d61563

نام: 1,2- دی کلرو اتان

نام انگلیسی : 1,2-Dichloroethane

فرمول: ClCH2CH2Cl

 

سیگما : 254525

نام: ترت - بوتیل پروپیونات

نام انگلیسی : tert-Butyl propionate

فرمول: CH3CH2COOC(CH3)3

 

سیگما : 667552

نام: 1- استیل -1H- بنزو تری آزول

نام انگلیسی : 1-Acetyl-1H-benzotriazole

فرمول: C8H7N3O

 

سیگما : 09739

نام: آمونیوم فرمات

نام انگلیسی : Ammonium formate

فرمول: HCO2NH4

 

سیگما : 593567

نام: 1,5-​ دی متوکسی نفتالین

نام انگلیسی : 1,5-​Dimethoxynaphthalene

فرمول: C10H6(OCH3)2

 

سیگما : 538728

نام: تری اتیل فسفات

نام انگلیسی : Triethyl phosphate

فرمول: (C2H5O)3PO

 

سیگما : 04401

نام: آمونیوم هیپو فسفیت

نام انگلیسی : Ammonium hypophosphite

فرمول: NH4H2PO2

 

سیگما : 646946

نام: 6-​ متوکسی -​2- نفتیل منیزیم بروماید محلول

نام انگلیسی : 6-​Methoxy-​2-​naphthylmagnesium bromide solution

فرمول: C11H9BrMgO

 

سیگما : 656348

نام: لیتیم 3-​ فلورو پیریدین -​2-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Lithium 3-​fluoropyridine-​2-​carboxylate

فرمول: C6H3LiFNO2

 

سیگما : cds005123

نام: پی پیریدین -​1-​yال- استیک اسید

نام انگلیسی : piperidin-​1-​yl-​acetic acid

فرمول: C7H13NO2

 

سیگما : 452890

نام: سدیم بورهیدرید

نام انگلیسی : Sodium borohydride

فرمول: NaBH4

 

سیگما : cds020349

نام: 3- سیانو پروپان -​1-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 3-​Cyanopropane-​1-​sulfonyl chloride

فرمول: C4H6ClNO2S

 

سیگما : cds007782

نام: 4- کلرو -​6,7-​ دی متوکسی کوینولین

نام انگلیسی : 4-​chloro-​6,7-​dimethoxyquinoline

فرمول: C11H10ClNO2

 

سیگما : 61700

نام: M اتیل دودکا نوئات

نام انگلیسی : Methyl dodecanoate

فرمول: CH3(CH2)10COOCH3

 

سیگما : 68556

نام: تترا متیل آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Tetramethylammonium hydroxide solution

فرمول: (CH3)4N(OH)

 

سیگما : 19690

نام: 2-برومو بوتان e

نام انگلیسی : 2-Bromobutane

فرمول: CH3CH2CHBrCH3

 

سیگما : cds011076

نام: 5- آمینو -1-فنیل-1H-​1,2,3-​ تری آزول -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-Amino-1-phenyl-1H-​1,2,3-​triazole-​4-​carboxylic acid

فرمول: C9H8N4O2

 

سیگما : 40347

نام: اتانول

نام انگلیسی : Ethanol

فرمول: CH3CH2OH

 

سیگما : t0200

نام: تانیک اسید

نام انگلیسی : Tannic acid

فرمول: C76H52O46

 

سیگما : cds007283

نام: 2-​(2-​ فلورو فنیل)​-​1-​ متیل پی پیرازین e

نام انگلیسی : 2-​(2-​Fluorophenyl)​-​1-​methylpiperazine

فرمول: C11H15FN2

 

سیگما : cds015749

نام: 1-​ بنزیل -​4-​ایزو سیناتو -​5-​ متیل -​1H-​1,2,3-​ تری آزول

نام انگلیسی : 1-​benzyl-​4-​isocyanato-​5-​methyl-​1H-​1,2,3-​triazole

فرمول: C11H10N4O

 

سیگما : 48538

نام: دی کلرو m اتان

نام انگلیسی : Dichloromethane

فرمول: CH2Cl2

 

سیگما : cds011151

نام: 5-​(2,2,2-​ تری فلورو -​ استیل آمینو )​-​ نفتالین -​1-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5-​(2,2,2-​trifluoro-​acetylamino)​-​naphthalene-​1-​sulfonyl chloride

فرمول: C12H7ClF3NO3S

 

سیگما : 550809

نام: فنیل گوانیدین کربنات سالت

نام انگلیسی : Phenylguanidine carbonate salt

فرمول: C6H5NHC(=NH)NH2·(H2CO3)x

 

سیگما : 190772

نام: 4-برومو بنزامید

نام انگلیسی : 4-Bromobenzamide

فرمول: BrC6H4CONH2

 

سیگما : cds015942

نام: 3- فرمیل فنیل 3- فنیل پروپ a نوئات

نام انگلیسی : 3-formylphenyl 3-phenylpropanoate

فرمول: C16H14O3

 

سیگما : m27409

نام: 3-M اتیل آدیپیک اسید

نام انگلیسی : 3-Methyladipic acid

فرمول: HO2CCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H

 

سیگما : 707856

نام: 1-​برومو -​4- کلرو بنزن -​2,3,5,6-​d4

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​4-​chlorobenzene-​2,3,5,6-​d4

فرمول: C6D4BrCl

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.