سیگما : 306967

نام: ایزو پنتیل استات

نام انگلیسی : Isopentyl acetate

فرمول: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

 

سیگما : cds012999

نام: 5-​(4-​ فلورو -​ فنیل)​- تیوفن -​2-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 5-​(4-​fluoro-​phenyl)​-​thiophene-​2-​carbaldehyde

فرمول: C11H7FOS

 

سیگما : 590118

نام: اتیل 2- پروپیل اکریلات

نام انگلیسی : Ethyl 2-propylacrylate

فرمول: C8H14O2

 

سیگما : 251208

نام: اتیل 3- هیدروکسی بنزوات

نام انگلیسی : Ethyl 3-hydroxybenzoate

فرمول: HOC6H4CO2C2H5

 

سیگما : 126004

نام: 2,4-​ دی کلرو -​6-​ نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 2,4-​Dichloro-​6-​ نیترو aniline

فرمول: Cl2C6H2(NO2)NH2

 

سیگما : ade000425

نام: 2-​( ترت - بوتوکسی کربونیل آمینو )​-​4- کلرو نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(tert-​Butoxycarbonylamino)​-​4-​chloronicotinic acid

فرمول: C11H13ClN2O4

 

سیگما : 248983

نام: (S)-(+)-α- متوکسی فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid

فرمول: C6H5CH(OCH3)CO2H

 

سیگما : cds018961

نام: 1,1-​ دی متوکسی -​2-​ایزو سیناتو اتان

نام انگلیسی : 1,1-​dimethoxy-​2-​isocyanatoethane

فرمول: C5H9NO3

 

سیگما : m59203

نام: M اتیل نیکوتینات

نام انگلیسی : Methyl nicotinate

فرمول: C7H7NO2

 

سیگما : cds009706

نام: 4,5,6,7-​ تترا هیدرو -​1-​ بنزو تیوفن -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4,5,6,7-​tetrahydro-​1-​benzothiophene-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H10O2S

 

سیگما : a2646

نام: دی- آرژنین

نام انگلیسی : D-Arginine

فرمول: H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H

 

سیگما : 31058

نام: λ- سیهالوترین

نام انگلیسی : λ-Cyhalothrin

فرمول: C23H19ClF3NO3

 

سیگما : e21604

نام: اتیل سیکلو پروپان کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl cyclopropanecarboxylate

فرمول: C3H5CO2C2H5

 

سیگما : 548987

نام: 2,5- دی کلرو بنزیل بروماید

نام انگلیسی : 2,5-Dichlorobenzyl bromide

فرمول: Cl2C6H3CH2Br

 

سیگما : cds007828

نام: 4- کلرو -​3-​ متوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​chloro-​3-​methoxyphenylboronic acid

فرمول: C7H8BClO3

 

سیگما : 588660

نام: فنیل-13C6- استیک اسید

نام انگلیسی : Phenyl-13C6-acetic acid

فرمول: 13C6H5CH2CO2H

 

سیگما : 278017

نام: بنزیل الکل -α-13C

نام انگلیسی : Benzyl alcohol-α-13C

فرمول: C6H513CH2OH

 

سیگما : 630950

نام: 2,4- دی کلرو -N- متیل آنیلین

نام انگلیسی : 2,4-Dichloro-N-methylaniline

فرمول: C7H7Cl2N

 

سیگما : ade000303

نام: 5-​برومو -​2- کلرو -​3- یودو -پیریدین

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​chloro-​3-​iodo-​pyridine

فرمول: C5H2BrClIN

 

سیگما : 86145

نام: سولفو کلرو فنل S سدیم کلسیم سالت

نام انگلیسی : Sulfochlorophenol S sodium calcium salt

فرمول: C22H14Cl2N4O16S4

 

سیگما : 189286

نام: 4- نیترو بنزامید

نام انگلیسی : 4- نیترو benzamide

فرمول: O2NC6H4CONH2

 

سیگما : cbr01168

نام: 4-​ متیل -​1-​ پروپیل -​1H-​ پیرازول -​5-​ آمین

نام انگلیسی : 4-​Methyl-​1-​propyl-​1H-​pyrazol-​5-​amine

فرمول: C7H13N3

 

سیگما : c7519

نام: کولین بی کربنات

نام انگلیسی : Choline bicarbonate

فرمول: C5H14NO · HCO3

 

سیگما : cds014995

نام: 2- کلرو -​3- سیانو پیرازین

نام انگلیسی : 2-​chloro-​3-​cyanopyrazine

فرمول: C5H2ClN3

 

سیگما : v800176

نام: اتیل استات

نام انگلیسی : Ethyl acetate

فرمول: CH3COOC2H5

 

سیگما : 81310

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : 442690

نام: لیتیم فرمات منوهیدرات

نام انگلیسی : Lithium formate monohydrate

فرمول: HCO2Li · H2O

 

سیگما : 377945

نام: 1-​( تری ایزو پروپیل سیلیل )​ پیرول

نام انگلیسی : 1-​(Triisopropylsilyl)​pyrrole

فرمول: C13H25NSi

 

سیگما : 359033

نام: دی اتیلن گلایکل مونو اتیل اتر استات

نام انگلیسی : Diethylene glycol monoethyl ether acetate

فرمول: C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3

 

سیگما : cds000075

نام: 1-(2-برومو اتیل )-1H- پیرول

نام انگلیسی : 1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole

فرمول: C6H8BrN

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.