سیگما : 112771

نام: M اتیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : Methyl isothiocyanate

فرمول: CH3NCS

 

سیگما : 60240

نام: پتاسیم فلورید

نام انگلیسی : Potassium fluoride

فرمول: KF

 

سیگما : 35840

نام: M اتیل دی کلرو استات

نام انگلیسی : Methyl dichloroacetate

فرمول: Cl2CHCOOCH3

 

سیگما : cds004405

نام: 2-​ فلورو -​5-​( تری فلورو متوکسی )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​5-​(trifluoromethoxy)​phenylboronic acid

فرمول: C7H5BF4O3

 

سیگما : cbr00313

نام: 1-​( متوکسی متیل ) سیکلو بوتان e کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​(Methoxymethyl)​cyclobutanecarboxylic acid

فرمول: C7H12O3

 

سیگما : v800383

نام: سدیم هیدروکسی

نام انگلیسی : Sodium hydroxide

فرمول: NaOH

 

سیگما : 110310

نام: دی اتیلن گلایکل بوتیل اتر

نام انگلیسی : Diethylene glycol butyl ether

فرمول: CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH

 

سیگما : p4408

نام: پلی -دی- لایزین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : Poly-D-lysine hydrobromide

فرمول: D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr

 

سیگما : 160210

نام: 4- نیترو فنیل کلرو فرمات

نام انگلیسی : 4- نیترو phenyl chloroformate

فرمول: ClCO2C6H4NO2

 

سیگما : 110078

نام: استالدهید

نام انگلیسی : Acetaldehyde

فرمول: CH3CHO

 

سیگما : 209759

نام: 2-​M اتیل سیکلو پروپان کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Methylcyclopropanecarboxylic acid

فرمول: CH3C3H4CO2H

 

سیگما : cds002220

نام: 3-​(2-​فنیل اتوکسی )​بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​(2-​Phenylethoxy)​benzaldehyde

فرمول: C15H14O2

 

سیگما : 474991

نام: 3-​برومو -​4-​ متیل تیوفن

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​4-​methylthiophene

فرمول: C5H5BrS

 

سیگما : 84215

نام: سالیسیلیک اسید

نام انگلیسی : Salicylic acid

فرمول: 2-(HO)C6H4CO2H

 

سیگما : cds002899

نام: 2- کلرو -​6-​ فلورو -​3-​ متیل فنل

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​6-​fluoro-​3-​methylphenol

فرمول: C7H6ClFO

 

سیگما : g0546

نام: پلی -ال- گلوتامیک اسید سدیم سالت

نام انگلیسی : Poly-L-glutamic acid sodium salt

فرمول: -

 

سیگما : 79620

نام: فسفوریک اسید

نام انگلیسی : Phosphoric acid

فرمول: H3PO4

 

سیگما : 649740

نام: 4-​ متیل -​2-​ تیازول کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 4-​Methyl-​2-​thiazolecarboxaldehyde

فرمول: C5H5NOS

 

سیگما : 659762

نام: پتاسیم 4-​( هیدروکسی متیل )​فنیل تری فلورو بورات

نام انگلیسی : Potassium 4-​(hydroxymethyl)​phenyltrifluoroborate

فرمول: C7H7BF3KO

 

سیگما : 72061

نام: سدیم تری فسفات پنتا بازیک

نام انگلیسی : Sodium triphosphate pentabasic

فرمول: Na5P3O10

 

سیگما : bbo000236

نام: 4-​برومو -​6-​ متوکسی -​2-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​6-​methoxy-​2-​methylquinoline

فرمول: C11H10BrNO

 

سیگما : cds007154

نام: (R)​-​(+)​-​3-​ هیدروکسی -​3-​ فنیل پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : (R)​-​(+)​-​3-​hydroxy-​3-​phenylpropionic acid

فرمول: C9H10O3

 

سیگما : jrd0414

نام: 2-​ بنزیل -​4-​برومو فنل

نام انگلیسی : 2-​Benzyl-​4-​bromophenol

فرمول: C13H11BrO

 

سیگما : 730742

نام: 2- یودو -​3-​ نیترو تولوئن

نام انگلیسی : 2-​Iodo-​3-​ نیترو toluene

فرمول: C7H6INO2

 

سیگما : 174556

نام: 4- متوکسی -1- نفتول

نام انگلیسی : 4-Methoxy-1-naphthol

فرمول: CH3OC10H6OH

 

سیگما : sch045

نام: 2,3,3′,4,4′,5- هگزا کلرو بی فنیل

نام انگلیسی : 2,3,3′,4,4′,5-Hexachlorobiphenyl

فرمول: C12H4Cl6

 

سیگما : 26550

نام: 4- کلرو تولوئن

نام انگلیسی : 4-Chlorotoluene

فرمول: CH3C6H4Cl

 

سیگما : 251003

نام: 2-​برومو -​3-​m اتیل بوتریک اسید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​3-​methylbutyric acid

فرمول: (CH3)2CHCHBrCOOH

 

سیگما : u115

نام: U-101958 مالئات سالت

نام انگلیسی : U-101958 maleate salt

فرمول: C21H29N3O · C4H4O4

 

سیگما : cds015089

نام: 1H-​ ایمیدازول -​4-​ کربوتیوآمید

نام انگلیسی : 1H-​imidazole-​4-​carbothioamide

فرمول: C4H5N3S

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.