سیگما : 638870

نام: 2- کلرو -​4- سیانو بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​4-​cyanobenzenesulfonyl chloride

فرمول: NCC6H3(Cl)SO2Cl

 

سیگما : l810000hh

نام: استونیتریل

نام انگلیسی : Acetonitrile

فرمول: CH3CN

 

سیگما : 434183

نام: منیزیم سولفات منوهیدرات

نام انگلیسی : Magnesium sulfate monohydrate

فرمول: MgSO4 · H2O

 

سیگما : cds017657

نام: فوران -2- سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : furan-2-sulfonyl chloride

فرمول: C4H3ClO3S

 

سیگما : 590932

نام: 3- فنوکسی بنزیل کلرید

نام انگلیسی : 3-Phenoxybenzyl chloride

فرمول: C6H5OC6H4CH2Cl

 

سیگما : 105023

نام: برومو مالئیک انیدرید

نام انگلیسی : Bromomaleic anhydride

فرمول: C4HBrO3

 

سیگما : cds002033

نام: 6-​برومو -​4- کلرو -​2-​( تری فلورو متیل )​ کوینولین

نام انگلیسی : 6-​Bromo-​4-​chloro-​2-​(trifluoromethyl)​quinoline

فرمول: C10H4BrClF3N

 

سیگما : 633879

نام: 1,1,1,3,3,3-​ هگزا فلورو -​2-​( فلورو متوکسی )​ پروپان -​d3

نام انگلیسی : 1,1,1,3,3,3-​Hexafluoro-​2-​(fluoromethoxy)​propane-​d3

فرمول: CF3CD(OCD2F)CF3

 

سیگما : t72605

نام: تری m اتیل استیل کلرید

نام انگلیسی : Trimethylacetyl chloride

فرمول: (CH3)3CCOCl

 

سیگما : cds015538

نام: 2,4-​ دی کلرو -​5-​ آمینو -​6-​ متیل پیریمیدین

نام انگلیسی : 2,4-​dichloro-​5-​amino-​6-​methylpyrimidine

فرمول: C5H5Cl2N3

 

سیگما : cbr00006

نام: 1-​ اتیل -​1H-​ ایمیدازول -​5-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 1-​Ethyl-​1H-​imidazole-​5-​carbaldehyde

فرمول: C6H8N2O

 

سیگما : cds016601

نام: 2-​ هیدروکسی -​6-​ متوکسی -​ کوینولین -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​hydroxy-​6-​methoxy-​quinoline-​4-​carboxylic acid

فرمول: C11H9NO4

 

سیگما : sch048

نام: 2,2′,3,4′,5,5′,6- هپتا کلرو بی فنیل

نام انگلیسی : 2,2′,3,4′,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl

فرمول: -

 

سیگما : 605719

نام: متیل استئارات -13C18

نام انگلیسی : Methyl stearate-13C18

فرمول: 13CH3(13CH2)1613CO2CH3

 

سیگما : cds008467

نام: 2′- متوکسی -3-(4- متوکسی فنیل) پروپیوفنون

نام انگلیسی : 2′-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)propiophenone

فرمول: C17H18O3

 

سیگما : cds001168

نام: 2,3,4,6-​ تترا فلورو بنزیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2,3,4,6-​Tetrafluorobenzylamine hydrochloride

فرمول: C7H6ClF4N

 

سیگما : b6531

نام: 4- ترت - بوتیل -5- متوکسی -o- بنزو کوینون

نام انگلیسی : 4-tert-Butyl-5-methoxy-o-benzoquinone

فرمول: C11H14O3

 

سیگما : w236705

نام: n- دسیل استات

نام انگلیسی : n-Decyl acetate

فرمول: CH3CO2(CH2)9CH3

 

سیگما : cds010274

نام: 4-​( هیدروکسی متیل )​ تیازول

نام انگلیسی : 4-​(hydroxymethyl)​thiazole

فرمول: C4H5NOS

 

سیگما : v900723

نام: 5- متیل فورفورال

نام انگلیسی : 5-Methylfurfural

فرمول: C6H6O2

 

سیگما : cbr01399

نام: 3- کلرو -​5-​( تری فلورو متیل )​-​1H-​1,2,4-​ تری آزول

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​5-​(trifluoromethyl)​-​1H-​1,2,4-​triazole

فرمول: C3HClF3N3

 

سیگما : cds003343

نام: 1-​(2,4-​ دی کلرو فنیل) سیکلو پروپان کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​(2,4-​Dichlorophenyl)​cyclopropanecarboxylic acid

فرمول: C10H8Cl2O2

 

سیگما : 394238

نام: پیرولیدین

نام انگلیسی : Pyrrolidine

فرمول: C4H9N

 

سیگما : 514101

نام: 1,2,4-​ بوتان e تری کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1,2,4-​Butanetricarboxylic acid

فرمول: HO2CCH2CH2CH(CO2H)CH2CO2H

 

سیگما : 492027

نام: کلسیم کربنات -13C

نام انگلیسی : Calcium carbonate-13C

فرمول: Ca13CO3

 

سیگما : cbr01369

نام: 1-​(1-​ پروپیل سیکلو بوتیل ) متان آمین

نام انگلیسی : 1-​(1-​Propylcyclobutyl)​methanamine

فرمول: C8H17N

 

سیگما : 419664

نام: آلیل 2,4,6- تری برومو فنیل اتر

نام انگلیسی : Allyl 2,4,6-tribromophenyl ether

فرمول: Br3C6H2OCH2CH=CH2

 

سیگما : 89015

نام: 2- تیوفن استیک اسید

نام انگلیسی : 2-Thiopheneacetic acid

فرمول: C6H6O2S

 

سیگما : 169986

نام: 4-​ متوکسی فنیل استونیتریل

نام انگلیسی : 4-​Methoxyphenylacetonitrile

فرمول: CH3OC6H4CH2CN

 

سیگما : b9151

نام: 5-​برومو -​4- کلرو -​3-​ ایندولیل بوتیرات

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​4-​chloro-​3-​indolyl butyrate

فرمول: C12H11BrClNO2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.