سیگما : 658480

نام: 2-​ آمینو -​5-​m اتیل -​4-​فنیل تیازول

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​methyl-​4-​phenylthiazole

فرمول: C10H10N2S

 

سیگما : n6250

نام: 1,3-​دی هیدروکسی نفتالین

نام انگلیسی : 1,3-​Dihydroxynaphthalene

فرمول: C10H6(OH)2

 

سیگما : 638781

نام: 5- کلرو -​6-​ متوکسی -​1-​ایندانون

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​6-​methoxy-​1-​indanone

فرمول: C10H9ClO2

 

سیگما : p20955

نام: 2- فنیل بوتریک اسید

نام انگلیسی : 2-Phenylbutyric acid

فرمول: CH3CH2CH(C6H5)COOH

 

سیگما : 47733u

نام: 2- هگزانون

نام انگلیسی : 2-Hexanone

فرمول: CH3(CH2)3COCH3

 

سیگما : 468266

نام: پلی (اتیلن گلایکل ) 2,4,6-​ تری s(1-​فنیل اتیل )​فنیل اتر متااکریلات محلول

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol) 2,4,6-​tris(1-​phenylethyl)​phenyl ether methacrylate solution

فرمول: H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H2[CH(CH3)C6H5)]3

 

سیگما : 313661

نام: نفتالین -1-14C

نام انگلیسی : Naphthalene-1-14C

فرمول: C10H8

 

سیگما : cds001617

نام: 2- کلرو -​6-​ نیترو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​6-​ نیترو benzoic acid

فرمول: C7H4ClNO4

 

سیگما : 645982

نام: 4-​(4-​ فرمیل فنیل)پیریدین

نام انگلیسی : 4-​(4-​Formylphenyl)​pyridine

فرمول: C12H9NO

 

سیگما : cds002403

نام: 1-​ اتوکسی -​3-​ایزو سیناتو پروپان

نام انگلیسی : 1-​Ethoxy-​3-​isocyanatopropane

فرمول: C6H11NO2

 

سیگما : cds015942

نام: 3- فرمیل فنیل 3- فنیل پروپ a نوئات

نام انگلیسی : 3-formylphenyl 3-phenylpropanoate

فرمول: C16H14O3

 

سیگما : cds005231

نام: (2-​ اتوکسی -​4-​ فرمیل فنوکسی ) استیک اسید

نام انگلیسی : (2-​Ethoxy-​4-​formylphenoxy)​acetic acid

فرمول: C11H12O5

 

سیگما : 69869

نام: 4-​ هیدروکسی -​3-​ متوکسی فنیل گلایکل سولفات پتاسیم سالت

نام انگلیسی : 4-​Hydroxy-​3-​methoxyphenylglycol sulfate potassium salt

فرمول: C9H11KO7S

 

سیگما : cds014847

نام: متیل 2-​ آمینو -​5-​ اتیل -​1,3-​ تیازول -​4-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : methyl 2-​amino-​5-​ethyl-​1,3-​thiazole-​4-​carboxylate

فرمول: C7H10N2O2S

 

سیگما : v900662

نام: 3,5-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3,5-​Pyridinedicarboxylic acid

فرمول: C7H5NO4

 

سیگما : 523305

نام: پلی (2-​ وینیل پیریدین )

نام انگلیسی : Poly(2-​vinylpyridine)

فرمول: -

 

سیگما : 157333

نام: 3- کلروآنیزول

نام انگلیسی : 3-Chloroanisole

فرمول: ClC6H4OCH3

 

سیگما : w245208

نام: اتیل فنیل استات

نام انگلیسی : Ethyl phenylacetate

فرمول: C6H5CH2COOC2H5

 

سیگما : cds012439

نام: 2-​(3-​ متیل فنوکسی )​-​1- اتان آمین

نام انگلیسی : 2-​(3-​methylphenoxy)​-​1-​ethanamine

فرمول: C9H13NO

 

سیگما : 142514

نام: 3-برومو پروپیونیل کلرید

نام انگلیسی : 3-Bromopropionyl chloride

فرمول: BrCH2CH2COCl

 

سیگما : 614688

نام: 4-​ هیدروکسی بنزالدهید -α-d

نام انگلیسی : 4-​Hydroxybenzaldehyde-α-d

فرمول: C7DH5O2

 

سیگما : cds000301

نام: 2-​ متیل -​1,3-​ تیازول

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​1,3-​thiazole

فرمول: C4H5NS

 

سیگما : cds003028

نام: 5-​برومو -​2-​ فلورو -​3-​ متیل پیریدین

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​fluoro-​3-​methylpyridine

فرمول: C6H5BrFN

 

سیگما : 016430

نام: ال- آرژنین

نام انگلیسی : L-Arginine

فرمول: H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H

 

سیگما : 446912

نام: 1H-​ بنزو تری آزول -​1- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 1H-​Benzotriazole-​1-​carboxaldehyde

فرمول: C7H5N3O

 

سیگما : cds017527

نام: 2- کلرو -​N-​(2-​ فوریل متیل )​ایزو نیکوتی نامید

نام انگلیسی : 2-​chloro-​N-​(2-​furylmethyl)​isonicotinamide

فرمول: C11H9ClN2O2

 

سیگما : w285706

نام: فنتیل استات

نام انگلیسی : Phenethyl acetate

فرمول: CH3COOCH2CH2C6H5

 

سیگما : b7886

نام: S- بوتیل گلوتاتیون

نام انگلیسی : S-Butylglutathione

فرمول: C14H25N3O6S

 

سیگما : w245704

نام: اتیل پیروات

نام انگلیسی : Ethyl pyruvate

فرمول: CH3COCOOC2H5

 

سیگما : 181889

نام: پلی ( اتیل اکریلات ) محلول

نام انگلیسی : Poly(ethyl acrylate) solution

فرمول: -

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.