سیگما : d4645

نام: سدیم 3,5-​ دی کلرو -​2-​ هیدروکسی بنزن سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 3,5-​dichloro-​2-​hydroxybenzenesulfonate

فرمول: C6H3Cl2NaO4S

 

سیگما : 736090

نام: 3- نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 3- نیترو pyridine

فرمول: C5H4N2O2

 

سیگما : 647691

نام: 4-​ استامیدو -​3-​ نیترو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Acetamido-​3-​ نیترو benzoic acid

فرمول: CH3CONHC6H3(NO2)CO2H

 

سیگما : 13616

نام: (S)​-​4-​ بنزیل -​2-​ اگزازولیدیون

نام انگلیسی : (S)​-​4-​Benzyl-​2-​oxazolidinone

فرمول: C10H11NO2

 

سیگما : cds003838

نام: 2-​ پیرولیدین -​1-​yال-​1,3-​ تیازول -​5-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 2-​pyrrolidin-​1-​yl-​1,3-​thiazole-​5-​carbaldehyde

فرمول: C8H10N2OS

 

سیگما : cds008196

نام: 8-​برومو -​5-​ تری فلورو متیل کوینولین

نام انگلیسی : 8-​bromo-​5-​trifluoromethylquinoline

فرمول: C10H5BrF3N

 

سیگما : 326836

نام: 4- نیترو گوایاکل پتاسیم سالت هیدرات

نام انگلیسی : 4- نیترو guaiacol potassium salt hydrate

فرمول: O2NC6H3(OCH3)OK · xH2O

 

سیگما : 154601

نام: استونیتریل

نام انگلیسی : Acetonitrile

فرمول: CH3CN

 

سیگما : 34254

نام: استیک اسید محلول

نام انگلیسی : Acetic acid solution

فرمول: CH3CO2H

 

سیگما : 477559

نام: 4-​برومو -​2- فلور o بنزیل بروماید

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​2-​fluorobenzyl bromide

فرمول: BrC6H3(F)CH2Br

 

سیگما : cds017017

نام: 7-​ متوکسی -​2-​ متیل کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 7-​methoxy-​2-​methylquinoline-​3-​carboxylic acid

فرمول: C12H11NO3

 

سیگما : 93546

نام: 6- کلرو -3- ایندولیل بتا -دی- گلوکو پیرانوزید

نام انگلیسی : 6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside

فرمول: C14H16ClNO6

 

سیگما : 128937

نام: N- بنزیل آنیلین

نام انگلیسی : N-Benzylaniline

فرمول: C6H5CH2NHC6H5

 

سیگما : e26258

نام: اتیلن کربنات

نام انگلیسی : Ethylene carbonate

فرمول: C3H4O3

 

سیگما : cds012121

نام: 1-​( سیکلو پنتیل کربونیل )​ پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-​(cyclopentylcarbonyl)​piperazine

فرمول: C10H18N2O

 

سیگما : 63226

نام: بنزامیدین هیدرو کلرید 1 M محلول

نام انگلیسی : Benzamidine hydrochloride 1 M solution

فرمول: -

 

سیگما : 463728

نام: منگنز

نام انگلیسی : Manganese

فرمول: Mn

 

سیگما : 663859

نام: سدیم استات -13C2

نام انگلیسی : Sodium acetate-13C2

فرمول: 13CH313CO2Na

 

سیگما : 187275

نام: 3- سیکلو پنتیل -​1-​ پروپانول

نام انگلیسی : 3-​Cyclopentyl-​1-​propanol

فرمول: C5H9(CH2)3OH

 

سیگما : e50604

نام: اتیل تری فنیل فسفونیوم بروماید

نام انگلیسی : Ethyltriphenylphosphonium bromide

فرمول: [(C6H5)3P+C2H5]Br-

 

سیگما : 239720

نام: بتا - آلانین

نام انگلیسی : β-Alanine

فرمول: NH2CH2CH2COOH

 

سیگما : 754854

نام: 5-​ آمینو -​2- کلرو -​3-​ متیل پیریدین

نام انگلیسی : 5-​Amino-​2-​chloro-​3-​methylpyridine

فرمول: C6H7ClN2

 

سیگما : 118265

نام: 3-(p- تولیل ) پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3-(p-Tolyl)propionic acid

فرمول: CH3C6H4CH2CH2CO2H

 

سیگما : a79205

نام: 5- آمینو کوینولین

نام انگلیسی : 5-Aminoquinoline

فرمول: C9H8N2

 

سیگما : 256978

نام: اتیل منیزیم بروماید محلول

نام انگلیسی : Ethylmagnesium bromide solution

فرمول: CH3CH2MgBr

 

سیگما : 269964

نام: 4- نیترو ایندول

نام انگلیسی : 4- نیترو indole

فرمول: C8H6N2O2

 

سیگما : cds000308

نام: 2-​ اتوکسی -​3-​ایزو پروپیل پیرازین

نام انگلیسی : 2-​Ethoxy-​3-​isopropylpyrazine

فرمول: C9H14N2O

 

سیگما : cds017670

نام: 2- آمینو -N-3′- فنیل-3- کوینولین کربوکسامید

نام انگلیسی : 2-amino-N-3′-phenyl-3-quinolinecarboxamide

فرمول: C16H13N3O

 

سیگما : 303370

نام: p- تولوئن سولفونیک اسید منوهیدرات

نام انگلیسی : p-Toluenesulfonic acid monohydrate

فرمول: CH3C6H4SO3H · H2O

 

سیگما : cbr01791

نام: 2-​ متیل -​1H-​ پیرول -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​1H-​pyrrole-​3-​carboxylic acid

فرمول: C6H7NO2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.