سیگما : cds003926

نام: 2-​(2- کلرو -​ فنیل)​- پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(2-​chloro-​phenyl)​-​propionic acid

فرمول: C9H9ClO2

 

سیگما : 59190

نام: ایزو فرون

نام انگلیسی : Isophorone

فرمول: C9H14O

 

سیگما : cds001239

نام: کلسیم بنزوات هیدرات

نام انگلیسی : Calcium benzoate hydrate

فرمول: C14H12CaO5

 

سیگما : t32654

نام: 2- تیوفن m اتانول

نام انگلیسی : 2-Thiophenemethanol

فرمول: C5H6OS

 

سیگما : cds011646

نام: 5-برومو -3- متیل -1H- ایندول -2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-Bromo-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid

فرمول: C10H8BrNO2

 

سیگما : cbr01210

نام: 2-​(4-​ متوکسی فنوکسی ) اتان ایمیدامید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​(4-​Methoxyphenoxy)​ethanimidamide hydrochloride

فرمول: C9H13ClN2O2

 

سیگما : 233234

نام: 2- کلرو -​1- فلور o-​4-​ نیترو بنزن

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​1-​fluoro-​4-​ نیترو benzene

فرمول: ClC6H3(F)NO2

 

سیگما : cds014987

نام: 4-​( تری فلورو متیل )پیریدین -​3- کربوکسامید اکسیم

نام انگلیسی : 4-​(trifluoromethyl)​pyridine-​3-​carboxamide oxime

فرمول: C7H6F3N3O

 

سیگما : 753092

نام: پنتا فلورو فنیل اکریلات

نام انگلیسی : Pentafluorophenyl acrylate

فرمول: C9H3F5O2

 

سیگما : cds012026

نام: 2-​ اتوکسی -​4-​ متیل آنیلین

نام انگلیسی : 2-​ethoxy-​4-​methylaniline

فرمول: C9H13NO

 

سیگما : 709522

نام: 3- کوینولین برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-Quinolineboronic acid

فرمول: C9H8BNO2

 

سیگما : 303890

نام: تری کلرو استیک اسید

نام انگلیسی : Trichloroacetic acid

فرمول: Cl3CCOOH

 

سیگما : p38706

نام: فتالازین e

نام انگلیسی : Phthalazine

فرمول: C8H6N2

 

سیگما : cds007444

نام: 5- کلرو -​2-​ هیدروکسی -​ پیریمیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​2-​hydroxy-​pyrimidine hydrochloride

فرمول: C4H4Cl2N2O

 

سیگما : bbo000145

نام: 4,6-​ دی کلرو کوینولین

نام انگلیسی : 4,6-​Dichloroquinoline

فرمول: C9H5Cl2N

 

سیگما : 53850

نام: هیدرازین منوهیدرات

نام انگلیسی : Hydrazine monohydrate

فرمول: NH2NH2 · H2O

 

سیگما : cds003321

نام: 2- بوتوکسی اتیل استئارات

نام انگلیسی : 2-Butoxyethyl stearate

فرمول: C24H48O3

 

سیگما : cds003463

نام: متیل 2-​ آمینو -​3- کلرو بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 2-​amino-​3-​chlorobenzoate

فرمول: C8H8ClNO2

 

سیگما : cds004538

نام: 7- کلرو -​4-​ هیدروکسی -​8-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 7-​chloro-​4-​hydroxy-​8-​methylquinoline

فرمول: C10H8ClNO

 

سیگما : 759333

نام: 2- کلرو -​3-​ فلورو پیریدین -​4- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​3-​fluoropyridine-​4-​carboxaldehyde

فرمول: C6H3ClFNO

 

سیگما : 50051

نام: گلایسین بنزیل استر p- تولوئن سولفونات سالت

نام انگلیسی : Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt

فرمول: NH2CH2COOCH2C6H5 · CH3C6H4SO3H

 

سیگما : v800056

نام: آمونیوم تیو سیانات

نام انگلیسی : Ammonium thiocyanate

فرمول: NH4SCN

 

سیگما : cds020298

نام: متیل 5-​ آمینو -​2-​برومو بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 5-​amino-​2-​bromobenzoate

فرمول: C8H8BrNO2

 

سیگما : 650285

نام: 4,5-​ دی کلرو تیوفن -​2-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 4,5-​Dichlorothiophene-​2-​sulfonyl chloride

فرمول: C4HCl3O2S2

 

سیگما : 264911

نام: 7- متیل کوینولین

نام انگلیسی : 7-Methylquinoline

فرمول: C10H9N

 

سیگما : 210137

نام: 2-​(M اتیل آمینو )پیریدین

نام انگلیسی : 2-​(Methylamino)​pyridine

فرمول: C6H8N2

 

سیگما : cds018129

نام: 5-​ متیل -​1-​(2-​ متیل فنیل)​-​1H-​ پیرازول -​4-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 5-​Methyl-​1-​(2-​methylphenyl)​-​1H-​pyrazole-​4-​carbaldehyde

فرمول: C12H12N2O

 

سیگما : 697214

نام: 1,3-​ دی کلرو -​6-​ فلورو ایزو کوینولین

نام انگلیسی : 1,3-​Dichloro-​6-​fluoroisoquinoline

فرمول: C9H4Cl2FN

 

سیگما : bbo000179

نام: 4-​ هیدروکسی -​6-​ متوکسی کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید اتیل استر

نام انگلیسی : 4-​Hydroxy-​6-​methoxyquinoline-​3-​carboxylic acid ethyl ester

فرمول: C13H13NO4

 

سیگما : 357642

نام: 4′- ترت - بوتیل استو فنون

نام انگلیسی : 4′-tert-Butylacetophenone

فرمول: (CH3)3CC6H4COCH3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.