سیگما : cds011308

نام: 4-​ایزو پروپوکسی -​3-​ متوکسی -​بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-​isopropoxy-​3-​methoxy-​benzaldehyde

فرمول: C11H14O3

 

سیگما : 393606

نام: o- تولیل برونیک اسید

نام انگلیسی : o-Tolylboronic acid

فرمول: CH3C6H4B(OH)2

 

سیگما : 499374

نام: پروپیل روی بروماید محلول

نام انگلیسی : Propylzinc bromide solution

فرمول: CH3CH2CH2ZnBr

 

سیگما : cds011025

نام: (R)​-​3-​ استیل -​4-​ فنیل-​2-​ اگزازولیدیون

نام انگلیسی : (R)​-​3-​acetyl-​4-​phenyl-​2-​oxazolidinone

فرمول: C11H11NO3

 

سیگما : 203076

نام: کبالت

نام انگلیسی : Cobalt

فرمول: Co

 

سیگما : cds004661

نام: 3-​ایزو پروپیل -​1-​ متیل -​1H- پیرازول -5- آمین

نام انگلیسی : 3-​Isopropyl-​1-​methyl-​1H-pyrazol-5-amine

فرمول: C7H13N3

 

سیگما : 465348

نام: 2- مرکاپتو فنل

نام انگلیسی : 2-Mercaptophenol

فرمول: HSC6H4OH

 

سیگما : 739901

نام: 1α,25-دی هیدروکسی ویتامین D2 محلول

نام انگلیسی : 1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution

فرمول: C28H44O3

 

سیگما : 632848

نام: 2-​ استامیدو -​5-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Acetamido-​5-​ نیترو pyridine

فرمول: C7H7N3O3

 

سیگما : cds016204

نام: 1-​ بنزو تیوفن -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​benzothiophene-​5-​carboxylic acid

فرمول: C9H6O2S

 

سیگما : 65124

نام: 7- متوکسی -2- نفتول

نام انگلیسی : 7-Methoxy-2-naphthol

فرمول: CH3OC10H6OH

 

سیگما : cbr00239

نام: 3-​ آمینو -​N-​ اتیل بنزامید

نام انگلیسی : 3-​Amino-​N-​ethylbenzamide

فرمول: C9H12N2O

 

سیگما : 239631

نام: استیل سالیسیلیک اسید

نام انگلیسی : Acetylsalicylic acid

فرمول: 2-(CH3CO2)C6H4CO2H

 

سیگما : p4402

نام: (S)-(−)-1- فنیل اتانول

نام انگلیسی : (S)-(−)-1-Phenylethanol

فرمول: C8H10O

 

سیگما : cds002143

نام: 4-​(4-​ نیترو فنوکسی )​ آنیلین

نام انگلیسی : 4-​(4-​ نیترو phenoxy)​aniline

فرمول: C12H10N2O3

 

سیگما : b10900

نام: 2,1,3-​ بنزو تیادیازول

نام انگلیسی : 2,1,3-​Benzothiadiazole

فرمول: C6H4N2S

 

سیگما : cds009839

نام: 2- ترت - بوتوکسی کربونیل آمینو -​3-​ پیریدین -​4-​yال- پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 2-tert-​Butoxycarbonylamino-​3-​pyridin-​4-​yl-​propionic acid

فرمول: C13H18N2O4

 

سیگما : 184241

نام: 4- بوتوکسی بنزیل الکل

نام انگلیسی : 4-Butoxybenzyl alcohol

فرمول: CH3(CH2)3OC6H4CH2OH

 

سیگما : 75095

نام: اولیک انیدرید

نام انگلیسی : Oleic anhydride

فرمول: [CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO]2O

 

سیگما : e001254

نام: مپس

نام انگلیسی : MOPS

فرمول: C7H15NO4S

 

سیگما : 449989

نام: پتاسیم کلرید

نام انگلیسی : Potassium chloride

فرمول: KCl

 

سیگما : n19702

نام: 2- نیترو فنل

نام انگلیسی : 2- نیترو phenol

فرمول: O2NC6H4OH

 

سیگما : 630640

نام: بنزیل فنیل کربنات

نام انگلیسی : Benzyl phenyl carbonate

فرمول: C6H5CH2OCO2C6H5

 

سیگما : 261130

نام: لانتانیوم

نام انگلیسی : Lanthanum

فرمول: La

 

سیگما : m0625

نام: مالئیک انیدرید

نام انگلیسی : Maleic anhydride

فرمول: C4H2O3

 

سیگما : 251682

نام: سدیم 3-​ مرکاپتو -​1-​ پروپان سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 3-​mercapto-​1-​propanesulfonate

فرمول: HSCH2CH2CH2SO3Na

 

سیگما : cds009347

نام: 3-​(ایزو بوتیریل آمینو )​-​4-​ متیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​(isobutyrylamino)​-​4-​methylbenzoic acid

فرمول: C12H15NO3

 

سیگما : 78181

نام: فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : Phenylboronic acid

فرمول: C6H5B(OH)2

 

سیگما : d67820

نام: 2,6-​ دی کلرو -​4-​ نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 2,6-​Dichloro-​4-​ نیترو aniline

فرمول: Cl2C6H2(NO2)NH2

 

سیگما : 675245

نام: 3- پنتیل منیزیم بروماید محلول

نام انگلیسی : 3-Pentylmagnesium bromide solution

فرمول: C5H11BrMg

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.