سیگما : s1554

نام: سدیم بی کربنات

نام انگلیسی : Sodium bicarbonate

فرمول: NaHCO3

 

سیگما : 723398

نام: سدیم اکتانانت -2,4,6,8-13C4

نام انگلیسی : Sodium octanoate-2,4,6,8-13C4

فرمول: 13CH3(CH213CH2)3CO2Na

 

سیگما : 274127

نام: 1,6-​دی هیدروکسی نفتالین

نام انگلیسی : 1,6-​Dihydroxynaphthalene

فرمول: C10H6(OH)2

 

سیگما : cbr01726

نام: 5-​برومو -​3- کلرو -​1H-​1,2,4-​ تری آزول

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​3-​chloro-​1H-​1,2,4-​triazole

فرمول: C2HBrClN3

 

سیگما : v900845

نام: اکریل آمید

نام انگلیسی : Acrylamide

فرمول: CH2=CHCONH2

 

سیگما : 283541

نام: 4- نیترو فنیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : 4- نیترو phenyl isothiocyanate

فرمول: O2NC6H4NCS

 

سیگما : 235466

نام: 1- وینیل ایمیدازول

نام انگلیسی : 1-Vinylimidazole

فرمول: C5H6N2

 

سیگما : 326941

نام: آلومینیوم

نام انگلیسی : Aluminum

فرمول: Al

 

سیگما : a126

نام: (±)-HA-966

نام انگلیسی : (±)-HA-966

فرمول: C4H8N2O2

 

سیگما : 659509

نام: 4-​(4- کلرو فنوکسی )​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​(4-​Chlorophenoxy)​benzoic acid

فرمول: ClC6H4OC6H4CO2H

 

سیگما : cds000013

نام: (3R)​-​3-​فنیل سیکلو هگزانون

نام انگلیسی : (3R)​-​3-​Phenylcyclohexanone

فرمول: C12H14O

 

سیگما : 635162

نام: 2,4-​ دی متوکسی پیریمیدین

نام انگلیسی : 2,4-​Dimethoxypyrimidine

فرمول: C6H8N2O2

 

سیگما : cds015570

نام: 2-​ فلورو -​5-​( تری فلورو متوکسی )​ آنیلین

نام انگلیسی : 2-​fluoro-​5-​(trifluoromethoxy)​aniline

فرمول: C7H5F4NO

 

سیگما : v900408

نام: ال- گلوتامیک اسید

نام انگلیسی : L-Glutamic acid

فرمول: HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H

 

سیگما : cds019981

نام: 7- کلرو -1-ایندانون

نام انگلیسی : 7-Chloro-1-indanone

فرمول: C9H7ClO

 

سیگما : 442454

نام: آنیلین -2,3,4,5,6-d5

نام انگلیسی : Aniline-2,3,4,5,6-d5

فرمول: C6D5NH2

 

سیگما : cds010266

نام: 3- متوکسی - پروپیونیل کلرید

نام انگلیسی : 3-methoxy-propionyl chloride

فرمول: C4H7ClO2

 

سیگما : 574694

نام: 3- کربوکسی فنیل برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 3-​Carboxyphenylboronic acid pinacol ester

فرمول: C13H17BO4

 

سیگما : cds000899

نام: 3-​ فلورو -​4-​( تری فلورو متیل )​ بنزیل آمین

نام انگلیسی : 3-​Fluoro-​4-​(trifluoromethyl)​benzylamine

فرمول: C8H7F4N

 

سیگما : c105406

نام: سیکلو هگزیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : Cyclohexyl isothiocyanate

فرمول: C6H11NCS

 

سیگما : 175439

نام: 4-ایزو پروپیل آنیلین

نام انگلیسی : 4-Isopropylaniline

فرمول: (CH3)2CHC6H4NH2

 

سیگما : cds006582

نام: 5-​ آمینو -​3-​ متیل -​1,2,4-​ تیادیازول

نام انگلیسی : 5-​amino-​3-​methyl-​1,2,4-​thiadiazole

فرمول: C3H5N3S

 

سیگما : ade000869

نام: 4- یودو -​3-​ متوکسی -​1,5- نفتیریدین

نام انگلیسی : 4-​Iodo-​3-​methoxy-​1,5-​naphthyridine

فرمول: C9H7IN2O

 

سیگما : 753092

نام: پنتا فلورو فنیل اکریلات

نام انگلیسی : Pentafluorophenyl acrylate

فرمول: C9H3F5O2

 

سیگما : 239909

نام: 2-برومو پروپان

نام انگلیسی : 2-Bromopropane

فرمول: (CH3)2CHBr

 

سیگما : 33457

نام: 2- متوکسی اتانول

نام انگلیسی : 2-Methoxyethanol

فرمول: CH3OCH2CH2OH

 

سیگما : c95803

نام: سیکلو بوتان e-​1,1-​دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Cyclobutane-​1,1-​dicarboxylic acid

فرمول: C6H8O4

 

سیگما : 422851

نام: اتیلن -d4

نام انگلیسی : Ethylene-d4

فرمول: CD2=CD2

 

سیگما : 464139

نام: 6- متوکسی سالیسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-Methoxysalicylic acid

فرمول: CH3OC6H3(OH)CO2H

 

سیگما : 37480

نام: 1,4-​دی هیدروکسی آنترا کوینون

نام انگلیسی : 1,4-​Dihydroxyanthraquinone

فرمول: C14H8O4

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.