سیگما : cds003044

نام: 2,3,4-​ تری فلورو بنزیل الکل

نام انگلیسی : 2,3,4-​Trifluorobenzyl alcohol

فرمول: C7H5F3O

 

سیگما : cds001022

نام: 3-​(2- کربوکسی وینیل )​بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(2-​Carboxyvinyl)​benzeneboronic acid

فرمول: C9H9BO4

 

سیگما : 245640

نام: پتاسیم سولفیت

نام انگلیسی : Potassium sulfite

فرمول: K2SO3

 

سیگما : 36660

نام: دیلدرین محلول

نام انگلیسی : Dieldrin solution

فرمول: C12H8Cl6O

 

سیگما : cds013598

نام: 1-​(2,5-​ دی متوکسی بنزیل )​ پی پیرازین e هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​(2,5-​dimethoxybenzyl)​piperazine hydrochloride

فرمول: C13H21ClN2O2

 

سیگما : 55083

نام: 8-​ هیدروکسی -​2-​ کوینولین کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 8-​Hydroxy-​2-​quinolinecarboxaldehyde

فرمول: C10H7NO2

 

سیگما : 685550

نام: 3-​(2- کلرو -​3-​ متوکسی فنیل) پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(2-​Chloro-​3-​methoxyphenyl)​propionic acid

فرمول: C10H11ClO3

 

سیگما : 365858

نام: 4- یودو بنزو تری فلورید

نام انگلیسی : 4-​Iodobenzotrifluoride

فرمول: IC6H4CF3

 

سیگما : bog00035

نام: 3-​(3-​ متیل -​2-​ پیریدیل )​-​5-​ فنیل-​1,2,4-​ اگزادیا زول

نام انگلیسی : 3-​(3-​Methyl-​2-​pyridyl)​-​5-​phenyl-​1,2,4-​oxadiazole

فرمول: C14H11N3O

 

سیگما : v900108

نام: سدیم کربنات منوهیدرات

نام انگلیسی : Sodium carbonate monohydrate

فرمول: Na2CO3 · H2O

 

سیگما : d134651

نام: دی متوکسی m اتان

نام انگلیسی : Dimethoxymethane

فرمول: CH2(OCH3)2

 

سیگما : v900806

نام: M اتانول

نام انگلیسی : Methanol

فرمول: CH3OH

 

سیگما : p8791

نام: پلی گلایسین

نام انگلیسی : Polyglycine

فرمول: -

 

سیگما : cds002455

نام: 4-​ استیل -​5-​ فنیل-​4,5-​ دی هیدرو -​1,3,4-​ تیادیازول -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 4-​Acetyl-​5-​phenyl-​4,5-​dihydro-​1,3,4-​thiadiazol-​2-​amine

فرمول: C10H11N3OS

 

سیگما : 241024

نام: تری m اتیل فسفات

نام انگلیسی : Trimethyl phosphate

فرمول: (CH3O)3PO

 

سیگما : 60218

نام: پتاسیم فسفات مونو بازیک

نام انگلیسی : Potassium phosphate monobasic

فرمول: KH2PO4

 

سیگما : b2390

نام: (±)- بروم فنیر آمین مالئات سالت

نام انگلیسی : (±)-Brompheniramine maleate salt

فرمول: C16H19BrN2 · C4H4O4

 

سیگما : 493082

نام: نفتالین -1-13C

نام انگلیسی : Naphthalene-1-13C

فرمول: 13CC9H8

 

سیگما : 683744

نام: 1- کلرو -​4-​ اتیل بنزن

نام انگلیسی : 1-​Chloro-​4-​ethylbenzene

فرمول: C8H9Cl

 

سیگما : ade000254

نام: 3-​ آمینو -پیریدین -​4-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 3-​Amino-​pyridine-​4-​carbaldehyde

فرمول: C6H6N2O

 

سیگما : cds019482

نام: 3- فلورو آزتیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-Fluoroazetidine hydrochloride

فرمول: C3H7ClFN

 

سیگما : 267929

نام: روی

نام انگلیسی : Zinc

فرمول: Zn

 

سیگما : cds009959

نام: 4-​ پیرازول -​1-​yال-​ فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​pyrazol-​1-​yl-​phenylboronic acid

فرمول: C9H9BN2O2

 

سیگما : 529028

نام: اتیل 5-​برومو -​2- کلرو بنزوات

نام انگلیسی : Ethyl 5-​Bromo-​2-​chlorobenzoate

فرمول: BrC6H3(Cl)CO2C2H5

 

سیگما : c73354

نام: 3- متیل بنزیل کلرید

نام انگلیسی : 3-Methylbenzyl chloride

فرمول: CH3C6H4CH2Cl

 

سیگما : 34940

نام: M اتانول

نام انگلیسی : Methanol

فرمول: CH3OH

 

سیگما : a6351

نام: A-315456

نام انگلیسی : A-315456

فرمول: C18H23N3O2S

 

سیگما : cds017555

نام: 1,2,3-​ بنزو تیادیازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1,2,3-​benzothiadiazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C7H4N2O2S

 

سیگما : 324213

نام: 2-​ آمینو -​6- فلور o بنزو تیازول

نام انگلیسی : 2-​Amino-​6-​fluorobenzothiazole

فرمول: C7H5FN2S

 

سیگما : cds019706

نام: 4-​ اتوکسی -​3-​( تری فلورو متیل )​بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Ethoxy-​3-​(trifluoromethyl)​benzeneboronic acid

فرمول: C9H10BF3O3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.