سیگما : v800055

نام: آمونیوم سولفات

نام انگلیسی : Ammonium sulfate

فرمول: (NH4)2SO4

 

سیگما : 284556

نام: (2-​ آمینو اتیل )​ تری m اتیل آمونیوم کلرید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (2-​Aminoethyl)​trimethylammonium chloride hydrochloride

فرمول: NH2CH2CH2N(Cl)(CH3)3 · HCl

 

سیگما : cds018010

نام: 1-​ متیل -​3-​(4-​ متیل فنیل)​-​1H-​ پیرازول -​5-​ آمین

نام انگلیسی : 1-​methyl-​3-​(4-​methylphenyl)​-​1H-​pyrazol-​5-​amine

فرمول: C11H13N3

 

سیگما : 18420

نام: 2-برومو تیازول

نام انگلیسی : 2-Bromothiazole

فرمول: C3H2BrNS

 

سیگما : a4673

نام: آلبندازول

نام انگلیسی : Albendazole

فرمول: C12H15N3O2S

 

سیگما : cds007537

نام: 1- پروپیل -1H-​ بنزو ایمیدازول -​2-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 1-Propyl-1H-​benzoimidazole-​2-​carbaldehyde

فرمول: C11H12N2O

 

سیگما : 377333

نام: 2-برومو -2′,4′- دی متوکسی استو فنون

نام انگلیسی : 2-Bromo-2′,4′-dimethoxyacetophenone

فرمول: (CH3O)2C6H3COCH2Br

 

سیگما : t9889

نام: 1,1,3,3-​ تترا اتوکسی پروپان

نام انگلیسی : 1,1,3,3-​Tetraethoxypropane

فرمول: (C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2

 

سیگما : cds004838

نام: 3-​ فرمیل فوران -​2-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​formylfuran-​2-​boronic acid

فرمول: C5H5BO4

 

سیگما : cds007483

نام: 4-​برومو متیل بنزامید

نام انگلیسی : 4-​bromomethylbenzamide

فرمول: C8H8BrNO

 

سیگما : 259470

نام: آلیل اتر

نام انگلیسی : Allyl ether

فرمول: (H2C=CHCH2)2O

 

سیگما : 09849

نام: آمونیوم بی سولفات

نام انگلیسی : Ammonium bisulfate

فرمول: (NH4)HSO4

 

سیگما : 360503

نام: 2- متوکسی اتانول

نام انگلیسی : 2-Methoxyethanol

فرمول: CH3OCH2CH2OH

 

سیگما : 442325

نام: 2,6- دی کلرو فنل

نام انگلیسی : 2,6-Dichlorophenol

فرمول: Cl2C6H3OH

 

سیگما : cds013489

نام: 8- کلرو کوینولین -​5-​ سولفونیل کلرید

نام انگلیسی : 8-​chloroquinoline-​5-​sulfonyl chloride

فرمول: C9H5Cl2NO2S

 

سیگما : 151270

نام: 1-​(2-​ پیریدیل )​ پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-​(2-​Pyridyl)​piperazine

فرمول: C9H13N3

 

سیگما : v800395

نام: سدیم اگزالات

نام انگلیسی : Sodium oxalate

فرمول: NaOOCCOONa

 

سیگما : 661635

نام: اکریل آمید -d5

نام انگلیسی : Acrylamide-d5

فرمول: CD2=CDCOND2

 

سیگما : cds005868

نام: 6- متوکسی -1- متیل -1H- ایندول -2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-Methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid

فرمول: C11H11NO3

 

سیگما : 755389

نام: 2-​ فلورو -​3- یودو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​3-​iodopyridine

فرمول: C5H3FIN

 

سیگما : 451975

نام: آمونیوم سولفات -14N2 محلول

نام انگلیسی : Ammonium sulfate-14N2 solution

فرمول: (14NH4)2SO4

 

سیگما : 650285

نام: 4,5-​ دی کلرو تیوفن -​2-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 4,5-​Dichlorothiophene-​2-​sulfonyl chloride

فرمول: C4HCl3O2S2

 

سیگما : 712140

نام: متیل 2,3,4- تری -O- بنزیل -α-دی- گلوکو پیرانوزید

نام انگلیسی : Methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside

فرمول: C28H32O6

 

سیگما : 597058

نام: اتیل نیکوتینات -13C6

نام انگلیسی : Ethyl nicotinate-13C6

فرمول: 13C6C2H9NO2

 

سیگما : 147494

نام: 2- اتوکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-Ethoxybenzoic acid

فرمول: C2H5OC6H4CO2H

 

سیگما : 318027

نام: فتالیک -3,4,5,6-d4 اسید

نام انگلیسی : Phthalic-3,4,5,6-d4 acid

فرمول: C6D4-1,2-(CO2H)2

 

سیگما : cds020088

نام: 4-​برومو -​3-​ اتیل آنیلین

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​3-​ethylaniline

فرمول: C8H10BrN

 

سیگما : 261416

نام: 4- کلرو -​2-​ایزو پروپیل -​5-​m اتیل فنل

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​2-​isopropyl-​5-​methylphenol

فرمول: (CH3)2CHC6H2(Cl)(CH3)OH

 

سیگما : a4915

نام: آمونیوم سولفات

نام انگلیسی : Ammonium sulfate

فرمول: (NH4)2SO4

 

سیگما : 030550

نام: باریم سولفات

نام انگلیسی : Barium sulfate

فرمول: BaSO4

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.