سیگما : 188360

نام: (1R)-(−)-10- کامفور سولفونیک اسید آمونیوم سالت

نام انگلیسی : (1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt

فرمول: C10H19NO4S

 

سیگما : 525391

نام: 4-​برومو -​2- فلور o فنیلایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​2-​fluorophenylisothiocyanate

فرمول: BrC6H3(F)NCS

 

سیگما : 438847

نام: 1-​( فنیل سولفونیل l)​-​2-​ پیرول کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 1-​(Phenylsulfonyl)​-​2-​pyrrolecarboxaldehyde

فرمول: C11H9NO3S

 

سیگما : bbo000106

نام: 6-​برومو -​2- کلرو -​3-​(3- کلرو پروپیل )​ کوینولین

نام انگلیسی : 6-​Bromo-​2-​chloro-​3-​(3-​chloropropyl)​quinoline

فرمول: C12H10BrCl2N

 

سیگما : 131695

نام: پیریمیدین

نام انگلیسی : Pyrimidine

فرمول: C4H4N2

 

سیگما : 303410

نام: سدیم بوتیرات

نام انگلیسی : Sodium butyrate

فرمول: CH3CH2CH2COONa

 

سیگما : cds012414

نام: (4- سیانو -​ فنوکسی )​- استیک اسید

نام انگلیسی : (4-​cyano-​phenoxy)​-​acetic acid

فرمول: C9H7NO3

 

سیگما : 567531

نام: 4- اتوکسی بی فنیل-4′- برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-Ethoxybiphenyl-4′-boronic acid

فرمول: CH3CH2OC6H4-C6H4B(OH)2

 

سیگما : 655333

نام: 3- متوکسی فنتیل بروماید

نام انگلیسی : 3-Methoxyphenethyl bromide

فرمول: CH3OC6H4CH2CH2Br

 

سیگما : 488054

نام: آمونیوم نیترات -15N2

نام انگلیسی : Ammonium nitrate-15N2

فرمول: 15NH415NO3

 

سیگما : 49650

نام: سالیسیلیک اسید

نام انگلیسی : Salicylic acid

فرمول: 2-(HO)C6H4CO2H

 

سیگما : 734845

نام: 2-​ آمینو پیریمیدین -​5- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 2-​Aminopyrimidine-​5-​carboxaldehyde

فرمول: C4H2N2NH2CHO

 

سیگما : bbo000312

نام: 7-​برومو -​4-​ هیدروکسی -​8-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 7-​Bromo-​4-​hydroxy-​8-​methylquinoline

فرمول: C10H8BrNO

 

سیگما : ps2032

نام: بی فنیل

نام انگلیسی : Biphenyl

فرمول: C6H5C6H5

 

سیگما : ps1109

نام: پنتا کلروآنیزول

نام انگلیسی : Pentachloroanisole

فرمول: C7H3Cl5O

 

سیگما : v800029

نام: آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Ammonium hydroxide solution

فرمول: NH4OH

 

سیگما : cbr01148

نام: متیل 2-​ آمینو -​5-​ متیل تیوفن -​3-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 2-​amino-​5-​methylthiophene-​3-​carboxylate

فرمول: C7H9NO2S

 

سیگما : cds011076

نام: 5- آمینو -1-فنیل-1H-​1,2,3-​ تری آزول -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-Amino-1-phenyl-1H-​1,2,3-​triazole-​4-​carboxylic acid

فرمول: C9H8N4O2

 

سیگما : cds015148

نام: 5-​برومو -​1-​ بنزو تیوفن -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​bromo-​1-​benzothiophene-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H5BrO2S

 

سیگما : cds003097

نام: 5-​ فلورو -​2-​( تری فلورو متیل )​ بنزیل بروماید

نام انگلیسی : 5-​Fluoro-​2-​(trifluoromethyl)​benzyl bromide

فرمول: C8H5BrF4

 

سیگما : w243906

نام: اتیل هگزا نوئات

نام انگلیسی : Ethyl hexanoate

فرمول: CH3(CH2)4COOC2H5

 

سیگما : cds020370

نام: 3-​(3-​ فلورو فنیل)​ آزتیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-​(3-​Fluorophenyl)​azetidine hydrochloride

فرمول: C9H11ClFN

 

سیگما : 754978

نام: منیزیم بورهیدرید

نام انگلیسی : Magnesium borohydride

فرمول: Mg(BH4)2

 

سیگما : s9378

نام: ساکارز

نام انگلیسی : Sucrose

فرمول: C12H22O11

 

سیگما : 442306

نام: 2,4,6-​ تری متیل فنل

نام انگلیسی : 2,4,6-​Trimethylphenol

فرمول: (CH3)3C6H2OH

 

سیگما : v900622

نام: 2-​ آمینو -​3-​ هیدروکسی پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Amino-​3-​hydroxypyridine

فرمول: C5H6N2O

 

سیگما : w511609

نام: 2-M اتیل کوین اگزالین

نام انگلیسی : 2-Methylquinoxaline

فرمول: C9H8N2

 

سیگما : 34871

نام: 1- پروپانول

نام انگلیسی : 1-Propanol

فرمول: CH3CH2CH2OH

 

سیگما : 537519

نام: 2- بوتوکسی اتیل استات

نام انگلیسی : 2-Butoxyethyl acetate

فرمول: CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3

 

سیگما : m14943

نام: 5-​ متوکسی ایندول -​3- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 5-​Methoxyindole-​3-​carboxaldehyde

فرمول: C10H9NO2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.