سیگما : cds001008

نام: 2,6-​ بیس ( تری فلورو متیل )​بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 2,6-​Bis(trifluoromethyl)​benzeneboronic acid

فرمول: C8H5BF6O2

 

سیگما : sml0574

نام: Y ام- 298198 هیدرو کلرید

نام انگلیسی : YM-298198 hydrochloride

فرمول: C18H22N4OS · HCl

 

سیگما : cds001228

نام: 2-​(4-​ هیدروکسی فنیل)​ پروپانویک اسید

نام انگلیسی : 2-​(4-​Hydroxyphenyl)​propanoic acid

فرمول: C9H10O3

 

سیگما : cds000561

نام: 3- آمینو فنل هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-Aminophenol hydrochloride

فرمول: C6H8ClNO

 

سیگما : 709832

نام: 3- فلور o-​2-​ فرمیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Fluoro-​2-​formylphenylboronic acid

فرمول: C7H6BFO3

 

سیگما : 32312

نام: پتاسیم سدیم تارتارات تترا هیدرات

نام انگلیسی : Potassium sodium tartrate tetrahydrate

فرمول: KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O

 

سیگما : cds010775

نام: 3- مرکاپتو بوتیل استات

نام انگلیسی : 3-mercaptobutyl acetate

فرمول: C6H12O2S

 

سیگما : 270385

نام: تترا هیدرو فوران

نام انگلیسی : Tetrahydrofuran

فرمول: C4H8O

 

سیگما : cds012547

نام: N-​(4-​برومو فنیل)​-​2-​( اتیل آمینو ) استامید

نام انگلیسی : N-​(4-​bromophenyl)​-​2-​(ethylamino)​acetamide

فرمول: C10H13BrN2O

 

سیگما : cds020127

نام: 4-​ متوکسی -​3-​ مورفولین -​4-​yال-​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Methoxy-​3-​morpholin-​4-​yl-​benzoic acid

فرمول: C12H15NO4

 

سیگما : 76439

نام: پنتا اتیلن گلایکل مونو هگزا دسیل اتر

نام انگلیسی : Pentaethylene glycol monohexadecyl ether

فرمول: CH3(CH2)15(OCH2CH2)5OH

 

سیگما : 554669

نام: تری ایزو پروپیل فسفات

نام انگلیسی : Triisopropyl phosphate

فرمول: PO(OCH(CH3)2)3

 

سیگما : cds007706

نام: 3(R)​- کلرو متیل -​ پیرولیدین -​1- کربوکسیلیک اسید ترت - بوتیل استر

نام انگلیسی : 3(R)​-​Chloromethyl-​pyrrolidine-​1-​carboxylic acid tert-butyl ester

فرمول: C10H18ClNO2

 

سیگما : 256331

نام: (R)​-​(+)​-​1-​ فنیل-​1-​ پروپانول

نام انگلیسی : (R)​-​(+)​-​1-​Phenyl-​1-​propanol

فرمول: C2H5CH(C6H5)OH

 

سیگما : cds001651

نام: 1-​ اتیل -​2,4- اگزو -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​3-​ کوینولین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​Ethyl-​2,4-​dioxo-​1,2,3,4-​tetrahydro-​3-​quinolinecarboxylic acid

فرمول: C12H11NO4

 

سیگما : 368873

نام: 9-​برومو -​9-​ فنیل فلورن

نام انگلیسی : 9-​Bromo-​9-​phenylfluorene

فرمول: C19H13Br

 

سیگما : 34413

نام: تولوئن

نام انگلیسی : Toluene

فرمول: C6H5CH3

 

سیگما : 116114

نام: تری کلرو استیک اسید

نام انگلیسی : Trichloroacetic acid

فرمول: Cl3CCOOH

 

سیگما : cds003903

نام: 4-​(N-​فنیل آمینو متیل )​فنیل برونیک اسید , پیناکول استر

نام انگلیسی : 4-​(N-​phenylaminomethyl)​phenylboronic acid, pinacol ester

فرمول: C19H24BNO2

 

سیگما : 09880

نام: آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات

نام انگلیسی : Ammonium molybdate tetrahydrate

فرمول: (NH4)6Mo7O24 · 4H2O

 

سیگما : 696137

نام: 1-​(3-​برومو پروپیل )​-​4-​ متوکسی بنزن

نام انگلیسی : 1-​(3-​Bromopropyl)​-​4-​methoxybenzene

فرمول: C10H13BrO

 

سیگما : 29347

نام: N- سیکلو هگزیل آنیلین

نام انگلیسی : N-Cyclohexylaniline

فرمول: C12H17N

 

سیگما : 645583

نام: متیل 2,3-​ دی متوکسی بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 2,3-​dimethoxybenzoate

فرمول: C10H12O4

 

سیگما : 657344

نام: 2-​ فلورو -​4-​ فرمیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​4-​formylphenylboronic acid

فرمول: C7H6BFO3

 

سیگما : 159557

نام: 2- کلرو -​5-​ متیل فنل

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​5-​methylphenol

فرمول: ClC6H3(CH3)OH

 

سیگما : cds015868

نام: 5-​برومو -​3-​( تری فلورو متیل )​ پیریدین -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 5-​bromo-​3-​(trifluoromethyl)​pyridin-​2-​amine

فرمول: C6H4BrF3N2

 

سیگما : cds007189

نام: (4-​ پیریدیل متیل )​ سولفونیل l کلرید تری فلیت

نام انگلیسی : (4-​pyridylmethyl)​sulfonyl chloride triflate

فرمول: C7H7ClF3NO5S2

 

سیگما : cds014655

نام: 1-​(2-​ تری فلورو متیل فنیل)​-​ ایمیدازول -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​(2-​trifluoromethylphenyl)​-​imidazole-​2-​carboxylic acid

فرمول: C11H7F3N2O2

 

سیگما : 209120

نام: اتیل تری m اتیل سیلیل استات

نام انگلیسی : Ethyl trimethylsilylacetate

فرمول: (CH3)3SiCH2CO2C2H5

 

سیگما : cds007862

نام: 3-​(4-​ فلورو -​ فنوکسی متیل )​-​4-​ متوکسی -​بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​(4-​fluoro-​phenoxymethyl)​-​4-​methoxy-​benzaldehyde

فرمول: C15H13FO3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.