سیگما : 402583

نام: روی

نام انگلیسی : Zinc

فرمول: Zn

 

سیگما : 84679

نام: نفتالین

نام انگلیسی : Naphthalene

فرمول: C10H8

 

سیگما : 751162

نام: پروپیل متااکریلات

نام انگلیسی : Propyl methacrylate

فرمول: C7H12O2

 

سیگما : 695084

نام: استیک اسید

نام انگلیسی : Acetic acid

فرمول: CH3CO2H

 

سیگما : 274453

نام: اتیل 3- ایندول استات

نام انگلیسی : Ethyl 3-indoleacetate

فرمول: C12H13NO2

 

سیگما : 596299

نام: 3-​برومو -​2-​ اتوکسی -​5-​ متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​2-​ethoxy-​5-​methylphenylboronic acid

فرمول: BrC6H2(OC2H5)(CH3)B(OH)2

 

سیگما : 493392

نام: سدیم پیروات -1,2-13C2

نام انگلیسی : Sodium pyruvate-1,2-13C2

فرمول: CH313CO13CO2Na

 

سیگما : 00390

نام: α- استامیدو سینامیک اسید

نام انگلیسی : α-Acetamidocinnamic acid

فرمول: C6H5CH=C(NHCOCH3)COOH

 

سیگما : w292605

نام: ایزو پروپیل استات

نام انگلیسی : Isopropyl acetate

فرمول: CH3COOCH(CH3)2

 

سیگما : cds002706

نام: 4-​ فلورو -​3-​( تری فلورو متیل ) بنزامید

نام انگلیسی : 4-​Fluoro-​3-​(trifluoromethyl)​benzamide

فرمول: C8H5F4NO

 

سیگما : 653195

نام: 2-​برومو -​4-​ متوکسی فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​4-​methoxyphenylacetic acid

فرمول: H3COC6H3(Br)CH2CO2H

 

سیگما : cds004769

نام: 5-​برومو -​N-​ بوتیل -​2-​ متوکسی بنزن سولفو نامید

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​N-​butyl-​2-​methoxybenzenesulfonamide

فرمول: C11H16BrNO3S

 

سیگما : w395900

نام: 2- فنیل فنل

نام انگلیسی : 2-Phenylphenol

فرمول: C6H5C6H4OH

 

سیگما : cds010412

نام: 1-​ استیل -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​ کوینولین -​6-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 1-​acetyl-​1,2,3,4-​tetrahydro-​quinoline-​6-​sulfonyl chloride

فرمول: C11H12ClNO3S

 

سیگما : cds017073

نام: 6- کلرو -​2-​ متیل کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​chloro-​2-​methylquinoline-​3-​carboxylic acid

فرمول: C11H8ClNO2

 

سیگما : 630411

نام: 2- بی فنیل روی یدید محلول

نام انگلیسی : 2-Biphenylzinc iodide solution

فرمول: C12H9IZn

 

سیگما : 761753

نام: 5-​برومو -​2-​ متیل بنزو تیازول

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​methylbenzothiazole

فرمول: C8H6BrNS

 

سیگما : 65136

نام: 2-​ متوکسی -​5-​ نیترو فنل

نام انگلیسی : 2-​Methoxy-​5-​ نیترو phenol

فرمول: CH3OC6H3(NO2)OH

 

سیگما : 25413

نام: پتاسیم اگزالات منوهیدرات

نام انگلیسی : Potassium oxalate monohydrate

فرمول: (COOK)2 · H2O

 

سیگما : cds006824

نام: 3-​(2-​ مورفولین -​4-​yال-​ اتوکسی )​-​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​(2-​morpholin-​4-​yl-​ethoxy)​-​benzoic acid

فرمول: C13H17NO4

 

سیگما : p5288

نام: پلی وینیل پیرولیدون

نام انگلیسی : Polyvinylpyrrolidone

فرمول: (C6H9NO)n

 

سیگما : 60240

نام: پتاسیم فلورید

نام انگلیسی : Potassium fluoride

فرمول: KF

 

سیگما : 489735

نام: هیدرازین سولفات -15N2

نام انگلیسی : Hydrazine sulfate-15N2

فرمول: H215N15NH2 · H2SO4

 

سیگما : 544183

نام: نیکل کربنات , بازیک هیدرات

نام انگلیسی : Nickel carbonate, basic hydrate

فرمول: NiCO3 · 2Ni(OH)2 · xH2O

 

سیگما : t2020

نام: (±)-α-توکوفرول فسفات دی سدیم سالت

نام انگلیسی : (±)-α-Tocopherol phosphate disodium salt

فرمول: C29H49O5PNa2

 

سیگما : ark2161

نام: سدیم بوتیرات

نام انگلیسی : Sodium butyrate

فرمول: CH3CH2CH2COONa

 

سیگما : 48310u

نام: پنتا کلرو نیترو بنزن محلول

نام انگلیسی : Pentachloro نیترو benzene solution

فرمول: -

 

سیگما : 390151

نام: 1,3-​ بیس (4-​ نیترو فنیل)​ اوره

نام انگلیسی : 1,3-​Bis(4-​ نیترو phenyl)​urea

فرمول: (O2NC6H4NH)2CO

 

سیگما : jrd0030

نام: 1-(4-برومو فنیل)-1H- پیرازول

نام انگلیسی : 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole

فرمول: C9H7BrN2

 

سیگما : cds016111

نام: 1-​(2-​ پیریدین -​4-​yال-​ اتیل )​-​ پی پیریدین -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​(2-​pyridin-​4-​yl-​ethyl)​-​piperidine-​4-​carboxylic acid

فرمول: C13H18N2O2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.