سیگما : 203017

نام: سزیوم بروماید

نام انگلیسی : Cesium bromide

فرمول: CsBr

 

سیگما : cds006383

نام: 1-(2- متیل فنیل)-1H-​ پیرازول -​4-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 1-(2-Methylphenyl)-1H-​pyrazole-​4-​carbaldehyde

فرمول: C11H10N2O

 

سیگما : cds002537

نام: 4-​ فلورو -​3-​ متیل بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 4-​Fluoro-​3-​methylbenzenesulfonyl chloride

فرمول: C7H6ClFO2S

 

سیگما : 302775

نام: (R)-(−)-2- متوکسی -2- فنیل اتانول

نام انگلیسی : (R)-(−)-2-Methoxy-2-phenylethanol

فرمول: C6H5CH(OCH3)CH2OH

 

سیگما : v000637

نام: آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Ammonium hydroxide solution

فرمول: NH4OH

 

سیگما : otv000260

نام: 3-​برومو -​4-​ متوکسی بنزن کربوتیوآمید

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​4-​methoxybenzenecarbothioamide

فرمول: C8H8BrNOS

 

سیگما : c1426

نام: سزیوم m اتان سولفونات

نام انگلیسی : Cesium methanesulfonate

فرمول: CH3O3SCs

 

سیگما : b37159

نام: 2,3-​ بیس (برومو متیل )​ کوین اگزالین

نام انگلیسی : 2,3-​Bis(bromomethyl)​quinoxaline

فرمول: C10H8Br2N2

 

سیگما : 180130

نام: دی- لاکتوز منوهیدرات

نام انگلیسی : D-Lactose monohydrate

فرمول: C12H22O11 · H2O

 

سیگما : 73325

نام: M اتیل نیترو استات

نام انگلیسی : Methyl نیترو acetate

فرمول: NO2CH2COOCH3

 

سیگما : anv00239

نام: 5-(2- فلورو فنیل)-1H-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-(2-Fluorophenyl)-1H-​pyrazole-​3-​carboxylic acid

فرمول: C10H7FN2O2

 

سیگما : cds016945

نام: 3,5- دی متوکسی فنیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : 3,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate

فرمول: C9H9NO2S

 

سیگما : 304160

نام: تری اتانول آمین

نام انگلیسی : Triethanolamine

فرمول: (HOCH2CH2)3N

 

سیگما : 341614

نام: ( تری m اتیل سیلیل ) استیک اسید

نام انگلیسی : (Trimethylsilyl)​acetic acid

فرمول: (CH3)3SiCH2CO2H

 

سیگما : e7401

نام: 3- اتوکسی -1- پروپانول

نام انگلیسی : 3-Ethoxy-1-propanol

فرمول: C2H5O(CH2)3OH

 

سیگما : cds010340

نام: 5- کلرو -​2-​ مورفولین -​4-​yال-​ فنیل آمین

نام انگلیسی : 5-​chloro-​2-​morpholin-​4-​yl-​phenylamine

فرمول: C10H13ClN2O

 

سیگما : cds001706

نام: 3-​(2,3,5-​ تری متیل فنوکسی )​ پروپیل آمین

نام انگلیسی : 3-​(2,3,5-​Trimethylphenoxy)​propylamine

فرمول: C12H19NO

 

سیگما : cds013060

نام: فنیل- پی پیریدین -​4-​yال- متانول

نام انگلیسی : phenyl-​piperidin-​4-​yl-​methanol

فرمول: C12H17NO

 

سیگما : cds006003

نام: 3- آمینو -5- ترت -​ بوتیل تیوفن -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-Amino-5-tert-​butylthiophene-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H13NO2S

 

سیگما : w203602

نام: آلیل نونا نوئات

نام انگلیسی : Allyl nonanoate

فرمول: CH3(CH2)7CO2CH2CH=CH2

 

سیگما : 608971

نام: ال- لایزین -ε-15N هیدرو کلرید

نام انگلیسی : L-Lysine-ε-15N hydrochloride

فرمول: H215N(CH2)4CH(NH2)CO2H · HCl

 

سیگما : cds003209

نام: 2,6- دی کلرو پیورین

نام انگلیسی : 2,6-dichloropurine

فرمول: C5H2Cl2N4

 

سیگما : 229814

نام: پتاسیم فلورید

نام انگلیسی : Potassium fluoride

فرمول: KF

 

سیگما : cds000146

نام: بیس (2- کلرو اتیل )​ کاربامیک کلرید

نام انگلیسی : Bis(2-​chloroethyl)​carbamic chloride

فرمول: C5H8Cl3NO

 

سیگما : 498025

نام: ( سیکلو هگزیل m اتیل )​ روی بروماید محلول

نام انگلیسی : (Cyclohexylmethyl)​zinc bromide solution

فرمول: C6H11CH2ZnBr

 

سیگما : 246255

نام: 5,6- دی متوکسی ایندول

نام انگلیسی : 5,6-Dimethoxyindole

فرمول: C10H11NO2

 

سیگما : cds005549

نام: 4-(2- متیل فنیل)-1H- پیرازول -3- آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride

فرمول: C10H12ClN3

 

سیگما : cds011744

نام: 1- کلرو -​2-​( اتیل سولفونیل l) اتان

نام انگلیسی : 1-​chloro-​2-​(ethylsulfonyl)​ethane

فرمول: C4H9ClO2S

 

سیگما : 71758

نام: سدیم نیترات

نام انگلیسی : Sodium nitrate

فرمول: NaNO3

 

سیگما : 523267

نام: 4-​برومو -​2- یودو آنیلین

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​2-​iodoaniline

فرمول: BrC6H3(I)NH2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.