سیگما : cds016502

نام: 2-​ مورفولین oبنزالدهید

نام انگلیسی : 2-​morpholinobenzaldehyde

فرمول: C11H13NO2

 

سیگما : bbo000199

نام: 6-​برومو -​2-​ متیل کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید اتیل استر

نام انگلیسی : 6-​Bromo-​2-​methylquinoline-​3-​carboxylic acid ethyl ester

فرمول: C13H12BrNO2

 

سیگما : cds019617

نام: 2-​ آمینو -​5-​(2-​ فلورو بنزیل )​-​1,3,4-​ تیادیازول

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​(2-​fluorobenzyl)​-​1,3,4-​thiadiazole

فرمول: C9H8FN3S

 

سیگما : cds006799

نام: 4-​ اتوکسی -​3- یودو بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-​Ethoxy-​3-​iodobenzaldehyde

فرمول: C9H9IO2

 

سیگما : cds004952

نام: 2-​( متیل سولفونیل l)​ آنیلین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​(Methylsulfonyl)​aniline hydrochloride

فرمول: C7H10ClNO2S

 

سیگما : 243205

نام: تری متیل آمین

نام انگلیسی : Trimethylamine

فرمول: (CH3)3N

 

سیگما : cds001098

نام: 2′- فلورو -4′- هیدروکسی استو فنون

نام انگلیسی : 2′-Fluoro-4′-hydroxyacetophenone

فرمول: C8H7FO2

 

سیگما : cds001972

نام: 7- کلرو -​4-​ متوکسی -​3-​ کوینولین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 7-​Chloro-​4-​methoxy-​3-​quinolinecarboxylic acid

فرمول: C11H8ClNO3

 

سیگما : 284260

نام: سدیم سولفات

نام انگلیسی : Sodium sulfate

فرمول: Na2SO4

 

سیگما : phr1183

نام: 2- کلرو بنزو فنون

نام انگلیسی : 2-Chlorobenzophenone

فرمول: ClC6H4COC6H5

 

سیگما : 525812

نام: بیس (4- کلرو فنوکسی ) استیک اسید

نام انگلیسی : Bis(4-​chlorophenoxy)​acetic acid

فرمول: (ClC6H4O)2CHCO2H

 

سیگما : cds005826

نام: (R)​-​(+)​-​1-​(4-​برومو فنیل)​ اتیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (R)​-​(+)​-​1-​(4-​bromophenyl)​ethylamine hydrochloride

فرمول: C8H11BrClN

 

سیگما : 013780

نام: 2-​ آمینو -​2-​ متیل -​1-​ پروپانول

نام انگلیسی : 2-​Amino-​2-​methyl-​1-​propanol

فرمول: (CH3)2C(NH2)CH2OH

 

سیگما : cds007101

نام: 3- ترت -​ بوتیل -​1-​(2-​ متیل فنیل)​-​1H- پیرازول -5- آمین

نام انگلیسی : 3-tert-​Butyl-​1-​(2-​methylphenyl)​-​1H-pyrazol-5-amine

فرمول: C14H19N3

 

سیگما : cds020139

نام: 2-​ هیدروکسی متیل -​4-​ متوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Hydroxymethyl-​4-​methoxyphenylboronic acid

فرمول: C8H11BO4

 

سیگما : 476102

نام: 3- پیریدیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : 3-Pyridyl isothiocyanate

فرمول: C6H4N2S

 

سیگما : 559687

نام: 4-​برومو -​3- فلور oبنزن سولفو نامید

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​3-​fluorobenzenesulfonamide

فرمول: BrC6H3(F)SO2NH2

 

سیگما : h7023

نام: 1-​(4-​ هیدروکسی فنیل)​-​1H- تترا زول -5- تیول

نام انگلیسی : 1-​(4-​Hydroxyphenyl)​-​1H-tetrazole-5-thiol

فرمول: C7H6N4OS

 

سیگما : 48538

نام: دی کلرو m اتان

نام انگلیسی : Dichloromethane

فرمول: CH2Cl2

 

سیگما : 634883

نام: 5-​برومو -​2-​ متوکسی پیریمیدین

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​methoxypyrimidine

فرمول: C5H5BrN2O

 

سیگما : p25507

نام: 2-فنیل گلایسین

نام انگلیسی : 2-Phenylglycine

فرمول: C6H5CH(NH2)COOH

 

سیگما : 457477

نام: 1- اتینیل -​4-​ پنتیل بنزن

نام انگلیسی : 1-​Ethynyl-​4-​pentylbenzene

فرمول: CH3(CH2)4C6H4C≡CH

 

سیگما : 190381

نام: 2- فنیل پروپیل ایزو بوتیرات

نام انگلیسی : 2-Phenylpropyl isobutyrate

فرمول: (CH3)2CHCO2CH2CH(C6H5)CH3

 

سیگما : 4s42585

نام: اتیل متااکریلات

نام انگلیسی : Ethyl methacrylate

فرمول: CH2=C(CH3)COOC2H5

 

سیگما : 267201

نام: پلاتینیوم

نام انگلیسی : Platinum

فرمول: Pt

 

سیگما : cds014311

نام: 2-​ پیریدی -​3-​yال-​4,5-​ دی هیدرو -​1,3-​ تیازول -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​pyrid-​3-​yl-​4,5-​dihydro-​1,3-​thiazole-​4-​carboxylic acid

فرمول: C9H8N2O2S

 

سیگما : 479047

نام: 2,2-​ دی متوکسی استالدهید محلول

نام انگلیسی : 2,2-​Dimethoxyacetaldehyde solution

فرمول: (CH3O)2CHCHO

 

سیگما : a50401

نام: 2-​ آمینو -​4,6-​دی هیدروکسی پیریمیدین

نام انگلیسی : 2-​Amino-​4,6-​dihydroxypyrimidine

فرمول: C4H5N3O2

 

سیگما : cds020267

نام: 4-​ فلورو -​2,3-​ دی هیدرو -​1H-​ ایندول

نام انگلیسی : 4-​Fluoro-​2,3-​dihydro-​1H-​indole

فرمول: C8H8FN

 

سیگما : 430056

نام: بنزیل تری فنیل فسفونیوم بروماید

نام انگلیسی : Benzyltriphenylphosphonium bromide

فرمول: C6H5CH2P(Br)(C6H5)3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.