سیگما : 643572

نام: 2-​( تری فلورو متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 2-​(Trifluoromethyl)​pyridine

فرمول: C6H4F3N

 

سیگما : mno000084

نام: 3,4-​ بیس ( تری فلورو متیل )​ نیترو بنزن

نام انگلیسی : 3,4-​Bis(trifluoromethyl)​ نیترو benzene

فرمول: C8H3F6NO2

 

سیگما : 633712

نام: 3-(4- فلورو فنیل)-1H-​ پیرازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-(4-Fluorophenyl)-1H-​pyrazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C10H7FN2O2

 

سیگما : m31600

نام: 3- متیل بنزیل سیانید

نام انگلیسی : 3-Methylbenzyl cyanide

فرمول: CH3C6H4CH2CN

 

سیگما : 299200

نام: استو فنون -α-13C

نام انگلیسی : Acetophenone-α-13C

فرمول: C6H513COCH3

 

سیگما : 250104

نام: 1-​برومو -​2,3,5,6-​ تترا متیل بنزن

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2,3,5,6-​tetramethylbenzene

فرمول: HC6(CH3)4Br

 

سیگما : 756016

نام: ایندول -2- برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : Indole-2-boronic acid pinacol ester

فرمول: C14H18BNO2

 

سیگما : v900740

نام: 4- آمینو سالیسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-Aminosalicylic acid

فرمول: H2NC6H3-2-(OH)CO2H

 

سیگما : 178004

نام: 1- کلرو -​2-​m اتیل پروپان

نام انگلیسی : 1-​Chloro-​2-​methylpropane

فرمول: (CH3)2CHCH2Cl

 

سیگما : cds015019

نام: 2-​ متیل پروپان ایمیدامید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​methylpropanimidamide hydrochloride

فرمول: C4H11ClN2

 

سیگما : bbo000180

نام: 4-​ هیدروکسی -​8-​ متوکسی -​2-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​Hydroxy-​8-​methoxy-​2-​methylquinoline

فرمول: C11H11NO2

 

سیگما : 113360

نام: 3,4,5-​ تری متوکسی فنیل استونیتریل

نام انگلیسی : 3,4,5-​Trimethoxyphenylacetonitrile

فرمول: (CH3O)3C6H2CH2CN

 

سیگما : cds013107

نام: 4-​ مورفولین o بنزیل آمین

نام انگلیسی : 4-​morpholinobenzylamine

فرمول: C11H16N2O

 

سیگما : s2140

نام: سدیم فرمات

نام انگلیسی : Sodium formate

فرمول: HCOONa

 

سیگما : 528706

نام: N-( ترت - بوتوکسی کربونیل )​-​3-​برومو آنیلین

نام انگلیسی : N-(tert-​Butoxycarbonyl)​-​3-​bromoaniline

فرمول: C11H14BrNO2

 

سیگما : h6879

نام: اتیل 12- هیدروکسی استئارات

نام انگلیسی : Ethyl 12-hydroxystearate

فرمول: C20H40O3

 

سیگما : cds006409

نام: 5- کلرو -1H- ایندول -3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid

فرمول: C9H6ClNO2

 

سیگما : 357588

نام: نیکل

نام انگلیسی : Nickel

فرمول: Ni

 

سیگما : bbo000218

نام: 7-​ متوکسی -​2-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 7-​Methoxy-​2-​methylquinoline

فرمول: C11H11NO

 

سیگما : 47654u

نام: کلرو استیک اسید محلول

نام انگلیسی : Chloroacetic acid solution

فرمول: -

 

سیگما : 857319

نام: کلر آمین -T هیدرات

نام انگلیسی : Chloramine-T hydrate

فرمول: CH3C6H4SO2N(Cl)Na · xH2O

 

سیگما : 358983

نام: آمونیوم سولفیت منوهیدرات

نام انگلیسی : Ammonium sulfite monohydrate

فرمول: (NH4)2SO3 · H2O

 

سیگما : cds012470

نام: 2-​برومو -​3,4,5-​ تری متوکسی -​بنزالدهید

نام انگلیسی : 2-​bromo-​3,4,5-​trimethoxy-​benzaldehyde

فرمول: C10H11BrO4

 

سیگما : 23181

نام: کلرو m اتیل کلرو فرمات

نام انگلیسی : Chloromethyl chloroformate

فرمول: ClCOOCH2Cl

 

سیگما : 479845

نام: 2- کلرو -​4- فلور o-​5-​ سولفامویل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​4-​fluoro-​5-​sulfamoylbenzoic acid

فرمول: C7H5ClFNO4S

 

سیگما : 86960

نام: 1,1,2,2-​ تترا کلرو اتان

نام انگلیسی : 1,1,2,2-​Tetrachloroethane

فرمول: CHCl2CHCl2

 

سیگما : 270571

نام: 1,2- دی کلرو اتان

نام انگلیسی : 1,2-Dichloroethane

فرمول: ClCH2CH2Cl

 

سیگما : l510149

نام: 2- کلرو -​5-​ فلورو فنل

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​5-​fluorophenol

فرمول: C6H4ClFO

 

سیگما : v7763

نام: ویتامین A ( استات )

نام انگلیسی : Vitamin A (acetate)

فرمول: C22H32O2

 

سیگما : 147400

نام: N- اتیل استامید

نام انگلیسی : N-Ethylacetamide

فرمول: CH3CONHC2H5

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.