سیگما : cds014905

نام: 7- کلرو کوینولین

نام انگلیسی : 7-chloroquinoline

فرمول: C9H6ClN

 

سیگما : p64006

نام: 3,4-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3,4-​Pyridinedicarboxylic acid

فرمول: C7H5NO4

 

سیگما : 15224

نام: 1- کلرو بوتان e

نام انگلیسی : 1-Chlorobutane

فرمول: CH3(CH2)3Cl

 

سیگما : 708895

نام: 2-​ آمینو -​3-​ نیترو پیریدین -​5-​ برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 2-​Amino-​3-​ نیترو pyridine-​5-​boronic acid pinacol ester

فرمول: C11H16BN3O4

 

سیگما : 657204

نام: سدیم اکتانانت -2,4,6,8-13C4

نام انگلیسی : Sodium octanoate-2,4,6,8-13C4

فرمول: 13CH3(CH213CH2)3CO2Na

 

سیگما : cds013355

نام: 2-​ متیل پی پیریدین -​1-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​methylpiperidine-​1-​sulfonyl chloride

فرمول: C6H12ClNO2S

 

سیگما : 203645

نام: لیتیم فلورید

نام انگلیسی : Lithium fluoride

فرمول: LiF

 

سیگما : t5206

نام: تترا برومو فتالیک انیدرید

نام انگلیسی : Tetrabromophthalic anhydride

فرمول: C8Br4O3

 

سیگما : d135909

نام: 3,4-​ دی متوکسی فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : 3,4-​Dimethoxyphenylacetic acid

فرمول: (CH3O)2C6H3CH2CO2H

 

سیگما : 753475

نام: 2,4-​ دی کلرو پیریمیدین -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,4-​Dichloropyrimidine-​5-​carboxylic acid

فرمول: C5H2Cl2N2O2

 

سیگما : 642096

نام: 2-​ مرکاپتو -​6-​ متیل پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Mercapto-​6-​methylpyridine

فرمول: C6H7NS

 

سیگما : 652202

نام: 3-​ متوکسی -​2,4,6-​ تری فلورو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Methoxy-​2,4,6-​trifluorophenylboronic acid

فرمول: C7H6BF3O3

 

سیگما : 73432

نام: آمونیوم استات

نام انگلیسی : Ammonium acetate

فرمول: CH3CO2NH4

 

سیگما : 236098

نام: آلومینیوم فلورید تری هیدرات

نام انگلیسی : Aluminum fluoride trihydrate

فرمول: AlF3·3H2O

 

سیگما : 474991

نام: 3-​برومو -​4-​ متیل تیوفن

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​4-​methylthiophene

فرمول: C5H5BrS

 

سیگما : t8324

نام: تری ایزو پروپیل نفتالین سولفونیک اسید سدیم سالت

نام انگلیسی : Triisopropylnaphthalenesulfonic acid sodium salt

فرمول: C19H25NaO3S

 

سیگما : 761842

نام: 4-​ اتیل پیریدین -​2- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 4-​Ethylpyridine-​2-​carboxaldehyde

فرمول: C8H9NO

 

سیگما : 19830

نام: 4- ترت - بوتیل سیکلو هگزانون

نام انگلیسی : 4-tert-Butylcyclohexanone

فرمول: (CH3)3CC6H9(=O)

 

سیگما : 343390

نام: 1- سیانو -​1- سیکلو پروپان کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​Cyano-​1-​cyclopropanecarboxylic acid

فرمول: NCC3H4CO2H

 

سیگما : phr1138

نام: آدنوزین

نام انگلیسی : Adenosine

فرمول: C10H13N5O4

 

سیگما : 142387

نام: 2,4,6-​ تری m اتیل پیریدین

نام انگلیسی : 2,4,6-​Trimethylpyridine

فرمول: C8H11N

 

سیگما : 46958

نام: رتینیل استات

نام انگلیسی : Retinyl acetate

فرمول: C22H32O2

 

سیگما : cds004344

نام: 4-​(2-​ متوکسی فنوکسی )​ پی پیریدین

نام انگلیسی : 4-​(2-​Methoxyphenoxy)​piperidine

فرمول: C12H17NO2

 

سیگما : cds012311

نام: 2-​ آمینو -​5-​ پروپیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​amino-​5-​propylbenzoic acid

فرمول: C10H13NO2

 

سیگما : cds000376

نام: 3-​ آمینو -​5- کلرو -​2-​ هیدروکسی بنزن سولفونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Amino-​5-​chloro-​2-​hydroxybenzenesulfonic acid

فرمول: C6H6ClNO4S

 

سیگما : 282130

نام: سدیم اکتانانت

نام انگلیسی : Sodium octanoate

فرمول: CH3(CH2)6COONa

 

سیگما : 121665

نام: گوانیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Guanidine hydrochloride

فرمول: NH2C(=NH)NH2 · HCl

 

سیگما : cbr01554

نام: 4-​(3-​ فلورو فنوکسی )​ پی پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​(3-​Fluorophenoxy)​piperidine hydrochloride

فرمول: C11H15ClFNO

 

سیگما : w256714

نام: هگزیل الکل

نام انگلیسی : Hexyl alcohol

فرمول: CH3(CH2)5OH

 

سیگما : 588776

نام: 4-برومو فنیل فنیل-d5 اتر

نام انگلیسی : 4-Bromophenyl phenyl-d5 ether

فرمول: BrC6H4OC6D5

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.