سیگما : 176087

نام: اوره -d4

نام انگلیسی : Urea-d4

فرمول: D2NCOND2

 

سیگما : cds000957

نام: سدیم 4- اتینیل بنزوات

نام انگلیسی : Sodium 4-ethynylbenzoate

فرمول: C9H5NaO2

 

سیگما : 124737

نام: گلیکلیک اسید

نام انگلیسی : Glycolic acid

فرمول: HOCH2COOH

 

سیگما : 498718

نام: 1- اتیل پنتیل روی بروماید محلول

نام انگلیسی : 1-Ethylpentylzinc bromide solution

فرمول: CH3(CH2)3CH(C2H5)ZnBr

 

سیگما : cds008248

نام: 1- اتینیل -​2-​( تری فلورو متوکسی )​بنزن

نام انگلیسی : 1-​ethynyl-​2-​(trifluoromethoxy)​benzene

فرمول: C9H5F3O

 

سیگما : v900119

نام: اوره

نام انگلیسی : Urea

فرمول: NH2CONH2

 

سیگما : 699020

نام: تری متیل آلومینیوم محلول

نام انگلیسی : Trimethylaluminum solution

فرمول: (CH3)3Al

 

سیگما : p4402

نام: (S)-(−)-1- فنیل اتانول

نام انگلیسی : (S)-(−)-1-Phenylethanol

فرمول: C8H10O

 

سیگما : cds003152

نام: 2-​ فلورو -​4-​( تری فلورو متیل )​ آنیلین

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​4-​(trifluoromethyl)​aniline

فرمول: C7H5F4N

 

سیگما : cds002241

نام: 2-​برومو -​3-​ فلورو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​3-​fluorobenzoic acid

فرمول: C7H4BrFO2

 

سیگما : cbr01678

نام: 4-​( آمینو متیل )​-​N-​ متیل بنزامید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​(Aminomethyl)​-​N-​methylbenzamide hydrochloride

فرمول: C9H13ClN2O

 

سیگما : 722197

نام: متیل تیو سیانات

نام انگلیسی : Methyl thiocyanate

فرمول: CH3SCN

 

سیگما : 657824

نام: 3,3′- بی تیوفن -5- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 3,3′-Bithiophene-5-carboxaldehyde

فرمول: C9H6OS2

 

سیگما : 222704

نام: 2- فلور o-​4-​ نیترو تولوئن

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​4-​ نیترو toluene

فرمول: CH3C6H3(NO2)F

 

سیگما : 426296

نام: تترا متیل آمونیوم بروماید

نام انگلیسی : Tetramethylammonium bromide

فرمول: (CH3)4N(Br)

 

سیگما : 40156

نام: پنتا کلرو نیترو بنزن محلول

نام انگلیسی : Pentachloro نیترو benzene solution

فرمول: -

 

سیگما : 528544

نام: 3-​ متوکسی -​2- نفتویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Methoxy-​2-​naphthoic acid

فرمول: CH3OC10H6CO2H

 

سیگما : 216291

نام: (2-​ هیدروکسی بنزیل )​ تری فنیل فسفونیوم بروماید

نام انگلیسی : (2-​Hydroxybenzyl)​triphenylphosphonium bromide

فرمول: HOC6H4CH2P(C6H5)3Br

 

سیگما : 014400

نام: آمونیوم استات

نام انگلیسی : Ammonium acetate

فرمول: CH3CO2NH4

 

سیگما : cds007172

نام: 4-​ آمینو -​3-​ متیل بی فنیل

نام انگلیسی : 4-​amino-​3-​methylbiphenyl

فرمول: C13H13N

 

سیگما : 24008

نام: 2- کلرو بوتریک اسید

نام انگلیسی : 2-Chlorobutyric acid

فرمول: CH3CH2CHClCOOH

 

سیگما : 775061

نام: پتاسیم بیس ( تری متیل سیلیل ) آمید محلول

نام انگلیسی : Potassium bis(trimethylsilyl)​amide solution

فرمول: [(CH3)3Si]2NK

 

سیگما : e6888

نام: انالاپریل مالئات سالت

نام انگلیسی : Enalapril maleate salt

فرمول: C20H28N2O5 · C4H4O4

 

سیگما : otv000067

نام: N-​(2-​ اتیل فنیل)​-​4-​ هیدروکسی بنزامید

نام انگلیسی : N-​(2-​Ethylphenyl)​-​4-​hydroxybenzamide

فرمول: C15H15NO2

 

سیگما : 699349

نام: 4-​ متوکسی -​1-​ نفتالین m اتانول

نام انگلیسی : 4-​Methoxy-​1-​naphthalenemethanol

فرمول: C12H12O2

 

سیگما : 652830

نام: متیل 3-​برومو -​4-​ متوکسی بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 3-​bromo-​4-​methoxybenzoate

فرمول: CH3OC6H3(Br)CO2CH3

 

سیگما : cbr00340

نام: 5-​ایزو پروپیل -​1H-​ ایندول -​2,3- دیون

نام انگلیسی : 5-​Isopropyl-​1H-​indole-​2,3-​dione

فرمول: C11H11NO2

 

سیگما : rni00057

نام: 4- کلرو -​(2- یودو اتینیل )​بنزن

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​(2-​iodoethynyl)​benzene

فرمول: C8H4ClI

 

سیگما : 474908

نام: 2,5- دی متوکسی فنیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : 2,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate

فرمول: (CH3O)2C6H3NCS

 

سیگما : 490660

نام: سدیم پروپیونات -2-13C

نام انگلیسی : Sodium propionate-2-13C

فرمول: CH313CH2CO2Na

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.