سیگما : 238627

نام: اتیل ایزو سیناتو استات

نام انگلیسی : Ethyl isocyanatoacetate

فرمول: OCNCH2COOCH2CH3

 

سیگما : s4264

نام: سپرمین

نام انگلیسی : Spermine

فرمول: NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2

 

سیگما : e49258

نام: اتیل 2- تیوفن کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 2-​thiophenecarboxylate

فرمول: C7H8O2S

 

سیگما : cds001239

نام: کلسیم بنزوات هیدرات

نام انگلیسی : Calcium benzoate hydrate

فرمول: C14H12CaO5

 

سیگما : 727156

نام: (S)-3- کلرو -α- متیل بنزیل آمین

نام انگلیسی : (S)-3-Chloro-α-methylbenzylamine

فرمول: C8H10ClN

 

سیگما : 330205

نام: 5- کلرو -​1-​m اتیل ایمیدازول

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​1-​methylimidazole

فرمول: C4H5ClN2

 

سیگما : 730505

نام: 6- آمینو کوین اگزالین

نام انگلیسی : 6-Aminoquinoxaline

فرمول: C8H7N3

 

سیگما : 02483

نام: اتانول

نام انگلیسی : Ethanol

فرمول: CH3CH2OH

 

سیگما : a0153

نام: ADA دی سدیم سالت

نام انگلیسی : ADA disodium salt

فرمول: H2NCOCH2N(CH2CO2Na)2

 

سیگما : 638951

نام: 4- کلرو فنیل استیل کلرید

نام انگلیسی : 4-Chlorophenylacetyl chloride

فرمول: C8H6Cl2O

 

سیگما : cds001330

نام: 2-​(4- کلرو فنیل)​-​2-​ متیل مورفولین e

نام انگلیسی : 2-​(4-​Chlorophenyl)​-​2-​methylmorpholine

فرمول: C11H14ClNO

 

سیگما : cds001603

نام: گلایسین N- بوتیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Glycine N-butyl ester hydrochloride

فرمول: C6H14ClNO2

 

سیگما : b10900

نام: 2,1,3-​ بنزو تیادیازول

نام انگلیسی : 2,1,3-​Benzothiadiazole

فرمول: C6H4N2S

 

سیگما : 593761

نام: 6- فلور o پیریدین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​Fluoropyridine-​3-​carboxylic acid

فرمول: C6H4FNO2

 

سیگما : cds018202

نام: 4-برومو فنیل 4-​ فلورو -​2-​( تری فلورو متیل )​ بنزیل اتر

نام انگلیسی : 4-bromophenyl 4-​fluoro-​2-​(trifluoromethyl)​benzyl ether

فرمول: C14H9BrF4O

 

سیگما : 159271

نام: سیکلو بوتیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Cyclobutylamine hydrochloride

فرمول: C4H7NH2 · HCl

 

سیگما : cds010701

نام: (R)​-​(+)​-​2-​ فنوکسی پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : (R)​-​(+)​-​2-​phenoxypropionic acid

فرمول: C9H10O3

 

سیگما : cds014673

نام: 3-​( آمینو متیل )​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​(aminomethyl)​benzoic acid

فرمول: C8H9NO2

 

سیگما : cds016825

نام: 5-​(2-​ پیریدیل ) تیوفن -​2-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5-​(2-​pyridyl)​thiophene-​2-​sulfonyl chloride

فرمول: C9H6ClNO2S2

 

سیگما : cds003179

نام: 2,3-​ دی کلرو فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : 2,3-​dichlorophenylacetic acid

فرمول: C8H6Cl2O2

 

سیگما : cds020338

نام: 3-​(3-​ متیل بنزیل )​ آزتیدین

نام انگلیسی : 3-​(3-​Methylbenzyl)​azetidine

فرمول: C11H15N

 

سیگما : 366390

نام: 4- پروپوکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-Propoxybenzoic acid

فرمول: CH3CH2CH2OC6H4CO2H

 

سیگما : 714399

نام: 2,3-​ دی کلرو -​6-​ متیل کوین اگزالین

نام انگلیسی : 2,3-​Dichloro-​6-​methylquinoxaline

فرمول: C9H6Cl2N2

 

سیگما : 284280

نام: سدیم سولفات

نام انگلیسی : Sodium sulfate

فرمول: Na2SO4

 

سیگما : 267104

نام: پالادیوم

نام انگلیسی : Palladium

فرمول: Pd

 

سیگما : cds006093

نام: بنزیل -N- متیل -ال- آلانین

نام انگلیسی : Benzyl-N-methyl-L-alanine

فرمول: C11H15NO2

 

سیگما : 365424

نام: 1-​برومو -​2-​ نیترو بنزن

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2-​ نیترو benzene

فرمول: BrC6H4NO2

 

سیگما : 281417

نام: 3- اتیل فنل

نام انگلیسی : 3-Ethylphenol

فرمول: C2H5C6H4OH

 

سیگما : 21120

نام: کلسیم سیترات تری بازیک تترا هیدرات

نام انگلیسی : Calcium citrate tribasic tetrahydrate

فرمول: Ca3(C6H5O7)2 · 4H2O

 

سیگما : v900006

نام: بی فنیل

نام انگلیسی : Biphenyl

فرمول: C6H5C6H5

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.