سیگما : t8566

نام: L- تیروزین

نام انگلیسی : L-Tyrosine

فرمول: 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H

 

سیگما : 329045

نام: 4- فلور o-​3-​ نیترو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Fluoro-​3-​ نیترو benzoic acid

فرمول: FC6H3(NO2)CO2H

 

سیگما : 07692

نام: استیک اسید

نام انگلیسی : Acetic acid

فرمول: CH3CO2H

 

سیگما : v000139

نام: 2- پروپانول

نام انگلیسی : 2-Propanol

فرمول: (CH3)2CHOH

 

سیگما : g8641

نام: دی- گلوکو s آمین 6- سولفات

نام انگلیسی : D-Glucosamine 6-sulfate

فرمول: C6H13NO8S

 

سیگما : mno000073

نام: 6-​ متیل -​2,3-​ بیس -​( تری فلورو متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 6-​Methyl-​2,3-​bis-​(trifluoromethyl)​pyridine

فرمول: C8H5F6N

 

سیگما : 632759

نام: 3′- آلیل -4′- هیدروکسی استو فنون

نام انگلیسی : 3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone

فرمول: CH2=CHCH2C6H3(OH)COCH3

 

سیگما : 27734

نام: پالمیتیک اسید

نام انگلیسی : Palmitic acid

فرمول: CH3(CH2)14COOH

 

سیگما : 260436

نام: متیل 2-​ هیدروکسی -​2-​ متوکسی استات

نام انگلیسی : Methyl 2-​hydroxy-​2-​methoxyacetate

فرمول: C4H8O4

 

سیگما : 229938

نام: سدیم نیترات

نام انگلیسی : Sodium nitrate

فرمول: NaNO3

 

سیگما : 81219

نام: پلی اتیلن

نام انگلیسی : Polyethylene

فرمول: H(CH2CH2)nH

 

سیگما : 16460

نام: 4-برومو بنزیل بروماید

نام انگلیسی : 4-Bromobenzyl bromide

فرمول: BrC6H4CH2Br

 

سیگما : 273007

نام: γ- متیلن -γ- بوتیرو لاکتون

نام انگلیسی : γ-Methylene-γ-butyrolactone

فرمول: C5H6O2

 

سیگما : 652008

نام: 4- فلورو فنتیل بروماید

نام انگلیسی : 4-Fluorophenethyl bromide

فرمول: FC6H4CH2CH2Br

 

سیگما : cds013618

نام: 2,3-​ دی هیدرو بنزو فوران -​5-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 2,3-​dihydrobenzofuran-​5-​boronic acid

فرمول: C8H9BO3

 

سیگما : cds001469

نام: 4′-ایزو پروپیل استو فنون

نام انگلیسی : 4′-Isopropylacetophenone

فرمول: C11H14O

 

سیگما : cds009540

نام: 5-​(3- کلرو فنیل)پیریدین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​(3-​chlorophenyl)​pyridine-​3-​carboxylic acid

فرمول: C12H8ClNO2

 

سیگما : cds004627

نام: متیل ایندول -7- کربوکسیلات

نام انگلیسی : methyl indole-7-carboxylate

فرمول: C10H9NO2

 

سیگما : cds002241

نام: 2-​برومو -​3-​ فلورو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​3-​fluorobenzoic acid

فرمول: C7H4BrFO2

 

سیگما : c3518

نام: کربونیل آهن

نام انگلیسی : Carbonyl iron

فرمول: Fe

 

سیگما : d64007

نام: 3,5-​ دی کلرو -​4-​ هیدروکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3,5-​Dichloro-​4-​hydroxybenzoic acid

فرمول: Cl2C6H2(OH)CO2H

 

سیگما : 49621

نام: L- گلوتامیک اسید مونو سدیم سالت منوهیدرات

نام انگلیسی : L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate

فرمول: NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O

 

سیگما : m0625

نام: مالئیک انیدرید

نام انگلیسی : Maleic anhydride

فرمول: C4H2O3

 

سیگما : 722200

نام: 2-​( بنزیل آمینو )​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​(Benzylamino)​benzoic acid

فرمول: C14H13NO2

 

سیگما : 695378

نام: 4-​(4-​ فلورو فنوکسی )​ فنل

نام انگلیسی : 4-​(4-​Fluorophenoxy)​phenol

فرمول: C12H9FO2

 

سیگما : 578991

نام: استانیلید -​2,3,4,5,6-​d5

نام انگلیسی : Acetanilide-​2,3,4,5,6-​d5

فرمول: CH3CONHC6D5

 

سیگما : bbo000009

نام: 4-​ هیدروکسی -​2-​ متیل -​7-​ تری فلورو متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​Hydroxy-​2-​methyl-​7-​trifluoromethylquinoline

فرمول: C11H8F3NO

 

سیگما : 51432

نام: (S)-(−)-α- اتیل بنزیل آمین

نام انگلیسی : (S)-(−)-α-Ethylbenzylamine

فرمول: C9H13N

 

سیگما : 282065

نام: سدیم

نام انگلیسی : Sodium

فرمول: Na

 

سیگما : 592137

نام: 2′,4′- دی متوکسی پروپیوفنون

نام انگلیسی : 2′,4′-Dimethoxypropiophenone

فرمول: (H3CO)2C6H3COCH2CH3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.