سیگما : cds003338

نام: 2-​ آمینو -​3-​برومو -​5- کلرو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​amino-​3-​bromo-​5-​chloropyridine

فرمول: C5H4BrClN2

 

سیگما : cds006923

نام: 2- مرکاپتو ایزو بوتریک اسید

نام انگلیسی : 2-mercaptoisobutyric acid

فرمول: C4H8O2S

 

سیگما : c121800

نام: ال- سیستئین هیدرو کلرید هیدرات

نام انگلیسی : L-Cysteine hydrochloride hydrate

فرمول: HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl·xH2O

 

سیگما : cds006529

نام: 2-​(3,5-​ دی کلرو فنیل)​-​4,4,5,5-​ تترا متیل -​1,3,2-​ دی اگزا برولان e

نام انگلیسی : 2-​(3,5-​Dichlorophenyl)​-​4,4,5,5-​tetramethyl-​1,3,2-​dioxaborolane

فرمول: C12H15BCl2O2

 

سیگما : 06554

نام: 4- نیترو فنیل فرمات

نام انگلیسی : 4- نیترو phenyl formate

فرمول: C7H5NO4

 

سیگما : v900626

نام: سدیم 3- سولفو بنزوات

نام انگلیسی : Sodium 3-sulfobenzoate

فرمول: NaO3SC6H4CO2H

 

سیگما : cds000231

نام: 5- متیل ایندولین

نام انگلیسی : 5-Methylindoline

فرمول: C9H11N

 

سیگما : 71585

نام: 4- کلرو -​3- فلور o پیریدین

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​3-​fluoropyridine

فرمول: C5H3ClFN

 

سیگما : w201103

نام: آدیپیک اسید

نام انگلیسی : Adipic acid

فرمول: HOOC(CH2)4COOH

 

سیگما : cds007031

نام: 4-​(4- کربوکسی -​فنیل)​-​ پی پیرازین e-​1- کربوکسیلیک اسید ترت - بوتیل استر

نام انگلیسی : 4-​(4-​carboxy-​phenyl)​-​piperazine-​1-​carboxylic acid tert-butyl ester

فرمول: C16H22N2O4

 

سیگما : 162655

نام: دی- آلانین

نام انگلیسی : D-Alanine

فرمول: CH3CH(NH2)CO2H

 

سیگما : 338869

نام: آمونیوم فلورید

نام انگلیسی : Ammonium fluoride

فرمول: NH4F

 

سیگما : c62816

نام: 4- کلرو فنل

نام انگلیسی : 4-Chlorophenol

فرمول: ClC6H4OH

 

سیگما : 36594

نام: پنتا کلرو فنل محلول

نام انگلیسی : Pentachlorophenol solution

فرمول: -

 

سیگما : a9376

نام: آدنوزین 2′:3′- سیکلیک مونو فسفات سدیم سالت

نام انگلیسی : Adenosine 2′:3′-cyclic monophosphate sodium salt

فرمول: C10H11N5O6PNa

 

سیگما : a10809

نام: 4′- هیدروکسی -3′- متوکسی استو فنون

نام انگلیسی : 4′-Hydroxy-3′-methoxyacetophenone

فرمول: HOC6H3(OCH3)COCH3

 

سیگما : cds014188

نام: 4-​(2-​ آمینو اتیل )​بنزن سولفو نامید مونو هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​(2-​aminoethyl)​benzenesulfonamide monohydrochloride

فرمول: C8H13ClN2O2S

 

سیگما : cds002989

نام: اگزالیک اسید مونو -​(N-​ متیل )​- آمید

نام انگلیسی : Oxalic acid mono-​(N-​methyl)​-​amide

فرمول: C3H5NO3

 

سیگما : n2627

نام: 2- نیترو فنیل پالمیتات

نام انگلیسی : 2- نیترو phenyl palmitate

فرمول: C22H35NO4

 

سیگما : v900020

نام: منیزیم کلرید هگزا هیدرات

نام انگلیسی : Magnesium chloride hexahydrate

فرمول: MgCl2 · 6H2O

 

سیگما : cds002842

نام: 1-ایزو پروپیل هیدرازین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-Isopropylhydrazine hydrochloride

فرمول: C3H11ClN2

 

سیگما : 687782

نام: ایندول -​2- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : Indole-​2-​carboxaldehyde

فرمول: C9H7NO

 

سیگما : 21197

نام: کلسیم نیترات تترا هیدرات

نام انگلیسی : Calcium nitrate tetrahydrate

فرمول: Ca(NO3)2 · 4H2O

 

سیگما : cds005755

نام: 2-​ اتوکسی متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​ethoxymethylphenylboronic acid

فرمول: C9H13BO3

 

سیگما : cbr01635

نام: 3-​( آزیدو متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 3-​(Azidomethyl)​pyridine

فرمول: C6H6N4

 

سیگما : 63047

نام: منیزیم استات تترا هیدرات

نام انگلیسی : Magnesium acetate tetrahydrate

فرمول: (CH3COO)2Mg · 4H2O

 

سیگما : 423920

نام: 1- فنیل-1H- تترا زول -5- تیول سدیم سالت

نام انگلیسی : 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol sodium salt

فرمول: C7H5N4NaS

 

سیگما : cds005868

نام: 6- متوکسی -1- متیل -1H- ایندول -2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-Methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid

فرمول: C11H11NO3

 

سیگما : 342122

نام: 1-​M اتیل -​3-​ نیترو گوانیدین

نام انگلیسی : 1-​Methyl-​3-​ نیترو guanidine

فرمول: CH3NHC(=NH)NHNO2

 

سیگما : 415057

نام: منیزیم استئارات

نام انگلیسی : Magnesium stearate

فرمول: [CH3(CH2)16CO2]2Mg

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.