سیگما : 740454

نام: 2- کلرو -​3-​ هیدروکسی -​6-​( هیدروکسی متیل )​-​4- یودو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​3-​hydroxy-​6-​(hydroxymethyl)​-​4-​iodopyridine

فرمول: C6H5ClINO2

 

سیگما : 25007

نام: آمونیوم استات

نام انگلیسی : Ammonium acetate

فرمول: CH3CO2NH4

 

سیگما : 199370

نام: 1-​(4-​ نیترو فنیل)​-​2 تیو- اوره

نام انگلیسی : 1-​(4-​ نیترو phenyl)​-​2-​thiourea

فرمول: O2NC6H4NHCSNH2

 

سیگما : cds005045

نام: 3-​ فلورو -​2-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 3-​Fluoro-​2-​ نیترو pyridine

فرمول: C5H3FN2O2

 

سیگما : jrd0371

نام: 2- کلرو -​6-​ متیل پیریدین -​4- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​6-​methylpyridine-​4-​carboxaldehyde

فرمول: C7H6ClNO

 

سیگما : 632414

نام: ایندول -​7- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : Indole-​7-​carboxaldehyde

فرمول: C9H7NO

 

سیگما : cds003933

نام: 4- کلرو -​2-​ متوکسی آنیلین

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​2-​methoxyaniline

فرمول: C7H8ClNO

 

سیگما : 12600

نام: N-​ هیدروکسی بنزن سولفو نامید

نام انگلیسی : N-​Hydroxybenzenesulfonamide

فرمول: C6H5SO2NHOH

 

سیگما : 14602

نام: زیرکونیوم

نام انگلیسی : Zirconium

فرمول: Zr

 

سیگما : cbr00829

نام: (4-​ متیل بنزیل )​ هیدرازین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (4-​Methylbenzyl)​hydrazine hydrochloride

فرمول: C8H13ClN2

 

سیگما : 373001

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : 00628

نام: آهن

نام انگلیسی : Iron

فرمول: Fe

 

سیگما : m80709

نام: M اتیل استئارات

نام انگلیسی : Methyl stearate

فرمول: CH3(CH2)16CO2CH3

 

سیگما : 81255

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : 608793

نام: آمونیوم نیترات -14N2 محلول

نام انگلیسی : Ammonium nitrate-14N2 solution

فرمول: 14NH414NO3

 

سیگما : 80018

نام: فتالیک انیدرید

نام انگلیسی : Phthalic anhydride

فرمول: C8H4O3

 

سیگما : 344184

نام: 6-​M اتیل پیریدین -​2,3-​دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​Methylpyridine-​2,3-​dicarboxylic acid

فرمول: C8H7NO4

 

سیگما : cds007680

نام: 5-​برومو -پیریدین -​2-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5-​bromo-​pyridine-​2-​sulfonyl chloride

فرمول: C5H3BrClNO2S

 

سیگما : 569526

نام: 4-​ فنیل تیوفن -​2- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 4-​Phenylthiophene-​2-​carboxaldehyde

فرمول: C11H8OS

 

سیگما : cds004342

نام: 2-​ فرمیل -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​3-​ایزو کوینولین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Formyl-​1,2,3,4-​tetrahydro-​3-​isoquinolinecarboxylic acid

فرمول: C11H11NO3

 

سیگما : 364657

نام: ترت - بوتیل منیزیم کلرید محلول

نام انگلیسی : tert-Butylmagnesium chloride solution

فرمول: (CH3)3CMgCl

 

سیگما : cbr01705

نام: 2-​(برومو متیل )​-​1-​ متیل پی پیریدین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : 2-​(Bromomethyl)​-​1-​methylpiperidine hydrobromide

فرمول: C7H15Br2N

 

سیگما : cbr00545

نام: 2-​ آمینو -​6-​ایزو بوتیل پیریمیدین -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Amino-​6-​isobutylpyrimidine-​4-​carboxylic acid

فرمول: C9H13N3O2

 

سیگما : m15451

نام: 5-​ متوکسی -​2-​m اتیل ایندول

نام انگلیسی : 5-​Methoxy-​2-​methylindole

فرمول: C10H11NO

 

سیگما : c70509

نام: 4- کلرو کوینولین

نام انگلیسی : 4-Chloroquinoline

فرمول: C9H6ClN

 

سیگما : l510211

نام: 2-​برومو -​1-​ فلورو -​4-​ نیترو بنزن

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​1-​fluoro-​4-​ نیترو benzene

فرمول: C6H3BrFNO2

 

سیگما : 657352

نام: 3- بوتوکسی -​2,4,6-​ تری فلورو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Butoxy-​2,4,6-​trifluorophenylboronic acid

فرمول: C10H12BF3O3

 

سیگما : 661953

نام: 6-​برومو -​3- بوتوکسی -​2- فلور oفنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 6-​Bromo-​3-​butoxy-​2-​fluorophenylboronic acid

فرمول: C10H13BBrFO3

 

سیگما : 133221

نام: بیس (5- کلرو -​2-​ هیدروکسی فنیل) متان e

نام انگلیسی : Bis(5-​chloro-​2-​hydroxyphenyl)​methane

فرمول: CH2[C6H3(Cl)OH]2

 

سیگما : 235954

نام: تترا پروپیل آمونیوم یدید

نام انگلیسی : Tetrapropylammonium iodide

فرمول: (CH3CH2CH2)4N(I)

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.