سیگما : t27855

نام: 2- تیوفن اتانول

نام انگلیسی : 2-Thiopheneethanol

فرمول: C6H8OS

 

سیگما : 70214

نام: 3-(4- پیریدیل )-دی- آلانین

نام انگلیسی : 3-(4-Pyridyl)-D-alanine

فرمول: C8H10N2O2

 

سیگما : w317209

نام: هگزیل ایزو بوتیرات

نام انگلیسی : Hexyl isobutyrate

فرمول: (CH3)2CHCO2(CH2)5CH3

 

سیگما : cds010686

نام: 3-​ متیل مرکاپتو -​5-​ مرکاپتو -​1,2,4-​ تیادیازول

نام انگلیسی : 3-​methylmercapto-​5-​mercapto-​1,2,4-​thiadiazole

فرمول: C3H4N2S3

 

سیگما : 51092

نام: 3,4,5-​ تری فلورو فنل

نام انگلیسی : 3,4,5-​Trifluorophenol

فرمول: C6H3F3O

 

سیگما : cds015144

نام: 5- کلرو -​4-​ متوکسی تیوفن -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​chloro-​4-​methoxythiophene-​3-​carboxylic acid

فرمول: C6H5ClO3S

 

سیگما : cds009265

نام: 4-​ متیل پی پیریدین -​1-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 4-​methylpiperidine-​1-​sulfonyl chloride

فرمول: C6H12ClNO2S

 

سیگما : cds006205

نام: 2-​برومو -​N-​(2-​ فوریل متیل ) استامید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​N-​(2-​furylmethyl)​acetamide

فرمول: C7H8BrNO2

 

سیگما : 67122

نام: پلی (دی- لاکتید )

نام انگلیسی : Poly(D-lactide)

فرمول: -

 

سیگما : 254789

نام: 1,10- دی کلرو دکان

نام انگلیسی : 1,10-Dichlorodecane

فرمول: Cl(CH2)10Cl

 

سیگما : g1171

نام: Gö 6976

نام انگلیسی : Gö 6976

فرمول: C24H18N4O

 

سیگما : 216062

نام: 2- کلرو بنزامید

نام انگلیسی : 2-Chlorobenzamide

فرمول: ClC6H4CONH2

 

سیگما : sml0704

نام: 1- متیل نیکوتینامید کلرید

نام انگلیسی : 1-Methylnicotinamide chloride

فرمول: C7H9ClN2O

 

سیگما : cds003244

نام: آمونیوم 2-​ فوریل ( متوکسی ایمینو )​ استات

نام انگلیسی : ammonium 2-​furyl(methoxyimino)​acetate

فرمول: C7H10N2O4

 

سیگما : cds005755

نام: 2-​ اتوکسی متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​ethoxymethylphenylboronic acid

فرمول: C9H13BO3

 

سیگما : 454095

نام: استامید -d5

نام انگلیسی : Acetamide-d5

فرمول: CD3COND2

 

سیگما : cds005935

نام: 4-​(N-​ اتیل آمینو کربونیل )​بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​(N-​ethylaminocarbonyl)​benzeneboronic acid

فرمول: C9H12BNO3

 

سیگما : cds007680

نام: 5-​برومو -پیریدین -​2-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5-​bromo-​pyridine-​2-​sulfonyl chloride

فرمول: C5H3BrClNO2S

 

سیگما : v900273

نام: سدیم بی سولفات منوهیدرات

نام انگلیسی : Sodium bisulfate monohydrate

فرمول: NaHSO4 · H2O

 

سیگما : 634034

نام: 4- کلرو -​2-​ متیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​2-​methylbenzoic acid

فرمول: ClC6H3(CH3)CO2H

 

سیگما : cds008367

نام: 6-​(2- کلرو -​ فنیل)​-پیریدین -​3-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 6-​(2-​chloro-​phenyl)​-​pyridine-​3-​carbaldehyde

فرمول: C12H8ClNO

 

سیگما : 282677

نام: L- لایزین هیدرات

نام انگلیسی : L-Lysine hydrate

فرمول: H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H · xH2O

 

سیگما : cds014728

نام: 1-​ اتیل -​ پی پیریدین -​2- کربوکسیلیک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​ethyl-​piperidine-​2-​carboxylic acid hydrochloride

فرمول: C8H16ClNO2

 

سیگما : 262714

نام: سدیم

نام انگلیسی : Sodium

فرمول: Na

 

سیگما : 11213

نام: آمونیوم بی کربنات

نام انگلیسی : Ammonium bicarbonate

فرمول: NH4HCO3

 

سیگما : cds003234

نام: N- بنزیل گلایسین اتیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : N-benzylglycine ethyl ester hydrochloride

فرمول: C11H16ClNO2

 

سیگما : 246660

نام: پیروگالول

نام انگلیسی : Pyrogallol

فرمول: C6H3(OH)3

 

سیگما : 745499

نام: روی تری فلورو اتان سولفینات

نام انگلیسی : Zinc trifluoroethanesulfinate

فرمول: C4H4F6O4S2Zn

 

سیگما : e7637

نام: اتیدیوم بروماید

نام انگلیسی : Ethidium bromide

فرمول: C21H20BrN3

 

سیگما : cds012422

نام: N-​(2,6-​ دی کلرو فنیل)​-​2-​( متیل آمینو ) استامید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : N-​(2,6-​dichlorophenyl)​-​2-​(methylamino)​acetamide hydrochloride

فرمول: C9H11Cl3N2O

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.