سیگما : 40858

نام: پروپیل استات

نام انگلیسی : Propyl acetate

فرمول: CH3COOCH2CH2CH3

 

سیگما : 11615

نام: بوریک انیدرید

نام انگلیسی : Boric anhydride

فرمول: B2O3

 

سیگما : 60360

نام: پتاسیم فتالئات مونو بازیک

نام انگلیسی : Potassium phthalate monobasic

فرمول: HOOCC6H4COOK

 

سیگما : 748501

نام: 3- کلرو -​4- یودو آنیلین

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​4-​iodoaniline

فرمول: C6H5ClIN

 

سیگما : v900125

نام: سدیم سالیسیلات

نام انگلیسی : Sodium salicylate

فرمول: HOC6H4COONa

 

سیگما : 708372

نام: 5-​ آمینو -​4-​(4-​برومو فنیل)​-​3-​ متیل پیرازول

نام انگلیسی : 5-​Amino-​4-​(4-​bromophenyl)​-​3-​methylpyrazole

فرمول: C10H10BrN3

 

سیگما : 78243

نام: (±)-3- فنیل بوتریک اسید

نام انگلیسی : (±)-3-Phenylbutyric acid

فرمول: CH3CH(C6H5)CH2COOH

 

سیگما : cds014548

نام: 5-​(2-​ متیل فنیل)​-​2-​ فوریک اسید

نام انگلیسی : 5-​(2-​methylphenyl)​-​2-​furoic acid

فرمول: C12H10O3

 

سیگما : 233536

نام: 4- دسیل آنیلین

نام انگلیسی : 4-Decylaniline

فرمول: CH3(CH2)9C6H4NH2

 

سیگما : d58406

نام: 2,4-​ دی کلرو بنزیل آمین

نام انگلیسی : 2,4-​Dichlorobenzylamine

فرمول: Cl2C6H3CH2NH2

 

سیگما : cds001321

نام: 4-​(2-​ متوکسی فنیل)​ تترا هیدرو -​2H-​ پیران -​4- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 4-​(2-​Methoxyphenyl)​tetrahydro-​2H-​pyran-​4-​carboxaldehyde

فرمول: C13H16O3

 

سیگما : 429074

نام: 2- ترت -​ بوتیل -​1,4-​ بنزو کوینون

نام انگلیسی : 2-tert-​Butyl-​1,4-​benzoquinone

فرمول: (CH3)3CC6H3(=O)2

 

سیگما : 225150

نام: 4- کلرو -4′- هیدروکسی بنزو فنون

نام انگلیسی : 4-Chloro-4′-hydroxybenzophenone

فرمول: ClC6H4COC6H4OH

 

سیگما : b7005

نام: بتا متازون

نام انگلیسی : Betamethasone

فرمول: C22H29FO5

 

سیگما : cds000989

نام: N-​ هیدروکسی -​3,4-​ دی متوکسی -​ بنزامیدین

نام انگلیسی : N-​Hydroxy-​3,4-​dimethoxy-​benzamidine

فرمول: C9H12N2O3

 

سیگما : cbr00654

نام: 1-​(2- کلرو اتیل )​-​4-​فنیل پی پیرازین e دی هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​(2-​Chloroethyl)​-​4-​phenylpiperazine dihydrochloride

فرمول: C12H19Cl3N2

 

سیگما : v800056

نام: آمونیوم تیو سیانات

نام انگلیسی : Ammonium thiocyanate

فرمول: NH4SCN

 

سیگما : ade000848

نام: 3- یودو -​1,5- نفتیریدین

نام انگلیسی : 3-​Iodo-​1,5-​naphthyridine

فرمول: C8H5IN2

 

سیگما : 699373

نام: 1,2-​ دی کلرو پروپان -​d6

نام انگلیسی : 1,2-​Dichloropropane-​d6

فرمول: C3D6Cl2

 

سیگما : w235105

نام: سیکلو هگزیل بوتیرات

نام انگلیسی : Cyclohexyl butyrate

فرمول: CH3CH2CH2CO2C6H11

 

سیگما : 14261

نام: استونیتریل

نام انگلیسی : Acetonitrile

فرمول: CH3CN

 

سیگما : 638579

نام: اتیل 2-​برومو -​(4-​برومو فنیل)​ استات

نام انگلیسی : Ethyl 2-​bromo-​(4-​bromophenyl)​acetate

فرمول: C10H10Br2O2

 

سیگما : cds019379

نام: 3-​(2-​ فلورو -​ فنیل)​-​ دی هیدرو -​ فوران -​2,5- دیون

نام انگلیسی : 3-​(2-​Fluoro-​phenyl)​-​dihydro-​furan-​2,5-​dione

فرمول: C10H7FO3

 

سیگما : 36707

نام: 1,2- دی کلرو بنزن

نام انگلیسی : 1,2-Dichlorobenzene

فرمول: C6H4Cl2

 

سیگما : 182060

نام: پلی (2- اتیل هگزیل اکریلات ) محلول

نام انگلیسی : Poly(2-ethylhexyl acrylate) solution

فرمول: (CH2CH[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3])n

 

سیگما : cds016872

نام: 1-( ترت - بوتوکسی کربونیل )​-​2-​ ایندولین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-(tert-​Butoxycarbonyl)​-​2-​indolinecarboxylic acid

فرمول: C14H17NO4

 

سیگما : 36921

نام: 1-برومو -2- پروپانول

نام انگلیسی : 1-Bromo-2-propanol

فرمول: CH3CH(OH)CH2Br

 

سیگما : 694800

نام: 2- کلرو -​4- یودو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​4-​iodobenzoic acid

فرمول: C7H4ClIO2

 

سیگما : cds014641

نام: 4-​ مورفولین oبنزن کربوتیوآمید

نام انگلیسی : 4-​Morpholinobenzenecarbothioamide

فرمول: C11H14N2OS

 

سیگما : 05160

نام: بتا - آلانین

نام انگلیسی : β-Alanine

فرمول: NH2CH2CH2COOH

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.