سیگما : 91930

نام: 2′,4′,6′- تری هیدروکسی استو فنون منوهیدرات

نام انگلیسی : 2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate

فرمول: (HO)3C6H2COCH3·H2O

 

سیگما : cds014566

نام: 2-​ متیل -​1,3-​ بنزو کسازول -​6-​ آمین

نام انگلیسی : 2-​methyl-​1,3-​benzoxazol-​6-​amine

فرمول: C8H8N2O

 

سیگما : 77913

نام: (R)-(−)-1- متوکسی -2- پروپانول

نام انگلیسی : (R)-(−)-1-Methoxy-2-propanol

فرمول: C4H10O2

 

سیگما : 468398

نام: 1- کلرو -​4-​( تری متیل سیلیل )​بنزن

نام انگلیسی : 1-​Chloro-​4-​(trimethylsilyl)​benzene

فرمول: ClC6H4Si(CH3)3

 

سیگما : 285030

نام: اسئاریک اسید

نام انگلیسی : Stearic acid

فرمول: CH3(CH2)16COOH

 

سیگما : n7660

نام: 4- نیترو فنل محلول

نام انگلیسی : 4- نیترو phenol solution

فرمول: C6H5NO3

 

سیگما : 35033

نام: سولفادیازین

نام انگلیسی : Sulfadiazine

فرمول: C10H10N4O2S

 

سیگما : 530182

نام: 2- کلرو ماندلیک اسید

نام انگلیسی : 2-Chloromandelic acid

فرمول: ClC6H4CH(OH)CO2H

 

سیگما : m3641

نام: M اتانول

نام انگلیسی : Methanol

فرمول: CH3OH

 

سیگما : 614866

نام: 1-برومو دکان -d21

نام انگلیسی : 1-Bromodecane-d21

فرمول: CD3(CD2)8CD2Br

 

سیگما : cds009897

نام: 4-​(5-​ فرمیل -​2-​ فوریل )​بنزن -​1-​ سولفو نامید

نام انگلیسی : 4-​(5-​formyl-​2-​furyl)​benzene-​1-​sulfonamide

فرمول: C11H9NO4S

 

سیگما : bbo000275

نام: 6-​برومو -​4-​ متیل کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​Bromo-​4-​Methylquinoline-​3-​carboxylic acid

فرمول: C11H8BrNO2

 

سیگما : 732176

نام: 3-​ آمینو -​5-​ فلورو پیریدین

نام انگلیسی : 3-​Amino-​5-​fluoropyridine

فرمول: C5H5FN2

 

سیگما : e6888

نام: انالاپریل مالئات سالت

نام انگلیسی : Enalapril maleate salt

فرمول: C20H28N2O5 · C4H4O4

 

سیگما : 647691

نام: 4-​ استامیدو -​3-​ نیترو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Acetamido-​3-​ نیترو benzoic acid

فرمول: CH3CONHC6H3(NO2)CO2H

 

سیگما : 681237

نام: 5-​ متیل پیریدین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Methylpyridine-​3-​carboxylic acid

فرمول: C7H7NO2

 

سیگما : 560499

نام: 2- یودو -​3-​ متیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Iodo-​3-​methylbenzoic acid

فرمول: IC6H3(CH3)CO2H

 

سیگما : cds001176

نام: 3,4,5-​ تری کلرو تیوفن -​2-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 3,4,5-​Trichlorothiophene-​2-​carbonyl chloride

فرمول: C5Cl4OS

 

سیگما : m14935

نام: 5-​ متوکسی -​3-​ ایندول استیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Methoxy-​3-​indoleacetic acid

فرمول: C11H11NO3

 

سیگما : 35249

نام: سدیم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Sodium hydroxide solution

فرمول: NaOH

 

سیگما : cds017777

نام: 1-​(4- کلرو فنیل)​-​1H-​1,2,3-​ تری آزول -​4-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 1-​(4-​chlorophenyl)​-​1H-​1,2,3-​triazole-​4-​carbaldehyde

فرمول: C9H6ClN3O

 

سیگما : w514403

نام: 2-​ اتیل -​3-​ متوکسی پیرازین

نام انگلیسی : 2-​Ethyl-​3-​methoxypyrazine

فرمول: C7H10N2O

 

سیگما : cds013900

نام: متیل 5- کلرو -​4-​ فرمیل -​1-​ فنیل-​1H-​ پیرازول -​3-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 5-​chloro-​4-​formyl-​1-​phenyl-​1H-​pyrazole-​3-​carboxylate

فرمول: C12H9ClN2O3

 

سیگما : 48083

نام: 1-​برومو -​4- فلور oبنزن محلول

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​4-​fluorobenzene solution

فرمول: C6H4BrF

 

سیگما : 256420

نام: تری کلرو اتیلن

نام انگلیسی : Trichloroethylene

فرمول: ClCH=CCl2

 

سیگما : 224340

نام: 2-M اتیل بنزو فوران

نام انگلیسی : 2-Methylbenzofuran

فرمول: C9H8O

 

سیگما : cds015540

نام: 5-​(4- کلرو فنیل)​-​1,2,4-​ تیادیازول -​3-​ آمین

نام انگلیسی : 5-​(4-​Chlorophenyl)​-​1,2,4-​thiadiazol-​3-​amine

فرمول: C8H6ClN3S

 

سیگما : 533335

نام: 3,5-​ دی متوکسی بنزیل روی کلرید محلول

نام انگلیسی : 3,5-​Dimethoxybenzylzinc chloride solution

فرمول: (CH3O)2C6H3CH2ZnCl

 

سیگما : ade000411

نام: 6-​ هیدروکسی متیل -​ نیکوتینیک اسید متیل استر

نام انگلیسی : 6-​Hydroxymethyl-​nicotinic acid methyl ester

فرمول: C8H9NO3

 

سیگما : cbr01457

نام: 4- کلرو -​6-​ فلورو -​1,3-​ بنزو تیازول -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​6-​fluoro-​1,3-​benzothiazol-​2-​amine

فرمول: C7H4ClFN2S

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.