سیگما : cds005613

نام: 3-​برومو -​4-​ فرمیل تیوفن

نام انگلیسی : 3-​bromo-​4-​formylthiophene

فرمول: C5H3BrOS

 

سیگما : 120804

نام: o- وانیلین

نام انگلیسی : o-Vanillin

فرمول: CH3OC6H3-2-(OH)CHO

 

سیگما : d1530

نام: 1α,25-دی هیدروکسی ویتامین D3

نام انگلیسی : 1α,25-Dihydroxyvitamin D3

فرمول: C27H44O3

 

سیگما : 04607

نام: متیل اوژنول

نام انگلیسی : Methyl eugenol

فرمول: H2C=CHCH2C6H3(OCH3)2

 

سیگما : 698776

نام: کلرو ( ترت -​ بوتیل )​فنیل فسفین

نام انگلیسی : Chloro(tert-​butyl)​phenylphosphine

فرمول: C10H14ClP

 

سیگما : cds002675

نام: اتیل (4-​ایزو سیناتو فنیل)​ استات

نام انگلیسی : Ethyl (4-​isocyanatophenyl)​acetate

فرمول: C11H11NO3

 

سیگما : 662984

نام: پتاسیم سیکلو پروپیل تری فلورو بورات

نام انگلیسی : Potassium cyclopropyltrifluoroborate

فرمول: C3H5BF3K

 

سیگما : cds019669

نام: 4- کلرو -​3-​( سیکلو پروپیل کاربامویل )​ فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​3-​(cyclopropylcarbamoyl)​phenylboronic acid

فرمول: C10H11BClNO3

 

سیگما : 73561

نام: 4- نیترو فنل

نام انگلیسی : 4- نیترو phenol

فرمول: O2NC6H4OH

 

سیگما : 705918

نام: 2- کلرو -​5-​m اتیل -​3-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​5-​methyl-​3-​ نیترو pyridine

فرمول: C6H5ClN2O2

 

سیگما : cds018355

نام: 6-( ترت -​ بوتیل )​-​2-​ هیدروکسی بنزو تیازول

نام انگلیسی : 6-(tert-​Butyl)​-​2-​hydroxybenzothiazole

فرمول: C11H13NOS

 

سیگما : cds013768

نام: 1-​(5- کلرو -​2-​ متوکسی فنیل)​ پی پیرازین e هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​(5-​chloro-​2-​methoxyphenyl)​piperazine hydrochloride

فرمول: C11H16Cl2N2O

 

سیگما : cds019374

نام: 4-​برومو -​5-​( تری فلورو متوکسی )​-​1,2-​ فنیلن دیامین

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​5-​(trifluoromethoxy)​-​1,2-​phenylenediamine

فرمول: C7H6BrF3N2O

 

سیگما : cds000854

نام: 1-(2- فلورو فنیل)-1H-​ پیرول -​2-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 1-(2-Fluorophenyl)-1H-​pyrrole-​2-​carbaldehyde

فرمول: C11H8FNO

 

سیگما : otv000329

نام: 2-​(2-​ آمینو اتیل )​-​4-​ متیل -​1,3-​ تیازول -​5- کربوکسیلیک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​(2-​Aminoethyl)​-​4-​methyl-​1,3-​thiazole-​5-​carboxylic acid hydrochloride

فرمول: C7H10N2O2S · HCl

 

سیگما : cds015743

نام: 2-​ آمینو -​6-​ متیل پیرازین

نام انگلیسی : 2-​amino-​6-​methylpyrazine

فرمول: C5H7N3

 

سیگما : 11546

نام: 3′- آزیدو -3′- دی اکسی تیمیدین

نام انگلیسی : 3′-Azido-3′-deoxythymidine

فرمول: C10H13N5O4

 

سیگما : 728721

نام: اتیل پروپیونات -1-13C

نام انگلیسی : Ethyl propionate-1-13C

فرمول: CH3CH213COOC2H5

 

سیگما : 10832

نام: 2- فنوکسی اتانول

نام انگلیسی : 2-Phenoxyethanol

فرمول: C6H5OCH2CH2OH

 

سیگما : 633739

نام: 3-فنیل-1H-​ پیرازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-Phenyl-1H-​pyrazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C10H8N2O2

 

سیگما : 37350

نام: 3,4- دی هیدرو -2H- پیران

نام انگلیسی : 3,4-Dihydro-2H-pyran

فرمول: C5H8O

 

سیگما : cds017753

نام: 3-​(4-​ متوکسی فنیل)​-​1H-​ پیرازول -​4-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 3-​(4-​methoxyphenyl)​-​1H-​pyrazole-​4-​carbaldehyde

فرمول: C11H10N2O2

 

سیگما : 296740

نام: 2-​(2-​ نیترو اتوکسی )​ تترا هیدرو پیران

نام انگلیسی : 2-​(2-​ نیترو ethoxy)​tetrahydropyran

فرمول: C7H13NO4

 

سیگما : 659037

نام: 3-​(4- کلرو فنیل)​-​1-​فنیل پیرازول -​4- پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(4-​Chlorophenyl)​-​1-​phenylpyrazole-​4-​propionic acid

فرمول: C18H15ClN2O2

 

سیگما : cds005988

نام: 2- پنتیل سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-pentyl sulfonyl chloride

فرمول: C5H11ClO2S

 

سیگما : 548596

نام: 3- متیل بنزامید اکسیم

نام انگلیسی : 3-Methylbenzamide oxime

فرمول: CH3C6H4C(NH2)=NOH

 

سیگما : 71958

نام: سدیم سولفات

نام انگلیسی : Sodium sulfate

فرمول: Na2SO4

 

سیگما : cds016706

نام: 6- کلرو پیریدین -​2-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 6-​chloropyridine-​2-​carbaldehyde

فرمول: C6H4ClNO

 

سیگما : cds000124

نام: 3- کلرو -N- متیل -1- پروپان آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-Chloro-N-methyl-1-propanamine hydrochloride

فرمول: C4H11Cl2N

 

سیگما : 683787

نام: 2-​( تری فلورو متوکسی )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(Trifluoromethoxy)​phenylboronic acid

فرمول: F3CO(C6H4)B(OH)2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.