سیگما : cds001846

نام: 3- پروپوکسی آنیلین

نام انگلیسی : 3-Propoxyaniline

فرمول: C9H13NO

 

سیگما : 189693

نام: 5-​برومو -​2-​ متوکسی بنزیل الکل

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​methoxybenzyl alcohol

فرمول: BrC6H3(OCH3)CH2OH

 

سیگما : 35246

نام: 2,6,α,α- تترا کلرو تولوئن

نام انگلیسی : 2,6,α,α-Tetrachlorotoluene

فرمول: C7H4Cl4

 

سیگما : 172693

نام: اتیل 4-m اتیل بنزوات

نام انگلیسی : Ethyl 4-methylbenzoate

فرمول: CH3C6H4CO2C2H5

 

سیگما : ps41

نام: 2,4-D

نام انگلیسی : 2,4-D

فرمول: Cl2C6H3OCH2CO2H

 

سیگما : 717576

نام: 5-​برومو -​2-​ متیل پیریدین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​methylpyridine-​3-​carboxylic acid

فرمول: C7H6BrNO2

 

سیگما : 670170

نام: (S)-2- پی پیریدین اتانول هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (S)-2-Piperidineethanol hydrochloride

فرمول: C7H15NO · HCl

 

سیگما : cds009217

نام: اتیل فنوکسی استات -​4-​ تری فلورو بورات پتاسیم سالت

نام انگلیسی : ethyl phenoxyacetate-​4-​trifluoroborate potassium salt

فرمول: C10H11BF3KO3

 

سیگما : 445231

نام: 2-​ متوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Methoxyphenylboronic acid

فرمول: CH3OC6H4B(OH)2

 

سیگما : 188131

نام: 3-M اتیل فنتیل الکل

نام انگلیسی : 3-Methylphenethyl alcohol

فرمول: CH3C6H4CH2CH2OH

 

سیگما : cds014085

نام: 1-​(3-​ متوکسی پروپیل )​-​ پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-​(3-​methoxypropyl)​-​piperazine

فرمول: C8H18N2O

 

سیگما : a6351

نام: A-315456

نام انگلیسی : A-315456

فرمول: C18H23N3O2S

 

سیگما : cds002222

نام: 3- فرمیل فنیل بنزوات

نام انگلیسی : 3-Formylphenyl benzoate

فرمول: C14H10O3

 

سیگما : b6259

نام: بنزالدهید

نام انگلیسی : Benzaldehyde

فرمول: C6H5CHO

 

سیگما : 523968

نام: 3-​ هیدروکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Hydroxyphenylboronic acid

فرمول: HOC6H4B(OH)2

 

سیگما : cds004250

نام: پیریدین -2-yال- اوره

نام انگلیسی : pyridin-2-yl-urea

فرمول: C6H7N3O

 

سیگما : mar000030

نام: 2-​ دی اکسی -​2-​(4,5-​ دی کلرو فتالیمیدو )​-دی- گلوکو پیرانوز 1,3,4,6- تترا استات

نام انگلیسی : 2-​Deoxy-​2-​(4,5-​dichlorophthalimido)​-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate

فرمول: C22H21Cl2NO11

 

سیگما : l511110

نام: 2-​برومو -​5- یودو پیرازین

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​5-​iodopyrazine

فرمول: C4H2BrIN2

 

سیگما : n9209

نام: 2′- نیترو استو فنون

نام انگلیسی : 2′- نیترو acetophenone

فرمول: O2NC6H4COCH3

 

سیگما : c8518

نام: سزیوم هیدروکسی هیدرات

نام انگلیسی : Cesium hydroxide hydrate

فرمول: HCsO · xH2O

 

سیگما : 649732

نام: 3-​برومو بنزو تیوفن -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Bromobenzothiophene-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H5BrO2S

 

سیگما : 449164

نام: منیزیم کلرید

نام انگلیسی : Magnesium chloride

فرمول: MgCl2

 

سیگما : cds019373

نام: 5- کلرو متیل -​1-​ایزو پروپیل -​1H-​ تترا زول

نام انگلیسی : 5-​Chloromethyl-​1-​isopropyl-​1H-​tetrazole

فرمول: C5H9ClN4

 

سیگما : 89016

نام: 3- تیوفن استیک اسید

نام انگلیسی : 3-Thiopheneacetic acid

فرمول: C6H6O2S

 

سیگما : cds005125

نام: N-​(3-​ هیدروکسی فنیل)​-​5-​ متیل -​3-​ فورامید

نام انگلیسی : N-​(3-​Hydroxyphenyl)​-​5-​methyl-​3-​furamide

فرمول: C12H11NO3

 

سیگما : cds004839

نام: 4- کلرو -​2-​ متیل بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​2-​methylbenzaldehyde

فرمول: C8H7ClO

 

سیگما : cds019380

نام: 3-​(4-​ متوکسی -​ فنیل)​-​ دی هیدرو -​ فوران -​2,5- دیون

نام انگلیسی : 3-​(4-​Methoxy-​phenyl)​-​dihydro-​furan-​2,5-​dione

فرمول: C11H10O4

 

سیگما : met678b

نام: 3-​M اتیل -​4-​ نیترو فنل

نام انگلیسی : 3-​Methyl-​4-​ نیترو phenol

فرمول: CH3C6H3(NO2)OH

 

سیگما : cds000724

نام: 2-ایزو پروپیل پیرازین

نام انگلیسی : 2-Isopropylpyrazine

فرمول: C7H10N2

 

سیگما : 010330

نام: استیک اسید

نام انگلیسی : Acetic acid

فرمول: CH3CO2H

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.