سیگما : cbr00317

نام: (2,6-​ دی متوکسی -​4-​ متیل فنیل)​ برونیک اسید

نام انگلیسی : (2,6-​Dimethoxy-​4-​methylphenyl)​boronic acid

فرمول: C9H13BO4

 

سیگما : t90301

نام: 3-​(2-​ هیدروکسی اتیل )​ ایندول

نام انگلیسی : 3-​(2-​Hydroxyethyl)​indole

فرمول: C10H11NO

 

سیگما : 438308

نام: تترا بوتیل آمونیوم سولفات محلول

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium sulfate solution

فرمول: [[CH3(CH2)3]4N]2SO4

 

سیگما : 556157

نام: 2- سیانو بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​Cyanobenzenesulfonyl chloride

فرمول: NCC6H4SO2Cl

 

سیگما : 744069

نام: 2-​ متیل تترا هیدرو فوران

نام انگلیسی : 2-​Methyltetrahydrofuran

فرمول: C5H10O

 

سیگما : c11804

نام: 4- سولفامویل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-Sulfamoylbenzoic acid

فرمول: HO2CC6H4SO2NH2

 

سیگما : cds017927

نام: 2-​(3-​ تری فلورو متیل -​ فنیل)​-​ پی پیرازین e

نام انگلیسی : 2-​(3-​trifluoromethyl-​phenyl)​-​piperazine

فرمول: C11H13F3N2

 

سیگما : 78922

نام: (R)​-​(+)​-​1-​ فنیل-​1-​ پروپانول

نام انگلیسی : (R)​-​(+)​-​1-​Phenyl-​1-​propanol

فرمول: C2H5CH(C6H5)OH

 

سیگما : v800196

نام: گلیسیرین

نام انگلیسی : Glycerol

فرمول: HOCH2CH(OH)CH2OH

 

سیگما : cds010116

نام: 1-​(4-​( تری فلورو متوکسی )​ فنیل) سیکلو پروپان کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​(4-​(trifluoromethoxy)​phenyl)​cyclopropanecarboxylic acid

فرمول: C11H9F3O3

 

سیگما : 16748

نام: آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Ammonium hydroxide solution

فرمول: NH4OH

 

سیگما : 22845

نام: 3′- کلرو استو فنون

نام انگلیسی : 3′-Chloroacetophenone

فرمول: ClC6H4COCH3

 

سیگما : 48029

نام: 3,3′- دی کلرو بنزیدین محلول

نام انگلیسی : 3,3′-Dichlorobenzidine solution

فرمول: C12H10Cl2N2

 

سیگما : 100455

نام: N- استیل اتانول آمین

نام انگلیسی : N-Acetylethanolamine

فرمول: CH3CONHCH2CH2OH

 

سیگما : cds008973

نام: 3- فرمیل فنیل 3,4-​ دی متوکسی بنزوات

نام انگلیسی : 3-formylphenyl 3,4-​dimethoxybenzoate

فرمول: C16H14O5

 

سیگما : cds001687

نام: 6- کلرو -7- متیل -1H- ایندول -2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-Chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid

فرمول: C10H8ClNO2

 

سیگما : cds007283

نام: 2-​(2-​ فلورو فنیل)​-​1-​ متیل پی پیرازین e

نام انگلیسی : 2-​(2-​Fluorophenyl)​-​1-​methylpiperazine

فرمول: C11H15FN2

 

سیگما : cds000321

نام: 2,3-​ دی هیدرو -​1-​ بنزو فوران -​7- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,3-​Dihydro-​1-​benzofuran-​7-​carboxylic acid

فرمول: C9H8O3

 

سیگما : 439134

نام: استونیتریل

نام انگلیسی : Acetonitrile

فرمول: CH3CN

 

سیگما : cds017861

نام: 3-​(2-​ آمینو اتیل )​-​1H-​1,2,4-​ تری آزول -​5-​ آمین

نام انگلیسی : 3-​(2-​aminoethyl)​-​1H-​1,2,4-​triazol-​5-​amine

فرمول: C4H9N5

 

سیگما : 387851

نام: M اتیل 2-برومو بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 2-bromobenzoate

فرمول: BrC6H4CO2CH3

 

سیگما : 308226

نام: اتیل ایزو سیناتو فرمات

نام انگلیسی : Ethyl isocyanatoformate

فرمول: OCNCO2C2H5

 

سیگما : 74382

نام: N-​ هپتا فلورو بوتیریل ایمیدازول

نام انگلیسی : N-​Heptafluorobutyrylimidazole

فرمول: C7H3F7N2O

 

سیگما : 279900

نام: (S)​-​(+)​-​2-​ فنیل پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : (S)​-​(+)​-​2-​Phenylpropionic acid

فرمول: CH3CH(C6H5)CO2H

 

سیگما : cds002314

نام: N-​ متیل -​2-​(3-​ متیل فنوکسی ) اتان آمین

نام انگلیسی : N-​Methyl-​2-​(3-​methylphenoxy)​ethanamine

فرمول: C10H15NO

 

سیگما : cds001102

نام: 2-​ هیدروکسی -​2-​( تری فلورو متیل ) پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Hydroxy-​2-​(trifluoromethyl)​propionic acid

فرمول: C4H5F3O3

 

سیگما : 643033

نام: 4- کلرو -​3-​( تری فلورو متیل )​ بنزیل آمین

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​3-​(trifluoromethyl)​benzylamine

فرمول: F3CC6H3(Cl)CH2NH2

 

سیگما : 489948

نام: ال- آلانین -3-13C

نام انگلیسی : L-Alanine-3-13C

فرمول: 13CH3CH(NH2)CO2H

 

سیگما : cds012299

نام: 6-​ فلورو -​1-​ بنزو تیوفن -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​fluoro-​1-​benzothiophene-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H5FO2S

 

سیگما : 749222

نام: پلی اکریل آمید

نام انگلیسی : Polyacrylamide

فرمول: (C3H5NO)n

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.