سیگما : 720658

نام: فوران -​2,3-​دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Furan-​2,3-​dicarboxylic acid

فرمول: C6H4O5

 

سیگما : 86853

نام: تترا بوتیل آمونیوم بی سولفات

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium bisulfate

فرمول: (CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)

 

سیگما : 692018

نام: 3- متیل فنتیل بروماید

نام انگلیسی : 3-Methylphenethyl bromide

فرمول: C9H11Br

 

سیگما : cds020334

نام: 1-​( سیکلو پروپیل کربونیل ) پی پیریدین -​4-​ آمین

نام انگلیسی : 1-​(Cyclopropylcarbonyl)​piperidin-​4-​amine

فرمول: C9H16N2O

 

سیگما : cds006215

نام: 2-​ آمینو -​5-​ بنزیل -​3- تیوفن کربوکسامید

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​benzyl-​3-​thiophenecarboxamide

فرمول: C12H12N2OS

 

سیگما : 549665

نام: 4-​ استامیدو -​2-​m اتیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Acetamido-​2-​methylbenzoic acid

فرمول: CH3CONHC6H3(CH3)CO2H

 

سیگما : cds009228

نام: 4-​(2-​ مورفولین -​4-​yال-​ اتوکسی )​-​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​(2-​morpholin-​4-​yl-​ethoxy)​-​benzoic acid

فرمول: C13H17NO4

 

سیگما : 09739

نام: آمونیوم فرمات

نام انگلیسی : Ammonium formate

فرمول: HCO2NH4

 

سیگما : 190450

نام: منیزیم استاندارد محلول

نام انگلیسی : Magnesium standard solution

فرمول: MgCl2

 

سیگما : cds008347

نام: 2-​ متوکسی اتان -​1-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​methoxyethane-​1-​sulfonyl chloride

فرمول: C3H7ClO3S

 

سیگما : s8626

نام: سولفادیازین

نام انگلیسی : Sulfadiazine

فرمول: C10H10N4O2S

 

سیگما : cds017148

نام: 2-​(4-​ متیل فنوکسی )​نیکوتی نالدهید

نام انگلیسی : 2-​(4-​methylphenoxy)​nicotinaldehyde

فرمول: C13H11NO2

 

سیگما : 40542

نام: آنیلین محلول

نام انگلیسی : Aniline solution

فرمول: C6H7N

 

سیگما : 370540

نام: روی استئارات

نام انگلیسی : Zinc stearate

فرمول: [CH3(CH2)16COO]2Zn

 

سیگما : 010620

نام: استونیتریل

نام انگلیسی : Acetonitrile

فرمول: CH3CN

 

سیگما : 15019

نام: 2- کلرو اتانول

نام انگلیسی : 2-Chloroethanol

فرمول: ClCH2CH2OH

 

سیگما : 724718

نام: اتیل 5-​برومو ایندول -​2-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 5-​bromoindole-​2-​carboxylate

فرمول: C11H10BrNO2

 

سیگما : 242500

نام: 2-​برومو -​1,1-​ دی متوکسی اتان

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​1,1-​dimethoxyethane

فرمول: BrCH2CH(OCH3)2

 

سیگما : p1274

نام: پلی -L- لایزین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : Poly-L-lysine hydrobromide

فرمول: -

 

سیگما : 06203

نام: سدیم هیدروکسی

نام انگلیسی : Sodium hydroxide

فرمول: NaOH

 

سیگما : 186988

نام: 2- اتیل فوران

نام انگلیسی : 2-Ethylfuran

فرمول: C6H8O

 

سیگما : 366404

نام: 1,1,4,7,10,10-​ هگزا m اتیل تری اتیلن تترامین

نام انگلیسی : 1,1,4,7,10,10-​Hexamethyltriethylenetetramine

فرمول: [(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2-]2

 

سیگما : h6878

نام: 8- هیدروکسی کوینولین

نام انگلیسی : 8-Hydroxyquinoline

فرمول: C9H7NO

 

سیگما : 11044

نام: آلومینیوم سولفات اکتادکا هیدرات

نام انگلیسی : Aluminum sulfate octadecahydrate

فرمول: Al2(SO4)3 · 18H2O

 

سیگما : 490369

نام: نیترو بنزن -13C6

نام انگلیسی : نیترو benzene-13C6

فرمول: 13C6H5NO2

 

سیگما : 00705

نام: استونیتریل

نام انگلیسی : Acetonitrile

فرمول: CH3CN

 

سیگما : 147923

نام: کامفور -10- سولفونیک اسید ( بتا )

نام انگلیسی : Camphor-10-sulfonic acid (β)

فرمول: C10H16O4S

 

سیگما : cds004030

نام: 4- پی پیریدین استات اتیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-Piperidine acetate ethyl ester hydrochloride

فرمول: C9H18ClNO2

 

سیگما : 767018

نام: متیل 4-​ متیل تیازول -​2-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 4-​methylthiazole-​2-​carboxylate

فرمول: C6H7NO2S

 

سیگما : cds004432

نام: 5-​برومو -​2-​ فلورو پیریمیدین

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​fluoropyrimidine

فرمول: C4H2BrFN2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.