سیگما : 23300

نام: 2- کلرو آنیلین

نام انگلیسی : 2-Chloroaniline

فرمول: ClC6H4NH2

 

سیگما : 102024

نام: 2,5- دی کلرو آنیلین

نام انگلیسی : 2,5-Dichloroaniline

فرمول: Cl2C6H3NH2

 

سیگما : 380563

نام: 2-​ آمینو -​5-​m اتیل تیازول

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​methylthiazole

فرمول: C4H6N2S

 

سیگما : 380539

نام: آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Ammonium hydroxide solution

فرمول: NH4OH

 

سیگما : 542261

نام: 2′,5- دی کلرو -2- هیدروکسی -4-m اتیل بنزو فنون

نام انگلیسی : 2′,5-Dichloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone

فرمول: ClC6H4COC6H2(Cl)(OH)CH3

 

سیگما : 04102

نام: فسفوریک اسید

نام انگلیسی : Phosphoric acid

فرمول: H3PO4

 

سیگما : 754366

نام: 6-​( آمینو متیل )​ ایندول

نام انگلیسی : 6-​(Aminomethyl)​indole

فرمول: C9H10N2

 

سیگما : 29600

نام: سیکلو اکتان e

نام انگلیسی : Cyclooctane

فرمول: C8H16

 

سیگما : syx00132

نام: 2- یودو -​3-​ متوکسی پیرازین

نام انگلیسی : 2-​Iodo-​3-​methoxypyrazine

فرمول: C5H5IN2O

 

سیگما : 432792

نام: M اتیل 2,6-​دی هیدروکسی بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 2,6-​dihydroxybenzoate

فرمول: (HO)2C6H3CO2CH3

 

سیگما : cds014452

نام: 1- اتیل -3- متیل -1H- پیرازول -5- آمین

نام انگلیسی : 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine

فرمول: C6H11N3

 

سیگما : 131695

نام: پیریمیدین

نام انگلیسی : Pyrimidine

فرمول: C4H4N2

 

سیگما : w387509

نام: M اتیل سولفکساید

نام انگلیسی : Methyl sulfoxide

فرمول: (CH3)2SO

 

سیگما : cds000861

نام: 3- آمینو -5- ترت - بوتیل پیرازول

نام انگلیسی : 3-Amino-5-tert-butylpyrazole

فرمول: C7H13N3

 

سیگما : 638315

نام: 2-​ متیل -​4-​ نیترو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​4-​ نیترو benzoic acid

فرمول: C8H7NO4

 

سیگما : l1415

نام: ال-162,313

نام انگلیسی : L-162,313

فرمول: C30H38N4O4S2

 

سیگما : 185698

نام: باربیتیوریک اسید

نام انگلیسی : Barbituric acid

فرمول: C4H4N2O3

 

سیگما : jrd0059

نام: 3-​(4- کلرو فنیل)​-​1H-​ پیرازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(4-​Chlorophenyl)​-​1H-​pyrazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C10H7ClN2O2

 

سیگما : cds002540

نام: 5-(4- متیل فنیل)-1H- پیرول -2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid

فرمول: C12H11NO2

 

سیگما : m1775

نام: M اتانول

نام انگلیسی : Methanol

فرمول: CH3OH

 

سیگما : t21105

نام: 3,3,5,5-​ تترا m اتیل سیکلو هگزانون

نام انگلیسی : 3,3,5,5-​Tetramethylcyclohexanone

فرمول: (CH3)4C6H6(=O)

 

سیگما : 711357

نام: 4-​ آمینو تترا هیدرو پیران

نام انگلیسی : 4-​Aminotetrahydropyran

فرمول: C5H11NO

 

سیگما : cbr01612

نام: 4- اتینیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-Ethynylbenzoic acid

فرمول: C9H6O2

 

سیگما : c68105

نام: 1- کلرو -​3-​ فنیل پروپان

نام انگلیسی : 1-​Chloro-​3-​phenylpropane

فرمول: C6H5(CH2)3Cl

 

سیگما : cds004874

نام: 2,6,8-​ تری متیل -​ کوینولین -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,6,8-​trimethyl-​quinoline-​4-​carboxylic acid

فرمول: C13H13NO2

 

سیگما : 190489

نام: 2,4,5-​ تری متوکسی بنزیل الکل

نام انگلیسی : 2,4,5-​Trimethoxybenzyl alcohol

فرمول: (CH3O)3C6H2CH2OH

 

سیگما : cds019963

نام: 3- پی پیریدین استیک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-Piperidine acetic acid hydrochloride

فرمول: C7H14ClNO2

 

سیگما : cds003245

نام: ایزو پروپیل m اتان سولفونات

نام انگلیسی : Isopropyl methanesulfonate

فرمول: C4H10O3S

 

سیگما : 17450

نام: α-برومو ایزو بوتیریل بروماید

نام انگلیسی : α-Bromoisobutyryl bromide

فرمول: (CH3)2CBrCOBr

 

سیگما : bbo000085

نام: 2-​ هیدروکسی -​6-​برومو کوینولین

نام انگلیسی : 2-​Hydroxy-​6-​bromoquinoline

فرمول: C9H6BrNO

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.