سیگما : 688770

نام: ترت - بوتیل استو استات

نام انگلیسی : tert-Butyl acetoacetate

فرمول: CH3COCH2COOC(CH3)3

 

سیگما : 010620

نام: استونیتریل

نام انگلیسی : Acetonitrile

فرمول: CH3CN

 

سیگما : l510890

نام: 3-​ فلورو -​2-​ متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Fluoro-​2-​methylphenylboronic acid

فرمول: C7H8BFO2

 

سیگما : cds016789

نام: 5-​برومو -​2-​ مورفولین o نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 5-​bromo-​2-​morpholinonicotinic acid

فرمول: C10H11BrN2O3

 

سیگما : cbr00912

نام: (2-​ متوکسی بوتیل )​ آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (2-​Methoxybutyl)​amine hydrochloride

فرمول: C5H14ClNO

 

سیگما : cds018283

نام: 3,6-​دی هیدروکسی -​2,4-​ دی متوکسی استو فنون

نام انگلیسی : 3,6-​dihydroxy-​2,4-​dimethoxyacetophenone

فرمول: C10H12O5

 

سیگما : c3161

نام: کلسیم فسفات تری بازیک

نام انگلیسی : Calcium phosphate tribasic

فرمول: [Ca5(OH)(PO4)3]x

 

سیگما : 708437

نام: اتیل 2-​ آمینو تیازول -​5-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 2-​aminothiazole-​5-​carboxylate

فرمول: C6H8N2O2S

 

سیگما : 542474

نام: 4-​ایزو پروپوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Isopropoxyphenylboronic acid

فرمول: C6H4OCH(CH3)2B(OH)2

 

سیگما : cbr00089

نام: 2-​ پی پیرازین -​1-​yال-​1,3-​ بنزو تیازول

نام انگلیسی : 2-​Piperazin-​1-​yl-​1,3-​benzothiazole

فرمول: C11H13N3S

 

سیگما : ade000634

نام: (E)​-​2- کلرو -​3-​( دی متوکسی متیل )​ایزو نیکوتی نالدهید اکسیم

نام انگلیسی : (E)​-​2-​Chloro-​3-​(dimethoxymethyl)​isonicotinaldehyde oxime

فرمول: C9H11ClN2O3

 

سیگما : 557390

نام: 2- کلرو -​4-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​4-​ نیترو pyridine

فرمول: C5H3ClN2O2

 

سیگما : 34205

نام: دمتون -O

نام انگلیسی : Demeton-O

فرمول: C8H19O3PS2

 

سیگما : m10808

نام: 2- متوکسی بنزیل الکل

نام انگلیسی : 2-Methoxybenzyl alcohol

فرمول: CH3OC6H4CH2OH

 

سیگما : 674389

نام: فنیل فسفین

نام انگلیسی : Phenylphosphine

فرمول: C6H5PH2

 

سیگما : 465755

نام: سیلیکون تترا یدید

نام انگلیسی : Silicon tetraiodide

فرمول: SiI4

 

سیگما : u0631

نام: اوره

نام انگلیسی : Urea

فرمول: NH2CONH2

 

سیگما : 54953

نام: (+)- ترت - بوتیل (S)-3- هیدروکسی بوتیرات

نام انگلیسی : (+)-tert-Butyl (S)-3-hydroxybutyrate

فرمول: C8H16O3

 

سیگما : 266647

نام: کبالت

نام انگلیسی : Cobalt

فرمول: Co

 

سیگما : v900668

نام: سدیم بنزن سولفونات

نام انگلیسی : Sodium benzenesulfonate

فرمول: C6H5SO3Na

 

سیگما : 391131

نام: 3-​ آزتیدین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Azetidinecarboxylic acid

فرمول: C4H7NO2

 

سیگما : 47670

نام: فرمامید

نام انگلیسی : Formamide

فرمول: HCONH2

 

سیگما : cds004517

نام: 1-​(4-​ متیل بنزیل )​-​2 تیو- اوره

نام انگلیسی : 1-​(4-​methylbenzyl)​-​2-​thiourea

فرمول: C9H12N2S

 

سیگما : jrd0092

نام: 3-​(4-​ متوکسی فنیل)​-​1-​ فنیل-​1H-​ پیرازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(4-​Methoxyphenyl)​-​1-​phenyl-​1H-​pyrazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C17H14N2O3

 

سیگما : cna34851

نام: استونیتریل

نام انگلیسی : Acetonitrile

فرمول: CH3CN

 

سیگما : cds003049

نام: 3- کلرو -​2-​ فلورو بنزیل بروماید

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​2-​fluorobenzyl bromide

فرمول: C7H5BrClF

 

سیگما : cds020221

نام: 2- سیانو پیریمیدین -​5-​ برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 2-​Cyanopyrimidine-​5-​boronic acid pinacol ester

فرمول: C11H14BN3O2

 

سیگما : 243910

نام: پتاسیم استات

نام انگلیسی : Potassium acetate

فرمول: CH3COOK

 

سیگما : cds005415

نام: 2-​(4-​ متیل فنوکسی )​ پروپیل آمین

نام انگلیسی : 2-​(4-​methylphenoxy)​propylamine

فرمول: C10H15NO

 

سیگما : 09295

نام: 3-برومو پروپیل آمین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : 3-Bromopropylamine hydrobromide

فرمول: BrCH2CH2CH2NH2 · HBr

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.