سیگما : 706299

نام: 2,5-​ دی کلرو پیریدین -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,5-​Dichloropyridine-​4-​carboxylic acid

فرمول: C6H3Cl2NO2

 

سیگما : 84020

نام: روبیدیوم سولفات

نام انگلیسی : Rubidium sulfate

فرمول: Rb2SO4

 

سیگما : cds015752

نام: 2-​(4-​ متوکسی فنیل)​نیکوتی نالدهید

نام انگلیسی : 2-​(4-​methoxyphenyl)​nicotinaldehyde

فرمول: C13H11NO2

 

سیگما : 17834

نام: M اتان سولفونیک اسید محلول

نام انگلیسی : Methanesulfonic acid solution

فرمول: CH3SO3H

 

سیگما : 407593

نام: M اتیل 4-برومو بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 4-bromobenzoate

فرمول: BrC6H4CO2CH3

 

سیگما : 779164

نام: 2- آزیدو تولوئن محلول

نام انگلیسی : 2-Azidotoluene solution

فرمول: C7H7N3

 

سیگما : 761753

نام: 5-​برومو -​2-​ متیل بنزو تیازول

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​methylbenzothiazole

فرمول: C8H6BrNS

 

سیگما : cds012310

نام: 3-​( تری فلورو متیل )​-​5-​ فلورو -​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(trifluoromethyl)​-​5-​fluoro-​phenylboronic acid

فرمول: C7H5BF4O2

 

سیگما : v800347

نام: پیریدین

نام انگلیسی : Pyridine

فرمول: C5H5N

 

سیگما : 730572

نام: تری فنیل آلومینیوم محلول

نام انگلیسی : Triphenylaluminum solution

فرمول: C18H15Al

 

سیگما : 245590

نام: پتاسیم سولفات

نام انگلیسی : Potassium sulfate

فرمول: K2SO4

 

سیگما : p17202

نام: ال- فنیل آلانین متیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride

فرمول: C6H5CH2CH(NH2)COOCH3 · HCl

 

سیگما : 86890

نام: تترا بوتیل آمونیوم یدید

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium iodide

فرمول: (CH3CH2CH2CH2)4N(I)

 

سیگما : 71507

نام: سدیم فسفات مونو بازیک منوهیدرات

نام انگلیسی : Sodium phosphate monobasic monohydrate

فرمول: NaH2PO4 · H2O

 

سیگما : 679658

نام: تری s(4-​ فرمیل فنیل)​ آمین

نام انگلیسی : Tris(4-​formylphenyl)​amine

فرمول: C21H15NO3

 

سیگما : cds017322

نام: 4-​( فنوکسی متیل )​ فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​(phenoxymethyl)​phenylboronic acid

فرمول: C13H13BO3

 

سیگما : v800105

نام: کلسیم هیدروکسی

نام انگلیسی : Calcium hydroxide

فرمول: Ca(OH)2

 

سیگما : p3005

نام: 6-n- پروپوکسی پیورین

نام انگلیسی : 6-n-Propoxypurine

فرمول: C8H10N4O

 

سیگما : 654523

نام: 6-​(3-​ نیترو فنیل)​-​2-پیریدین کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 6-​(3-​ نیترو phenyl)​-​2-​pyridinecarboxaldehyde

فرمول: C12H8N2O3

 

سیگما : cds005598

نام: 2-​(4-​برومو فنوکسی )​-​2-​ متیل پروپانویک اسید

نام انگلیسی : 2-​(4-​Bromophenoxy)​-​2-​methylpropanoic acid

فرمول: C10H11BrO3

 

سیگما : 192066

نام: پلی (2- هیدروکسی اتیل متااکریلات )

نام انگلیسی : Poly(2-hydroxyethyl methacrylate)

فرمول: (C6H10O3)n

 

سیگما : cds008917

نام: 3- اتیل -1- متیل -1H-​ پیرازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-Ethyl-1-methyl-1H-​pyrazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C7H10N2O2

 

سیگما : 690791

نام: α-M اتیل -دی-فنیل آلانین

نام انگلیسی : α-Methyl-D-phenylalanine

فرمول: C10H13NO2

 

سیگما : cds003379

نام: 2-​ متیل سولفانیل فنیل برونیک اسید , پیناکول استر

نام انگلیسی : 2-​methylsulfanylphenylboronic acid, pinacol ester

فرمول: C13H19BO2S

 

سیگما : cbr01651

نام: 5-​برومو -​1-​ایزو پروپیل -​1H-​1,2,4-​ تری آزول

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​1-​isopropyl-​1H-​1,2,4-​triazole

فرمول: C5H8BrN3

 

سیگما : 66735

نام: α- متیلن -γ- بوتیرو لاکتون

نام انگلیسی : α-Methylene-γ-butyrolactone

فرمول: C5H6O2

 

سیگما : w293504

نام: ایزو پروپیل بوتیرات

نام انگلیسی : Isopropyl butyrate

فرمول: CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2

 

سیگما : 225266

نام: بی فنیل-4,4′-دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Biphenyl-4,4′-dicarboxylic acid

فرمول: HO2CC6H4C6H4CO2H

 

سیگما : 662984

نام: پتاسیم سیکلو پروپیل تری فلورو بورات

نام انگلیسی : Potassium cyclopropyltrifluoroborate

فرمول: C3H5BF3K

 

سیگما : 72537

نام: 2- متوکسی پروپن

نام انگلیسی : 2-Methoxypropene

فرمول: CH2=C(CH3)OCH3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.