سیگما : ade000051

نام: 3- کاربامویل -​ پیرولیدین -​1- کربوکسیلیک اسید ترت - بوتیل استر

نام انگلیسی : 3-​Carbamoyl-​pyrrolidine-​1-​carboxylic acid tert-butyl ester

فرمول: C10H18N2O3

 

سیگما : 133280

نام: بوتیل ایزو سیانید

نام انگلیسی : Butyl isocyanide

فرمول: CH3(CH2)3NC

 

سیگما : cds002220

نام: 3-​(2-​فنیل اتوکسی )​بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​(2-​Phenylethoxy)​benzaldehyde

فرمول: C15H14O2

 

سیگما : m61607

نام: 2-​M اتیل -​1-​ نیترو نفتالین

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​1-​ نیترو naphthalene

فرمول: CH3C10H6NO2

 

سیگما : 751995

نام: پتاسیم 5-​ فرمیل تیوفن -​3-​ تری فلورو بورات

نام انگلیسی : Potassium 5-​formylthiophene-​3-​trifluoroborate

فرمول: C5H3BF3KOS

 

سیگما : 12001

نام: کلسیم

نام انگلیسی : Calcium

فرمول: Ca

 

سیگما : cds009071

نام: 3-​ فلورو -​5-​( متیل کاربامویل )​ فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​fluoro-​5-​(methylcarbamoyl)​phenylboronic acid

فرمول: C8H9BFNO3

 

سیگما : 52545

نام: (S)​-​(+)​-​ هگزا هیدرو ماندلیک اسید

نام انگلیسی : (S)​-​(+)​-​Hexahydromandelic acid

فرمول: C6H11CH(OH)CO2H

 

سیگما : cds003869

نام: 3- هیدروکسی پیرولیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-hydroxypyrrolidine hydrochloride

فرمول: C4H10ClNO

 

سیگما : 227870

نام: نیترو اتان

نام انگلیسی : نیترو ethane

فرمول: CH3CH2NO2

 

سیگما : cds004554

نام: 2-​(3-​برومو فنیل) استامید

نام انگلیسی : 2-​(3-​Bromophenyl)​acetamide

فرمول: C8H8BrNO

 

سیگما : 762539

نام: 6-​برومو پیریدین -​3- متانول

نام انگلیسی : 6-​Bromopyridine-​3-​methanol

فرمول: C6H6BrNO

 

سیگما : 21056

نام: کلسیم استات هیدرات

نام انگلیسی : Calcium acetate hydrate

فرمول: (CH3COO)2Ca · xH2O

 

سیگما : 537667

نام: دی اتیلن گلایکل مونو پروپیل اتر

نام انگلیسی : Diethylene glycol monopropyl ether

فرمول: C3H7OCH2CH2OC2H5OH

 

سیگما : cds002741

نام: (2-​برومو -​5-​ فلورو فنیل) استیک اسید

نام انگلیسی : (2-​Bromo-​5-​fluorophenyl)​acetic acid

فرمول: C8H6BrFO2

 

سیگما : m9653

نام: متوکسی استیل کلرید

نام انگلیسی : Methoxyacetyl chloride

فرمول: CH3OCH2COCl

 

سیگما : 677221

نام: 3-(4- فلورو فنیل)-1H- پیرازول

نام انگلیسی : 3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole

فرمول: C9H7FN2

 

سیگما : cds005267

نام: 4-​(3-​ متوکسی فنوکسی )​ آنیلین

نام انگلیسی : 4-​(3-​Methoxyphenoxy)​aniline

فرمول: C13H13NO2

 

سیگما : cds013978

نام: 1- ترت -​ بوتیل -​2-​ آزتیدین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-tert-​Butyl-​2-​azetidinecarboxylic acid

فرمول: C8H15NO2

 

سیگما : pz0111

نام: Pدی-407824

نام انگلیسی : PD-407824

فرمول: C20H12N2O3

 

سیگما : b87806

نام: 4- بوتوکسی فنل

نام انگلیسی : 4-Butoxyphenol

فرمول: CH3(CH2)3OC6H4OH

 

سیگما : 34866

نام: تولوئن

نام انگلیسی : Toluene

فرمول: C6H5CH3

 

سیگما : 51456

نام: اوره

نام انگلیسی : Urea

فرمول: NH2CONH2

 

سیگما : 278351

نام: ایزو بوتیل وینیل اتر

نام انگلیسی : Isobutyl vinyl ether

فرمول: (CH3)2CHCH2OCH=CH2

 

سیگما : 93050

نام: تری فنیلm اتان

نام انگلیسی : Triphenylmethane

فرمول: (C6H5)3CH

 

سیگما : cds010877

نام: 4′- کلرو -3′-( تری فلورو متیل ) استو فنون

نام انگلیسی : 4′-chloro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone

فرمول: C9H6ClF3O

 

سیگما : ade001434

نام: 3- یودو -​2,5,6-​ تری متوکسی پیریدین

نام انگلیسی : 3-​Iodo-​2,5,6-​trimethoxypyridine

فرمول: C8H10INO3

 

سیگما : m38400

نام: 2-​M اتیل سیکلو هگزانون

نام انگلیسی : 2-​Methylcyclohexanone

فرمول: CH3C6H9(=O)

 

سیگما : l510696

نام: 1- اتیل -1H- پیرازول

نام انگلیسی : 1-Ethyl-1H-pyrazole

فرمول: C5H8N2

 

سیگما : 699284

نام: 4-​برومو تیازول -​2- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 4-​Bromothiazole-​2-​carboxaldehyde

فرمول: C4H2BrNOS

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.