سیگما : 680206

نام: (S)-(–)-3,3′- بیس ( تری فنیل سیلیل )-1,1′- بی -2- نفتول

نام انگلیسی : (S)-(–)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-bi-2-naphthol

فرمول: C56H42O2Si2

 

سیگما : mno000001

نام: 2,4,5-​ تری برومو تولوئن

نام انگلیسی : 2,4,5-​Tribromotoluene

فرمول: C7H5Br3

 

سیگما : t8018

نام: تیمیدین 3′- مونو فسفات آمونیوم سالت هیدرات

نام انگلیسی : Thymidine 3′-monophosphate ammonium salt hydrate

فرمول: C10H14N2O8P · xNH3 · yH2O

 

سیگما : 766097

نام: ایزو کوین ایزوکوینیلین -​ 6 -​ برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : Isoquinoline-​6-​boronic acid pinacol ester

فرمول: C15H18BNO2

 

سیگما : 40779

نام: فسفوریک اسید محلول

نام انگلیسی : Phosphoric acid solution

فرمول: H3PO4

 

سیگما : cds010995

نام: 5-​ اتیل -​2-​ متیل مورفولین e

نام انگلیسی : 5-​ethyl-​2-​methylmorpholine

فرمول: C7H15NO

 

سیگما : cds003548

نام: 3,4-​ دی متوکسی -​5-​ هیدروکسی بنزویک اسید متیل استر

نام انگلیسی : 3,4-​dimethoxy-​5-​hydroxybenzoic acid methyl ester

فرمول: C10H12O5

 

سیگما : 235652

نام: 1,4- دی کلرو بوتان e

نام انگلیسی : 1,4-Dichlorobutane

فرمول: Cl(CH2)4Cl

 

سیگما : 48688

نام: فنل محلول

نام انگلیسی : Phenol solution

فرمول: C6H6O

 

سیگما : 300770

نام: تترا اتیل آمونیوم بروماید

نام انگلیسی : Tetraethylammonium bromide

فرمول: (C2H5)4N(Br)

 

سیگما : 488127

نام: بنزالدهید -α-13C

نام انگلیسی : Benzaldehyde-α-13C

فرمول: C6H513CHO

 

سیگما : 00489

نام: اتیلن

نام انگلیسی : Ethylene

فرمول: CH2=CH2

 

سیگما : mno000111

نام: 2,2,2-​ تری فلورو -​1-​(4-​ فلورو فنیل)​ اتیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2,2,2-​Trifluoro-​1-​(4-​fluorophenyl)​ethylamine hydrochloride

فرمول: C8H7F4N · HCl

 

سیگما : sml0206

نام: EAA-090

نام انگلیسی : EAA-090

فرمول: C9H13N2O5P

 

سیگما : cds002161

نام: 3-​برومو -​4-​ پروپوکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​4-​propoxybenzoic acid

فرمول: C10H11BrO3

 

سیگما : v900594

نام: مالئیک هیدرازید

نام انگلیسی : Maleic hydrazide

فرمول: C4H4N2O2

 

سیگما : w509000

نام: 2- متوکسی نفتالین

نام انگلیسی : 2-Methoxynaphthalene

فرمول: C10H7OCH3

 

سیگما : 679445

نام: 3-​(برومو متیل )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(Bromomethyl)​phenylboronic acid

فرمول: BrCH2(C6H4)B(OH)2

 

سیگما : 702145

نام: 2,6-​ دی کلرو پیریدین -​3- کربوکسامید

نام انگلیسی : 2,6-​Dichloropyridine-​3-​carboxamide

فرمول: C6H4Cl2N2O

 

سیگما : 730378

نام: 4- متوکسی -N- متیل بنزیل آمین

نام انگلیسی : 4-Methoxy-N-methylbenzylamine

فرمول: C9H13NO

 

سیگما : 420085

نام: (R)​-​2-​ هیدروکسی -​4-​ فنیل بوتریک اسید

نام انگلیسی : (R)​-​2-​Hydroxy-​4-​phenylbutyric acid

فرمول: C6H5CH2CH2CH(OH)CO2H

 

سیگما : 163678

نام: تیو استامید

نام انگلیسی : Thioacetamide

فرمول: CH3CSNH2

 

سیگما : 723886

نام: 1-​برومو -​2-​ نیترو بنزن -​d4

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2-​ نیترو benzene-​d4

فرمول: C6D4BrNO2

 

سیگما : 69819

نام: (−)- بوتیل L- لاکتات

نام انگلیسی : (−)-Butyl L-lactate

فرمول: C7H14O3

 

سیگما : 266663

نام: کبالت

نام انگلیسی : Cobalt

فرمول: Co

 

سیگما : cds003099

نام: (3-​ اتوکسی -​4-​ هیدروکسی فنیل)​ استونیتریل

نام انگلیسی : (3-​Ethoxy-​4-​hydroxyphenyl)​acetonitrile

فرمول: C10H11NO2

 

سیگما : 154628

نام: بنزن

نام انگلیسی : Benzene

فرمول: C6H6

 

سیگما : cds003491

نام: 3-​ اتوکسی کربونیل فنیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : 3-​ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate

فرمول: C10H9NO2S

 

سیگما : 489263

نام: اتیل استو استات -​1,2,3,4-13C4

نام انگلیسی : Ethyl acetoacetate-​1,2,3,4-13C4

فرمول: 13CH313CO13CH213CO2CH2CH3

 

سیگما : p27135

نام: فنیل مرکوریک کلرید

نام انگلیسی : Phenylmercuric chloride

فرمول: C6H5HgCl

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.