سیگما : 71539

نام: سدیم فرمات

نام انگلیسی : Sodium formate

فرمول: HCOONa

 

سیگما : phr1101

نام: ال- لایزین مونو هیدرو کلرید

نام انگلیسی : L-Lysine monohydrochloride

فرمول: H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl

 

سیگما : 442753

نام: فنان ترن -d10

نام انگلیسی : Phenanthrene-d10

فرمول: C14D10

 

سیگما : 58740

نام: ایزو کوینولین

نام انگلیسی : Isoquinoline

فرمول: C9H7N

 

سیگما : cds008056

نام: 3-​ متیل -​4-پیریدین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​methyl-​4-​pyridinecarboxylic acid

فرمول: C7H7NO2

 

سیگما : 345261

نام: پلی ( تترا هیدرو فوران )

نام انگلیسی : Poly(tetrahydrofuran)

فرمول: H(OCH2CH2CH2CH2)nOH

 

سیگما : 720658

نام: فوران -​2,3-​دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Furan-​2,3-​dicarboxylic acid

فرمول: C6H4O5

 

سیگما : 33019

نام: استونیتریل

نام انگلیسی : Acetonitrile

فرمول: CH3CN

 

سیگما : sml0704

نام: 1- متیل نیکوتینامید کلرید

نام انگلیسی : 1-Methylnicotinamide chloride

فرمول: C7H9ClN2O

 

سیگما : t3634

نام: (+)-α-توکوفرول

نام انگلیسی : (+)-α-Tocopherol

فرمول: C29H50O2

 

سیگما : n12831

نام: پنتا کلرو فنل

نام انگلیسی : Pentachlorophenol

فرمول: C6Cl5OH

 

سیگما : 320307

نام: اتیل استات

نام انگلیسی : Ethyl acetate

فرمول: CH3COOC2H5

 

سیگما : cds006824

نام: 3-​(2-​ مورفولین -​4-​yال-​ اتوکسی )​-​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​(2-​morpholin-​4-​yl-​ethoxy)​-​benzoic acid

فرمول: C13H17NO4

 

سیگما : cds003995

نام: پیریمیدین -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : pyrimidine-​5-​carboxylic acid

فرمول: C5H4N2O2

 

سیگما : cds006147

نام: 2-​ اتوکسی -​4-​ فرمیل فنیل 4- متیل بنزوات

نام انگلیسی : 2-​Ethoxy-​4-​formylphenyl 4-methylbenzoate

فرمول: C17H16O4

 

سیگما : 730513

نام: 3- آمینو ایزو کوینولین

نام انگلیسی : 3-Aminoisoquinoline

فرمول: C9H8N2

 

سیگما : 194972

نام: ترت - بوتیل هیدرازین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : tert-Butylhydrazine hydrochloride

فرمول: (CH3)3CNHNH2 · HCl

 

سیگما : 704008

نام: 4-​برومو -​2- کلرو -​3- یودو پیریدین

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​2-​chloro-​3-​iodopyridine

فرمول: C5H2BrClIN

 

سیگما : 172758

نام: 2,3,5-​ تری برومو تیوفن

نام انگلیسی : 2,3,5-​Tribromothiophene

فرمول: C4HBr3S

 

سیگما : 216089

نام: M اتیل 4- کلرو بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 4-chlorobenzoate

فرمول: ClC6H4CO2CH3

 

سیگما : 48323

نام: بنزویک اسید محلول

نام انگلیسی : Benzoic acid solution

فرمول: C7H6O2

 

سیگما : cds008475

نام: 1H-1,2,3 تری آزول -1- اتانول

نام انگلیسی : 1H-1,2,3 triazole-1-ethanol

فرمول: C4H7N3O

 

سیگما : cds002615

نام: 3-​(4-​ متوکسی فنیل)​-​2-​فنیل پروپیل آمین

نام انگلیسی : 3-​(4-​Methoxyphenyl)​-​2-​phenylpropylamine

فرمول: C16H19NO

 

سیگما : cds003776

نام: 2-​ استیل بنزو تیازول

نام انگلیسی : 2-​acetylbenzothiazole

فرمول: C9H7NOS

 

سیگما : 167428

نام: (2- کاربامویل فنوکسی ) استیک اسید سدیم سالت

نام انگلیسی : (2-​Carbamoylphenoxy)​acetic acid sodium salt

فرمول: NH2C(O)C6H4OCH2CO2Na

 

سیگما : 657328

نام: 4-​ایزو پروپوکسی -​2-​ متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Isopropoxy-​2-​methylphenylboronic acid

فرمول: C10H15BO3

 

سیگما : 235113

نام: تری متیل سیلیل برومو استات

نام انگلیسی : Trimethylsilyl bromoacetate

فرمول: BrCH2CO2Si(CH3)3

 

سیگما : 438472

نام: پتاسیم بورهیدرید

نام انگلیسی : Potassium borohydride

فرمول: KBH4

 

سیگما : ade000490

نام: 5-​برومو -​3-​ متوکسی -​2-​(( تری متیل سیلیل )​ اتینیل )پیریدین

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​3-​methoxy-​2-​((trimethylsilyl)​ethynyl)​pyridine

فرمول: C11H14BrNOSi

 

سیگما : 320291

نام: اوره

نام انگلیسی : Urea

فرمول: NH2CONH2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.