سیگما : 694797

نام: 5-​برومو -​2-​ متیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​methylbenzoic acid

فرمول: C8H7BrO2

 

سیگما : cds000992

نام: 5- یودو -​2-​ایزو پروپوکسی پیریدین

نام انگلیسی : 5-​Iodo-​2-​isopropoxypyridine

فرمول: C8H10INO

 

سیگما : ade000431

نام: 2-​برومو -​5- یودو -​3-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​5-​iodo-​3-​ نیترو pyridine

فرمول: C5H2BrIN2O2

 

سیگما : 014730

نام: آمونیوم فرمات

نام انگلیسی : Ammonium formate

فرمول: HCO2NH4

 

سیگما : cds011177

نام: 1-​(3-​ فلورو -​4-​ متوکسی بنزیل )​ پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-​(3-​fluoro-​4-​methoxybenzyl)​piperazine

فرمول: C12H17FN2O

 

سیگما : 61699

نام: پتاسیم هیدروکسی کنسنتریت

نام انگلیسی : Potassium hydroxide concentrate

فرمول: HKO

 

سیگما : 448680

نام: α- اتیل بنزیل آمین

نام انگلیسی : α-Ethylbenzylamine

فرمول: C6H5CH(C2H5)NH2

 

سیگما : cds004286

نام: 2,5-​ دی متوکسی تیو- بنزامید

نام انگلیسی : 2,5-​dimethoxy-​thiobenzamide

فرمول: C9H11NO2S

 

سیگما : a2169

نام: 3′- آزیدو -3′- دی اکسی تیمیدین

نام انگلیسی : 3′-Azido-3′-deoxythymidine

فرمول: C10H13N5O4

 

سیگما : 633011

نام: 3-​برومو تیوفن -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Bromothiophene-​2-​carboxylic acid

فرمول: C5H3BrO2S

 

سیگما : cds001098

نام: 2′- فلورو -4′- هیدروکسی استو فنون

نام انگلیسی : 2′-Fluoro-4′-hydroxyacetophenone

فرمول: C8H7FO2

 

سیگما : 127167

نام: 3- کلرو بنزیل آمین

نام انگلیسی : 3-Chlorobenzylamine

فرمول: ClC6H4CH2NH2

 

سیگما : 566004

نام: 2- کلرو -​3,4-​ دی متوکسی بنزالدهید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​3,4-​dimethoxybenzaldehyde

فرمول: ClC6H2(OCH3)2CHO

 

سیگما : 31641

نام: 3,3′- دی کلرو بنزیدین دی هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride

فرمول: C12H10Cl2N2 · 2HCl

 

سیگما : cds019178

نام: 4-​(برومو استیل )​ مورفولین e

نام انگلیسی : 4-​(Bromoacetyl)​morpholine

فرمول: C6H10BrNO2

 

سیگما : 202495

نام: پلی (اتیلن گلایکل ) m اتیل اتر

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol) methyl ether

فرمول: CH3(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : 767026

نام: متیل 4-​برومو -​2-​ فلورو پیریدین -​3-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 4-​bromo-​2-​fluoropyridine-​3-​carboxylate

فرمول: C7H5BrFNO2

 

سیگما : cds000753

نام: (R)-3- هیدروکسی -γ- بوتیرو لاکتون

نام انگلیسی : (R)-3-Hydroxy-γ-butyrolactone

فرمول: C4H6O3

 

سیگما : 429759

نام: کلسیم کلرید

نام انگلیسی : Calcium chloride

فرمول: CaCl2

 

سیگما : l9787

نام: L-655,708

نام انگلیسی : L-655,708

فرمول: C18H19N3O4

 

سیگما : 338567

نام: سولفو سوکسینیک اسید محلول

نام انگلیسی : Sulfosuccinic acid solution

فرمول: HOOCCH2CH(SO3H)COOH

 

سیگما : 162434

نام: 4- کلرو -​2-​ فنیل کوین آزولین e

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​2-​phenylquinazoline

فرمول: C14H9ClN2

 

سیگما : cds002849

نام: 1-​ بنزیل -​3-​ متیل پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-​Benzyl-​3-​methylpiperazine

فرمول: C12H18N2

 

سیگما : cds014993

نام: 1-​ فنیل-​5-​ پروپیل -​1H-​ پیرازول -​4-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 1-​phenyl-​5-​propyl-​1H-​pyrazole-​4-​carbonyl chloride

فرمول: C13H13ClN2O

 

سیگما : 548960

نام: 5-​(4-​ متوکسی فنیل)​-​1,3,4-​ اگزادیا زول -​2-​ تیول

نام انگلیسی : 5-​(4-​Methoxyphenyl)​-​1,3,4-​oxadiazole-​2-​thiol

فرمول: C9H8N2O2S

 

سیگما : cds020208

نام: 1-​(4-​ پروپیل فنیل) اتان آمین

نام انگلیسی : 1-​(4-​Propylphenyl)​ethanamine

فرمول: C11H17N

 

سیگما : cbr00401

نام: 2-​ اتیل پیریمیدین -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Ethylpyrimidine-​5-​carboxylic acid

فرمول: C7H8N2O2

 

سیگما : b87806

نام: 4- بوتوکسی فنل

نام انگلیسی : 4-Butoxyphenol

فرمول: CH3(CH2)3OC6H4OH

 

سیگما : bbo000285

نام: 4-​برومو -​8-​ فلورو -​2-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​8-​fluoro-​2-​methylquinoline

فرمول: C10H7BrFN

 

سیگما : 153621

نام: 2-​برومو فنیل هیدرازین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​Bromophenylhydrazine hydrochloride

فرمول: BrC6H4NHNH2·HCl

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.