سیگما : 241405

نام: فنل

نام انگلیسی : Phenol

فرمول: C6H5OH

 

سیگما : cds005729

نام: 5- کلرو -​2-​ هیدروکسی پیریمیدین

نام انگلیسی : 5-​chloro-​2-​hydroxypyrimidine

فرمول: C4H3ClN2O

 

سیگما : cds001208

نام: N-​( هیدروکسی متیل )​ نونا نامید

نام انگلیسی : N-​(Hydroxymethyl)​nonanamide

فرمول: C10H21NO2

 

سیگما : cds003210

نام: 2- آمینو پی پیریدین

نام انگلیسی : 2-aminopiperidine

فرمول: C5H12N2

 

سیگما : 267015

نام: نیکل

نام انگلیسی : Nickel

فرمول: Ni

 

سیگما : 649740

نام: 4-​ متیل -​2-​ تیازول کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 4-​Methyl-​2-​thiazolecarboxaldehyde

فرمول: C5H5NOS

 

سیگما : 86882

نام: تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium hydroxide solution

فرمول: (CH3CH2CH2CH2)4N(OH)

 

سیگما : 529028

نام: اتیل 5-​برومو -​2- کلرو بنزوات

نام انگلیسی : Ethyl 5-​Bromo-​2-​chlorobenzoate

فرمول: BrC6H3(Cl)CO2C2H5

 

سیگما : 220434

نام: 3-​ هیدروکسی بنزو فنون

نام انگلیسی : 3-​Hydroxybenzophenone

فرمول: HOC6H4COC6H5

 

سیگما : cds018054

نام: (5- کلرو -​2-​ اتوکسی -​4-​ فرمیل فنوکسی ) استیک اسید

نام انگلیسی : (5-​chloro-​2-​ethoxy-​4-​formylphenoxy)​acetic acid

فرمول: C11H11ClO5

 

سیگما : 06048

نام: آلیل m اتیل کربنات

نام انگلیسی : Allyl methyl carbonate

فرمول: CH2=CHCH2OCOOCH3

 

سیگما : 71179

نام: سدیم استات

نام انگلیسی : Sodium acetate

فرمول: CH3COONa

 

سیگما : cds003848

نام: تری فلورو استیل پی پیرازین e

نام انگلیسی : Trifluoroacetylpiperazine

فرمول: C6H9F3N2O

 

سیگما : 720372

نام: 3-​ آمینو -​2- کلرو -​5- یودو پیریدین

نام انگلیسی : 3-​Amino-​2-​chloro-​5-​iodopyridine

فرمول: C5H4ClIN2

 

سیگما : 48940u

نام: بنزن -d6 محلول

نام انگلیسی : Benzene-d6 solution

فرمول: C6D6

 

سیگما : cds002940

نام: 4-​برومو -​2-​( متیل سولفونیل l)​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​2-​(methylsulfonyl)​benzoic acid

فرمول: C8H7BrO4S

 

سیگما : 327492

نام: پلاتینیوم

نام انگلیسی : Platinum

فرمول: Pt

 

سیگما : 77472

نام: فنان ترن

نام انگلیسی : Phenanthrene

فرمول: C14H10

 

سیگما : m81403

نام: متیل سوکسینیک انیدرید

نام انگلیسی : Methylsuccinic anhydride

فرمول: C5H6O3

 

سیگما : cds007696

نام: اتیل 2-​ متیل آمینو متیل -​3-p- تولیل - پروپیونات

نام انگلیسی : Ethyl 2-​methylaminomethyl-​3-p-tolyl-propionate

فرمول: C14H21NO2

 

سیگما : cds002973

نام: 1-​( متوکسی کربونیل ) سیکلو پروپان کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​(Methoxycarbonyl)​cyclopropanecarboxylic acid

فرمول: C6H8O4

 

سیگما : 613673

نام: پروپیل -d7- آمین

نام انگلیسی : Propyl-d7-amine

فرمول: CD3(CD2)2NH2

 

سیگما : 333433

نام: 1,2-​ بیس (2- یودو اتوکسی ) اتان

نام انگلیسی : 1,2-​Bis(2-​iodoethoxy)​ethane

فرمول: ICH2CH2OCH2CH2OCH2CH2I

 

سیگما : w287318

نام: 2- فنوکسی اتیل ایزو بوتیرات

نام انگلیسی : 2-Phenoxyethyl isobutyrate

فرمول: (CH3)2CHCO2CH2CH2OC6H5

 

سیگما : 487767

نام: استالدهید -2,2,2-d3

نام انگلیسی : Acetaldehyde-2,2,2-d3

فرمول: CD3CHO

 

سیگما : 291048

نام: یودین مونو کلرید محلول

نام انگلیسی : Iodine monochloride solution

فرمول: ICl

 

سیگما : cds020387

نام: (S)​-​ آزتیدین -​2- کربوکسیلیک اسید متیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (S)​-​Azetidine-​2-​carboxylic acid methyl ester hydrochloride

فرمول: C5H10ClNO2

 

سیگما : cds000965

نام: 7-​( تری فلورو متیل )​-​1,2,3,4-​ تترا هیدرو کوینولین

نام انگلیسی : 7-​(Trifluoromethyl)​-​1,2,3,4-​tetrahydroquinoline

فرمول: C10H10F3N

 

سیگما : otv000385

نام: 2-​(2-​ایزو پروپیل فنوکسی ) اتان آمین

نام انگلیسی : 2-​(2-​Isopropylphenoxy)​ethanamine

فرمول: C11H17NO

 

سیگما : cds009375

نام: (S)​-​ بتا -​(2- کلرو فنیل)​ آلانینول

نام انگلیسی : (S)​-​beta-​(2-​chlorophenyl)​alaninol

فرمول: C9H12ClNO

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.