سیگما : 415324

نام: N-ایزو پروپیل اکریل آمید

نام انگلیسی : N-Isopropylacrylamide

فرمول: H2C=CHCONHCH(CH3)2

 

سیگما : cds019821

نام: ترت - بوتیل 3-​( متیل آمینو )​ آزتیدین -​1-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : tert-Butyl 3-​(methylamino)​azetidine-​1-​carboxylate

فرمول: C9H18N2O2

 

سیگما : jrd0439

نام: 5-​(4- کلرو فنیل)​-​1,3,4-​ اگزادیا زول -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​(4-​Chlorophenyl)​-​1,3,4-​oxadiazole-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H5ClN2O3

 

سیگما : 57668

نام: دی-α-توکوفرول پلی اتیلن گلایکل 1000 سوکسینات

نام انگلیسی : D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate

فرمول: -

 

سیگما : 275158

نام: p- فنیلن دیامین

نام انگلیسی : p-Phenylenediamine

فرمول: C6H4(NH2)2

 

سیگما : 459542

نام: (R)-(−)-4- بنزیل -3- پروپیونیل -2- اگزازولیدیون

نام انگلیسی : (R)-(−)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone

فرمول: C13H15NO3

 

سیگما : cds009526

نام: 1-​بنزن سولفونیل ال- سیکلو پروپان کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​benzenesulfonyl-​cyclopropanecarboxylic acid

فرمول: C10H10O4S

 

سیگما : 128937

نام: N- بنزیل آنیلین

نام انگلیسی : N-Benzylaniline

فرمول: C6H5CH2NHC6H5

 

سیگما : cds000972

نام: 5- پروپیل -1H- پیرازول -3- آمین

نام انگلیسی : 5-Propyl-1H-pyrazol-3-amine

فرمول: C6H11N3

 

سیگما : 303905

نام: تری کلرو استیک اسید

نام انگلیسی : Trichloroacetic acid

فرمول: Cl3CCOOH

 

سیگما : c121908

نام: L- سیستئین اتیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : L-Cysteine ethyl ester hydrochloride

فرمول: HSCH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl

 

سیگما : 670057

نام: (R)-2- پی پیریدین اتانول هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (R)-2-Piperidineethanol hydrochloride

فرمول: C7H15NO · HCl

 

سیگما : 11195

نام: L- آسپارتیک اسید سدیم سالت منوهیدرات

نام انگلیسی : L-Aspartic acid sodium salt monohydrate

فرمول: HO2CCH2CH(NH2)CO2Na · H2O

 

سیگما : 645206

نام: 2-​ فلورو -​5-​ایزو پروپوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​5-​isopropoxyphenylboronic acid

فرمول: C9H12BFO3

 

سیگما : 707619

نام: 2-برومو بنزالدهید -(فنیل-13C6)

نام انگلیسی : 2-Bromobenzaldehyde-(phenyl-13C6)

فرمول: C13C6H5BrO

 

سیگما : cds007948

نام: 6-​(3,4-​ دی متوکسی -​ فنیل)​-پیریدین -​3-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 6-​(3,4-​dimethoxy-​phenyl)​-​pyridine-​3-​carbaldehyde

فرمول: C14H13NO3

 

سیگما : 492876

نام: ال- آلانین -12C3

نام انگلیسی : L-Alanine-12C3

فرمول: 12CH312CH(NH2)12CO2H

 

سیگما : 729760

نام: اتیل 4-​ فرمیل پیرول -​2-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 4-​formylpyrrole-​2-​carboxylate

فرمول: C8H9NO3

 

سیگما : w242918

نام: 2- اتیل بوتریک اسید

نام انگلیسی : 2-Ethylbutyric acid

فرمول: (C2H5)2CHCO2H

 

سیگما : 536199

نام: 2- پنتیل ایزو سیانید

نام انگلیسی : 2-Pentyl isocyanide

فرمول: CH3CH2CH2CH(NC)CH3

 

سیگما : 84260

نام: بنزیل سالیسیلات

نام انگلیسی : Benzyl salicylate

فرمول: 2-(HO)C6H4CO2CH2C6H5

 

سیگما : d105805

نام: 2,3-​ دی هیدرو -​5-​m اتیل فوران

نام انگلیسی : 2,3-​Dihydro-​5-​methylfuran

فرمول: C5H8O

 

سیگما : 267228

نام: پلاتینیوم

نام انگلیسی : Platinum

فرمول: Pt

 

سیگما : 682179

نام: 2-​(برومو متیل )​-​6-​ متیل پیریدین

نام انگلیسی : 2-​(Bromomethyl)​-​6-​methylpyridine

فرمول: C7H8BrN

 

سیگما : 512672

نام: بنزیل 1-​ هومو پی پیرازین e کربوکسیلات

نام انگلیسی : Benzyl 1-​homopiperazinecarboxylate

فرمول: C13H18N2O2

 

سیگما : 681938

نام: 2-​(4- کلرو فنوکسی )​بنزالدهید

نام انگلیسی : 2-​(4-​Chlorophenoxy)​benzaldehyde

فرمول: C13H9ClO2

 

سیگما : c5286

نام: (−)- بتا - سیترونلول

نام انگلیسی : (−)-β-Citronellol

فرمول: C10H20O

 

سیگما : cds005992

نام: (4- کلرو -​2-​ فرمیل فنوکسی ) استیک اسید

نام انگلیسی : (4-​Chloro-​2-​formylphenoxy)​acetic acid

فرمول: C9H7ClO4

 

سیگما : syx00209

نام: 2-​ استیل آمینو -​5-​ تیازول کربوکسیلیک اسید متیل استر

نام انگلیسی : 2-​Acetylamino-​5-​thiazolecarboxylic acid methyl ester

فرمول: C7H8N2O3S

 

سیگما : v800382

نام: سدیم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Sodium hydroxide solution

فرمول: NaOH

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.