سیگما : cds000304

نام: 2-​ایزو بوتیل -​4-​ متیل -​1,3-​ تیازول

نام انگلیسی : 2-​Isobutyl-​4-​methyl-​1,3-​thiazole

فرمول: C8H13NS

 

سیگما : 265993

نام: لیتیم

نام انگلیسی : Lithium

فرمول: Li

 

سیگما : w304409

نام: L-(+)- تارتاریک اسید

نام انگلیسی : L-(+)-Tartaric acid

فرمول: HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H

 

سیگما : 409944

نام: 2- اتیل هگزیل وینیل اتر

نام انگلیسی : 2-Ethylhexyl vinyl ether

فرمول: CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH=CH2

 

سیگما : 40175

نام: 1,2,3-​ تری کلرو بنزن محلول

نام انگلیسی : 1,2,3-​Trichlorobenzene solution

فرمول: -

 

سیگما : 184306

نام: 3-​ متوکسی -​4-​ نیترو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Methoxy-​4-​ نیترو benzoic acid

فرمول: CH3OC6H3(NO2)CO2H

 

سیگما : cds013618

نام: 2,3-​ دی هیدرو بنزو فوران -​5-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 2,3-​dihydrobenzofuran-​5-​boronic acid

فرمول: C8H9BO3

 

سیگما : 361704

نام: باریم 2- اتیل هگزا نوئات

نام انگلیسی : Barium 2-ethylhexanoate

فرمول: [CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ba

 

سیگما : 564435

نام: 4- بوتوکسی -​3- کلرو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Butoxy-​3-​chlorophenylboronic acid

فرمول: H3C(CH2)3OC6H3(Cl)B(OH)2

 

سیگما : m31651

نام: 4- متیل بنزیل سیانید

نام انگلیسی : 4-Methylbenzyl cyanide

فرمول: CH3C6H4CH2CN

 

سیگما : w394602

نام: 2-​M اتیل سیکلو هگزانون

نام انگلیسی : 2-​Methylcyclohexanone

فرمول: CH3C6H9(=O)

 

سیگما : 238228

نام: آلیل اتیل اتر

نام انگلیسی : Allyl ethyl ether

فرمول: C2H5OCH2CH=CH2

 

سیگما : 266523

نام: آلومینیوم

نام انگلیسی : Aluminum

فرمول: Al

 

سیگما : 93830

نام: L- تیروزین

نام انگلیسی : L-Tyrosine

فرمول: 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H

 

سیگما : cds006536

نام: 2,6-​ دی کلرو -​9-​ متیل -​9H- پیورین

نام انگلیسی : 2,6-​Dichloro-​9-​methyl-​9H-purine

فرمول: C6H4Cl2N4

 

سیگما : 532045

نام: M اتیل 4,4-​ دی متوکسی بوتیرات

نام انگلیسی : Methyl 4,4-​dimethoxybutyrate

فرمول: (CH3O)2CH(CH2)2CO2CH3

 

سیگما : idf00076

نام: 4′,5- دی کلرو -2- هیدروکسی بنزو فنون

نام انگلیسی : 4′,5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone

فرمول: C13H8Cl2O2

 

سیگما : cds014325

نام: 2-​(4- کلرو فنوکسی )​نیکوتی نامید

نام انگلیسی : 2-​(4-​chlorophenoxy)​nicotinamide

فرمول: C12H9ClN2O2

 

سیگما : 707147

نام: 6-​ فلورو -​7-​ متیل ایندول

نام انگلیسی : 6-​Fluoro-​7-​methylindole

فرمول: C9H8FN

 

سیگما : 706280

نام: 4- فلورو پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-Fluoropyridine hydrochloride

فرمول: C5H4FN · HCl

 

سیگما : 751979

نام: کلسیم یدید هیدرات

نام انگلیسی : Calcium iodide hydrate

فرمول: CaI2·xH2O

 

سیگما : cds006702

نام: 6-​ متوکسی -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​ایزو کوینولین -​1- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​methoxy-​1,2,3,4-​tetrahydro-​isoquinoline-​1-​carboxylic acid

فرمول: C11H13NO3

 

سیگما : cds005755

نام: 2-​ اتوکسی متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​ethoxymethylphenylboronic acid

فرمول: C9H13BO3

 

سیگما : cds008312

نام: 3-​(4-​ آمینو -​ فنیل)​-​ پیرولیدین -​2,5- دیون

نام انگلیسی : 3-​(4-​amino-​phenyl)​-​pyrrolidine-​2,5-​dione

فرمول: C10H10N2O2

 

سیگما : cds000333

نام: 2- پیریدین کربونیل کلرید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-Pyridinecarbonyl chloride hydrochloride

فرمول: C6H5Cl2NO

 

سیگما : cds013193

نام: 1-​ استیل ایندولین -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​acetylindoline-​5-​carboxylic acid

فرمول: C11H11NO3

 

سیگما : 631132

نام: 3- متیل -N- متیل بنزیل آمین

نام انگلیسی : 3-Methyl-N-methylbenzylamine

فرمول: C9H13N

 

سیگما : 558206

نام: 2-​ فلورو -​3-​( تری فلورو متیل )​ فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​3-​(trifluoromethyl)​phenylboronic acid

فرمول: FC6H3(CF3)B(OH)2

 

سیگما : cds015997

نام: 4-​(2-​ فنیل بنزو ایمیدازو l)​ پی پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​(2-​phenylbenzoimidazol)​piperidine hydrochloride

فرمول: C18H20ClN3

 

سیگما : 42206

نام: فلومتسولام

نام انگلیسی : Flumetsulam

فرمول: C12H9F2N5O2S

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.