سیگما : w416301

نام: 2′- متوکسی استو فنون

نام انگلیسی : 2′-Methoxyacetophenone

فرمول: CH3OC6H4COCH3

 

سیگما : 772666

نام: لانتانیوم کلسیم بورات

نام انگلیسی : Lanthanum calcium borate

فرمول: La2CaB10O19

 

سیگما : cbr00914

نام: 1-​(4-​ متیل فنیل) سیکلو پروپان آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​(4-​Methylphenyl)​cyclopropanamine hydrochloride

فرمول: C10H14ClN

 

سیگما : cds003693

نام: 2-​برومو -​5- سیانو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​bromo-​5-​cyanopyridine

فرمول: C6H3BrN2

 

سیگما : 235938

نام: تترا اتیل آمونیوم یدید

نام انگلیسی : Tetraethylammonium iodide

فرمول: (C2H5)4N(I)

 

سیگما : cds010755

نام: (3-​ آمینو متیل - سیکلو هگزیل متیل )​-​ کاربامیک اسید ترت - بوتیل استر

نام انگلیسی : (3-​Aminomethyl-​cyclohexylmethyl)​-​carbamic acid tert-butyl ester

فرمول: C13H26N2O2

 

سیگما : cds009138

نام: 5-​ نیترو -​2,4,6-​ تری کلرو پیریمیدین

نام انگلیسی : 5-​ نیترو -​2,4,6-​trichloropyrimidine

فرمول: C4Cl3N3O2

 

سیگما : 37513

نام: 2,4-​دی هیدروکسی بنزالدهید

نام انگلیسی : 2,4-​Dihydroxybenzaldehyde

فرمول: (HO)2C6H3CHO

 

سیگما : 115886

نام: 3- کلرو بنزیل کلرید

نام انگلیسی : 3-Chlorobenzyl chloride

فرمول: ClC6H4CH2Cl

 

سیگما : 81990

نام: M اتیل پروپیونات

نام انگلیسی : Methyl propionate

فرمول: CH3CH2COOCH3

 

سیگما : 440000

نام: اتیل 3-ایزو سیناتو بنزوات

نام انگلیسی : Ethyl 3-isocyanatobenzoate

فرمول: OCNC6H4CO2C2H5

 

سیگما : 296317

نام: هگزادکان

نام انگلیسی : Hexadecane

فرمول: CH3(CH2)14CH3

 

سیگما : 519715

نام: 4- پروپوکسی آنیلین

نام انگلیسی : 4-Propoxyaniline

فرمول: CH3CH2CH2OC6H4NH2

 

سیگما : p5629

نام: پتاسیم فسفات تری بازیک

نام انگلیسی : Potassium phosphate tribasic

فرمول: K3PO4

 

سیگما : cds009131

نام: 4-​ متوکسی -​2,3-​ دی هیدرو -​1H- ایندول

نام انگلیسی : 4-​Methoxy-​2,3-​dihydro-​1H-indole

فرمول: C9H11NO

 

سیگما : 293164

نام: استیل کلرید -13C2

نام انگلیسی : Acetyl chloride-13C2

فرمول: 13CH313COCl

 

سیگما : cds018212

نام: 3- آمینو ایزو کوینولین

نام انگلیسی : 3-aminoisoquinoline

فرمول: C9H8N2

 

سیگما : cds009849

نام: 7-​برومو -​4- کلرو -​2-​ فنیل-​ کوین آزولین e

نام انگلیسی : 7-​bromo-​4-​chloro-​2-​phenyl-​quinazoline

فرمول: C14H8BrClN2

 

سیگما : 757527

نام: سدیم هیدروکسی

نام انگلیسی : Sodium hydroxide

فرمول: NaOH

 

سیگما : cds003522

نام: 2,6-​ دی کلرو -​3-​ فلورو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2,6-​Dichloro-​3-​fluorobenzoic acid

فرمول: C7H3Cl2FO2

 

سیگما : sml0287

نام: 680C91

نام انگلیسی : 680C91

فرمول: C15H11FN2

 

سیگما : cds020343

نام: 1-​ نفتالین -​2-​yال-​ اتیل آمین

نام انگلیسی : 1-​Naphthalen-​2-​yl-​ethylamine

فرمول: C12H13N

 

سیگما : 21133

نام: کلسیم فرمات

نام انگلیسی : Calcium formate

فرمول: (HCOO)2Ca

 

سیگما : 698822

نام: فسفوریک اسید محلول

نام انگلیسی : Phosphoric acid solution

فرمول: H3PO4

 

سیگما : 93829

نام: L- تیروزین

نام انگلیسی : L-Tyrosine

فرمول: 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H

 

سیگما : 306142

نام: بتا - آلانین اتیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : β-Alanine ethyl ester hydrochloride

فرمول: NH2CH2CH2COOCH2CH3 · HCl

 

سیگما : cds019019

نام: 4-​(4-​ متوکسی فنیل)​-​1,2,3-​ تیادیازول -​5-​ آمین

نام انگلیسی : 4-​(4-​methoxyphenyl)​-​1,2,3-​thiadiazol-​5-​amine

فرمول: C9H9N3OS

 

سیگما : cds007296

نام: 5- ترت - بوتیل -4H-​1,2,4-​ تری آزول -​3-​ آمین

نام انگلیسی : 5-tert-Butyl-4H-​1,2,4-​triazol-​3-​amine

فرمول: C6H12N4

 

سیگما : 394548

نام: 2-برومو فنتیل الکل

نام انگلیسی : 2-Bromophenethyl alcohol

فرمول: BrC6H4CH2CH2OH

 

سیگما : 303905

نام: تری کلرو استیک اسید

نام انگلیسی : Trichloroacetic acid

فرمول: Cl3CCOOH

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.