سیگما : anv00173

نام: 4- کلرو -​5- یودو -​6-​ متیل -​ پیریمیدین -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​5-​iodo-​6-​methyl-​pyrimidin-​2-​amine

فرمول: C5H5ClIN3

 

سیگما : 32702

نام: 4-​(1-​ اتیل -​1-​ متیل هگزیل )​ فنل

نام انگلیسی : 4-​(1-​Ethyl-​1-​methylhexyl)​phenol

فرمول: C15H24O

 

سیگما : cds017047

نام: 2,3-​ دی هیدرو -​1-​ بنزو فوران -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,3-​dihydro-​1-​benzofuran-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H8O3

 

سیگما : 25480

نام: 1- کلرو -​3-​ نیترو بنزن

نام انگلیسی : 1-​Chloro-​3-​ نیترو benzene

فرمول: ClC6H4NO2

 

سیگما : cbr00183

نام: 4-​برومو -​3-​ ترت -​ بوتیل -​1H-​ پیرازول

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​3-​tert-​butyl-​1H-​pyrazole

فرمول: C7H11BrN2

 

سیگما : cds006095

نام: 3-​ بنزو تیازول -​2-​yال- پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​benzothiazol-​2-​yl-​propionic acid

فرمول: C10H9NO2S

 

سیگما : 360627

نام: پلی ( وینیل الکل )

نام انگلیسی : Poly(vinyl alcohol)

فرمول: [-CH2CHOH-]n

 

سیگما : cds001287

نام: 5- اتیل -1H- پیرازول -3- آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 5-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride

فرمول: C5H10ClN3

 

سیگما : 335568

نام: 2-​ متوکسی -​2-​ فنیل اتانول

نام انگلیسی : 2-​Methoxy-​2-​phenylethanol

فرمول: C6H5CH(OCH3)CH2OH

 

سیگما : cds001438

نام: سیکلو پنتیل استیل کلرید

نام انگلیسی : Cyclopentylacetyl chloride

فرمول: C7H11ClO

 

سیگما : cds004020

نام: 1-​برومو -​2- کلرو -​4-​ فلورو بنزن

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2-​chloro-​4-​fluorobenzene

فرمول: C6H3BrClF

 

سیگما : 21052

نام: کلسیم استات هیدرات

نام انگلیسی : Calcium acetate hydrate

فرمول: (CH3COO)2Ca · xH2O

 

سیگما : cds010657

نام: 1- سیکلو پنتیل -​4-​ آمینو پی پیریدین

نام انگلیسی : 1-​cyclopentyl-​4-​aminopiperidine

فرمول: C10H20N2

 

سیگما : 570958

نام: تری - ترت - بوتیل فسفین

نام انگلیسی : Tri-tert-butylphosphine

فرمول: [(CH3)3C]3P

 

سیگما : 77080

نام: پنتیل بنزن

نام انگلیسی : Pentylbenzene

فرمول: C6H5(CH2)4CH3

 

سیگما : cds008440

نام: 2-​(4- کلرو -​ فنیل)​-​1H- ایمیدازول

نام انگلیسی : 2-​(4-​Chloro-​phenyl)​-​1H-imidazole

فرمول: C9H7ClN2

 

سیگما : 243780

نام: پلی وینیل پیرولیدون

نام انگلیسی : Polyvinylpyrrolidone

فرمول: (C6H9NO)n

 

سیگما : 109983

نام: 2- کلرو اتیل وینیل اتر

نام انگلیسی : 2-Chloroethyl vinyl ether

فرمول: ClCH2CH2OCH=CH2

 

سیگما : 718513

نام: 4-​برومو متیل فنیل برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 4-​Bromomethylphenylboronic acid pinacol ester

فرمول: C13H18BBrO2

 

سیگما : 357626

نام: نیکل

نام انگلیسی : Nickel

فرمول: Ni

 

سیگما : 08545

نام: آنیلین فتالئات محلول

نام انگلیسی : Aniline phthalate solution

فرمول: C14H13NO4

 

سیگما : 09716

نام: آمونیوم کربنات

نام انگلیسی : Ammonium carbonate

فرمول: (NH4)2CO3

 

سیگما : 86330

نام: تائورین

نام انگلیسی : Taurine

فرمول: NH2CH2CH2SO3H

 

سیگما : 638889

نام: 2-​ فلورو -​5-​ متیل بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​5-​methylbenzenesulfonyl chloride

فرمول: FC6H3(CH3)SO2Cl

 

سیگما : ps2026

نام: فوستیل - آلومینیوم

نام انگلیسی : Fosetyl-aluminum

فرمول: [HP(O)(OCH2CH3)O]3Al

 

سیگما : jrd0226

نام: متیل 1-​(4-​ متوکسی بنزیل )​-​3-​ فنیل-​1H-​ پیرازول -​5-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 1-​(4-​methoxybenzyl)​-​3-​phenyl-​1H-​pyrazole-​5-​carboxylate

فرمول: C19H18N2O3

 

سیگما : cds013438

نام: 1-(3- متیل بوتیل )-1H- پیرازول -5- آمین

نام انگلیسی : 1-(3-Methylbutyl)-1H-pyrazol-5-amine

فرمول: C8H15N3

 

سیگما : cds000134

نام: 2- سیکلو پنتیل اتانول

نام انگلیسی : 2-Cyclopentylethanol

فرمول: C7H14O

 

سیگما : s1647

نام: (−)- سینگرین هیدرات

نام انگلیسی : (−)-Sinigrin hydrate

فرمول: C10H16KNO9S2 · xH2O

 

سیگما : anv00136

نام: ترت - بوتیل N-​(3-​ هیدروکسی سیکلو هگزیل )​ کاربامات

نام انگلیسی : tert-Butyl N-​(3-​hydroxycyclohexyl)​carbamate

فرمول: C11H21NO3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.