سیگما : cds000431

نام: سدیم 4-​ آمینو -​2,5-​ دی کلرو بنزن سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 4-​amino-​2,5-​dichlorobenzenesulfonate

فرمول: C6H4Cl2NNaO3S

 

سیگما : 36704

نام: 3,5- دی کلرو آنیلین

نام انگلیسی : 3,5-Dichloroaniline

فرمول: Cl2C6H3NH2

 

سیگما : cds013702

نام: 3-​( کلرو متیل )​-​5-​(4-​ متوکسی فنیل)​-​1,2,4-​ اگزادیا زول

نام انگلیسی : 3-​(chloromethyl)​-​5-​(4-​methoxyphenyl)​-​1,2,4-​oxadiazole

فرمول: C10H9ClN2O2

 

سیگما : cds008268

نام: 4-​(2-​ متیل -​3-​ ایندولیل )​ پی پیریدین

نام انگلیسی : 4-​(2-​methyl-​3-​indolyl)​piperidine

فرمول: C14H18N2

 

سیگما : 36130

نام: 2,4- دی کلرو فنل

نام انگلیسی : 2,4-Dichlorophenol

فرمول: Cl2C6H3OH

 

سیگما : cds018500

نام: 1-​(4-​ آمینو فنوکسی )​ نفتالین

نام انگلیسی : 1-​(4-​aminophenoxy)​naphthalene

فرمول: C16H13NO

 

سیگما : c8634

نام: هگزیل استات

نام انگلیسی : Hexyl acetate

فرمول: CH3COO(CH2)5CH3

 

سیگما : cds008288

نام: 5-​( بنزیل آمینو متیل )​-​2-​ متوکسی فنل

نام انگلیسی : 5-​(benzylaminomethyl)​-​2-​methoxyphenol

فرمول: C15H17NO2

 

سیگما : 707230

نام: ترت -​ بوتیل دی کلرو فسفین محلول

نام انگلیسی : tert-​Butyldichlorophosphine solution

فرمول: C4H9Cl2P

 

سیگما : 31218

نام: کلسیم نیترات تترا هیدرات

نام انگلیسی : Calcium nitrate tetrahydrate

فرمول: Ca(NO3)2 · 4H2O

 

سیگما : 762547

نام: 2-​برومو -​4- کلرو پیریدین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​4-​chloropyridine-​3-​carboxylic acid

فرمول: C6H3BrClNO2

 

سیگما : 738441

نام: پتاسیم 2-​ فرمیل فنیل تری فلورو بورات

نام انگلیسی : Potassium 2-​formylphenyltrifluoroborate

فرمول: C7H5BF3KO

 

سیگما : 684716

نام: 2-​ آمینو -​5-​( تری فلورو متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​(trifluoromethyl)​pyridine

فرمول: C6H5F3N2

 

سیگما : 13913

نام: استرانسیوم هیدروکسی اکتاهیدرات

نام انگلیسی : Strontium hydroxide octahydrate

فرمول: Sr(OH)2 · 8H2O

 

سیگما : 646946

نام: 6-​ متوکسی -​2- نفتیل منیزیم بروماید محلول

نام انگلیسی : 6-​Methoxy-​2-​naphthylmagnesium bromide solution

فرمول: C11H9BrMgO

 

سیگما : cds005607

نام: 2-​(3- کلرو فنوکسی )​-​2-​ متیل پروپانویک اسید

نام انگلیسی : 2-​(3-​Chlorophenoxy)​-​2-​methylpropanoic acid

فرمول: C10H11ClO3

 

سیگما : v900756

نام: ایزو فرون

نام انگلیسی : Isophorone

فرمول: C9H14O

 

سیگما : cbr01201

نام: 2-​ هیدروکسی -​2-​ فنیل اتان ایمیدامید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​Hydroxy-​2-​phenylethanimidamide hydrochloride

فرمول: C8H11ClN2O

 

سیگما : cds011316

نام: 3-​ آمینو -​3-​ فنیل- پروپیونیک اسید اتیل استر

نام انگلیسی : 3-​amino-​3-​phenyl-​propionic acid ethyl ester

فرمول: C11H15NO2

 

سیگما : 233412

نام: اتیل ( هیدروکسی ایمینو ) سیانو استات

نام انگلیسی : Ethyl (hydroxyimino)​cyanoacetate

فرمول: NCC(=NOH)CO2C2H5

 

سیگما : cds005661

نام: 2-​ متیل -​ بنزو فوران -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​methyl-​benzofuran-​5-​carboxylic acid

فرمول: C10H8O3

 

سیگما : w346918

نام: پروپیوفنون

نام انگلیسی : Propiophenone

فرمول: C6H5COC2H5

 

سیگما : 679909

نام: پتاسیم

نام انگلیسی : Potassium

فرمول: K

 

سیگما : 86913

نام: تترا بوتیل آمونیوم نیترات

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium nitrate

فرمول: (CH3CH2CH2CH2)4N(NO3)

 

سیگما : w203807

نام: آلیل فنوکسی استات

نام انگلیسی : Allyl phenoxyacetate

فرمول: C6H5OCH2CO2CH2CH=CH2

 

سیگما : cds016409

نام: 2,3-​دی هیدروکسی -​4-​ متوکسی بنزالدهید

نام انگلیسی : 2,3-​dihydroxy-​4-​methoxybenzaldehyde

فرمول: C8H8O4

 

سیگما : cds020440

نام: 3-​ هیدروکسی -​5-​( تری فلورو متوکسی )​ فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Hydroxy-​5-​(trifluoromethoxy)​phenylboronic acid

فرمول: C7H6BF3O4

 

سیگما : 222410

نام: 5-M اتیل ایندول

نام انگلیسی : 5-Methylindole

فرمول: C9H9N

 

سیگما : 02484

نام: نیترو m اتان

نام انگلیسی : نیترو methane

فرمول: CH3NO2

 

سیگما : 631264

نام: 3- یودو -​4-​ متیل آنیلین

نام انگلیسی : 3-​Iodo-​4-​methylaniline

فرمول: IC6H3(CH3)NH2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.