سیگما : 194131

نام: اگزالیک اسید

نام انگلیسی : Oxalic acid

فرمول: HO2CCO2H

 

سیگما : cds011172

نام: 4,4,4-​ تری فلورو -​1-​(4-​ هیدروکسی -​ فنیل)​-​ بوتان e-​1,3- دیون

نام انگلیسی : 4,4,4-​trifluoro-​1-​(4-​hydroxy-​phenyl)​-​butane-​1,3-​dione

فرمول: C10H7F3O3

 

سیگما : 605298

نام: فنتیل -1-13C- آمین

نام انگلیسی : Phenethyl-1-13C-amine

فرمول: C6H5CH213CH2NH2

 

سیگما : cds016029

نام: (5- سیانو -​2-​ متوکسی فنیل)​ برونیک اسید

نام انگلیسی : (5-​cyano-​2-​methoxyphenyl)​boronic acid

فرمول: C8H8BNO3

 

سیگما : 647950

نام: 3- کوینولین برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 3-Quinolineboronic acid pinacol ester

فرمول: C15H18BNO2

 

سیگما : cds011490

نام: 4-​(( سیکلو پروپیل کربونیل )​ آمینو )​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​((cyclopropylcarbonyl)​amino)​benzoic acid

فرمول: C11H11NO3

 

سیگما : 640328

نام: پلی ( پنتا برومو بنزیل اکریلات )

نام انگلیسی : Poly(pentabromobenzyl acrylate)

فرمول: (C10H5Br5O2)n

 

سیگما : cds004264

نام: 4-​ آمینو -​2-​ متوکسی پیریمیدین

نام انگلیسی : 4-​amino-​2-​methoxypyrimidine

فرمول: C5H7N3O

 

سیگما : 73297

نام: اسئاریک اسید 50

نام انگلیسی : Stearic acid 50

فرمول: -

 

سیگما : 692069

نام: 2-​برومو -​3-​(برومو متیل ) تیوفن

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​3-​(bromomethyl)​thiophene

فرمول: C5H4Br2S

 

سیگما : h29404

نام: 1-​(2-​ هیدروکسی اتیل )​ پیرولیدین

نام انگلیسی : 1-​(2-​Hydroxyethyl)​pyrrolidine

فرمول: C6H13NO

 

سیگما : 74886

نام: سدیم 1- اکتان e سولفونات محلول

نام انگلیسی : Sodium 1-octanesulfonate solution

فرمول: CH3(CH2)6CH2SO3Na

 

سیگما : 489336

نام: اتانول -1,1,2,2,2-d5

نام انگلیسی : Ethanol-1,1,2,2,2-d5

فرمول: CD3CD2OH

 

سیگما : 753564

نام: فنتیل آمین -15N

نام انگلیسی : Phenethylamine-15N

فرمول: C6H5CH2CH215NH2

 

سیگما : 158623

نام: فنوکسی استیل کلرید

نام انگلیسی : Phenoxyacetyl chloride

فرمول: C6H5OCH2COCl

 

سیگما : cds007975

نام: 3- کلرو -​4-​ هیدروکسی -​5-​ متوکسی فنیل برونیک اسید , پیناکول استر

نام انگلیسی : 3-​chloro-​4-​hydroxy-​5-​methoxyphenylboronic acid, pinacol ester

فرمول: C13H18BClO4

 

سیگما : 188271

نام: 4- کلرو -​2-​ نیترو بنزیل الکل

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​2-​ نیترو benzyl alcohol

فرمول: ClC6H3(NO2)CH2OH

 

سیگما : cds000707

نام: متیل 3- کلرو -​4-​ متیل بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 3-​chloro-​4-​methylbenzoate

فرمول: C9H9ClO2

 

سیگما : phr1044

نام: سیپرو فلوکساسین هیدرو کلرید منوهیدرات

نام انگلیسی : Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate

فرمول: C17H18FN3O3 · HCl · H2O

 

سیگما : v900327

نام: سدیم 1- دکان سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 1-decanesulfonate

فرمول: CH3(CH2)8CH2SO3Na

 

سیگما : 24520

نام: کلرو استیک اسید

نام انگلیسی : Chloroacetic acid

فرمول: ClCH2COOH

 

سیگما : cds006441

نام: 4- آمینو -1- اتیل -1 h-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید (2-​ متوکسی -​ اتیل )​- آمید

نام انگلیسی : 4-amino-1-ethyl-1 h-​pyrazole-​3-​carboxylic acid (2-​methoxy-​ethyl)​-​amide

فرمول: C9H16N4O2

 

سیگما : 533335

نام: 3,5-​ دی متوکسی بنزیل روی کلرید محلول

نام انگلیسی : 3,5-​Dimethoxybenzylzinc chloride solution

فرمول: (CH3O)2C6H3CH2ZnCl

 

سیگما : 471895

نام: (1S)​-​(+)​-​(1-​ آمینو پروپیل ) فسفونیک اسید

نام انگلیسی : (1S)​-​(+)​-​(1-​Aminopropyl)​phosphonic acid

فرمول: C2H5CH(NH2)P(O)(OH)2

 

سیگما : 197475

نام: اتیل دی کلرو فسفیت

نام انگلیسی : Ethyl dichlorophosphite

فرمول: C2H5OPCl2

 

سیگما : 344214

نام: 2-برومو -3′- نیترو استو فنون

نام انگلیسی : 2-Bromo-3′- نیترو acetophenone

فرمول: O2NC6H4COCH2Br

 

سیگما : cds005371

نام: (3-​ فلورو -​5-​ متوکسی کربونیل فنیل)​ برونیک اسید

نام انگلیسی : (3-​fluoro-​5-​methoxycarbonylphenyl)​boronic acid

فرمول: C8H8BFO4

 

سیگما : vbp00087

نام: 5-​برومو -​4- سیانو -​2-​ متوکسی فنیل استات

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​4-​cyano-​2-​methoxyphenyl acetate

فرمول: C10H8BrNO3

 

سیگما : 115673

نام: 2-برومو -3′- متوکسی استو فنون

نام انگلیسی : 2-Bromo-3′-methoxyacetophenone

فرمول: CH3OC6H4COCH2Br

 

سیگما : 516244

نام: کلسیم یدید

نام انگلیسی : Calcium iodide

فرمول: CaI2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.