سیگما : 356867

نام: کبالت

نام انگلیسی : Cobalt

فرمول: Co

 

سیگما : 58958

نام: اتیل استات

نام انگلیسی : Ethyl acetate

فرمول: CH3COOC2H5

 

سیگما : 196126

نام: اتوکسی کربونیل ایزو تیو سیانات

نام انگلیسی : Ethoxycarbonyl isothiocyanate

فرمول: SCNCOOCH2CH3

 

سیگما : cds009276

نام: 2-​( متوکسی کربونیل )​-​4-پیریدین برونیک اسید , پیناکول استر

نام انگلیسی : 2-​(methoxycarbonyl)​-​4-​pyridineboronic acid, pinacol ester

فرمول: C13H18BNO4

 

سیگما : t75752

نام: 3,3,5-​ تری m اتیل سیکلو هگزانون

نام انگلیسی : 3,3,5-​Trimethylcyclohexanone

فرمول: (CH3)3C6H7(=O)

 

سیگما : n9829

نام: 3- نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 3- نیترو aniline

فرمول: O2NC6H4NH2

 

سیگما : p3691

نام: پتاسیم بروماید

نام انگلیسی : Potassium bromide

فرمول: KBr

 

سیگما : ade000665

نام: 2- کلرو -​3-​( دی متوکسی متیل )​-​4-​(( تری متیل سیلیل )​ اتینیل )پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​3-​(dimethoxymethyl)​-​4-​((trimethylsilyl)​ethynyl)​pyridine

فرمول: C13H18ClNO2Si

 

سیگما : 40542

نام: آنیلین محلول

نام انگلیسی : Aniline solution

فرمول: C6H7N

 

سیگما : anv00006

نام: 7-​برومو -​1- کلرو -​ایزو کوینولین

نام انگلیسی : 7-​Bromo-​1-​chloro-​isoquinoline

فرمول: C9H5BrClN

 

سیگما : cds007639

نام: 4-​(N-​ متیل آمینو )​ فنیل برونیک اسید , پیناکول استر

نام انگلیسی : 4-​(N-​Methylamino)​phenylboronic acid, pinacol ester

فرمول: C13H20BNO2

 

سیگما : c5267

نام: کلسیم فسفات تری بازیک

نام انگلیسی : Calcium phosphate tribasic

فرمول: [Ca5(OH)(PO4)3]x

 

سیگما : cds001925

نام: 3- فنوکسی بنزیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-Phenoxybenzylamine hydrochloride

فرمول: C13H14ClNO

 

سیگما : 729736

نام: 4-​ متیل پیرول -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Methylpyrrole-​2-​carboxylic acid

فرمول: C6H7NO2

 

سیگما : 48690u

نام: 2,4- دی کلرو فنل محلول

نام انگلیسی : 2,4-Dichlorophenol solution

فرمول: C6H4Cl2O

 

سیگما : ark2161

نام: سدیم بوتیرات

نام انگلیسی : Sodium butyrate

فرمول: CH3CH2CH2COONa

 

سیگما : 104655

نام: 1,1′- بی -2- نفتول

نام انگلیسی : 1,1′-Bi-2-naphthol

فرمول: HOC10H6C10H6OH

 

سیگما : 641618

نام: 6- کوینولین برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 6-Quinolineboronic acid pinacol ester

فرمول: C15H18BNO2

 

سیگما : 373230

نام: پلاتینیوم

نام انگلیسی : Platinum

فرمول: Pt

 

سیگما : 36544

نام: کلرو استیک اسید

نام انگلیسی : Chloroacetic acid

فرمول: ClCH2COOH

 

سیگما : 90030

نام: p- تولیل استیک اسید

نام انگلیسی : p-Tolylacetic acid

فرمول: CH3C6H4CH2CO2H

 

سیگما : s3007

نام: سدیم سالیسیلات

نام انگلیسی : Sodium salicylate

فرمول: HOC6H4COONa

 

سیگما : 477818

نام: 2-​(4-​برومو فنوکسی )​ تترا هیدرو -​2H- پیران

نام انگلیسی : 2-​(4-​Bromophenoxy)​tetrahydro-​2H-pyran

فرمول: C11H13BrO2

 

سیگما : w307106

نام: p- تولیل استالدهید

نام انگلیسی : p-Tolylacetaldehyde

فرمول: C9H10O

 

سیگما : cds006131

نام: 2-​ فلورو -​ال-​فنیل آلانین متیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​fluoro-​L-​phenylalanine methyl ester hydrochloride

فرمول: C10H13ClFNO2

 

سیگما : 461814

نام: 5-برومو سالیسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-Bromosalicylic acid

فرمول: BrC6H3-2-(OH)CO2H

 

سیگما : b73708

نام: 2-​برومو -​4-​ نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​4-​ نیترو aniline

فرمول: C6H5BrN2O2

 

سیگما : cds014660

نام: 6-p-​ تولیل پیریدین -​3- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 6-p-​Tolylpyridine-​3-​carboxaldehyde

فرمول: C13H11NO

 

سیگما : i14150

نام: ایزو بوتیل آمین

نام انگلیسی : Isobutylamine

فرمول: (CH3)2CHCH2NH2

 

سیگما : w259306

نام: ایندول

نام انگلیسی : Indole

فرمول: C8H7N

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.