سیگما : cds003569

نام: 1-​(4-​ فلورو فنیل)​ ایمیدازول

نام انگلیسی : 1-​(4-​fluorophenyl)​imidazole

فرمول: C9H7FN2

 

سیگما : 360554

نام: نیترو m اتان

نام انگلیسی : نیترو methane

فرمول: CH3NO2

 

سیگما : cds018738

نام: 4-​ متیل -​3-​ پیرازول -​1-​yال-​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​methyl-​3-​pyrazol-​1-​yl-​benzoic acid

فرمول: C11H10N2O2

 

سیگما : cds007654

نام: 4-​(3- کلرو -​ پروپیل )​-پیریدین

نام انگلیسی : 4-​(3-​chloro-​propyl)​-​pyridine

فرمول: C8H10ClN

 

سیگما : b103004

نام: N- بوتیل اوره

نام انگلیسی : N-Butylurea

فرمول: CH3(CH2)3NHCONH2

 

سیگما : 63097

نام: منیزیم L- لاکتات هیدرات

نام انگلیسی : Magnesium L-lactate hydrate

فرمول: [CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O

 

سیگما : 692638

نام: 4-​ بنزیل فنیل برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 4-​Benzylphenylboronic acid pinacol ester

فرمول: C19H23BO2

 

سیگما : 66735

نام: α- متیلن -γ- بوتیرو لاکتون

نام انگلیسی : α-Methylene-γ-butyrolactone

فرمول: C5H6O2

 

سیگما : 777277

نام: 1-​( فتالیمیدو متیل ) 2-برومو ایزو بوتیرات

نام انگلیسی : 1-​(Phthalimidomethyl) 2-bromoisobutyrate

فرمول: C13H12BrNO4

 

سیگما : cbr01580

نام: 2-​ متیل پیریمیدین -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Methylpyrimidine-​5-​carboxylic acid

فرمول: C6H6N2O2

 

سیگما : 25007

نام: آمونیوم استات

نام انگلیسی : Ammonium acetate

فرمول: CH3CO2NH4

 

سیگما : otv000006

نام: 4-​ متیل -​2-​ فنیل-​1,3-​ تیازول -​5- کربوکسامید

نام انگلیسی : 4-​Methyl-​2-​phenyl-​1,3-​thiazole-​5-​carboxamide

فرمول: C11H10N2OS

 

سیگما : cds014657

نام: 2-​ متوکسی -​3-​ متیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​methoxy-​3-​methylbenzoic acid

فرمول: C9H10O3

 

سیگما : cds006186

نام: ترت - بوتوکسی کربونیل آمینو -o- تولیل - استیک اسید

نام انگلیسی : tert-​Butoxycarbonylamino-o-tolyl-acetic acid

فرمول: C14H19NO4

 

سیگما : 285480

نام: سوکسینیک اسید

نام انگلیسی : Succinic acid

فرمول: HOOCCH2CH2COOH

 

سیگما : cds001487

نام: 2-N- بوتیل تیوفن

نام انگلیسی : 2-N-Butylthiophene

فرمول: C8H12S

 

سیگما : cds011116

نام: N-​(4-​ آمینو -​2-​ متوکسی فنیل) استامید

نام انگلیسی : N-​(4-​amino-​2-​methoxyphenyl)​acetamide

فرمول: C9H12N2O2

 

سیگما : 687162

نام: 3,4,5-​ تری متوکسی فنل

نام انگلیسی : 3,4,5-​Trimethoxyphenol

فرمول: (CH3O)3C6H2OH

 

سیگما : m9929

نام: متوتروکسات

نام انگلیسی : Methotrexate

فرمول: C20H22N8O5 · xH2O

 

سیگما : 155640

نام: 5-​ آمینو -​3-​m اتیل -​ایزو تیازول هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 5-​Amino-​3-​methyl-​isothiazole hydrochloride

فرمول: C4H6N2S · HCl

 

سیگما : 8s61336

نام: بنزویک اسید

نام انگلیسی : Benzoic Acid

فرمول: C7H6O2

 

سیگما : 17850

نام: سیپرو فلوکساسین

نام انگلیسی : Ciprofloxacin

فرمول: C17H18FN3O3

 

سیگما : cds014127

نام: 2,2′- بی تیوفن -5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,2′-bithiophene-5-carboxylic acid

فرمول: C9H6O2S2

 

سیگما : r0908

نام: R1881

نام انگلیسی : R1881

فرمول: C19H24O2

 

سیگما : 710776

نام: n- بوتیل لیتیم محلول

نام انگلیسی : n-Butyllithium solution

فرمول: CH3(CH2)3Li

 

سیگما : 119938

نام: بنزیل کلرو فرمات

نام انگلیسی : Benzyl chloroformate

فرمول: ClCO2CH2C6H5

 

سیگما : 716391

نام: 3-​ هیدروکسی -​4-​ متوکسی فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Hydroxy-​4-​methoxyphenylacetic acid

فرمول: C9H10O4

 

سیگما : jrd0066

نام: 1-​(4-​ متیل بنزیل )​-​5-​ متیل -​1H-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​(4-​Methylbenzyl)​-​5-​methyl-​1H-​pyrazole-​3-​carboxylic acid

فرمول: C13H14N2O2

 

سیگما : cds012694

نام: متیل 4- کلرو -​3-​( کلرو سولفونیل l)​ بنزوات

نام انگلیسی : methyl 4-​chloro-​3-​(chlorosulfonyl)​benzoate

فرمول: C8H6Cl2O4S

 

سیگما : cds001080

نام: 2-​(2,2,2-​ تری فلورو اتوکسی )​نیکوتی نالدهید

نام انگلیسی : 2-​(2,2,2-​Trifluoroethoxy)​nicotinaldehyde

فرمول: C8H6F3NO2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.