سیگما : cds011322

نام: 2-​ آمینو -​6-​ فلورو بنزامید

نام انگلیسی : 2-​amino-​6-​fluorobenzamide

فرمول: C7H7FN2O

 

سیگما : 454648

نام: 4- ترت - بوتیل فتالیک انیدرید

نام انگلیسی : 4-tert-Butylphthalic anhydride

فرمول: C12H12O3

 

سیگما : 475149

نام: 3-​( تری متوکسی سیلیل )​ پروپیل اکریلات

نام انگلیسی : 3-​(Trimethoxysilyl)​propyl acrylate

فرمول: H2C=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3

 

سیگما : 654809

نام: 3-​ متیل تیوفن -​2-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 3-​Methylthiophene-​2-​carbonyl chloride

فرمول: C6H5ClOS

 

سیگما : 75690

نام: اگزالیک اسید

نام انگلیسی : Oxalic acid

فرمول: HO2CCO2H

 

سیگما : cds015475

نام: 3- یودو -​5-​( متوکسی کربونیل )​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​iodo-​5-​(methoxycarbonyl)​benzoic acid

فرمول: C9H7IO4

 

سیگما : 370540

نام: روی استئارات

نام انگلیسی : Zinc stearate

فرمول: [CH3(CH2)16COO]2Zn

 

سیگما : 462144

نام: تترا بوتیل آمونیوم بروماید محلول

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium bromide solution

فرمول: (CH3CH2CH2CH2)4N(Br)

 

سیگما : 714321

نام: 1,2- دی کلرو اتان -13C2

نام انگلیسی : 1,2-Dichloroethane-13C2

فرمول: Cl13CH213CH2Cl

 

سیگما : cds011217

نام: 4-​ متیل -​2-​ مورفولین -​4-​yال-​1,3-​ تیازول -​5-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 4-​methyl-​2-​morpholin-​4-​yl-​1,3-​thiazole-​5-​carbaldehyde

فرمول: C9H12N2O2S

 

سیگما : cbr00804

نام: اتیل 3-​ آمینو -​4-​ متیل پنتانوات هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Ethyl 3-​amino-​4-​methylpentanoate hydrochloride

فرمول: C8H18ClNO2

 

سیگما : 75259

نام: تری s(2- کربوکسی اتیل )​ فسفین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Tris(2-​carboxyethyl)​phosphine hydrochloride

فرمول: C9H15O6P · HCl

 

سیگما : cds001045

نام: 4-​(4-​ متیل فنوکسی )​ پی پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​(4-​Methylphenoxy)​piperidine hydrochloride

فرمول: C12H18ClNO

 

سیگما : 691445

نام: 4-​ آمینو -​3- کلرو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Amino-​3-​chlorobenzoic acid

فرمول: C7H6ClNO2

 

سیگما : cds008314

نام: 2-​ متیل سولفونیل -​ پیریمیدین -​5-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 2-​methylsulfanyl-​pyrimidine-​5-​carbaldehyde

فرمول: C6H6N2OS

 

سیگما : cds005707

نام: 3- کلرو -​2-​ مورفولین -​4-​yال-​فنیل آمین

نام انگلیسی : 3-​chloro-​2-​morpholin-​4-​yl-​phenylamine

فرمول: C10H13ClN2O

 

سیگما : cds009814

نام: 4-​ آزیدو -​2-​ نیترو فنل

نام انگلیسی : 4-​azido-​2-​ نیترو phenol

فرمول: C6H4N4O3

 

سیگما : cds008751

نام: 3-​ متوکسی -​4-​(2-​ فنوکسی اتوکسی )​بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​methoxy-​4-​(2-​phenoxyethoxy)​benzaldehyde

فرمول: C16H16O4

 

سیگما : 335800

نام: اتیل 2-برومو بنزوات

نام انگلیسی : Ethyl 2-bromobenzoate

فرمول: BrC6H4CO2C2H5

 

سیگما : 13568

نام: سدیم کربنات منوهیدرات

نام انگلیسی : Sodium carbonate monohydrate

فرمول: Na2CO3 · H2O

 

سیگما : 449709

نام: کلسیم کلرید

نام انگلیسی : Calcium chloride

فرمول: CaCl2

 

سیگما : 492655

نام: فرمامید -1-d

نام انگلیسی : Formamide-1-d

فرمول: DCONH2

 

سیگما : w292400

نام: پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : Propionic acid

فرمول: CH3CH2COOH

 

سیگما : 171301

نام: پنتا کلرو فنل سدیم سالت هیدرات

نام انگلیسی : Pentachlorophenol sodium salt hydrate

فرمول: C6Cl5NaO · xH2O

 

سیگما : 30635

نام: سدیم 1- دکان سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 1-decanesulfonate

فرمول: CH3(CH2)8CH2SO3Na

 

سیگما : t19526

نام: تترا m اتیل آمونیوم کلرید

نام انگلیسی : Tetramethylammonium chloride

فرمول: (CH3)4N(Cl)

 

سیگما : cds010957

نام: 2-​(3-​ متوکسی -​ پروپیل )​-​1,3- اگزو -​2,3-​ دی هیدرو -​1H-​ایزو ایندول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(3-​Methoxy-​propyl)​-​1,3-​dioxo-​2,3-​dihydro-​1H-​isoindole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C13H13NO5

 

سیگما : 170275

نام: 2-​M اتیل -​1-​ فنیل-​2-​ پروپانول

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​1-​phenyl-​2-​propanol

فرمول: C6H5CH2C(CH3)2OH

 

سیگما : 244511

نام: تولوئن

نام انگلیسی : Toluene

فرمول: C6H5CH3

 

سیگما : w285714

نام: فنتیل استات

نام انگلیسی : Phenethyl acetate

فرمول: CH3COOCH2CH2C6H5

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.