سیگما : cds004227

نام: 5-​برومو -​2-​ فنوکسی پیریمیدین

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​phenoxypyrimidine

فرمول: C10H7BrN2O

 

سیگما : 322393

نام: 4- متوکسی فنیل کلرو فرمات

نام انگلیسی : 4-Methoxyphenyl chloroformate

فرمول: ClCO2C6H4OCH3

 

سیگما : cds006787

نام: 2-​(4-​ اتوکسی بنزیل )​ پی پیریدین

نام انگلیسی : 2-​(4-​Ethoxybenzyl)​piperidine

فرمول: C14H21NO

 

سیگما : 722073

نام: 2-​ هیدروکسی -​5-​ متوکسی -​3-​ نیترو بنزالدهید

نام انگلیسی : 2-​Hydroxy-​5-​methoxy-​3-​ نیترو benzaldehyde

فرمول: C8H7NO5

 

سیگما : cds000779

نام: 4-​ متیل -​3-​( تری فلورو متیل )​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Methyl-​3-​(trifluoromethyl)​benzoic acid

فرمول: C9H7F3O2

 

سیگما : 567329

نام: 2-​ اتوکسی -​3-​ فرمیل -​5-​m اتیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Ethoxy-​3-​formyl-​5-​methylphenylboronic acid

فرمول: C6H2CHOCH3OCH2CH3B(OH)2

 

سیگما : 014362

نام: آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Ammonium hydroxide solution

فرمول: NH4OH

 

سیگما : 653497

نام: 4-​(4-​برومو فنیل)​-​2-​ تیازول استونیتریل

نام انگلیسی : 4-​(4-​Bromophenyl)​-​2-​thiazoleacetonitrile

فرمول: C11H7BrN2S

 

سیگما : cds017026

نام: 5-​(3,4-​ دی متوکسی -​ فنیل)​-​2H-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​(3,4-​dimethoxy-​phenyl)​-​2H-​pyrazole-​3-​carboxylic acid

فرمول: C12H12N2O4

 

سیگما : a26802

نام: ال- آلانین

نام انگلیسی : L-Alanine

فرمول: C3H7NO2

 

سیگما : 235571

نام: 1,1,1-​ تری کلرو اتان

نام انگلیسی : 1,1,1-​Trichloroethane

فرمول: Cl3CCH3

 

سیگما : cds016899

نام: 1-​ فنیل-​3-​ هیدروکسی -​1,2,4-​ تری آزول

نام انگلیسی : 1-​phenyl-​3-​hydroxy-​1,2,4-​triazole

فرمول: C8H7N3O

 

سیگما : 72516

نام: بزافیبرات

نام انگلیسی : Bezafibrate

فرمول: C19H20ClNO4

 

سیگما : 440884

نام: 4-​برومو -​3-​ متیل فنل

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​3-​methylphenol

فرمول: BrC6H3(CH3)OH

 

سیگما : 488194

نام: بنزیل بروماید -α-13C

نام انگلیسی : Benzyl bromide-α-13C

فرمول: C6H513CH2Br

 

سیگما : 738476

نام: پتاسیم سیکلو بوتیل تری فلورو بورات

نام انگلیسی : Potassium cyclobutyltrifluoroborate

فرمول: C4H7BF3K

 

سیگما : 69815

نام: (+)-ایزو بوتیل دی- لاکتات

نام انگلیسی : (+)-Isobutyl D-lactate

فرمول: C7H14O3

 

سیگما : 105902

نام: p- تولوئن سولفو نامید

نام انگلیسی : p-Toluenesulfonamide

فرمول: CH3C6H4SO2NH2

 

سیگما : 249289

نام: اتیل 2-برومو هگزا نوئات

نام انگلیسی : Ethyl 2-bromohexanoate

فرمول: CH3(CH2)3CHBrCOOCH2CH3

 

سیگما : cds002615

نام: 3-​(4-​ متوکسی فنیل)​-​2-​فنیل پروپیل آمین

نام انگلیسی : 3-​(4-​Methoxyphenyl)​-​2-​phenylpropylamine

فرمول: C16H19NO

 

سیگما : 204455

نام: استرانسیوم کربنات

نام انگلیسی : Strontium carbonate

فرمول: SrCO3

 

سیگما : cds004221

نام: 4-​(3-​ متوکسی پروپیل کاربامویل )​بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​(3-​methoxypropylcarbamoyl)​benzeneboronic acid

فرمول: C11H16BNO4

 

سیگما : cbr00465

نام: 3-​M اتیل -​5,6-​ دی هیدرو -​1,4-​ دی اکسین -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Methyl-​5,6-​dihydro-​1,4-​dioxine-​2-​carboxylic acid

فرمول: C6H8O4

 

سیگما : 649252

نام: 4-​( متیل سولفونیل l)​ تولوئن

نام انگلیسی : 4-​(Methylsulfonyl)​toluene

فرمول: C8H10O2S

 

سیگما : 589101

نام: اتیل 2- اتیل اکریلات

نام انگلیسی : Ethyl 2-ethylacrylate

فرمول: C2H5C(CH2)CO2C2H5

 

سیگما : 185892

نام: اتیل کلرو فرمات

نام انگلیسی : Ethyl chloroformate

فرمول: ClCOOC2H5

 

سیگما : 219126

نام: بتا - بوتیرو لاکتون

نام انگلیسی : β-Butyrolactone

فرمول: C4H6O2

 

سیگما : 523089

نام: 3- وینیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-Vinylbenzoic acid

فرمول: H2C=CHC6H4CO2H

 

سیگما : 014359

نام: آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Ammonium hydroxide solution

فرمول: NH4OH

 

سیگما : cds015893

نام: 5-​(4-​ متوکسی فنیل)​-​2-​ متیل -​3-​ فوریک اسید

نام انگلیسی : 5-​(4-​methoxyphenyl)​-​2-​methyl-​3-​furoic acid

فرمول: C13H12O4

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.