سیگما : cds010056

نام: (S)​-​ آلفا -​(5-​برومو -​2 تیو- فنیل متیل )​-​ پرولین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (S)​-​alpha-​(5-​bromo-​2-​thiophenylmethyl)​-​proline hydrochloride

فرمول: C10H13BrClNO2S

 

سیگما : 465216

نام: N- اتیل گلایسین

نام انگلیسی : N-Ethylglycine

فرمول: C2H5NHCH2CO2H

 

سیگما : 650285

نام: 4,5-​ دی کلرو تیوفن -​2-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 4,5-​Dichlorothiophene-​2-​sulfonyl chloride

فرمول: C4HCl3O2S2

 

سیگما : cds015877

نام: 5-​(برومو متیل )​-​4-​ متیل -​2-​ فنیل-​1,3-​ تیازول

نام انگلیسی : 5-​(bromomethyl)​-​4-​methyl-​2-​phenyl-​1,3-​thiazole

فرمول: C11H10BrNS

 

سیگما : cds005726

نام: 2-​ استامیدو -​5-​برومو ایزو نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 2-​acetamido-​5-​bromoisonicotinic acid

فرمول: C8H7BrN2O3

 

سیگما : 446467

نام: آلبندازول

نام انگلیسی : Albendazole

فرمول: C12H15N3O2S

 

سیگما : 638722

نام: 4-​ متوکسی -​2-​ نیترو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Methoxy-​2-​ نیترو benzoic acid

فرمول: CH3OC6H3(NO2)CO2H

 

سیگما : cds006418

نام: 4-​(3-​ تری فلورو متیل فنوکسی )​ آنیلین

نام انگلیسی : 4-​(3-​trifluoromethylphenoxy)​aniline

فرمول: C13H10F3NO

 

سیگما : cds015475

نام: 3- یودو -​5-​( متوکسی کربونیل )​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​iodo-​5-​(methoxycarbonyl)​benzoic acid

فرمول: C9H7IO4

 

سیگما : 120618

نام: 4- هیدروکسی پیریدین

نام انگلیسی : 4-Hydroxypyridine

فرمول: C5H5NO

 

سیگما : cds020207

نام: 1-​(3- کلرو فنیل) اتان آمین

نام انگلیسی : 1-​(3-​Chlorophenyl)​ethanamine

فرمول: C8H10ClN

 

سیگما : cds000282

نام: 3-​( اتوکسی کربونیل )​-​1,3-​ تیازولیدین -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(Ethoxycarbonyl)​-​1,3-​thiazolidine-​4-​carboxylic acid

فرمول: C7H11NO4S

 

سیگما : 48162

نام: 1- متیل نفتالین محلول

نام انگلیسی : 1-Methylnaphthalene solution

فرمول: -

 

سیگما : 45972

نام: 2,4- دی کلرو تولوئن

نام انگلیسی : 2,4-Dichlorotoluene

فرمول: CH3C6H3Cl2

 

سیگما : 675180

نام: ایزو کوینولین -​5- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : Isoquinoline-​5-​carboxaldehyde

فرمول: C10H7NO

 

سیگما : 46938u

نام: مالونیک اسید

نام انگلیسی : Malonic acid

فرمول: CH2(COOH)2

 

سیگما : 09717

نام: آمونیوم فسفات مونو بازیک

نام انگلیسی : Ammonium phosphate monobasic

فرمول: NH4H2PO4

 

سیگما : 442392

نام: 3- نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 3- نیترو aniline

فرمول: O2NC6H4NH2

 

سیگما : 49740

نام: L- گلوتاتیون اکسید

نام انگلیسی : L-Glutathione oxidized

فرمول: C20H32N6O12S2

 

سیگما : 17060

نام: 1-​برومو -​2- فلور oبنزن

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2-​fluorobenzene

فرمول: BrC6H4F

 

سیگما : 631019

نام: N-​(4-​برومو فنیل) فرمامید

نام انگلیسی : N-​(4-​Bromophenyl)​formamide

فرمول: C7H6BrNO

 

سیگما : 763616

نام: 6- فلورو کوینولین

نام انگلیسی : 6-Fluoroquinoline

فرمول: C9H6FN

 

سیگما : 403776

نام: 2,3,4,5,6-​ پنتا برومو بنزیل الکل

نام انگلیسی : 2,3,4,5,6-​Pentabromobenzyl alcohol

فرمول: C6Br5CH2OH

 

سیگما : 650188

نام: M اتانول محلول

نام انگلیسی : Methanol solution

فرمول: CH4O

 

سیگما : cds008107

نام: 1-​برومو -​3,5-​ دی کلرو -​2-​ متیل بنزن

نام انگلیسی : 1-​bromo-​3,5-​dichloro-​2-​methylbenzene

فرمول: C7H5BrCl2

 

سیگما : l511056

نام: 4- کربوکسی -​3-​ فلورو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Carboxy-​3-​fluorophenylboronic acid

فرمول: C7H6BFO4

 

سیگما : 586439

نام: بنزن -1,2,3,5-d4

نام انگلیسی : Benzene-1,2,3,5-d4

فرمول: C6D4H2

 

سیگما : 258962

نام: تترا پنتیل آمونیوم کلرید

نام انگلیسی : Tetrapentylammonium chloride

فرمول: [CH3(CH2)4]4N(Cl)

 

سیگما : 204420

نام: سدیم کربنات

نام انگلیسی : Sodium carbonate

فرمول: Na2CO3

 

سیگما : 702846

نام: تری متیل آمین

نام انگلیسی : Trimethylamine

فرمول: (CH3)3N

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.