سیگما : v800181

نام: اتیلن گلایکل

نام انگلیسی : Ethylene glycol

فرمول: HOCH2CH2OH

 

سیگما : cds015458

نام: 1-​(4-​برومو فنوکسی متیل )​-​2-​ فلورو بنزن

نام انگلیسی : 1-​(4-​bromophenoxymethyl)​-​2-​fluorobenzene

فرمول: C13H10BrFO

 

سیگما : 647594

نام: متیل 4-​برومو -​2-​ متوکسی بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 4-​bromo-​2-​methoxybenzoate

فرمول: BrC6H3(OCH3)CO2CH3

 

سیگما : 203653

نام: لیتیم سولفات

نام انگلیسی : Lithium sulfate

فرمول: Li2SO4

 

سیگما : anv00256

نام: 2-​ متیل -​1,3-​ تیازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​1,3-​thiazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C5H5NO2S

 

سیگما : 428043

نام: پلی اتیلن

نام انگلیسی : Polyethylene

فرمول: H(CH2CH2)nH

 

سیگما : scd137

نام: 3,3′- دی کلرو بنزیدین

نام انگلیسی : 3,3′-Dichlorobenzidine

فرمول: C12H10Cl2N2

 

سیگما : 51578

نام: هپتا دکان

نام انگلیسی : Heptadecane

فرمول: CH3(CH2)15CH3

 

سیگما : cds009377

نام: (S)​-​ بتا -​(3-​ هیدروکسی فنیل)​ آلانینول

نام انگلیسی : (S)​-​beta-​(3-​hydroxyphenyl)​alaninol

فرمول: C9H13NO2

 

سیگما : 56207

نام: 1- هیدروکسی پی پیریدین

نام انگلیسی : 1-Hydroxypiperidine

فرمول: C5H11NO

 

سیگما : 87306

نام: تترا هگزیل آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Tetrahexylammonium hydroxide solution

فرمول: [CH3(CH2)5]4N(OH)

 

سیگما : 653187

نام: 4-​برومو -​2-​ متوکسی بنزیل الکل

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​2-​methoxybenzyl alcohol

فرمول: BrC6H3(OCH3)CH2OH

 

سیگما : 104701

نام: 2- پروپیل پیریدین

نام انگلیسی : 2-Propylpyridine

فرمول: C8H11N

 

سیگما : 06793

نام: ال- بتا - هومو فنیل آلانین

نام انگلیسی : L-β-Homophenylalanine

فرمول: C10H13NO2

 

سیگما : 243689

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : cds020244

نام: 2-​ایزو سیناتو -​3-​ متیل فوران

نام انگلیسی : 2-​Isocyanato-​3-​methylfuran

فرمول: C6H5NO2

 

سیگما : 724122

نام: 2-برومو -4- ترت - بوتیل تیازول

نام انگلیسی : 2-Bromo-4-tert-butylthiazole

فرمول: C7H10BrNS

 

سیگما : cds002145

نام: 2,7-​ دی متوکسی -​3-​ کوینولین کربالدهید

نام انگلیسی : 2,7-​Dimethoxy-​3-​quinolinecarbaldehyde

فرمول: C12H11NO3

 

سیگما : 367796

نام: 8-​ کوینولین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 8-​Quinolinecarboxylic acid

فرمول: C10H7NO2

 

سیگما : 194352

نام: اتیل 1-​m اتیل -​3-​ پی پیریدین کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 1-​methyl-​3-​piperidinecarboxylate

فرمول: C9H17NO2

 

سیگما : 730327

نام: پلی (اتیلن گلایکل ) متیل اتر متااکریلات

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate

فرمول: H2C=CCH3CO2(CH2CH2O)nCH3

 

سیگما : cds001885

نام: 5- متوکسی -3- متیل -1H-​ ایندول -​2-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 5-Methoxy-3-methyl-1H-​indole-​2-​carbaldehyde

فرمول: C11H11NO2

 

سیگما : cds000962

نام: 5- کلرو -​2-​ فلورو بنزیل آمین

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​2-​fluorobenzylamine

فرمول: C7H7ClFN

 

سیگما : cbr01635

نام: 3-​( آزیدو متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 3-​(Azidomethyl)​pyridine

فرمول: C6H6N4

 

سیگما : b74402

نام: 2-​برومو -​4-​ نیترو تولوئن

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​4-​ نیترو toluene

فرمول: CH3C6H3(NO2)Br

 

سیگما : 86871

نام: تترا بوتیل آمونیوم سیانید

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium cyanide

فرمول: (CH3CH2CH2CH2)4N(CN)

 

سیگما : 681334

نام: 2-​( تری متیل سیلیل ) اتان سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​(Trimethylsilyl)​ethanesulfonyl chloride

فرمول: (CH3)3SiCH2CH2SO2Cl

 

سیگما : cds003673

نام: 4-برومو -1- اتیل -1H- پیرازول

نام انگلیسی : 4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole

فرمول: C5H7BrN2

 

سیگما : cds004467

نام: 1-​(2-​ فنوکسی اتیل )​ پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-​(2-​Phenoxyethyl)​piperazine

فرمول: C12H18N2O

 

سیگما : 324728

نام: اتیل 6-برومو هگزا نوئات

نام انگلیسی : Ethyl 6-bromohexanoate

فرمول: Br(CH2)5COOCH2CH3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.