سیگما : cds005057

نام: 4-​( پیرولیدین -​1-​ سولفونیل l)​-​فنیل آمین

نام انگلیسی : 4-​(pyrrolidine-​1-​sulfonyl)​-​phenylamine

فرمول: C10H14N2O2S

 

سیگما : cds011963

نام: 5-​( سیکلو پنتیل متیل )​-​4H-​1,2,4-​ تری آزول -​3-​ تیول

نام انگلیسی : 5-​(Cyclopentylmethyl)​-​4H-​1,2,4-​triazole-​3-​thiol

فرمول: C8H13N3S

 

سیگما : 716391

نام: 3-​ هیدروکسی -​4-​ متوکسی فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Hydroxy-​4-​methoxyphenylacetic acid

فرمول: C9H10O4

 

سیگما : p39303

نام: فتالیک اسید

نام انگلیسی : Phthalic acid

فرمول: C6H4-1,2-(CO2H)2

 

سیگما : 112305

نام: اتیل پروپیونات

نام انگلیسی : Ethyl propionate

فرمول: CH3CH2COOC2H5

 

سیگما : cds010128

نام: 6-​برومو -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو ایزو کوینولین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 6-​bromo-​1,2,3,4-​tetrahydroisoquinoline hydrochloride

فرمول: C9H11BrClN

 

سیگما : cds002051

نام: 3-​(4-​ فلورو -​2-​ متیل فنوکسی )​ پیرولیدین

نام انگلیسی : 3-​(4-​Fluoro-​2-​methylphenoxy)​pyrrolidine

فرمول: C11H14FNO

 

سیگما : 12798

نام: 1H- بنزو تری آزول

نام انگلیسی : 1H-Benzotriazole

فرمول: C6H5N3

 

سیگما : cds002706

نام: 4-​ فلورو -​3-​( تری فلورو متیل ) بنزامید

نام انگلیسی : 4-​Fluoro-​3-​(trifluoromethyl)​benzamide

فرمول: C8H5F4NO

 

سیگما : m34804

نام: M اتیل 4- کلرو بوتیرات

نام انگلیسی : Methyl 4-chlorobutyrate

فرمول: ClCH2CH2CH2COOCH3

 

سیگما : 445746

نام: پلی ( متیل متااکریلات )

نام انگلیسی : Poly(methyl methacrylate)

فرمول: [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n

 

سیگما : ade000582

نام: 6-​برومو -​2- کلرو نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 6-​Bromo-​2-​chloronicotinic acid

فرمول: C6H3BrClNO2

 

سیگما : cds002619

نام: 4-​ اتیل سیکلو هگزا n آمین

نام انگلیسی : 4-​Ethylcyclohexanamine

فرمول: C8H17N

 

سیگما : 488186

نام: بنزیل بروماید -α,α-d2

نام انگلیسی : Benzyl bromide-α,α-d2

فرمول: C6H5CD2Br

 

سیگما : 71196

نام: سدیم استات محلول

نام انگلیسی : Sodium acetate solution

فرمول: C2H3NaO2

 

سیگما : ade000133

نام: 2- آمینو -ایزو نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 2-Amino-isonicotinic acid

فرمول: C6H6N2O2

 

سیگما : m2004

نام: (S)-(+)- ماندلیک اسید

نام انگلیسی : (S)-(+)-Mandelic acid

فرمول: C6H5CH(OH)CO2H

 

سیگما : 125954

نام: دی کلرو استونیتریل

نام انگلیسی : Dichloroacetonitrile

فرمول: Cl2CHCN

 

سیگما : 643475

نام: 2-​ استیل آمینو -​5-​برومو -​6-​ متیل پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Acetylamino-​5-​bromo-​6-​methylpyridine

فرمول: C8H9BrN2O

 

سیگما : cds009104

نام: متیل 5-​برومو -​2-​( متیل آمینو )​ بنزوات

نام انگلیسی : methyl 5-​bromo-​2-​(methylamino)​benzoate

فرمول: C9H10BrNO2

 

سیگما : 48323

نام: بنزویک اسید محلول

نام انگلیسی : Benzoic acid solution

فرمول: C7H6O2

 

سیگما : 05878

نام: ال- آسکوربیک اسید

نام انگلیسی : L-Ascorbic acid

فرمول: C6H8O6

 

سیگما : cds009541

نام: 5-​(4- کلرو فنیل)پیریدین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​(4-​chlorophenyl)​pyridine-​3-​carboxylic acid

فرمول: C12H8ClNO2

 

سیگما : cds002875

نام: 2-​برومو -​6-​ فلورو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​6-​fluoropyridine

فرمول: C5H3BrFN

 

سیگما : 45880

نام: ترت - بوتیل استات

نام انگلیسی : tert-Butyl acetate

فرمول: CH3COOC(CH3)3

 

سیگما : 682748

نام: 3- نیترو فنیل برونیک اسید دی- تارتاریک اسید استر محلول

نام انگلیسی : 3- نیترو phenylboronic acid D-tartaric acid ester solution

فرمول: C10H8BNO8

 

سیگما : 282332

نام: بنزن سولفونیل l فلورید

نام انگلیسی : Benzenesulfonyl fluoride

فرمول: C6H5SO2F

 

سیگما : 73775

نام: 4- نیترو فتالیک اسید

نام انگلیسی : 4- نیترو phthalic acid

فرمول: O2NC6H3(CO2H)2

 

سیگما : 224847

نام: یودین مونو بروماید

نام انگلیسی : Iodine monobromide

فرمول: IBr

 

سیگما : 78420

نام: ام- فنیلن دیامین

نام انگلیسی : m-Phenylenediamine

فرمول: C6H4-1,3-(NH2)2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.