سیگما : w220302

نام: بوتیل 4- هیدروکسی بنزوات

نام انگلیسی : Butyl 4-hydroxybenzoate

فرمول: HOC6H4CO2(CH2)3CH3

 

سیگما : 300810

نام: تترا هیدرو -​2-​(2-​ پروپینلوکسی )​-​2H- پیران

نام انگلیسی : Tetrahydro-​2-​(2-​propynyloxy)​-​2H-pyran

فرمول: C8H12O2

 

سیگما : 93902

نام: L- تیروزین ترت - بوتیل استر

نام انگلیسی : L-Tyrosine tert-butyl ester

فرمول: HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3

 

سیگما : 65210

نام: (±)-α- متوکسی فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : (±)-α-Methoxyphenylacetic acid

فرمول: C6H5CH(OCH3)COOH

 

سیگما : 190497

نام: 3′-برومو پروپیوفنون

نام انگلیسی : 3′-Bromopropiophenone

فرمول: BrC6H4COC2H5

 

سیگما : 249769

نام: 2- اتیل هگزیل کلرو فرمات

نام انگلیسی : 2-Ethylhexyl chloroformate

فرمول: ClCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3

 

سیگما : 506885

نام: 4- کلرو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-Chlorobenzoic acid

فرمول: ClC6H4CO2H

 

سیگما : w223018

نام: دی- کامفور

نام انگلیسی : D-Camphor

فرمول: C10H16O

 

سیگما : 316431

نام: 4-​ایزو پروپیل -​3-​m اتیل فنل

نام انگلیسی : 4-​Isopropyl-​3-​methylphenol

فرمول: (CH3)2CHC6H3(CH3)OH

 

سیگما : 030120

نام: باریم استات

نام انگلیسی : Barium acetate

فرمول: (CH3COO)2Ba

 

سیگما : 301167

نام: 4′- سیکلو هگزیل استو فنون

نام انگلیسی : 4′-Cyclohexylacetophenone

فرمول: C6H11C6H4COCH3

 

سیگما : 180769

نام: اتیل 4- کلرو استو استات

نام انگلیسی : Ethyl 4-chloroacetoacetate

فرمول: ClCH2COCH2CO2C2H5

 

سیگما : d66182

نام: 2,4-​ دی کلرو -​5-​ متیل پیریمیدین

نام انگلیسی : 2,4-​Dichloro-​5-​methylpyrimidine

فرمول: C5H4Cl2N2

 

سیگما : 349364

نام: پلاتینیوم

نام انگلیسی : Platinum

فرمول: Pt

 

سیگما : v900055

نام: سدیم هیپو فسفیت

نام انگلیسی : Sodium hypophosphite

فرمول: NaPH2O2

 

سیگما : 391433

نام: ترت - بوتیل آمین

نام انگلیسی : tert-Butylamine

فرمول: (CH3)3CNH2

 

سیگما : cds013599

نام: 6- یودو -​2,3-​ دی هیدرو -​1,4-​ بنزو دی اکسین

نام انگلیسی : 6-​iodo-​2,3-​dihydro-​1,4-​benzodioxine

فرمول: C8H7IO2

 

سیگما : 754609

نام: متیل 5- هیدروکسی -1- متیل -1H-​ پیرازول -​3-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-​pyrazole-​3-​carboxylate

فرمول: C6H8N2O3

 

سیگما : 530700

نام: بیس فنل Z بیس ( کلرو فرمات )

نام انگلیسی : Bisphenol Z bis(chloroformate)

فرمول: (ClCO2C6H4)2C6H10

 

سیگما : cds008920

نام: 2-​(3,4-​ دی متوکسی فنیل)​-​ اتیل ایزو سیانید

نام انگلیسی : 2-​(3,4-​dimethoxyphenyl)​-​ethylisocyanide

فرمول: C11H13NO2

 

سیگما : l510785

نام: 3-​برومو -​2-​ فلورو پیریدین

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​2-​fluoropyridine

فرمول: C5H3BrFN

 

سیگما : cds020005

نام: 3- متوکسی - آزتیدین

نام انگلیسی : 3-Methoxy-azetidine

فرمول: C4H9NO

 

سیگما : cds001649

نام: 3-​ آلیل -​4-​ هیدروکسی -​5-​ متوکسی بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​Allyl-​4-​hydroxy-​5-​methoxybenzaldehyde

فرمول: C11H12O3

 

سیگما : 36182

نام: اریزالین

نام انگلیسی : Oryzalin

فرمول: C12H18N4O6S

 

سیگما : 50972

نام: 2,6-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید کنسنتریت

نام انگلیسی : 2,6-​Pyridinedicarboxylic acid concentrate

فرمول: C7H5NO4

 

سیگما : cds001575

نام: 2- کلرو -​1,4-​ دی متوکسی بنزن

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​1,4-​dimethoxybenzene

فرمول: C8H9ClO2

 

سیگما : cds013888

نام: 5-​ متیل -​2-​( تری فلورو متیل )​ فوران -​3-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 5-​methyl-​2-​(trifluoromethyl)​furan-​3-​carbonyl chloride

فرمول: C7H4ClF3O2

 

سیگما : h25808

نام: 4- بنزیل فنل

نام انگلیسی : 4-Benzylphenol

فرمول: C6H5CH2C6H4OH

 

سیگما : p51559

نام: پروپیونیل کلرید

نام انگلیسی : Propionyl chloride

فرمول: CH3CH2COCl

 

سیگما : p3995

نام: پلی -ال- لایزین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : Poly-L-lysine hydrobromide

فرمول: -

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.