سیگما : d6750

نام: سدیم دی اکسی کلات

نام انگلیسی : Sodium deoxycholate

فرمول: C24H39NaO4

 

سیگما : a25008

نام: (−)- آدنوزین 5′- مونو فسفات منوهیدرات

نام انگلیسی : (−)-Adenosine 5′-monophosphate monohydrate

فرمول: C10H14N5O7P · H2O

 

سیگما : cds005511

نام: 6- کلرو -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​ایزو کوینولین -​1- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​chloro-​1,2,3,4-​tetrahydro-​isoquinoline-​1-​carboxylic acid

فرمول: C10H10ClNO2

 

سیگما : 653195

نام: 2-​برومو -​4-​ متوکسی فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​4-​methoxyphenylacetic acid

فرمول: H3COC6H3(Br)CH2CO2H

 

سیگما : cds018577

نام: 4-​(3-​ فلورو -​ فنیل)​-​ تترا هیدرو -​ پیران -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-​(3-​fluoro-​phenyl)​-​tetrahydro-​pyran-​4-​carboxylic acid

فرمول: C12H13FO3

 

سیگما : cds003282

نام: 1-​(4- کلرو فنیل)​-​2 تیو- اوره

نام انگلیسی : 1-​(4-​chlorophenyl)​-​2-​thiourea

فرمول: C7H7ClN2S

 

سیگما : 30104

نام: پتاسیم فلورید

نام انگلیسی : Potassium fluoride

فرمول: KF

 

سیگما : 591157

نام: نفتالین -1,2,3,4-13C4

نام انگلیسی : Naphthalene-1,2,3,4-13C4

فرمول: 13C4C6H8

 

سیگما : 300780

نام: اتیل 4-​ پیرازول کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 4-​pyrazolecarboxylate

فرمول: C6H8N2O2

 

سیگما : 463507

نام: 2-برومو -1-ایندانون

نام انگلیسی : 2-Bromo-1-indanone

فرمول: C9H7BrO

 

سیگما : 07965

نام: متوکسی پلی اتیلن گلایکل آمین

نام انگلیسی : Methoxypolyethylene glycol amine

فرمول: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3

 

سیگما : 451029

نام: پتاسیم کلرید

نام انگلیسی : Potassium chloride

فرمول: KCl

 

سیگما : jrd0039

نام: 1-​(2-​ متوکسی فنیل)​-​1H-​ پیرازول -​4-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 1-​(2-​Methoxyphenyl)​-​1H-​pyrazole-​4-​carbaldehyde

فرمول: C11H10N2O2

 

سیگما : 263834

نام: تترا هگزیل آمونیوم کلرید

نام انگلیسی : Tetrahexylammonium chloride

فرمول: [CH3(CH2)5]4N(Cl)

 

سیگما : 59927

نام: ایزو وانیلین

نام انگلیسی : Isovanillin

فرمول: C8H8O3

 

سیگما : 94646

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : cds015831

نام: 4-​( پیرولیدین -​1-​ سولفونیل l متیل )​ آنیلین

نام انگلیسی : 4-​(pyrrolidine-​1-​sulfonylmethyl)​aniline

فرمول: C11H16N2O2S

 

سیگما : cds001253

نام: 2-​ آمینو -​5-​ایزو پروپیل بنزو تری فلورید

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​isopropylbenzotrifluoride

فرمول: C10H12F3N

 

سیگما : 707230

نام: ترت -​ بوتیل دی کلرو فسفین محلول

نام انگلیسی : tert-​Butyldichlorophosphine solution

فرمول: C4H9Cl2P

 

سیگما : v900141

نام: متا - فسفوریک اسید

نام انگلیسی : meta-Phosphoric acid

فرمول: (HPO3)n

 

سیگما : 90878

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : cds018699

نام: 4-​( فنوکسی متیل )​ آنیلین

نام انگلیسی : 4-​(phenoxymethyl)​aniline

فرمول: C13H13NO

 

سیگما : 524716

نام: 4- آمینو فتالیک اسید

نام انگلیسی : 4-Aminophthalic acid

فرمول: H2NC6H3-1,2-(CO2H)2

 

سیگما : cds004588

نام: 2- کلرو -​5-​ هیدروکسی متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​chloro-​5-​hydroxymethylphenylboronic acid

فرمول: C7H8BClO3

 

سیگما : 499757

نام: فنوکسی استونیتریل

نام انگلیسی : Phenoxyacetonitrile

فرمول: C6H5OCH2CN

 

سیگما : sml0176

نام: Z36

نام انگلیسی : Z36

فرمول: C23H24FN3O2

 

سیگما : 541540

نام: 3-​M اتیل بنزو فوران -​2-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 3-​Methylbenzofuran-​2-​carbonyl chloride

فرمول: C10H7ClO2

 

سیگما : 95027

نام: سیپرو فلوکساسین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Ciprofloxacin hydrochloride

فرمول: C17H18FN3O3 · HCl

 

سیگما : cds018545

نام: 2,5-​ دی کلرو فنیل استیل کلرید

نام انگلیسی : 2,5-​Dichlorophenylacetyl chloride

فرمول: C8H5Cl3O

 

سیگما : cds005699

نام: 3-​(4-​ فلورو -​3-​ فنوکسی فنیل)​- بتا - آلانین

نام انگلیسی : 3-​(4-​Fluoro-​3-​phenoxyphenyl)​-β-alanine

فرمول: C15H14FNO3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.