سیگما : b9754

نام: بیس - تری S

نام انگلیسی : BIS-TRIS

فرمول: C8H19NO5

 

سیگما : 202800

نام: بیس موت

نام انگلیسی : Bismuth

فرمول: Bi

 

سیگما : 523151

نام: 4-​برومو -​3-​ نیترو بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​3-​ نیترو benzaldehyde

فرمول: BrC6H3(NO2)CHO

 

سیگما : 87370

نام: تترا هیدرو فوران

نام انگلیسی : Tetrahydrofuran

فرمول: C4H8O

 

سیگما : 10902

نام: ایزو بوتیل استو استات

نام انگلیسی : Isobutyl acetoacetate

فرمول: CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3

 

سیگما : a9516

نام: آمونیوم کربنات

نام انگلیسی : Ammonium carbonate

فرمول: (NH4)2CO3

 

سیگما : 78330

نام: 4-​ فنیل سیکلو هگزانون

نام انگلیسی : 4-​Phenylcyclohexanone

فرمول: C6H5C6H9(=O)

 

سیگما : 447943

نام: پلی (اتیلن گلایکل ) m اتیل اتر متااکریلات

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate

فرمول: H2C=CCH3CO2(CH2CH2O)nCH3

 

سیگما : v900123

نام: سیکلو پنتیل متیل اتر

نام انگلیسی : Cyclopentyl methyl ether

فرمول: C6H12O

 

سیگما : v900069

نام: سدیم دی ال- لاکتات

نام انگلیسی : Sodium DL-lactate

فرمول: CH3CH(OH)COONa

 

سیگما : 638919

نام: 2- کلرو -​4-​ فلورو بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​4-​fluorobenzenesulfonyl chloride

فرمول: C6H3Cl2FO2S

 

سیگما : 33978

نام: 2-​ استامیدو -​5-​ نیترو تیازول

نام انگلیسی : 2-​Acetamido-​5-​ نیترو thiazole

فرمول: C5H5N3O3S

 

سیگما : cds013004

نام: 1-​ بوتیل -​5- کلرو -​3-​ متیل -​1H-​ پیرازول -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​Butyl-​5-​chloro-​3-​methyl-​1H-​pyrazole-​4-​carboxylic acid

فرمول: C9H13ClN2O2

 

سیگما : 316431

نام: 4-​ایزو پروپیل -​3-​m اتیل فنل

نام انگلیسی : 4-​Isopropyl-​3-​methylphenol

فرمول: (CH3)2CHC6H3(CH3)OH

 

سیگما : 480487

نام: 2,5-​ دی کلرو هیدرو کوینون

نام انگلیسی : 2,5-​Dichlorohydroquinone

فرمول: Cl2C6H2(OH)2

 

سیگما : cds012991

نام: N-​(2-​ متوکسی اتیل )​-​2-​( متیل آمینو ) استامید

نام انگلیسی : N-​(2-​methoxyethyl)​-​2-​(methylamino)​acetamide

فرمول: C6H14N2O2

 

سیگما : 561509

نام: بنزن -d6

نام انگلیسی : Benzene-d6

فرمول: C6D6

 

سیگما : w515604

نام: ایزو پروپیل پالمیتات

نام انگلیسی : Isopropyl palmitate

فرمول: CH3(CH2)14COOCH(CH3)2

 

سیگما : 46012

نام: پنتا کلرو آنیلین

نام انگلیسی : Pentachloroaniline

فرمول: C6H2Cl5N

 

سیگما : 69882

نام: مورفولین e

نام انگلیسی : Morpholine

فرمول: C4H9NO

 

سیگما : cds014912

نام: 1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​6-​ کوینولین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1,2,3,4-​tetrahydro-​6-​quinolinecarboxylic acid

فرمول: C10H11NO2

 

سیگما : v900017

نام: گلیکلیک اسید

نام انگلیسی : Glycolic acid

فرمول: HOCH2COOH

 

سیگما : 39245

نام: 2- پیکولینیک اسید

نام انگلیسی : 2-Picolinic acid

فرمول: C6H5NO2

 

سیگما : 653187

نام: 4-​برومو -​2-​ متوکسی بنزیل الکل

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​2-​methoxybenzyl alcohol

فرمول: BrC6H3(OCH3)CH2OH

 

سیگما : cds014418

نام: 6-​ متوکسی -​2- پی پیریدین -​1-​yال-​ کوینولین -​3-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 6-​methoxy-​2-​piperidin-​1-​yl-​quinoline-​3-​carbaldehyde

فرمول: C16H18N2O2

 

سیگما : 363731

نام: 3′- کلرو استانیلید

نام انگلیسی : 3′-Chloroacetanilide

فرمول: CH3CONHC6H4Cl

 

سیگما : 45960

نام: ایزو پروپیل استات

نام انگلیسی : Isopropyl acetate

فرمول: CH3COOCH(CH3)2

 

سیگما : 302295

نام: 5-​ نیترو -​2- تیوفن کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 5-​ نیترو -​2-​thiophenecarboxaldehyde

فرمول: C5H3NO3S

 

سیگما : 422517

نام: 2,4,6-​ تری متوکسی پیریمیدین

نام انگلیسی : 2,4,6-​Trimethoxypyrimidine

فرمول: C7H10N2O3

 

سیگما : 348155

نام: متیل 4-​(برومو متیل )​ بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 4-​(bromomethyl)​benzoate

فرمول: BrCH2C6H4CO2CH3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.