سیگما : 64205

نام: 3-​( تری کلرو سیلیل )​ پروپیل متااکریلات

نام انگلیسی : 3-​(Trichlorosilyl)​propyl methacrylate

فرمول: C7H11Cl3O2Si

 

سیگما : 377937

نام: 3-​ نیترو فنیل استونیتریل

نام انگلیسی : 3-​ نیترو phenylacetonitrile

فرمول: O2NC6H4CH2CN

 

سیگما : 277908

نام: آمونیوم مولیبدات

نام انگلیسی : Ammonium molybdate

فرمول: (NH4)2MoO4

 

سیگما : cds000356

نام: 1-​برومو -​2-​( متوکسی متیل )​ نفتالین

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2-​(methoxymethyl)​naphthalene

فرمول: C12H11BrO

 

سیگما : 258725

نام: پالمیتیک اسید

نام انگلیسی : Palmitic acid

فرمول: CH3(CH2)14COOH

 

سیگما : 666904

نام: 3- بوتوکسی -​5-​ فرمیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Butoxy-​5-​formylphenylboronic acid

فرمول: (CH3CH2CH2CH2O)C6H3(CHO)B(OH)2

 

سیگما : ps76

نام: دیلدرین

نام انگلیسی : Dieldrin

فرمول: C12H8Cl6O

 

سیگما : v900614

نام: 4- آمینو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-Aminobenzoic acid

فرمول: H2NC6H4CO2H

 

سیگما : v900527

نام: سیکلو هگزانون اکسیم

نام انگلیسی : Cyclohexanone oxime

فرمول: C6H10(=NOH)

 

سیگما : 491217

نام: 1- هگزیل آمین -15N

نام انگلیسی : 1-Hexylamine-15N

فرمول: CH3(CH2)4CH215NH2

 

سیگما : cds014689

نام: 1-​(4-​ایزو پروپیل -​ فنیل)​-​ پروپیل آمین

نام انگلیسی : 1-​(4-​isopropyl-​phenyl)​-​propylamine

فرمول: C12H19N

 

سیگما : cds012810

نام: N′- هیدروکسی پروپان ایمیدامید

نام انگلیسی : N′-hydroxypropanimidamide

فرمول: C3H8N2O

 

سیگما : cds019337

نام: 2-​ آلیل -​5- سیکلو پروپیل -​2H-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Allyl-​5-​cyclopropyl-​2H-​pyrazole-​3-​carboxylic acid

فرمول: C10H12N2O2

 

سیگما : 81318

نام: پلی (اتیلن گلایکل ) m اتیل اتر

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol) methyl ether

فرمول: CH3(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : 715107

نام: متیل 2-​ آمینو پیریدین -​3-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 2-​aminopyridine-​3-​carboxylate

فرمول: C7H8N2O2

 

سیگما : cbr01567

نام: 5-​( آمینو متیل )​-​1H-​1,2,4-​ تری آزول -​3-​ آمین دی هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 5-​(Aminomethyl)​-​1H-​1,2,4-​triazol-​3-​amine dihydrochloride

فرمول: C3H9Cl2N5

 

سیگما : 722391

نام: 3-​ آمینو -​5-​برومو -​2-​ فلورو پیریدین

نام انگلیسی : 3-​Amino-​5-​bromo-​2-​fluoropyridine

فرمول: C5H4BrFN2

 

سیگما : 113212

نام: 1-فنیل دکان

نام انگلیسی : 1-Phenyldecane

فرمول: C6H5(CH2)9CH3

 

سیگما : 754714

نام: 4-​برومو بنزیل فسفونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Bromobenzylphosphonic acid

فرمول: C7H8BrO3P

 

سیگما : cds019043

نام: 4- کلرو -​2-​ متیل -​5-​ تری فلورو متیل -​2 h-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید هیدرازید

نام انگلیسی : 4-​chloro-​2-​methyl-​5-​trifluoromethyl-​2 h-​pyrazole-​3-​carboxylic acid hydrazide

فرمول: C6H6ClF3N4O

 

سیگما : 690120

نام: 3-برومو -2- نفتول

نام انگلیسی : 3-Bromo-2-naphthol

فرمول: C10H7BrO

 

سیگما : w319309

نام: 1- متیل نفتالین

نام انگلیسی : 1-Methylnaphthalene

فرمول: C10H7CH3

 

سیگما : 01894

نام: آدنوزین 3′,5′- سیکلیک مونو فسفات سدیم سالت منوهیدرات

نام انگلیسی : Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate

فرمول: C10H11N5NaO6P · H2O

 

سیگما : 151572

نام: 4-​ نیترو فنیل استونیتریل

نام انگلیسی : 4-​ نیترو phenylacetonitrile

فرمول: O2NC6H4CH2CN

 

سیگما : anv00026

نام: 4-​ هیدروکسی -​6-​ آمینو پیریمیدین

نام انگلیسی : 4-​Hydroxy-​6-​aminopyrimidine

فرمول: C4H5N3O

 

سیگما : d72204

نام: 1,3- دی کلرو پروپان

نام انگلیسی : 1,3-Dichloropropane

فرمول: Cl(CH2)3Cl

 

سیگما : 177458

نام: 4- استیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-Acetylbenzoic acid

فرمول: CH3COC6H4CO2H

 

سیگما : h38500

نام: 3-​ هیدروکسی -​4-​ متیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Hydroxy-​4-​methylbenzoic acid

فرمول: HOC6H3(CH3)CO2H

 

سیگما : 219908

نام: 4- ایمیدازول m اتانول هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-Imidazolemethanol hydrochloride

فرمول: C4H6N2O · HCl

 

سیگما : cds001516

نام: 1-​برومو -​2-​ متیل بوتان e

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​2-​methylbutane

فرمول: C5H11Br

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.