سیگما : cbr01264

نام: 1-​(2-​ پروپوکسی فنیل) اتان آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​(2-​Propoxyphenyl)​ethanamine hydrochloride

فرمول: C11H18ClNO

 

سیگما : 714488

نام: 3- کلرو -​5-​( تری فلورو متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​5-​(trifluoromethyl)​pyridine

فرمول: C6H3ClF3N

 

سیگما : 240170

نام: پالمیتیک اسید

نام انگلیسی : Palmitic acid

فرمول: CH3(CH2)14COOH

 

سیگما : b34729

نام: بی فنیل-​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Biphenyl-​4-​carboxylic acid

فرمول: C6H5C6H4CO2H

 

سیگما : 54925

نام: (S)-3- هیدروکسی بوتریک اسید

نام انگلیسی : (S)-3-Hydroxybutyric acid

فرمول: C4H8O3

 

سیگما : 778958

نام: 1-​ آزیدو -​2- کلرو بنزن محلول

نام انگلیسی : 1-​Azido-​2-​chlorobenzene solution

فرمول: C6H4ClN3

 

سیگما : cds011153

نام: 5-​( استیل -​ اتیل -​ آمینو )​-​ نفتالین -​1-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5-​(acetyl-​ethyl-​amino)​-​naphthalene-​1-​sulfonyl chloride

فرمول: C14H14ClNO3S

 

سیگما : cds020457

نام: 5-​ایزو پروپیل -​1-​(4-​ متیل فنیل)​-​1H-​ پیرازول -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Isopropyl-​1-​(4-​methylphenyl)​-​1H-​pyrazole-​4-​carboxylic acid

فرمول: C14H16N2O2

 

سیگما : otv000116

نام: N-​(4-​ اتوکسی فنیل)​-​4-​ هیدروکسی بنزامید

نام انگلیسی : N-​(4-​Ethoxyphenyl)​-​4-​hydroxybenzamide

فرمول: C15H15NO3

 

سیگما : 552437

نام: 2- فلور o-​5- یودو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​5-​iodobenzoic acid

فرمول: C6H3FICOOH

 

سیگما : cds000024

نام: 2-​(2-​ آمینو اتوکسی )​ اتیل آمین

نام انگلیسی : 2-​(2-​Aminoethoxy)​ethylamine

فرمول: C4H12N2O

 

سیگما : 690120

نام: 3-برومو -2- نفتول

نام انگلیسی : 3-Bromo-2-naphthol

فرمول: C10H7BrO

 

سیگما : 700185

نام: پیریدین -d5

نام انگلیسی : Pyridine-d5

فرمول: C5D5N

 

سیگما : 680907

نام: 3-​ هیدروکسی -​2- یودو -​4-​ متوکسی بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​Hydroxy-​2-​iodo-​4-​methoxybenzaldehyde

فرمول: C8H7IO3

 

سیگما : cds000372

نام: سدیم 3-​ آمینو -​7-​ سولفو -​2-​ نفتالین سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 3-​amino-​7-​sulfo-​2-​naphthalenesulfonate

فرمول: C10H8NNaO6S2

 

سیگما : 197181

نام: 2,5-​ دی متوکسی -​4-​ نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 2,5-​Dimethoxy-​4-​ نیترو aniline

فرمول: O2NC6H2(OCH3)2NH2

 

سیگما : 25205

نام: کلرو m اتیل فنیل سولفکساید

نام انگلیسی : Chloromethyl phenyl sulfoxide

فرمول: C6H5SOCH2Cl

 

سیگما : cds012158

نام: 5- کلرو -2- متوکسی فنل

نام انگلیسی : 5-chloro-2-methoxy phenol

فرمول: C7H7ClO2

 

سیگما : 60220

نام: پتاسیم فسفات مونو بازیک

نام انگلیسی : Potassium phosphate monobasic

فرمول: KH2PO4

 

سیگما : 389978

نام: 2-برومو بوتیریل بروماید

نام انگلیسی : 2-Bromobutyryl bromide

فرمول: CH3CH2CHBrCOBr

 

سیگما : 651680

نام: 1-​(2,4,6-​ تری متیل بنزیل )​ پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-​(2,4,6-​Trimethylbenzyl)​piperazine

فرمول: C14H22N2

 

سیگما : 423734

نام: 6-M اتیل -1-ایندانون

نام انگلیسی : 6-Methyl-1-indanone

فرمول: C10H10O

 

سیگما : cds005426

نام: 2-​ فلورو -​4-​ متیل پیریدین -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​fluoro-​4-​methylpyridine-​5-​carboxylic acid

فرمول: C7H6FNO2

 

سیگما : 54050

نام: 4- متوکسی فنل

نام انگلیسی : 4-Methoxyphenol

فرمول: CH3OC6H4OH

 

سیگما : 45370

نام: E-64

نام انگلیسی : E-64

فرمول: C15H27N5O5

 

سیگما : jrd0077

نام: 3-​(4- کلرو فنیل)​-​1-​ متیل -​1H-​ پیرازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(4-​Chlorophenyl)​-​1-​methyl-​1H-​pyrazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C11H9ClN2O2

 

سیگما : cds005989

نام: 3-​ایزو پروپوکسی -​بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​isopropoxy-​benzaldehyde

فرمول: C10H12O2

 

سیگما : 662542

نام: 2-​ استیل -​6-​ متوکسی پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Acetyl-​6-​methoxypyridine

فرمول: C8H9NO2

 

سیگما : cds001967

نام: 5,6,7,8-​ تترا هیدرو -​2-​ نفتالین سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5,6,7,8-​Tetrahydro-​2-​naphthalenesulfonyl chloride

فرمول: C10H11ClO2S

 

سیگما : 738506

نام: پتاسیم 3-​ وینیل فنیل تری فلورو بورات

نام انگلیسی : Potassium 3-​vinylphenyltrifluoroborate

فرمول: C8H7BF3K

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.