سیگما : cds002606

نام: 3-​ اتوکسی پروپان o هیدرازید

نام انگلیسی : 3-​Ethoxypropanohydrazide

فرمول: C5H12N2O2

 

سیگما : 72801

نام: 4- نیترو بنزالدهید اکسیم

نام انگلیسی : 4- نیترو benzaldehyde oxime

فرمول: O2NC6H4CH=NOH

 

سیگما : w504807

نام: M اتیل استئارات

نام انگلیسی : Methyl stearate

فرمول: CH3(CH2)16CO2CH3

 

سیگما : 47278

نام: برومو دی کلرو استیک اسید محلول

نام انگلیسی : Bromodichloroacetic acid solution

فرمول: C2HBrCl2O2

 

سیگما : p1655

نام: پیورین

نام انگلیسی : Purine

فرمول: C5H4N4

 

سیگما : cbr00120

نام: 5-​ فلورو -​1-​ متیل -​1H-​ ایندول -​2-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 5-​Fluoro-​1-​methyl-​1H-​indole-​2-​carbaldehyde

فرمول: C10H8FNO

 

سیگما : b19401

نام: بنزیل سیانید

نام انگلیسی : Benzyl cyanide

فرمول: C6H5CH2CN

 

سیگما : 310093

نام: منیزیم هیدروکسی

نام انگلیسی : Magnesium hydroxide

فرمول: Mg(OH)2

 

سیگما : 606308

نام: اتانول آمین -13C2 هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Ethanolamine-13C2 hydrochloride

فرمول: HO13CH213CH2NH2 · HCl

 

سیگما : 713422

نام: اگزالیک اسید مونو اتیل استر

نام انگلیسی : Oxalic acid monoethyl ester

فرمول: C4H6O4

 

سیگما : cds006839

نام: N-​(4-​ آمینو -​2- کلرو فنیل)​-​4- کلرو بنزامید

نام انگلیسی : N-​(4-​Amino-​2-​chlorophenyl)​-​4-​chlorobenzamide

فرمول: C13H10Cl2N2O

 

سیگما : cds019662

نام: 3-​(2,2,2-​ تری فلورو اتوکسی )​ فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(2,2,2-​Trifluoroethoxy)​phenylboronic acid

فرمول: C8H8BF3O3

 

سیگما : 560197

نام: 3-​برومو -​4-​ متوکسی فنتیل آمین

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​4-​methoxyphenethylamine

فرمول: BrC6H3(OCH3)(CH2CH2NH2)

 

سیگما : 651230

نام: 2-​ایزو بوتوکسی -​5-​ متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Isobutoxy-​5-​methylphenylboronic acid

فرمول: C11H17BO3

 

سیگما : 88185

نام: تترا زول محلول

نام انگلیسی : Tetrazole solution

فرمول: CH2N4

 

سیگما : cds008757

نام: 2,3-​ دی کلرو فنیلایزو سیانید

نام انگلیسی : 2,3-​dichlorophenylisocyanide

فرمول: C7H3Cl2N

 

سیگما : cds013321

نام: 2-​( اتیل سولفانیل )​ پیریمیدین -​4-​ آمین

نام انگلیسی : 2-​(ethylsulfanyl)​pyrimidin-​4-​amine

فرمول: C6H9N3S

 

سیگما : 497614

نام: 2- آدامانتیل روی بروماید محلول

نام انگلیسی : 2-Adamantylzinc bromide solution

فرمول: C10H15BrZn

 

سیگما : cds017184

نام: 1-​ متیل -​3-​ فنیل-​1H-​ پیرازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​methyl-​3-​phenyl-​1H-​pyrazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C11H10N2O2

 

سیگما : 17782

نام: تری گلیسیرین

نام انگلیسی : Triglycerol

فرمول: HOCH(CH2OCH2CHOHCH2OH)2

 

سیگما : p35200

نام: فنیل سوکسینیک اسید

نام انگلیسی : Phenylsuccinic acid

فرمول: HO2CCH2CH(C6H5)CO2H

 

سیگما : p11409

نام: فنان ترن

نام انگلیسی : Phenanthrene

فرمول: C14H10

 

سیگما : cds004547

نام: 4- پی پیریدین -​1-​yال-​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​piperidin-​1-​yl-​benzoic acid

فرمول: C12H15NO2

 

سیگما : cds000065

نام: 1-​ متیل -​4- پی پیریدین آمین

نام انگلیسی : 1-​Methyl-​4-​piperidinamine

فرمول: C6H14N2

 

سیگما : cds008647

نام: (3-​ پیریدیل متیل )​ سولفونیل l کلرید تری فلیت

نام انگلیسی : (3-​pyridylmethyl)​sulfonyl chloride triflate

فرمول: C7H7ClF3NO5S2

 

سیگما : 30642

نام: 2- استیل پیرول

نام انگلیسی : 2-Acetylpyrrole

فرمول: C6H7NO

 

سیگما : 66940

نام: M اتیل α-دی- گلوکو پیرانوزید

نام انگلیسی : Methyl α-D-glucopyranoside

فرمول: C7H14O6

 

سیگما : 46319

نام: 3- فنوکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-Phenoxybenzoic acid

فرمول: C6H5OC6H4CO2H

 

سیگما : b82200

نام: 4-برومو تولوئن

نام انگلیسی : 4-Bromotoluene

فرمول: CH3C6H4Br

 

سیگما : 236330

نام: p- تولوئن سولفو نامید

نام انگلیسی : p-Toluenesulfonamide

فرمول: CH3C6H4SO2NH2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.