سیگما : 42158

نام: (S)​-​(-​)​-​2-​( متوکسی متوکسی )​-​1-​ پروپانول

نام انگلیسی : (S)​-​(-​)​-​2-​(Methoxymethoxy)​-​1-​propanol

فرمول: C5H12O3

 

سیگما : 17000

نام: برومو استیک اسید

نام انگلیسی : Bromoacetic acid

فرمول: BrCH2COOH

 

سیگما : p36959

نام: N- فنیل اوره

نام انگلیسی : N-Phenylurea

فرمول: C6H5NHCONH2

 

سیگما : 124974

نام: 2- کلرو بنزالدهید

نام انگلیسی : 2-Chlorobenzaldehyde

فرمول: ClC6H4CHO

 

سیگما : 21230

نام: کلسیم پروپیونات

نام انگلیسی : Calcium propionate

فرمول: (CH3CH2COO)2Ca

 

سیگما : 215163

نام: کلرو استیک انیدرید

نام انگلیسی : Chloroacetic anhydride

فرمول: (ClCH2CO)2O

 

سیگما : bbo000186

نام: 5,8-​ دی کلرو -​4-​ هیدروکسی کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5,8-​Dichloro-​4-​hydroxyquinoline-​3-​carboxylic acid

فرمول: C10H5Cl2NO3

 

سیگما : cds004055

نام: 3-​برومو -​5- سیانو بنزو تری فلورید

نام انگلیسی : 3-​bromo-​5-​cyanobenzotrifluoride

فرمول: C8H3BrF3N

 

سیگما : cds017924

نام: 2- کلرو -​6-​ متیل کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​chloro-​6-​methylquinoline-​3-​carboxylic acid

فرمول: C11H8ClNO2

 

سیگما : cds009500

نام: 5-​ متیل تیوفن -​2-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5-​methylthiophene-​2-​sulfonyl chloride

فرمول: C5H5ClO2S2

 

سیگما : cds007503

نام: 2-​(2-​ آمینو -​ اتیل )​-​ پیرولیدین -​1- کربوکسیلیک اسید ترت - بوتیل استر

نام انگلیسی : 2-​(2-​Amino-​ethyl)​-​pyrrolidine-​1-​carboxylic acid tert-butyl ester

فرمول: C11H22N2O2

 

سیگما : 239909

نام: 2-برومو پروپان

نام انگلیسی : 2-Bromopropane

فرمول: (CH3)2CHBr

 

سیگما : 386278

نام: 2- ترت - بوتیل فوران

نام انگلیسی : 2-tert-Butylfuran

فرمول: C8H12O

 

سیگما : 266965

نام: نیکل

نام انگلیسی : Nickel

فرمول: Ni

 

سیگما : sml0770

نام: P5091

نام انگلیسی : P5091

فرمول: C12H7Cl2NO3S2

 

سیگما : bbo000143

نام: 4,6,7-​ تری کلرو کوینولین

نام انگلیسی : 4,6,7-​Trichloroquinoline

فرمول: C9H4Cl3N

 

سیگما : cds013679

نام: 2-​ آمینو -​4-​ متیل بنزامید

نام انگلیسی : 2-​amino-​4-​methylbenzamide

فرمول: C8H10N2O

 

سیگما : cds008496

نام: 6- کلرو پیرازین -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​chloropyrazine-​2-​carboxylic acid

فرمول: C5H3ClN2O2

 

سیگما : cds005097

نام: N-​(2-​ متوکسی -​1-​ متیل اتیل )​-​4-​ پی پیریدین کربوکسامید

نام انگلیسی : N-​(2-​Methoxy-​1-​methylethyl)​-​4-​piperidinecarboxamide

فرمول: C10H20N2O2

 

سیگما : 222674

نام: 3- فلور o-​2-​ متیل آنیلین

نام انگلیسی : 3-​Fluoro-​2-​methylaniline

فرمول: FC6H3(CH3)NH2

 

سیگما : 234257

نام: پلی وینیل پیرولیدون

نام انگلیسی : Polyvinylpyrrolidone

فرمول: (C6H9NO)n

 

سیگما : cds014325

نام: 2-​(4- کلرو فنوکسی )​نیکوتی نامید

نام انگلیسی : 2-​(4-​chlorophenoxy)​nicotinamide

فرمول: C12H9ClN2O2

 

سیگما : 526606

نام: 3- کلرو -​2- فلور oبنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​2-​fluorobenzaldehyde

فرمول: ClC6H3(F)CHO

 

سیگما : 465267

نام: 3-​برومو -​4- فلور o سینامیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​4-​fluorocinnamic acid

فرمول: BrC6H3(F)CH=CHCO2H

 

سیگما : s7778

نام: سدیم فسفات تری بازیک دودکا هیدرات

نام انگلیسی : Sodium phosphate tribasic dodecahydrate

فرمول: Na3PO4 · 12H2O

 

سیگما : l511242

نام: 2,3,5,6-​ تترا فلورو -​4-​( تری فلورو متیل )​ آنیلین

نام انگلیسی : 2,3,5,6-​Tetrafluoro-​4-​(trifluoromethyl)​aniline

فرمول: CF3C6F4NH2

 

سیگما : 735787

نام: باریم

نام انگلیسی : Barium

فرمول: Ba

 

سیگما : 345326

نام: پلی ( تترا هیدرو فوران )

نام انگلیسی : Poly(tetrahydrofuran)

فرمول: H(OCH2CH2CH2CH2)nOH

 

سیگما : 486973

نام: بنزیل سیانید -α-13C

نام انگلیسی : Benzyl cyanide-α-13C

فرمول: C6H513CH2CN

 

سیگما : 761737

نام: 6-​( تری فلورو متیل )پیریدین -​2- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 6-​(Trifluoromethyl)​pyridine-​2-​carboxaldehyde

فرمول: C7H4F3NO

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.