سیگما : 667137

نام: 5-​برومو -​3-پیریدین کربوکسامید

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​3-​pyridinecarboxamide

فرمول: C6H5BrN2O

 

سیگما : l510769

نام: 2-​ متوکسی -​5-​ تری فلورو متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Methoxy-​5-​trifluoromethylphenylboronic acid

فرمول: C8H8BF3O3

 

سیگما : cds014547

نام: 5-​(3-​ متیل فنیل)​-​2-​ فوریک اسید

نام انگلیسی : 5-​(3-​methylphenyl)​-​2-​furoic acid

فرمول: C12H10O3

 

سیگما : cds007684

نام: 3-​(2-​ متوکسی اتیل آمینو )​ پیرولیدین -​1- کربوکسیلیک اسید ترت - بوتیل استر

نام انگلیسی : 3-​(2-​Methoxyethylamino)​pyrrolidine-​1-​carboxylic acid tert-butyl ester

فرمول: C12H24N2O3

 

سیگما : cds014390

نام: 4-​ متیل بنزیل ایزو سیانید

نام انگلیسی : 4-​methylbenzylisocyanide

فرمول: C9H9N

 

سیگما : anv00227

نام: 2- یودو -​4-​ متوکسی -​1-​ نیترو بنزن

نام انگلیسی : 2-​Iodo-​4-​methoxy-​1-​ نیترو benzene

فرمول: C7H6INO3

 

سیگما : w221104

نام: بوتیل پروپیونات

نام انگلیسی : Butyl propionate

فرمول: C2H5CO2(CH2)3CH3

 

سیگما : p56607

نام: پیرازول

نام انگلیسی : Pyrazole

فرمول: C3H4N2

 

سیگما : cds004083

نام: 4-​ متیل سولفونیل l بنزیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​methylsulfonylbenzylamine hydrochloride

فرمول: C8H12ClNO2S

 

سیگما : 06958

نام: بوتیل اکریلات

نام انگلیسی : Butyl acrylate

فرمول: CH2=CHCOO(CH2)3CH3

 

سیگما : 448753

نام: 4,4′- بیس ( کلرو m اتیل )-1,1′- بی فنیل

نام انگلیسی : 4,4′-Bis(chloromethyl)-1,1′-biphenyl

فرمول: ClCH2C6H4C6H4CH2Cl

 

سیگما : 634530

نام: 5-​برومو -​1,2,3-​ تری متوکسی بنزن

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​1,2,3-​trimethoxybenzene

فرمول: C9H11BrO3

 

سیگما : 668362

نام: 2,5-​ دی کلرو -​3-​ متیل تیوفن

نام انگلیسی : 2,5-​Dichloro-​3-​methylthiophene

فرمول: C5H4Cl2S

 

سیگما : 462470

نام: (R)-(+)-α- آمینو -γ- بوتیرو لاکتون هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (R)-(+)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride

فرمول: C4H7NO2 · HCl

 

سیگما : p7405

نام: پلی -دی- لایزین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : Poly-D-lysine hydrobromide

فرمول: D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr

 

سیگما : 720658

نام: فوران -​2,3-​دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Furan-​2,3-​dicarboxylic acid

فرمول: C6H4O5

 

سیگما : cds007780

نام: 6-​ایزو پروپیل -​1,3-​ بنزو تیازول -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 6-​isopropyl-​1,3-​benzothiazol-​2-​amine

فرمول: C10H12N2S

 

سیگما : cds005153

نام: ایزو کوینولین -​5-​ سولفونیل l کلرید , هیدرو کلرید

نام انگلیسی : isoquinoline-​5-​sulfonyl chloride, hydrochloride

فرمول: C9H7Cl2NO2S

 

سیگما : c8518

نام: سزیوم هیدروکسی هیدرات

نام انگلیسی : Cesium hydroxide hydrate

فرمول: HCsO · xH2O

 

سیگما : 593591

نام: (1- کلرو -​2-​ فرمیل وینیل )​ فروسن

نام انگلیسی : (1-​Chloro-​2-​formylvinyl)​ferrocene

فرمول: C13H11ClFeO

 

سیگما : 754137

نام: 2-​فنیل-​1,2,3,4-​ تترا هیدرو کوین اگزالین

نام انگلیسی : 2-​Phenyl-​1,2,3,4-​tetrahydroquinoxaline

فرمول: C14H14N2

 

سیگما : v900738

نام: N- فنیل اوره

نام انگلیسی : N-Phenylurea

فرمول: C6H5NHCONH2

 

سیگما : w252506

نام: گلیسیرین

نام انگلیسی : Glycerol

فرمول: HOCH2CH(OH)CH2OH

 

سیگما : 90440

نام: تری اتیلن گلایکل مونو بوتیل اتر

نام انگلیسی : Triethylene glycol monobutyl ether

فرمول: CH3(CH2)3(OCH2CH2)3OH

 

سیگما : 109150

نام: 1,5-​دی هیدروکسی -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو نفتالین

نام انگلیسی : 1,5-​Dihydroxy-​1,2,3,4-​tetrahydronaphthalene

فرمول: C10H12O2

 

سیگما : 736392

نام: 2- کلرو -​5-​ متوکسی آنیلین

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​5-​methoxyaniline

فرمول: C7H8ClNO

 

سیگما : 614556

نام: 2-​برومو -​2-​ متیل پروپان -​d9

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​2-​methylpropane-​d9

فرمول: (CD3)3CBr

 

سیگما : g8129

نام: گوانوزین 2′:3′- سیکلیک مونو فسفات سدیم سالت

نام انگلیسی : Guanosine 2′:3′-cyclic monophosphate sodium salt

فرمول: C10H11N5O7PNa

 

سیگما : 748285

نام: 3-​( آمینو متیل )​-​1-​ متیل ایندول

نام انگلیسی : 3-​(Aminomethyl)​-​1-​methylindole

فرمول: C10H12N2

 

سیگما : 771864

نام: لیتیم بیس ( تری متیل سیلیل ) آمید محلول

نام انگلیسی : Lithium bis(trimethylsilyl)​amide solution

فرمول: [(CH3)3Si]2NLi

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.