سیگما : 47733

نام: 5- فرمیل سالیسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-Formylsalicylic acid

فرمول: HCOC6H3-2-(OH)CO2H

 

سیگما : 499005

نام: 5-​M اتیل -​2-​ پیریدیل روی بروماید محلول

نام انگلیسی : 5-​Methyl-​2-​pyridylzinc bromide solution

فرمول: C6H6BrNZn

 

سیگما : g9027

نام: L- گلوتاتیون اکسید

نام انگلیسی : L-Glutathione oxidized

فرمول: C20H32N6O12S2

 

سیگما : 50126

نام: ترت - بوتیل m اتیل اتر

نام انگلیسی : tert-Butyl methyl ether

فرمول: (CH3)3COCH3

 

سیگما : 489484

نام: گلیسیرین -2-13C

نام انگلیسی : Glycerol-2-13C

فرمول: (HOCH2)213CHOH

 

سیگما : cds019754

نام: 4-​(1-​ آمینو اتیل )​-​2-​ فلورو فنل هیدرو بروماید

نام انگلیسی : 4-​(1-​Aminoethyl)​-​2-​fluorophenol hydrobromide

فرمول: C8H11BrFNO

 

سیگما : cds002513

نام: 2-​ فلورو -​4-​ایزو سیناتو -​1-​ متوکسی بنزن

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​4-​isocyanato-​1-​methoxybenzene

فرمول: C8H6FNO2

 

سیگما : w244015

نام: اتیل لاکتات

نام انگلیسی : Ethyl lactate

فرمول: CH3CH(OH)COOCH2CH3

 

سیگما : cds001798

نام: 4-​( سیکلو پروپیل متوکسی )​ پی پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​(Cyclopropylmethoxy)​piperidine hydrochloride

فرمول: C9H18ClNO

 

سیگما : v900568

نام: 4-برومو بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-Bromobenzaldehyde

فرمول: BrC6H4CHO

 

سیگما : 632759

نام: 3′- آلیل -4′- هیدروکسی استو فنون

نام انگلیسی : 3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone

فرمول: CH2=CHCH2C6H3(OH)COCH3

 

سیگما : 588563

نام: سدیم بوتیرات -3-13C

نام انگلیسی : Sodium butyrate-3-13C

فرمول: CH313CH2CH2CO2Na

 

سیگما : 164267

نام: 3- آمینو -2- نفتول

نام انگلیسی : 3-Amino-2-naphthol

فرمول: H2NC10H6OH

 

سیگما : cds018391

نام: 2-​ آمینو -​3-​(2-​ متوکسی فنیل)​-​1-​ پروپانول هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​amino-​3-​(2-​methoxyphenyl)​-​1-​propanol hydrochloride

فرمول: C10H16ClNO2

 

سیگما : bbo000060

نام: 2-​ متیل -​4,5,7-​ تری کلرو کوینولین

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​4,5,7-​trichloroquinoline

فرمول: C10H6Cl3N

 

سیگما : cds011548

نام: 1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​1-​ نفتالین m اتان آمین

نام انگلیسی : 1,2,3,4-​tetrahydro-​1-​naphthalenemethanamine

فرمول: C11H15N

 

سیگما : 586447

نام: 1- آمینو پیرولیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-Aminopyrrolidine hydrochloride

فرمول: C4H10N2 · HCl

 

سیگما : w269440

نام: M اتیل ایزو بوتیرات

نام انگلیسی : Methyl isobutyrate

فرمول: (CH3)2CHCOOCH3

 

سیگما : w306207

نام: 2- تیوفن تیول

نام انگلیسی : 2-Thiophenethiol

فرمول: C4H4S2

 

سیگما : cbr01260

نام: 3-​(3-​ متیل فنیل)​ پی پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-​(3-​Methylphenyl)​piperidine hydrochloride

فرمول: C12H18ClN

 

سیگما : o0501

نام: پتاسیم اگزالات منوهیدرات

نام انگلیسی : Potassium oxalate monohydrate

فرمول: (COOK)2 · H2O

 

سیگما : cds002028

نام: 5-​ فلورو -​2-​ متیل بنزیل بروماید

نام انگلیسی : 5-​Fluoro-​2-​methylbenzyl bromide

فرمول: C8H8BrF

 

سیگما : w293318

نام: 4-ایزو پروپیل بنزیل الکل

نام انگلیسی : 4-Isopropylbenzyl alcohol

فرمول: (CH3)2CHC6H4CH2OH

 

سیگما : 323918

نام: 1,3-​ دی کلرو -​2- فلور oبنزن

نام انگلیسی : 1,3-​Dichloro-​2-​fluorobenzene

فرمول: Cl2C6H3F

 

سیگما : 127809

نام: 4- متیل بنزیل الکل

نام انگلیسی : 4-Methylbenzyl alcohol

فرمول: CH3C6H4CH2OH

 

سیگما : 738239

نام: 2-​برومو -​6-​ فلورو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​6-​fluorobenzoic acid

فرمول: C7H4BrFO2

 

سیگما : 09312

نام: 3-​ مورفولین o پروپیل آمین

نام انگلیسی : 3-​Morpholinopropylamine

فرمول: C7H16N2O

 

سیگما : 02857

نام: اتانول

نام انگلیسی : Ethanol

فرمول: CH3CH2OH

 

سیگما : jrd0297

نام: 3-​(4-​(4- کلرو فنوکسی )​ فنیل)​-​1-​ فنیل-​1H-​ پیرازول -​4-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 3-​(4-​(4-​Chlorophenoxy)​phenyl)​-​1-​phenyl-​1H-​pyrazole-​4-​carbaldehyde

فرمول: C22H15ClN2O2

 

سیگما : 130915

نام: 2-برومو فنل

نام انگلیسی : 2-Bromophenol

فرمول: BrC6H4OH

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.