سیگما : cds003953

نام: 4-​برومو -​N-​ متیل بنزامید

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​N-​methylbenzamide

فرمول: C8H8BrNO

 

سیگما : cds011609

نام: بنزو تیازول -​2-​yال-​(4-​ فلورو -​ فنیل)​-​ آمین

نام انگلیسی : benzothiazol-​2-​yl-​(4-​fluoro-​phenyl)​-​amine

فرمول: C13H9FN2S

 

سیگما : 329738

نام: 2-​ استیل -​5-​برومو تیوفن

نام انگلیسی : 2-​Acetyl-​5-​bromothiophene

فرمول: C6H5BrOS

 

سیگما : cds011753

نام: 5-​( کلرو سولفونیل l) تیوفن -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​(chlorosulfonyl)​thiophene-​3-​carboxylic acid

فرمول: C5H3ClO4S2

 

سیگما : 227374

نام: تترا برومو -​2-​ سولفو بنزویک اسید سیکلیک انیدرید

نام انگلیسی : Tetrabromo-​2-​sulfobenzoic acid cyclic anhydride

فرمول: C7Br4O4S

 

سیگما : cds004708

نام: 3-​برومو -​4-​( تری فلورو متوکسی )​ آنیلین

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​4-​(trifluoromethoxy)​aniline

فرمول: C7H5BrF3NO

 

سیگما : p2254

نام: پلی -L- پرولین

نام انگلیسی : Poly-L-proline

فرمول: C5H9NO2

 

سیگما : 774367

نام: 7-​برومو -​2,1,3-​ بنزو تیادیازول -​4- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 7-​Bromo-​2,1,3-​benzothiadiazole-​4-​carboxaldehyde

فرمول: C7H3BrN2OS

 

سیگما : cbr01612

نام: 4- اتینیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-Ethynylbenzoic acid

فرمول: C9H6O2

 

سیگما : cds020548

نام: انالاپریل

نام انگلیسی : Enalapril

فرمول: C20H28N2O5

 

سیگما : 83265

نام: روی سولفات محلول

نام انگلیسی : Zinc sulfate solution

فرمول: ZnSO4

 

سیگما : 130750

نام: هگزا متیلن تترامین

نام انگلیسی : Hexamethylenetetramine

فرمول: C6H12N4

 

سیگما : 23310

نام: 2- کلرو آنیلین

نام انگلیسی : 2-Chloroaniline

فرمول: ClC6H4NH2

 

سیگما : 443050

نام: N-( ترت - بوتوکسی کربونیل )​-​2-​ آمینو استونیتریل

نام انگلیسی : N-(tert-​Butoxycarbonyl)​-​2-​aminoacetonitrile

فرمول: (CH3)3COCONHCH2CN

 

سیگما : 660787

نام: ال- آلانین -15N

نام انگلیسی : L-Alanine-15N

فرمول: CH3CH(15NH2)CO2H

 

سیگما : cds005384

نام: 6-​ هیدروکسی ایندول -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​hydroxyindole-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H7NO3

 

سیگما : cds004314

نام: 3- کلرو -​4-​( تری فلورو متیل )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​4-​(trifluoromethyl)​phenylboronic acid

فرمول: C7H5BClF3O2

 

سیگما : 742457

نام: 1-​( آزیدو متیل )​-​4-​برومو بنزن محلول

نام انگلیسی : 1-​(Azidomethyl)​-​4-​bromobenzene solution

فرمول: C7H6BrN3

 

سیگما : a92600

نام: ال- آرژنین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : L-Arginine hydrochloride

فرمول: HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(NH2)COOH · HCl

 

سیگما : 237337

نام: 2- پروپیل آنیلین

نام انگلیسی : 2-Propylaniline

فرمول: CH3CH2CH2C6H4NH2

 

سیگما : cds016761

نام: 2-​ آمینو -​5- کلرو کوین آزولین e

نام انگلیسی : 2-​amino-​5-​chloroquinazoline

فرمول: C8H6ClN3

 

سیگما : b1379

نام: 5-​برومو -​4- کلرو -​3-​ ایندولیل سولفات پتاسیم سالت

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​4-​chloro-​3-​indolyl sulfate potassium salt

فرمول: C8H4BrClKNO4S

 

سیگما : v900012

نام: پتاسیم فتالئات مونو بازیک

نام انگلیسی : Potassium phthalate monobasic

فرمول: HOOCC6H4COOK

 

سیگما : cds019040

نام: 4- کلرو -​5-​ فلورو پیریمیدین -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 4-​chloro-​5-​fluoropyrimidin-​2-​amine

فرمول: C4H3ClFN3

 

سیگما : v900766

نام: 2,3-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,3-​Pyridinedicarboxylic acid

فرمول: C7H5NO4

 

سیگما : 730025

نام: 2-​( تری فلورو متیل )​ پیرازین

نام انگلیسی : 2-​(Trifluoromethyl)​pyrazine

فرمول: C5H3F3N2

 

سیگما : cds005100

نام: 4-​(2-​ متوکسی اتیل کاربامویل )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​(2-​methoxyethylcarbamoyl)​phenylboronic acid

فرمول: C10H14BNO4

 

سیگما : 126802

نام: هپتیل آمین

نام انگلیسی : Heptylamine

فرمول: CH3(CH2)6NH2

 

سیگما : 02400

نام: اتانول آمین

نام انگلیسی : Ethanolamine

فرمول: NH2CH2CH2OH

 

سیگما : cbr00534

نام: 6-​ متوکسی ایندان e-​5-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 6-​Methoxyindane-​5-​carbaldehyde

فرمول: C11H12O2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.