سیگما : 112305

نام: اتیل پروپیونات

نام انگلیسی : Ethyl propionate

فرمول: CH3CH2COOC2H5

 

سیگما : 655090

نام: 3-​ متیل -​1-​ بوتیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Methyl-​1-​butylboronic acid

فرمول: C5H13BO2

 

سیگما : m31554

نام: o- تولیل استونیتریل

نام انگلیسی : o-Tolylacetonitrile

فرمول: CH3C6H4CH2CN

 

سیگما : cds011411

نام: N-​(4-​ اتوکسی فنیل)​ هیدرازین کربوتیوآمید

نام انگلیسی : N-​(4-​ethoxyphenyl)​hydrazinecarbothioamide

فرمول: C9H13N3OS

 

سیگما : 232254

نام: 1- سیکلو هگزیل -​2-​ پیرولیدون

نام انگلیسی : 1-​Cyclohexyl-​2-​pyrrolidone

فرمول: C10H17NO

 

سیگما : 401293

نام: روبیدیوم هیدروکسی هیدرات

نام انگلیسی : Rubidium hydroxide hydrate

فرمول: RbOH · xH2O

 

سیگما : 38772

نام: 2,6- دی متوکسی فنل

نام انگلیسی : 2,6-Dimethoxyphenol

فرمول: (CH3O)2C6H3OH

 

سیگما : 708917

نام: (2-​ متوکسی اتیل )​ متیل آمین

نام انگلیسی : (2-​Methoxyethyl)​methylamine

فرمول: C4H11NO

 

سیگما : 62531

نام: لیتیم هیدروکسی منوهیدرات

نام انگلیسی : Lithium hydroxide monohydrate

فرمول: LiOH · H2O

 

سیگما : cds012342

نام: 2-​(2-​ فلورو فنیل) استامید

نام انگلیسی : 2-​(2-​fluorophenyl)​acetamide

فرمول: C8H8FNO

 

سیگما : 38534

نام: پلی لاکتیک اسید

نام انگلیسی : Polylactic acid

فرمول: -

 

سیگما : cds012338

نام: 8-​ متوکسی -​2,3-​ دی هیدرو -​1,4-​ بنزو دی اکسین -​6- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 8-​methoxy-​2,3-​dihydro-​1,4-​benzodioxine-​6-​carboxylic acid

فرمول: C10H10O5

 

سیگما : cds016405

نام: 4-​(4- کلرو فنیل)​-​1H-​ پیرازول -​5-​ آمین

نام انگلیسی : 4-​(4-​chlorophenyl)​-​1H-​pyrazol-​5-​amine

فرمول: C9H8ClN3

 

سیگما : cds015048

نام: 3,4- دی هیدرو -2H-​1,5-​ بنزو دی اگزپین -​7- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3,4-Dihydro-2H-​1,5-​benzodioxepine-​7-​carboxylic acid

فرمول: C10H10O4

 

سیگما : f11204

نام: 1- فلور o-​4-​ نیترو بنزن

نام انگلیسی : 1-​Fluoro-​4-​ نیترو benzene

فرمول: FC6H4NO2

 

سیگما : 05563

نام: اتیل 3-​ اتوکسی -​3-​ ایمینو -​ پروپیونات هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Ethyl 3-​ethoxy-​3-​imino-​propionate hydrochloride

فرمول: C7H13NO3·HCl

 

سیگما : 237647

نام: L−(+)-α- فنیل گلایسین

نام انگلیسی : L−(+)-α-Phenylglycine

فرمول: C6H5CH(NH2)CO2H

 

سیگما : 615692

نام: پروپیونیک انیدرید -d10

نام انگلیسی : Propionic anhydride-d10

فرمول: (CD3CD2CO)2O

 

سیگما : 48512

نام: 1,1- دی کلرو اتان

نام انگلیسی : 1,1-Dichloroethane

فرمول: CH3CHCl2

 

سیگما : cds009993

نام: (R)-α-(4- ترت - بوتیل - بنزیل )- پرولین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (R)-α-(4-tert-Butyl-benzyl)-proline hydrochloride

فرمول: C16H24ClNO2

 

سیگما : 758094

نام: 2-​ هیدرازینو پیریمیدین هیدرات

نام انگلیسی : 2-​Hydrazinopyrimidine hydrate

فرمول: C4H6N4 · xH2O

 

سیگما : 014340

نام: آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Ammonium hydroxide solution

فرمول: NH4OH

 

سیگما : 712299

نام: (S)- تترا هیدرو -3- فوریک اسید

نام انگلیسی : (S)-Tetrahydro-3-furoic acid

فرمول: C5H8O3

 

سیگما : 703818

نام: متیل 6-​ کوین اگزالین کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 6-​quinoxalinecarboxylate

فرمول: C10H8N2O2

 

سیگما : 81188

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : w316709

نام: δ- هگزا لاکتون

نام انگلیسی : δ-Hexalactone

فرمول: C6H10O2

 

سیگما : 265128

نام: 5- فلور o ایندول -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Fluoroindole-​2-​carboxylic acid

فرمول: C9H6FNO2

 

سیگما : 724076

نام: 2,3-​ دی کلرو پیریدین -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,3-​Dichloropyridine-​4-​carboxylic acid

فرمول: C6H3Cl2NO2

 

سیگما : cds008931

نام: 7-​ متیل -​1-​ بنزو فوران -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 7-​methyl-​1-​benzofuran-​2-​carboxylic acid

فرمول: C10H8O3

 

سیگما : 173681

نام: M اتیل 4- متوکسی سالیسیلات

نام انگلیسی : Methyl 4-methoxysalicylate

فرمول: CH3OC6H3(OH)CO2CH3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.