سیگما : cds019578

نام: (1S)​-​1-​(2-​ متیل فنیل) اتان -​1-​ آمین

نام انگلیسی : (1S)​-​1-​(2-​Methylphenyl)​ethan-​1-​amine

فرمول: C9H13N

 

سیگما : n3405

نام: 2- نفتوکسی استیک اسید

نام انگلیسی : 2-Naphthoxyacetic acid

فرمول: C10H7OCH2CO2H

 

سیگما : cbr01370

نام: 6- کلرو -​2-​ متیل -​4-​ کوینولین آمین

نام انگلیسی : 6-​Chloro-​2-​methyl-​4-​quinolinamine

فرمول: C10H9ClN2

 

سیگما : 460621

نام: 4- متوکسی پیریدین

نام انگلیسی : 4-Methoxypyridine

فرمول: C6H7NO

 

سیگما : cds004951

نام: (R)​-​ پیرولیدین -​2- کربوکسیلیک اسید متیل استر

نام انگلیسی : (R)​-​pyrrolidine-​2-​carboxylic acid methyl ester

فرمول: C6H11NO2

 

سیگما : 542555

نام: 5- کلرو -​2-​ایزو پروپوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​2-​isopropoxyphenylboronic acid

فرمول: C9H12BClO3

 

سیگما : 647594

نام: متیل 4-​برومو -​2-​ متوکسی بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 4-​bromo-​2-​methoxybenzoate

فرمول: BrC6H3(OCH3)CO2CH3

 

سیگما : h9503

نام: بوتیل 4- هیدروکسی بنزوات

نام انگلیسی : Butyl 4-hydroxybenzoate

فرمول: HOC6H4CO2(CH2)3CH3

 

سیگما : 535982

نام: 5- کلرو -​2- فلور oبنزویک اسید

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​2-​fluorobenzoic acid

فرمول: ClC6H3(F)CO2H

 

سیگما : 50990

نام: گوانیدین تیو سیانات

نام انگلیسی : Guanidine thiocyanate

فرمول: NH2C(=NH)NH2 · HSCN

 

سیگما : c4026

نام: سدیم هگزا نوئات

نام انگلیسی : Sodium hexanoate

فرمول: CH3(CH2)4COONa

 

سیگما : 324833

نام: 2-​برومو -​5-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Bromo-​5-​ نیترو pyridine

فرمول: C5H3BrN2O2

 

سیگما : 551384

نام: فرمامید محلول

نام انگلیسی : Formamide solution

فرمول: CH3NO

 

سیگما : 709522

نام: 3- کوینولین برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-Quinolineboronic acid

فرمول: C9H8BNO2

 

سیگما : a3549

نام: استیک انیدرید - کربونیل -14C

نام انگلیسی : Acetic anhydride-carbonyl-14C

فرمول: [CH314CO]2O

 

سیگما : cds010014

نام: (S)​-​ آلفا -​(3-​ فلورو -​ بنزیل )​-​ پرولین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (S)​-​alpha-​(3-​fluoro-​benzyl)​-​proline hydrochloride

فرمول: C12H15ClFNO2

 

سیگما : bbo000018

نام: 4-​ هیدروکسی -​2-​ متیل -​8-​ تری فلورو متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​Hydroxy-​2-​methyl-​8-​trifluoromethylquinoline

فرمول: C11H8F3NO

 

سیگما : cds020172

نام: متیل (4-​ آمینو فنوکسی )​ استات

نام انگلیسی : Methyl (4-​aminophenoxy)​acetate

فرمول: C9H11NO3

 

سیگما : 59222c

نام: سدیم کلرید محلول

نام انگلیسی : Sodium chloride solution

فرمول: NaCl

 

سیگما : cds005428

نام: 5-(4- فلورو فنیل)-1H-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-(4-Fluorophenyl)-1H-​pyrazole-​3-​carboxylic acid

فرمول: C10H7FN2O2

 

سیگما : cds001281

نام: بوتیل اسید فسفات

نام انگلیسی : Butyl acid phosphate

فرمول: C4H11O4P

 

سیگما : 02329

نام: M اتان

نام انگلیسی : Methane

فرمول: CH4

 

سیگما : 96727

نام: اتیل پروپیونات

نام انگلیسی : Ethyl propionate

فرمول: CH3CH2COOC2H5

 

سیگما : cds010064

نام: متیل 2-​ایزو سیناتو -​5-​ متیل تیوفن -​3-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : methyl 2-​isocyanato-​5-​methylthiophene-​3-​carboxylate

فرمول: C8H7NO3S

 

سیگما : cds015144

نام: 5- کلرو -​4-​ متوکسی تیوفن -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​chloro-​4-​methoxythiophene-​3-​carboxylic acid

فرمول: C6H5ClO3S

 

سیگما : cds008017

نام: 3- کلرو -​4-​ نیترو فنیل استامید

نام انگلیسی : 3-​chloro-​4-​ نیترو phenylacetamide

فرمول: C8H7ClN2O3

 

سیگما : 563390

نام: 3- کلرو -​5- فلور o فنیل منیزیم بروماید محلول

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​5-​fluorophenylmagnesium bromide solution

فرمول: ClC6H3(F)MgBr

 

سیگما : cds019075

نام: 2-​ آمینو -​4- سیکلو بوتیل پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Amino-​4-​cyclobutylpyridine

فرمول: C9H12N2

 

سیگما : 77505

نام: پتاسیم یدید

نام انگلیسی : Potassium iodide

فرمول: KI

 

سیگما : 31127

نام: باریم هیدروکسی اکتاهیدرات

نام انگلیسی : Barium hydroxide octahydrate

فرمول: Ba(OH)2 · 8H2O

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.