سیگما : cds016709

نام: 3-​ آمینو -​2-​ فنیل آمینو -​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​amino-​2-​phenylamino-​benzoic acid

فرمول: C13H12N2O2

 

سیگما : 152536

نام: سدیم p- تولوئن سولفونات

نام انگلیسی : Sodium p-toluenesulfonate

فرمول: CH3C6H4SO3Na

 

سیگما : syx00125

نام: 4-​ فرمیل -​2-​ایزو پروپیل تیازول

نام انگلیسی : 4-​Formyl-​2-​isopropylthiazole

فرمول: C7H9NOS

 

سیگما : 748765

نام: ایزو پروپیل 1H-​ ایمیدازول -​1-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Isopropyl 1H-​imidazole-​1-​carboxylate

فرمول: C7H10N2O2

 

سیگما : cds010501

نام: 3-​(4-​ متوکسی فنیل)​ مورفولین e هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-​(4-​methoxyphenyl)​morpholine hydrochloride

فرمول: C11H16ClNO2

 

سیگما : cds006923

نام: 2- مرکاپتو ایزو بوتریک اسید

نام انگلیسی : 2-mercaptoisobutyric acid

فرمول: C4H8O2S

 

سیگما : bbo000045

نام: 6-​ اتیل -​2-​ متیل کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​Ethyl-​2-​methylquinoline-​3-​carboxylic acid

فرمول: C13H13NO2

 

سیگما : 45370

نام: E-64

نام انگلیسی : E-64

فرمول: C15H27N5O5

 

سیگما : 586218

نام: بنزن -1,2-13C2

نام انگلیسی : Benzene-1,2-13C2

فرمول: 13C2C4H6

 

سیگما : cds014340

نام: 5- متیل -1- فنیل-1H- پیرازول

نام انگلیسی : 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole

فرمول: C10H10N2

 

سیگما : 40054

نام: نیترو بنزن محلول

نام انگلیسی : نیترو benzene solution

فرمول: -

 

سیگما : cds000131

نام: 2- متوکسی اتیل کلرو استات

نام انگلیسی : 2-Methoxyethyl chloroacetate

فرمول: C5H9ClO3

 

سیگما : cds016811

نام: 3-​( تولوئن -​4-​ سولفونیل l)​-​ تیازولیدین -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(toluene-​4-​sulfonyl)​-​thiazolidine-​2-​carboxylic acid

فرمول: C11H13NO4S2

 

سیگما : cds001529

نام: 2- کلرو فنوکسی استیک اسید هیدرازید

نام انگلیسی : 2-​Chlorophenoxyacetic acid hydrazide

فرمول: C8H9ClN2O2

 

سیگما : f0760

نام: پتاسیم فرمات

نام انگلیسی : Potassium formate

فرمول: HCOOK

 

سیگما : 122793

نام: آلیل سیانید

نام انگلیسی : Allyl cyanide

فرمول: CH2=CHCH2CN

 

سیگما : 41517

نام: 1- نفتوکسی استیک اسید

نام انگلیسی : 1-Naphthoxyacetic acid

فرمول: C10H7OCH2CO2H

 

سیگما : 91029

نام: گلیسیرین تری هگزا نوئات

نام انگلیسی : Glycerol trihexanoate

فرمول: [CH3(CH2)4COOCH2]2CHOCO(CH2)4CH3

 

سیگما : 650625

نام: 4-​ آمینو -​2-​ فلورو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 4-​Amino-​2-​fluorobenzoic acid

فرمول: H2NC6H3(F)CO2H

 

سیگما : cds008418

نام: 4-​ نفتالین -​1-​yال-​بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-​naphthalen-​1-​yl-​benzaldehyde

فرمول: C17H12O

 

سیگما : 81294

نام: پلی (اتیلن گلایکل )

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol)

فرمول: H(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : 403288

نام: زیرکونیوم

نام انگلیسی : Zirconium

فرمول: Zr

 

سیگما : s9276

نام: سدیم بی کربنات -14C

نام انگلیسی : Sodium bicarbonate-14C

فرمول: NaH14CO3

 

سیگما : cds001274

نام: ایزو پروپیل سالیسیلات

نام انگلیسی : Isopropyl salicylate

فرمول: C10H12O3

 

سیگما : 399213

نام: 1,1,3,3-​ تترا متوکسی سیکلو بوتان e

نام انگلیسی : 1,1,3,3-​Tetramethoxycyclobutane

فرمول: C4H4(OCH3)4

 

سیگما : 636576

نام: 2- کلرو -​3-​ فلورو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​3-​fluoropyridine

فرمول: C5H3ClFN

 

سیگما : v900184

نام: سدیم تترا فنیل بورات

نام انگلیسی : Sodium tetraphenylborate

فرمول: (C6H5)4BNa

 

سیگما : 223093

نام: سارکوزین انیدرید

نام انگلیسی : Sarcosine anhydride

فرمول: C6H10N2O2

 

سیگما : 516392

نام: 2-​ آمینو -​5- یودو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​iodopyridine

فرمول: C5H5IN2

 

سیگما : 73307

نام: 2- نیترو فنیل فنیل اتر

نام انگلیسی : 2- نیترو phenyl phenyl ether

فرمول: C12H9NO3

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.