سیگما : cds003944

نام: 3-​(3- کربوکسی پروپیونیل آمینو )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(3-​carboxypropionylamino)​phenylboronic acid

فرمول: C10H12BNO5

 

سیگما : u4883

نام: اوره

نام انگلیسی : Urea

فرمول: NH2CONH2

 

سیگما : 519774

نام: سیکلو هگزیل هیدرازین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Cyclohexylhydrazine hydrochloride

فرمول: C6H11NHNH2 · HCl

 

سیگما : n8130

نام: 4- نیترو فنیل استات

نام انگلیسی : 4- نیترو phenyl acetate

فرمول: CH3CO2C6H4NO2

 

سیگما : cds016673

نام: (3-​ متوکسی -​ پروپیل )​-​(1-​ پیریدین -​2-​yال-​ اتیل )​-​ آمین

نام انگلیسی : (3-​methoxy-​propyl)​-​(1-​pyridin-​2-​yl-​ethyl)​-​amine

فرمول: C11H18N2O

 

سیگما : 564532

نام: 2- بوتوکسی -​4- فلور o فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Butoxy-​4-​fluorophenylboronic acid

فرمول: H3C(CH2)3OC6H3(F)B(OH)2

 

سیگما : 71424

نام: سدیم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Sodium hydroxide solution

فرمول: NaOH

 

سیگما : 593478

نام: N-​(4-​ نیترو فنیل) فرمامید

نام انگلیسی : N-​(4-​ نیترو phenyl)​formamide

فرمول: C7H6N2O3

 

سیگما : 660957

نام: سدیم پیروات -13C3

نام انگلیسی : Sodium pyruvate-13C3

فرمول: 13CH313CO13CO2Na

 

سیگما : cbr00399

نام: 4-​ آمینو -​2- کلرو بنزامید

نام انگلیسی : 4-​Amino-​2-​chlorobenzamide

فرمول: C7H7ClN2O

 

سیگما : cbr00867

نام: 3-ایزو بوتیل مورفولین e هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-Isobutylmorpholine hydrochloride

فرمول: C8H18ClNO

 

سیگما : w242209

نام: اتیل بنزوات

نام انگلیسی : Ethyl benzoate

فرمول: C6H5COOC2H5

 

سیگما : 132756

نام: 1,2,4-​ تری برومو بنزن

نام انگلیسی : 1,2,4-​Tribromobenzene

فرمول: C6H3Br3

 

سیگما : 091661

نام: اتیلن گلایکل بوتیل اتر

نام انگلیسی : Ethylene glycol butyl ether

فرمول: CH3(CH2)3OCH2CH2OH

 

سیگما : 216143

نام: تترا بوتیل آمونیوم فلورید محلول

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium fluoride solution

فرمول: [CH3(CH2)3]4NF

 

سیگما : cds018347

نام: 1-​ایزو پروپیل -​2,3-​ دی هیدرو -​1H-​ ایندول -​5-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 1-​isopropyl-​2,3-​dihydro-​1H-​indole-​5-​carbaldehyde

فرمول: C12H15NO

 

سیگما : w212709

نام: بنزالدهید

نام انگلیسی : Benzaldehyde

فرمول: C6H5CHO

 

سیگما : cds014724

نام: 2-​(4-​برومو فنیل)​-​5-​(1- نفتیل )​-​1,3,4-​ اگزادیا زول

نام انگلیسی : 2-​(4-​bromophenyl)​-​5-​(1-​naphthyl)​-​1,3,4-​oxadiazole

فرمول: C18H11BrN2O

 

سیگما : cds017965

نام: 4-برومو فنیل 5-​ فلورو -​2-​ متیل بنزیل اتر

نام انگلیسی : 4-bromophenyl 5-​fluoro-​2-​methylbenzyl ether

فرمول: C14H12BrFO

 

سیگما : cds005881

نام: 2-​(2- نفتیل )​ پیریمیدین -​5-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 2-​(2-​naphthyl)​pyrimidine-​5-​carbaldehyde

فرمول: C15H10N2O

 

سیگما : cds007078

نام: 4- فلورو بنزامیدین , هیدرو کلرید , منوهیدرات

نام انگلیسی : 4-fluorobenzamidine, hydrochloride, monohydrate

فرمول: C7H10ClFN2O

 

سیگما : 221465

نام: سدیم هیدروکسی

نام انگلیسی : Sodium hydroxide

فرمول: NaOH

 

سیگما : 21194

نام: کلسیم نیترات تترا هیدرات

نام انگلیسی : Calcium nitrate tetrahydrate

فرمول: Ca(NO3)2 · 4H2O

 

سیگما : 455970

نام: تنگستن فسفر اسید هیدرات

نام انگلیسی : Phosphotungstic acid hydrate

فرمول: H3[P(W3O10)4] · xH2O

 

سیگما : 32731

نام: 3-​ آمینو -​2-​m اتیل -​5-​ نیترو بنزامید

نام انگلیسی : 3-​Amino-​2-​methyl-​5-​ نیترو benzamide

فرمول: C8H9N3O3

 

سیگما : cds020603

نام: 4-​ فنیل-​1H-​1,2,3-​ تری آزول

نام انگلیسی : 4-​Phenyl-​1H-​1,2,3-​triazole

فرمول: C8H7N3

 

سیگما : cds009786

نام: N-​(3-​ هیدروکسی فنیل)​-​5-​ متیل -​2-​ فورامید

نام انگلیسی : N-​(3-​hydroxyphenyl)​-​5-​methyl-​2-​furamide

فرمول: C12H11NO3

 

سیگما : g6752

نام: گوانوزین

نام انگلیسی : Guanosine

فرمول: C10H13N5O5

 

سیگما : cds004872

نام: N- سیکلو پروپیل -​2-​ هیدروکسی بنزامید

نام انگلیسی : N-​Cyclopropyl-​2-​hydroxybenzamide

فرمول: C10H11NO2

 

سیگما : 186414

نام: اتانول -d6

نام انگلیسی : Ethanol-d6

فرمول: CD3CD2OD

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.