سیگما : 528463

نام: 2- اتوکسی سینامیک اسید

نام انگلیسی : 2-Ethoxycinnamic acid

فرمول: C2H5OC6H4CH=CHCO2H

 

سیگما : cds002538

نام: 3,3,3-​ تری فلورو -​1-​ پروپان آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3,3,3-​Trifluoro-​1-​propanamine hydrochloride

فرمول: C3H7ClF3N

 

سیگما : 604046

نام: بوتیل اکریلات -1-13C

نام انگلیسی : Butyl acrylate-1-13C

فرمول: CH2=CH13CO2(CH2)3CH3

 

سیگما : cds002436

نام: 4,5,6,7- تترا هیدرو -1H- ایندول -2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carboxylic acid

فرمول: C9H11NO2

 

سیگما : p64804

نام: 3- پیریدین سولفونیک اسید

نام انگلیسی : 3-Pyridinesulfonic acid

فرمول: C5H5NO3S

 

سیگما : 103276

نام: هرمان

نام انگلیسی : Harmane

فرمول: C12H10N2

 

سیگما : 633712

نام: 3-(4- فلورو فنیل)-1H-​ پیرازول -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-(4-Fluorophenyl)-1H-​pyrazole-​5-​carboxylic acid

فرمول: C10H7FN2O2

 

سیگما : 187305

نام: 4-​ متوکسی فنتیل آمین

نام انگلیسی : 4-​Methoxyphenethylamine

فرمول: CH3OC6H4CH2CH2NH2

 

سیگما : cds017649

نام: 4-​( تیوفن -​2-​ سولفونیل l آمینو )​-​ بوتریک اسید

نام انگلیسی : 4-​(thiophene-​2-​sulfonylamino)​-​butyric acid

فرمول: C8H11NO4S2

 

سیگما : 557250

نام: 2- کلرو -​6- فلور o-​3-​ متیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​6-​fluoro-​3-​methylphenylboronic acid

فرمول: C6H2ClF(CH3)B(OH)2

 

سیگما : 528781

نام: متیل 3-​ متوکسی -​4-​ متیل بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 3-​methoxy-​4-​methylbenzoate

فرمول: CH3OC6H3(CH3)CO2CH3

 

سیگما : 187313

نام: 2-​ نفتالین m اتانول

نام انگلیسی : 2-​Naphthalenemethanol

فرمول: C10H7CH2OH

 

سیگما : anv00282

نام: 2-((( ترت - بوتوکسی کربونیل )​ آمینو )​ متیل )​ تیازول -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-(((tert-​Butoxycarbonyl)​amino)​methyl)​thiazole-​4-​carboxylic acid

فرمول: C10H14N2O4S

 

سیگما : 219991

نام: 4- ایمیدازول استیک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride

فرمول: C5H6N2O2 · HCl

 

سیگما : cds007143

نام: 3-​ایزو بوتوکسی بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​Isobutoxybenzaldehyde

فرمول: C11H14O2

 

سیگما : 568376

نام: 5- اتوکسی سالیسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-Ethoxysalicylic acid

فرمول: CH3CH2OC6H3(OH)CO2H

 

سیگما : 86886

نام: تترا بوتیل آمونیوم تیو سیانات

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium thiocyanate

فرمول: (CH3CH2CH2CH2)4N(SCN)

 

سیگما : 676349

نام: 3-فنیل-1H- پیرازول

نام انگلیسی : 3-Phenyl-1H-pyrazole

فرمول: C9H8N2

 

سیگما : 68182

نام: پتاسیم m اتیل سولفات

نام انگلیسی : Potassium methyl sulfate

فرمول: CH3OSO3K

 

سیگما : cds005608

نام: 2-​(2-​ متوکسی -​ فنوکسی )​- پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(2-​methoxy-​phenoxy)​-​propionic acid

فرمول: C10H12O4

 

سیگما : cds000864

نام: 4-​( متوکسی متیل )​ پی پیریدین

نام انگلیسی : 4-​(Methoxymethyl)​piperidine

فرمول: C7H15NO

 

سیگما : 729787

نام: اتیل 4-​برومو پیرول -​2-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 4-​bromopyrrole-​2-​carboxylate

فرمول: C7H8BrNO2

 

سیگما : p6282

نام: پلی -L- لایزین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : Poly-L-lysine hydrobromide

فرمول: -

 

سیگما : 179418

نام: تولوئن

نام انگلیسی : Toluene

فرمول: C6H5CH3

 

سیگما : cds006024

نام: 2-​ آمینو کربونیل فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​aminocarbonylphenylboronic acid

فرمول: C7H8BNO3

 

سیگما : cds005877

نام: 5-​برومو -​2-​ هیدروکسی -​4-پیریدین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​bromo-​2-​hydroxy-​4-​pyridinecarboxylic acid

فرمول: C6H4BrNO3

 

سیگما : 338540

نام: 3-​ایزو کوینولین کربوکسیلیک اسید هیدرات

نام انگلیسی : 3-​Isoquinolinecarboxylic acid hydrate

فرمول: C10H7NO2 · xH2O

 

سیگما : 708372

نام: 5-​ آمینو -​4-​(4-​برومو فنیل)​-​3-​ متیل پیرازول

نام انگلیسی : 5-​Amino-​4-​(4-​bromophenyl)​-​3-​methylpyrazole

فرمول: C10H10BrN3

 

سیگما : 032900

نام: بوریک اسید

نام انگلیسی : Boric acid

فرمول: H3BO3

 

سیگما : 06709

نام: پینورسینول

نام انگلیسی : Pinoresinol

فرمول: C20H22O6

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.