سیگما : 283452

نام: 4-​برومو -​2- تیوفن کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​2-​thiophenecarboxaldehyde

فرمول: C5H3BrOS

 

سیگما : d135550

نام: 2,6- دی متوکسی فنل

نام انگلیسی : 2,6-Dimethoxyphenol

فرمول: (CH3O)2C6H3OH

 

سیگما : cds007727

نام: 4- یودو -​2- سیانو پیریدین

نام انگلیسی : 4-​iodo-​2-​cyanopyridine

فرمول: C6H3IN2

 

سیگما : s3381

نام: سدیم استئارات

نام انگلیسی : Sodium stearate

فرمول: CH3(CH2)16COONa

 

سیگما : 232610

نام: M اتیل استو پیروات

نام انگلیسی : Methyl acetopyruvate

فرمول: C6H8O4

 

سیگما : 00457

نام: منیزیم کلرید 0.1 M محلول

نام انگلیسی : Magnesium chloride 0.1 M solution

فرمول: MgCl2

 

سیگما : b5313

نام: بی X-01338 هیدرات

نام انگلیسی : BIX-01338 hydrate

فرمول: C32H24F3N3O6 · xH2O

 

سیگما : cds018837

نام: سیکلو پنتیل استات

نام انگلیسی : cyclopentyl acetate

فرمول: C7H12O2

 

سیگما : cds000308

نام: 2-​ اتوکسی -​3-​ایزو پروپیل پیرازین

نام انگلیسی : 2-​Ethoxy-​3-​isopropylpyrazine

فرمول: C9H14N2O

 

سیگما : cbr01194

نام: 4- اتوکسی پی پیریدین هیدرو کلرید هیدرات

نام انگلیسی : 4-Ethoxypiperidine hydrochloride hydrate

فرمول: C7H18ClNO2

 

سیگما : 51580

نام: هپتا دکان

نام انگلیسی : Heptadecane

فرمول: CH3(CH2)15CH3

 

سیگما : 775797

نام: ایزو پروپیل منیزیم بروماید محلول

نام انگلیسی : Isopropylmagnesium bromide solution

فرمول: (CH3)2MgBr

 

سیگما : jrd0416

نام: 1-​(4-​ فلورو بنزیل )​-​4-​برومو -​1H- پیرازول

نام انگلیسی : 1-​(4-​Fluorobenzyl)​-​4-​bromo-​1H-pyrazole

فرمول: C10H8BrFN2

 

سیگما : 104655

نام: 1,1′- بی -2- نفتول

نام انگلیسی : 1,1′-Bi-2-naphthol

فرمول: HOC10H6C10H6OH

 

سیگما : 24228

نام: M اتانول

نام انگلیسی : Methanol

فرمول: CH3OH

 

سیگما : 12605

نام: پتاسیم بی سولفات

نام انگلیسی : Potassium bisulfate

فرمول: KHSO4

 

سیگما : 130214

نام: 5- نیترو ایندولین

نام انگلیسی : 5- نیترو indoline

فرمول: C8H8N2O2

 

سیگما : cds017231

نام: 5-​(3-​ایزو سیناتو فنیل)​-​3-​ متیل -​1,2,4-​ اگزادیا زول

نام انگلیسی : 5-​(3-​isocyanatophenyl)​-​3-​methyl-​1,2,4-​oxadiazole

فرمول: C10H7N3O2

 

سیگما : cds001674

نام: 1-​(2,6-​ دی متوکسی بنزیل )​-​4- پی پیریدین آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​(2,6-​Dimethoxybenzyl)​-​4-​piperidinamine hydrochloride

فرمول: C14H23ClN2O2

 

سیگما : 239399

نام: 1,2-​ بیس (3-​ آمینو پروپیل آمینو ) اتان

نام انگلیسی : 1,2-​Bis(3-​aminopropylamino)​ethane

فرمول: NH2CH2CH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2CH2NH2

 

سیگما : 359262

نام: پلی (4- وینیل پیریدین هیدرو کلرید )

نام انگلیسی : Poly(4-vinylpyridine hydrochloride)

فرمول: -

 

سیگما : m10204

نام: 4-​ متوکسی بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 4-​Methoxybenzenesulfonyl chloride

فرمول: CH3OC6H4SO2Cl

 

سیگما : otv000089

نام: 3-​برومو -​4-​ایزو پروپوکسی -​5-​ متوکسی بنزالدهید اکسیم

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​4-​isopropoxy-​5-​methoxybenzaldehyde oxime

فرمول: C11H14BrNO3

 

سیگما : 259241

نام: 2,6-​ دی کلرو فنیل استیک اسید

نام انگلیسی : 2,6-​Dichlorophenylacetic acid

فرمول: Cl2C6H3CH2CO2H

 

سیگما : p45400

نام: پیناکول هگزا هیدرات

نام انگلیسی : Pinacol hexahydrate

فرمول: C6H14O2 · 6H2O

 

سیگما : 81464

نام: پلی ( بوتیل متااکریلات )

نام انگلیسی : Poly(butyl methacrylate)

فرمول: -

 

سیگما : ade001344

نام: 5-​برومو -​6- کلرو پیریدین -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​6-​chloropyridin-​2-​amine

فرمول: C5H4BrClN2

 

سیگما : 688630

نام: دی- بتا -فنیل آلانین

نام انگلیسی : D-β-Phenylalanine

فرمول: C9H11NO2

 

سیگما : v900120

نام: اسئاریک اسید

نام انگلیسی : Stearic acid

فرمول: CH3(CH2)16COOH

 

سیگما : cds011666

نام: 2-​(4-​ متوکسی فنوکسی )​ پیریدین -​3-​ آمین

نام انگلیسی : 2-​(4-​methoxyphenoxy)​pyridin-​3-​amine

فرمول: C12H12N2O2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.