سیگما : cds001205

نام: اتیل 2- متوکسی بنزوات

نام انگلیسی : Ethyl 2-methoxybenzoate

فرمول: C10H12O3

 

سیگما : 81369

نام: پلی ( وینیل الکل )

نام انگلیسی : Poly(vinyl alcohol)

فرمول: [-CH2CHOH-]n

 

سیگما : 737313

نام: متیل 3-​ آمینو -​6-​برومو پیرازین -​2-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 3-​amino-​6-​bromopyrazine-​2-​carboxylate

فرمول: C6H6BrN3O2

 

سیگما : 658480

نام: 2-​ آمینو -​5-​m اتیل -​4-​فنیل تیازول

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​methyl-​4-​phenylthiazole

فرمول: C10H10N2S

 

سیگما : cds015205

نام: 4-​(3-​ فلورو پروپوکسی )​بنزن کربالدهید

نام انگلیسی : 4-​(3-​fluoropropoxy)​benzenecarbaldehyde

فرمول: C10H11FO2

 

سیگما : cds009286

نام: 2-​(2-​ متوکسی -​ فنیل)​-​ پیرولیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​(2-​methoxy-​phenyl)​-​pyrrolidine hydrochloride

فرمول: C11H16ClNO

 

سیگما : 706736

نام: 1-​ آلیل -​3-​ متیل بنزن

نام انگلیسی : 1-​Allyl-​3-​methylbenzene

فرمول: C10H12

 

سیگما : 245844

نام: 2-برومو پیریمیدین

نام انگلیسی : 2-Bromopyrimidine

فرمول: C4H3BrN2

 

سیگما : cds012870

نام: 3-​ فلورو -​4-​( تری فلورو متوکسی )​بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​fluoro-​4-​(trifluoromethoxy)​benzene boronic acid

فرمول: C7H5BF4O3

 

سیگما : v900724

نام: 1,3,5-​ تری متوکسی بنزن

نام انگلیسی : 1,3,5-​Trimethoxybenzene

فرمول: C6H3(OCH3)3

 

سیگما : 95308

نام: L-(+)- تارتاریک اسید

نام انگلیسی : L-(+)-Tartaric acid

فرمول: HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H

 

سیگما : w243701

نام: اتیل هپتا نوئات

نام انگلیسی : Ethyl heptanoate

فرمول: CH3(CH2)5COOC2H5

 

سیگما : cds019249

نام: 2-​(3-​ فلورو فنیل)​ مورفولین e

نام انگلیسی : 2-​(3-​Fluorophenyl)​morpholine

فرمول: C10H12FNO

 

سیگما : 282690

نام: سدیم فلورید

نام انگلیسی : Sodium fluoride

فرمول: NaF

 

سیگما : c69209

نام: 4′- کلرو پروپیوفنون

نام انگلیسی : 4′-Chloropropiophenone

فرمول: ClC6H4COC2H5

 

سیگما : 14620

نام: 1,2-​ بیس (2- کلرو اتوکسی ) اتان

نام انگلیسی : 1,2-​Bis(2-​chloroethoxy)​ethane

فرمول: ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl

 

سیگما : cds007876

نام: 4- کلرو -​7-​ هیدروکسی -​1-​ایندانون

نام انگلیسی : 4-​chloro-​7-​hydroxy-​1-​indanone

فرمول: C9H7ClO2

 

سیگما : cds020227

نام: 5-​(4-​ متوکسی بنزیل )​-​1,3,4-​ تیادیازول -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 5-​(4-​Methoxybenzyl)​-​1,3,4-​thiadiazol-​2-​amine

فرمول: C10H11N3OS

 

سیگما : 242004

نام: 4-​M اتیل -​5-​ وینیل تیازول

نام انگلیسی : 4-​Methyl-​5-​vinylthiazole

فرمول: C6H7NS

 

سیگما : 631574

نام: (S)-(−)-2,2′- بیس ( متوکسی متوکسی )-1,1′- بی نفتالین

نام انگلیسی : (S)-(−)-2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthalene

فرمول: (CH3OCH2OC10H6)2

 

سیگما : 235911

نام: تترا اتیل آمونیوم فلورید هیدرات

نام انگلیسی : Tetraethylammonium fluoride hydrate

فرمول: (C2H5)4NF·xH2O

 

سیگما : v900213

نام: پتاسیم استات

نام انگلیسی : Potassium acetate

فرمول: CH3COOK

 

سیگما : h51507

نام: N-​(4-​ هیدروکسی فنیل)​ گلایسین

نام انگلیسی : N-​(4-​Hydroxyphenyl)​glycine

فرمول: HOC6H4NHCH2COOH

 

سیگما : 253987

نام: منیزیم

نام انگلیسی : Magnesium

فرمول: Mg

 

سیگما : 303370

نام: p- تولوئن سولفونیک اسید منوهیدرات

نام انگلیسی : p-Toluenesulfonic acid monohydrate

فرمول: CH3C6H4SO3H · H2O

 

سیگما : cds011714

نام: N-​(4-​ آمینو -​2-​ متیل فنیل)​-​2-​ فورامید

نام انگلیسی : N-​(4-​amino-​2-​methylphenyl)​-​2-​furamide

فرمول: C12H12N2O2

 

سیگما : p6134

نام: 2- فنیل اتانول

نام انگلیسی : 2-Phenylethanol

فرمول: C6H5CH2CH2OH

 

سیگما : 106941

نام: 2-​M اتیل -​3-​ نیترو فنل

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​3-​ نیترو phenol

فرمول: CH3C6H3(NO2)OH

 

سیگما : 394467

نام: مورفولین e

نام انگلیسی : Morpholine

فرمول: C4H9NO

 

سیگما : 72453

نام: تترا بوتیل آمونیوم بی سولفات محلول

نام انگلیسی : Tetrabutylammonium bisulfate solution

فرمول: (CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.