سیگما : 558788

نام: 2- اتینیل تولوئن

نام انگلیسی : 2-Ethynyltoluene

فرمول: CH3C6H4C≡CH

 

سیگما : cds019244

نام: (2-​برومو -​4-​ فرمیل فنوکسی ) استیک اسید

نام انگلیسی : (2-​Bromo-​4-​formylphenoxy)​acetic acid

فرمول: C9H7BrO4

 

سیگما : cds008389

نام: (3-​ متوکسی پروپیل )​( متیل )​ آمین

نام انگلیسی : (3-​methoxypropyl)​(methyl)​amine

فرمول: C5H13NO

 

سیگما : 395072

نام: اتیل آمین محلول

نام انگلیسی : Ethylamine solution

فرمول: C2H5NH2

 

سیگما : 238627

نام: اتیل ایزو سیناتو استات

نام انگلیسی : Ethyl isocyanatoacetate

فرمول: OCNCH2COOCH2CH3

 

سیگما : phr1343

نام: سولفادیازین

نام انگلیسی : Sulfadiazine

فرمول: C10H10N4O2S

 

سیگما : cds002318

نام: 1-​ تترا هیدرو -​3-​ تین yال-​4-​ پی پیریدین کربوکسیلیک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1-​Tetrahydro-​3-​thienyl-​4-​piperidinecarboxylic acid hydrochloride

فرمول: C10H18ClNO2S

 

سیگما : 330892

نام: (S)-(−)- آتنولول

نام انگلیسی : (S)-(−)-Atenolol

فرمول: (CH3)2CHNHCH2CH(OH)CH2OC6H4CH2CONH2

 

سیگما : cds005107

نام: 5-​ متیل -​2-​فنیل-​3-​ فوریک اسید

نام انگلیسی : 5-​Methyl-​2-​phenyl-​3-​furoic acid

فرمول: C12H10O3

 

سیگما : 738417

نام: پتاسیم 4-​ هیدروکسی فنیل تری فلورو بورات

نام انگلیسی : Potassium 4-​hydroxyphenyltrifluoroborate

فرمول: C6H5BF3KO

 

سیگما : i9770

نام: M اتیل ایندول -3- استات

نام انگلیسی : Methyl indole-3-acetate

فرمول: C11H11NO2

 

سیگما : 56380

نام: 2- هیدروکسی پیریدین

نام انگلیسی : 2-Hydroxypyridine

فرمول: C5H5NO

 

سیگما : cbr01705

نام: 2-​(برومو متیل )​-​1-​ متیل پی پیریدین هیدرو بروماید

نام انگلیسی : 2-​(Bromomethyl)​-​1-​methylpiperidine hydrobromide

فرمول: C7H15Br2N

 

سیگما : 680168

نام: 3- فلورو پی پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-Fluoropiperidine hydrochloride

فرمول: C5H10FN · HCl

 

سیگما : cds003495

نام: (S)​-​3-​ هیدروکسی پیرولیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (S)​-​3-​hydroxypyrrolidine hydrochloride

فرمول: C4H10ClNO

 

سیگما : cds017231

نام: 5-​(3-​ایزو سیناتو فنیل)​-​3-​ متیل -​1,2,4-​ اگزادیا زول

نام انگلیسی : 5-​(3-​isocyanatophenyl)​-​3-​methyl-​1,2,4-​oxadiazole

فرمول: C10H7N3O2

 

سیگما : 727245

نام: (S)​-​1- سیکلو پروپیل اتیل آمین

نام انگلیسی : (S)​-​1-​Cyclopropylethylamine

فرمول: C5H11N

 

سیگما : 82119

نام: پروپیل بنزن

نام انگلیسی : Propylbenzene

فرمول: C6H5CH2CH2CH3

 

سیگما : cds008595

نام: ایندول -7-m اتانول

نام انگلیسی : indole-7-methanol

فرمول: C9H9NO

 

سیگما : 657514

نام: 3-​برومو -​5-​ پروپوکسی فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​5-​propoxyphenylboronic acid

فرمول: C9H12BBrO3

 

سیگما : v900785

نام: بنزن سولفو نامید

نام انگلیسی : Benzenesulfonamide

فرمول: C6H5SO2NH2

 

سیگما : 246660

نام: پیروگالول

نام انگلیسی : Pyrogallol

فرمول: C6H3(OH)3

 

سیگما : x406

نام: زانتن -​9- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Xanthene-​9-​carboxylic acid

فرمول: C14H10O3

 

سیگما : 96482

نام: روی نیترات هگزا هیدرات

نام انگلیسی : Zinc nitrate hexahydrate

فرمول: Zn(NO3)2 · 6H2O

 

سیگما : 48607

نام: 1,1,2-​ تری کلرو اتان محلول

نام انگلیسی : 1,1,2-​Trichloroethane solution

فرمول: -

 

سیگما : cds015084

نام: 5-​(3,5-​ دی کلرو فنوکسی )​-​2-​ فوریک اسید

نام انگلیسی : 5-​(3,5-​dichlorophenoxy)​-​2-​furoic acid

فرمول: C11H6Cl2O4

 

سیگما : 192988

نام: 3- کلرو پروپیل تیول استات

نام انگلیسی : 3-Chloropropyl thiolacetate

فرمول: CH3COS(CH2)3Cl

 

سیگما : 110213

نام: اکریلو نیتریل

نام انگلیسی : Acrylonitrile

فرمول: CH2=CHCN

 

سیگما : 699373

نام: 1,2-​ دی کلرو پروپان -​d6

نام انگلیسی : 1,2-​Dichloropropane-​d6

فرمول: C3D6Cl2

 

سیگما : 751782

نام: منیزیم کربنات تری هیدرات

نام انگلیسی : Magnesium carbonate trihydrate

فرمول: MgCO3 · 3H2O

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.