سیگما : 49771

نام: گلیسیرین

نام انگلیسی : Glycerol

فرمول: HOCH2CH(OH)CH2OH

 

سیگما : 589322

نام: ال- لایزین -2-13C هیدرو کلرید

نام انگلیسی : L-Lysine-2-13C hydrochloride

فرمول: H2N(CH2)413CH(NH2)CO2H · HCl

 

سیگما : cds002580

نام: 4-​ آمینو -​N-​فنیلبنزن سولفو نامید

نام انگلیسی : 4-​Amino-​N-​phenylbenzenesulfonamide

فرمول: C12H12N2O2S

 

سیگما : 442829

نام: تری فنیل فسفات

نام انگلیسی : Triphenyl phosphate

فرمول: (C6H5O)3PO

 

سیگما : cds017285

نام: 4- سیانو پیریدین -​2- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 4-​cyanopyridine-​2-​carboxaldehyde

فرمول: C7H4N2O

 

سیگما : 489433

نام: فرمامید -15N

نام انگلیسی : Formamide-15N

فرمول: HCO15NH2

 

سیگما : cds010658

نام: 1-​(2,2,2-​ تری فلورو اتیل ) پی پیریدین -​4-​ آمین

نام انگلیسی : 1-​(2,2,2-​trifluoroethyl)​piperidin-​4-​amine

فرمول: C7H13F3N2

 

سیگما : cbr00214

نام: 3-​ آلیل -​4-​ متوکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Allyl-​4-​methoxybenzoic acid

فرمول: C11H12O3

 

سیگما : syx00199

نام: 2- سیکلو پروپیل متوکسی -​6-​ فلورو فنیل برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 2-​Cyclopropylmethoxy-​6-​fluorophenylboronic acid pinacol ester

فرمول: C16H22BFO3

 

سیگما : cds003409

نام: 5- کلرو -​2-​ متوکسی بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​2-​methoxybenzenesulfonyl chloride

فرمول: C7H6Cl2O3S

 

سیگما : cds008968

نام: 6- پروپوکسی -1H- ایندول -2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-Propoxy-1H-indole-2-carboxylic acid

فرمول: C12H13NO3

 

سیگما : 604135

نام: تری کلرو استیک -2-13C اسید

نام انگلیسی : Trichloroacetic-2-13C acid

فرمول: Cl313CCO2H

 

سیگما : 27497

نام: تری بوتیل سیترات

نام انگلیسی : Tributyl citrate

فرمول: C18H32O7

 

سیگما : cds016113

نام: (4-​ فلورو -​ بنزیل )​-​(3-​ایزو پروپوکسی -​ پروپیل )​-​ آمین

نام انگلیسی : (4-​fluoro-​benzyl)​-​(3-​isopropoxy-​propyl)​-​amine

فرمول: C13H20FNO

 

سیگما : cds000097

نام: 3-​ پروپوکسی -​2-پیریدین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Propoxy-​2-​pyridinecarboxylic acid

فرمول: C9H11NO3

 

سیگما : cds015015

نام: 5-​برومو -​2,3-​ دی هیدرو بنزو فوران -​7- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​bromo-​2,3-​dihydrobenzofuran-​7-​carboxylic acid

فرمول: C9H7BrO3

 

سیگما : 415928

نام: 3- آمینو -1H-ایزو ایندول هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-Amino-1H-isoindole hydrochloride

فرمول: C8H8N2 · HCl

 

سیگما : 110140

نام: والریک اسید

نام انگلیسی : Valeric acid

فرمول: CH3(CH2)3COOH

 

سیگما : 78314

نام: آمونیوم فرمات محلول

نام انگلیسی : Ammonium formate solution

فرمول: HCOONH4

 

سیگما : cds003525

نام: 3-​برومو -​5- کلرو تولوئن

نام انگلیسی : 3-​bromo-​5-​chlorotoluene

فرمول: C7H6BrCl

 

سیگما : 261041

نام: سریم

نام انگلیسی : Cerium

فرمول: Ce

 

سیگما : 427772

نام: پلی اتیلن

نام انگلیسی : Polyethylene

فرمول: H(CH2CH2)nH

 

سیگما : cds004659

نام: 5-​( هیدروکسی متیل )​ تیازول

نام انگلیسی : 5-​(hydroxymethyl)​thiazole

فرمول: C4H5NOS

 

سیگما : cds004195

نام: 3-​برومو -​4- سیانو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​4-​cyanobenzoic acid

فرمول: C8H4BrNO2

 

سیگما : a9102

نام: AH13205

نام انگلیسی : AH13205

فرمول: C24H36O4

 

سیگما : 439266

نام: 1,2,3,6-​ تترا هیدرو پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1,2,3,6-​Tetrahydropyridine hydrochloride

فرمول: C5H9N · HCl

 

سیگما : cds007334

نام: 3- ترت -​ بوتیل -​1-​(3- کلرو فنیل)​-​1H- پیرازول -5- آمین

نام انگلیسی : 3-tert-​Butyl-​1-​(3-​chlorophenyl)​-​1H-pyrazol-5-amine

فرمول: C13H16ClN3

 

سیگما : 442261

نام: 1- کلرو اکتان e

نام انگلیسی : 1-Chlorooctane

فرمول: CH3(CH2)7Cl

 

سیگما : 674559

نام: متیل 2- کلرو پیریدین -​3-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 2-​chloropyridine-​3-​carboxylate

فرمول: C7H6ClNO2

 

سیگما : 149101

نام: 9- آمینو فنان ترن

نام انگلیسی : 9-Aminophenanthrene

فرمول: C14H11N

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.