سیگما : 636584

نام: 2,4- دی کلرو پیریدین

نام انگلیسی : 2,4-Dichloropyridine

فرمول: C5H3Cl2N

 

سیگما : 545910

نام: 3-​(4- فلور o فنوکسی ) پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(4-​Fluorophenoxy)​propionic acid

فرمول: FC6H4O(CH2)2CO2H

 

سیگما : cds009416

نام: سیکلو پروپیل -​(2-​ تری فلورو متیل -​ بنزیل )​-​ آمین

نام انگلیسی : cyclopropyl-​(2-​trifluoromethyl-​benzyl)​-​amine

فرمول: C11H12F3N

 

سیگما : 550868

نام: 2,4-​ دی کلرو -​6,7-​ دی متوکسی کوین آزولین e

نام انگلیسی : 2,4-​Dichloro-​6,7-​dimethoxyquinazoline

فرمول: C10H8Cl2N2O2

 

سیگما : cds009759

نام: 5-​ بنزیل -​2-​ هیدروکسی -​بنزالدهید

نام انگلیسی : 5-​benzyl-​2-​hydroxy-​benzaldehyde

فرمول: C14H12O2

 

سیگما : cds005228

نام: 4-​ هیدروکسی پیریدین -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-​hydroxypyridine-​2-​carboxylic acid

فرمول: C6H5NO3

 

سیگما : 55110

نام: 8-​ هیدروکسی -​5-​ کوینولین سولفونیک اسید منوهیدرات

نام انگلیسی : 8-​Hydroxy-​5-​quinolinesulfonic acid monohydrate

فرمول: C9H7NO4S · H2O

 

سیگما : cds002706

نام: 4-​ فلورو -​3-​( تری فلورو متیل ) بنزامید

نام انگلیسی : 4-​Fluoro-​3-​(trifluoromethyl)​benzamide

فرمول: C8H5F4NO

 

سیگما : phr1008

نام: ال- آسکوربیک اسید

نام انگلیسی : L-Ascorbic acid

فرمول: C6H8O6

 

سیگما : cds019629

نام: 7- کلرو کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 7-​Chloroquinoline-​3-​carboxylic acid

فرمول: C10H6ClNO2

 

سیگما : 33247

نام: اوره

نام انگلیسی : Urea

فرمول: NH2CONH2

 

سیگما : 18298

نام: 5-برومو پیریمیدین

نام انگلیسی : 5-Bromopyrimidine

فرمول: C4H3BrN2

 

سیگما : v900750

نام: ایندول -3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : Indole-3-carboxylic acid

فرمول: C9H7NO2

 

سیگما : cds007550

نام: 5-​ آمینو -​2-پیریدین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​amino-​2-​pyridinecarboxylic acid

فرمول: C6H6N2O2

 

سیگما : cds012532

نام: 2-​ آمینو -​N-​ اتیل بنزامید

نام انگلیسی : 2-​amino-​N-​ethylbenzamide

فرمول: C9H12N2O

 

سیگما : 293806

نام: 2-​ اتیل -​3-​ متوکسی پیرازین

نام انگلیسی : 2-​Ethyl-​3-​methoxypyrazine

فرمول: C7H10N2O

 

سیگما : v900342

نام: سیستامین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Cysteamine hydrochloride

فرمول: HSCH2CH2NH2 · HCl

 

سیگما : cds007279

نام: کوینولین -6- برونیک اسید

نام انگلیسی : quinoline-6-boronic acid

فرمول: C9H8BNO2

 

سیگما : cds013583

نام: (1,4′- بی پی پیریدین )-4′- کربوکسامید

نام انگلیسی : (1,4′-bipiperidine)-4′-carboxamide

فرمول: C11H21N3O

 

سیگما : 190660

نام: ال-(−)- مالئیک اسید

نام انگلیسی : L-(−)-Malic acid

فرمول: HO2CCH2CH(OH)CO2H

 

سیگما : 654574

نام: 6-​(4- کلرو فنیل)​-​2-پیریدین کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 6-​(4-​Chlorophenyl)​-​2-​pyridinecarboxaldehyde

فرمول: C12H8ClNO

 

سیگما : cds017491

نام: 4-( ترت - بوتیل ) پی پیریدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-(tert-Butyl)piperidine hydrochloride

فرمول: C9H20ClN

 

سیگما : 45983

نام: استونیتریل

نام انگلیسی : Acetonitrile

فرمول: CH3CN

 

سیگما : ade001345

نام: 6- کلرو -​2- یودو -​3-​ متیل پیریدین

نام انگلیسی : 6-​Chloro-​2-​iodo-​3-​methylpyridine

فرمول: C6H5ClIN

 

سیگما : 193585

نام: 2,6-​ دی کلرو -​3-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2,6-​Dichloro-​3-​ نیترو pyridine

فرمول: C5H2Cl2N2O2

 

سیگما : 245510

نام: پتاسیم سدیم تارتارات تترا هیدرات

نام انگلیسی : Potassium sodium tartrate tetrahydrate

فرمول: KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O

 

سیگما : 360910

نام: M اتیل 3-​(4-​ هیدروکسی فنیل)​ پروپیونات

نام انگلیسی : Methyl 3-​(4-​hydroxyphenyl)​propionate

فرمول: HOC6H4CH2CH2CO2CH3

 

سیگما : bbo000281

نام: 4-​برومو -​6-​ اتیل -​2-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​6-​ethyl-​2-​methylquinoline

فرمول: C12H12BrN

 

سیگما : bbo000214

نام: 7-​برومو -​4- کلرو -​2-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 7-​Bromo-​4-​chloro-​2-​methylquinoline

فرمول: C10H7BrClN

 

سیگما : 536024

نام: 5- کلرو -​2- فلور o آنیلین

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​2-​fluoroaniline

فرمول: ClC6H3(F)NH2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.