سیگما : jrd0187

نام: 6-​برومو -​4- کلرو کوینولین

نام انگلیسی : 6-​Bromo-​4-​chloroquinoline

فرمول: C9H5BrClN

 

سیگما : 710741

نام: 5-​برومو -​2- فلور o-​3-پیریدین برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​fluoro-​3-​pyridineboronic acid pinacol ester

فرمول: C11H14BBrFNO2

 

سیگما : cds003134

نام: 6- متوکسی نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 6-Methoxynicotinic acid

فرمول: C7H7NO3

 

سیگما : 750034

نام: هگزیل فسفونیک اسید

نام انگلیسی : Hexylphosphonic acid

فرمول: C6H15O3P

 

سیگما : 330205

نام: 5- کلرو -​1-​m اتیل ایمیدازول

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​1-​methylimidazole

فرمول: C4H5ClN2

 

سیگما : m7772

نام: 8- مرکاپتو گوانوزین

نام انگلیسی : 8-Mercaptoguanosine

فرمول: C10H13N5O5S

 

سیگما : cds005792

نام: 2-​(4- کلرو بنزیل )​بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​(4-​Chlorobenzyl)​benzoic acid

فرمول: C14H11ClO2

 

سیگما : 275190

نام: 3,3,3-​ تری s(4- کلرو فنیل) پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3,3,3-​Tris(4-​chlorophenyl)​propionic acid

فرمول: (ClC6H4)3CCH2CO2H

 

سیگما : 637505

نام: (R)-(−)-3- فلورو پیرولیدین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (R)-(−)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride

فرمول: C4H9ClFN

 

سیگما : bog00016

نام: 5-​ آمینو پیریدین -​2-​ کاربوکسامید اکسیم

نام انگلیسی : 5-​Aminopyridine-​2-​carboxamidoxime

فرمول: C6H8N4O

 

سیگما : 305553

نام: سدیم هگزا متا فسفات

نام انگلیسی : Sodium hexametaphosphate

فرمول: -

 

سیگما : 392162

نام: فنیل متااکریلات

نام انگلیسی : Phenyl methacrylate

فرمول: H2C=C(CH3)CO2C6H5

 

سیگما : cds018602

نام: 2-​ آمینو متیل -​3- کلرو -​5-​( تری فلورو متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 2-​aminomethyl-​3-​chloro-​5-​(trifluoromethyl)​pyridine

فرمول: C7H6ClF3N2

 

سیگما : cds017198

نام: 2-​(4-​ایزو سیناتو فنیل)​ پیریمیدین

نام انگلیسی : 2-​(4-​isocyanatophenyl)​pyrimidine

فرمول: C11H7N3O

 

سیگما : 729019

نام: تری کلرو استامید -15N

نام انگلیسی : Trichloroacetamide-15N

فرمول: Cl3CCO15NH2

 

سیگما : 521892

نام: 6-​ متوکسی -​2-​ نفتالین برونیک اسید

نام انگلیسی : 6-​Methoxy-​2-​naphthaleneboronic acid

فرمول: C10H6OCH3B(OH)2

 

سیگما : 189286

نام: 4- نیترو بنزامید

نام انگلیسی : 4- نیترو benzamide

فرمول: O2NC6H4CONH2

 

سیگما : 236098

نام: آلومینیوم فلورید تری هیدرات

نام انگلیسی : Aluminum fluoride trihydrate

فرمول: AlF3·3H2O

 

سیگما : l511013

نام: 5- کلرو -​1-​ متیل -​3-​( تری فلورو متیل )​-​1H-​ پیرازول -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​1-​methyl-​3-​(trifluoromethyl)​-​1H-​pyrazole-​4-​carboxylic acid

فرمول: C6H4ClF3N2O2

 

سیگما : c121908

نام: L- سیستئین اتیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : L-Cysteine ethyl ester hydrochloride

فرمول: HSCH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl

 

سیگما : cds018005

نام: 2- کلرو -​5-​( تری فلورو متیل )​بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 2-​chloro-​5-​(trifluoromethyl)​benzenesulfonyl chloride

فرمول: C7H3Cl2F3O2S

 

سیگما : 204269

نام: روبیدیوم نیترات

نام انگلیسی : Rubidium nitrate

فرمول: RbNO3

 

سیگما : 246115

نام: 4,5-​ ایمیدازول دی کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4,5-​Imidazoledicarboxylic acid

فرمول: C5H4N2O4

 

سیگما : 617245

نام: 1-​برومو -​4-​ فلورو بنزن -​d4

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​4-​fluorobenzene-​d4

فرمول: BrC6D4F

 

سیگما : cds013949

نام: 4- آمینو سیکلو هگزانون هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-aminocyclohexanone hydrochloride

فرمول: C6H12ClNO

 

سیگما : 649937

نام: 6-​ متیل -​2-​ نیترو -​3-​ پیریدیل تری فلورو m اتان سولفونات

نام انگلیسی : 6-​Methyl-​2-​ نیترو -​3-​pyridyl trifluoromethanesulfonate

فرمول: C7H5F3N2O5S

 

سیگما : cds018938

نام: 2-​ آزیدو -​N-​ فنیل استیل -​ بوتیرامید

نام انگلیسی : 2-​azido-​N-​phenylacetyl-​butyramide

فرمول: C12H14N4O2

 

سیگما : 64710

نام: 4′- متوکسی استو فنون

نام انگلیسی : 4′-Methoxyacetophenone

فرمول: CH3OC6H4COCH3

 

سیگما : cds019310

نام: 3- هیدروکسی بنزامید

نام انگلیسی : 3-Hydroxybenzamide

فرمول: C7H7NO2

 

سیگما : 68556

نام: تترا متیل آمونیوم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Tetramethylammonium hydroxide solution

فرمول: (CH3)4N(OH)

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.