سیگما : v900796

نام: پتاسیم هیدروکسی

نام انگلیسی : Potassium hydroxide

فرمول: KOH

 

سیگما : cds007654

نام: 4-​(3- کلرو -​ پروپیل )​-پیریدین

نام انگلیسی : 4-​(3-​chloro-​propyl)​-​pyridine

فرمول: C8H10ClN

 

سیگما : 310190

نام: تترا فنیل بی فسفین

نام انگلیسی : Tetraphenylbiphosphine

فرمول: (C6H5)2PP(C6H5)2

 

سیگما : 428019

نام: پلی اتیلن

نام انگلیسی : Polyethylene

فرمول: H(CH2CH2)nH

 

سیگما : 128937

نام: N- بنزیل آنیلین

نام انگلیسی : N-Benzylaniline

فرمول: C6H5CH2NHC6H5

 

سیگما : w395900

نام: 2- فنیل فنل

نام انگلیسی : 2-Phenylphenol

فرمول: C6H5C6H4OH

 

سیگما : 419532

نام: 2-​M اتیل آلیل منیزیم کلرید محلول

نام انگلیسی : 2-​Methylallylmagnesium chloride solution

فرمول: H2C=C(CH3)CH2MgCl

 

سیگما : 775061

نام: پتاسیم بیس ( تری متیل سیلیل ) آمید محلول

نام انگلیسی : Potassium bis(trimethylsilyl)​amide solution

فرمول: [(CH3)3Si]2NK

 

سیگما : cds009842

نام: 6-​(4- کلرو فنیل)پیریدین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​(4-​chlorophenyl)​pyridine-​3-​carboxylic acid

فرمول: C12H8ClNO2

 

سیگما : 338761

نام: تری فنیل فسفین -d15

نام انگلیسی : Triphenylphosphine-d15

فرمول: (C6D5)3P

 

سیگما : ps309

نام: 2,4,5-T بوتوکسی اتیل استر

نام انگلیسی : 2,4,5-T butoxyethyl ester

فرمول: -

 

سیگما : w241407

نام: اتیل استات

نام انگلیسی : Ethyl acetate

فرمول: CH3COOC2H5

 

سیگما : cds007394

نام: 2-​ فنیل-​5-​ پیرولیدین -​1-​yال-​ پیرازین

نام انگلیسی : 2-​phenyl-​5-​pyrrolidin-​1-​yl-​pyrazine

فرمول: C14H15N3

 

سیگما : bbo000225

نام: 8-​برومو -​4-​ هیدروکسی کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید اتیل استر

نام انگلیسی : 8-​Bromo-​4-​hydroxyquinoline-​3-​carboxylic acid ethyl ester

فرمول: C12H10BrNO3

 

سیگما : 449148

نام: پتاسیم فلورید

نام انگلیسی : Potassium fluoride

فرمول: KF

 

سیگما : 609846

نام: ال- تیروزین -(4- هیدروکسی -17O)

نام انگلیسی : L-Tyrosine-(4-hydroxy-17O)

فرمول: 4-(H17O)C6H4CH2CH(NH2)CO2H

 

سیگما : cds002925

نام: 4-​( متیل سولفونیل l آمینو )​ بنزیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 4-​(Methylsulfonylamino)​benzylamine hydrochloride

فرمول: C8H13ClN2O2S

 

سیگما : 683787

نام: 2-​( تری فلورو متوکسی )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(Trifluoromethoxy)​phenylboronic acid

فرمول: F3CO(C6H4)B(OH)2

 

سیگما : 158615

نام: تری بوتیل فسفات

نام انگلیسی : Tributyl phosphate

فرمول: (CH3(CH2)3O)3PO

 

سیگما : 631531

نام: 2-​ آمینو -​3-​برومو -​5-​ متیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Amino-​3-​bromo-​5-​methylbenzoic acid

فرمول: H2NC6H2(Br)(CH3)CO2H

 

سیگما : 492116

نام: دی- آلانین -13C3

نام انگلیسی : D-Alanine-13C3

فرمول: 13CH313CH(NH2)13CO2H

 

سیگما : cds012699

نام: 6-​( بنزیل سولفانیل )​-​2-​ پیرازین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 6-​(benzylsulfanyl)​-​2-​pyrazinecarboxylic acid

فرمول: C12H10N2O2S

 

سیگما : cds009598

نام: 5- کلرو -3- فرمیل -1H- ایندول -2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-Chloro-3-formyl-1H-indole-2-carboxylic acid

فرمول: C10H6ClNO3

 

سیگما : 566888

نام: 1- آلیل پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-Allylpiperazine

فرمول: C7H14N2

 

سیگما : cds005776

نام: 4-​(2-​ هیدروکسی اتیل کاربامویل )​بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​(2-​hydroxyethylcarbamoyl)​benzeneboronic acid

فرمول: C9H12BNO4

 

سیگما : 779938

نام: 1-​ آزیدو -​3- کلرو بنزن محلول

نام انگلیسی : 1-​Azido-​3-​chlorobenzene solution

فرمول: C6H4ClN3

 

سیگما : cbr00913

نام: N-​ متیل -​3-​ پی پیریدین کربوکسامید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : N-​Methyl-​3-​piperidinecarboxamide hydrochloride

فرمول: C7H15ClN2O

 

سیگما : cbr00345

نام: 2′- فلورو بی فنیل-3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2′-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid

فرمول: C13H9FO2

 

سیگما : 467758

نام: آمونیوم نیترات

نام انگلیسی : Ammonium nitrate

فرمول: NH4NO3

 

سیگما : cds004252

نام: 2- سیکلو پروپیل اتیل آمین

نام انگلیسی : 2-cyclopropyl ethyl amine

فرمول: C5H11N

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.