سیگما : 317918

نام: 1- نفتالین استیک اسید

نام انگلیسی : 1-Naphthaleneacetic acid

فرمول: C12H10O2

 

سیگما : 237388

نام: مونو - متیل 5- نیترو ایزو فتالئات

نام انگلیسی : mono-Methyl 5- نیترو isophthalate

فرمول: O2NC6H3-3-(CO2H)CO2CH3

 

سیگما : 398152

نام: لیتیم سولفات منوهیدرات

نام انگلیسی : Lithium sulfate monohydrate

فرمول: Li2SO4 · H2O

 

سیگما : g6904

نام: L- گلوتامیک اسید

نام انگلیسی : L-Glutamic acid

فرمول: HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H

 

سیگما : cds000453

نام: 4- کلرو فنیل( متیل ) فرمامید

نام انگلیسی : 4-​Chlorophenyl(methyl)​formamide

فرمول: C8H8ClNO

 

سیگما : cds017316

نام: 2,6- دی متوکسی آنیلین

نام انگلیسی : 2,6-dimethoxyaniline

فرمول: C8H11NO2

 

سیگما : 497606

نام: 1- آدامانتیل روی بروماید محلول

نام انگلیسی : 1-Adamantylzinc bromide solution

فرمول: C10H15BrZn

 

سیگما : 638579

نام: اتیل 2-​برومو -​(4-​برومو فنیل)​ استات

نام انگلیسی : Ethyl 2-​bromo-​(4-​bromophenyl)​acetate

فرمول: C10H10Br2O2

 

سیگما : 33209

نام: استیک اسید

نام انگلیسی : Acetic acid

فرمول: CH3CO2H

 

سیگما : 300460

نام: 1,1,2,2-​ تترا برومو اتان

نام انگلیسی : 1,1,2,2-​Tetrabromoethane

فرمول: Br2CHCHBr2

 

سیگما : cds014899

نام: 4-​( متوکسی کربونیل )​ نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 4-​(methoxycarbonyl)​nicotinic acid

فرمول: C8H7NO4

 

سیگما : 25023

نام: سدیم استات

نام انگلیسی : Sodium acetate

فرمول: CH3COONa

 

سیگما : 437344

نام: اتیل بنزن -d10

نام انگلیسی : Ethylbenzene-d10

فرمول: C6D5CD2CD3

 

سیگما : cds002899

نام: 2- کلرو -​6-​ فلورو -​3-​ متیل فنل

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​6-​fluoro-​3-​methylphenol

فرمول: C7H6ClFO

 

سیگما : 402923

نام: کلرو استیک اسید

نام انگلیسی : Chloroacetic acid

فرمول: ClCH2COOH

 

سیگما : cds006543

نام: 4-​برومو بنزیل سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 4-​Bromobenzylsulfonyl chloride

فرمول: C7H6BrClO2S

 

سیگما : 284330

نام: سدیم سولفیت

نام انگلیسی : Sodium sulfite

فرمول: Na2SO3

 

سیگما : cds014693

نام: 1-​ متیل -​1H-​ پیرازول -​3-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 1-​methyl-​1H-​pyrazole-​3-​carbaldehyde

فرمول: C5H6N2O

 

سیگما : 425346

نام: 10-​M اتیل فنوتیازین

نام انگلیسی : 10-​Methylphenothiazine

فرمول: C13H11NS

 

سیگما : cds008674

نام: 3- فرمیل فنیل بوتیرات

نام انگلیسی : 3-formylphenyl butyrate

فرمول: C11H12O3

 

سیگما : 745022

نام: 9- متیل -9H- فلورن -9- کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 9-Methyl-9H-fluorene-9-carbonyl chloride

فرمول: C15H11ClO

 

سیگما : 05129

نام: L- آلانین

نام انگلیسی : L-Alanine

فرمول: C3H7NO2

 

سیگما : 704350

نام: استرانسیوم یدید هگزا هیدرات

نام انگلیسی : Strontium iodide hexahydrate

فرمول: SrI2 · 6H2O

 

سیگما : 45989

نام: 3- نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 3- نیترو aniline

فرمول: O2NC6H4NH2

 

سیگما : cds000944

نام: 4-​برومو -​3-​ فلورو بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​3-​fluorobenzeneboronic acid

فرمول: C6H5BBrFO2

 

سیگما : 648876

نام: 2-​ هیدروکسی -​4-​( تری فلورو متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Hydroxy-​4-​(trifluoromethyl)​pyridine

فرمول: C6H4F3NO

 

سیگما : 19519

نام: لیتیم هیدروکسی منوهیدرات

نام انگلیسی : Lithium hydroxide monohydrate

فرمول: LiOH · H2O

 

سیگما : 748544

نام: اتیل بنزو فوران -​3-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl benzofuran-​3-​carboxylate

فرمول: C11H10O3

 

سیگما : h7654

نام: هیدروکسی گوانیدین سولفات سالت

نام انگلیسی : Hydroxyguanidine sulfate salt

فرمول: CH5N3O · 1/2H2SO4

 

سیگما : cds016353

نام: 3-​(4- کربوکسی فنیل)​ پیرازول

نام انگلیسی : 3-​(4-​carboxyphenyl)​pyrazole

فرمول: C10H8N2O2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.