سیگما : 68246

نام: دی- بتا - هومو فنیل آلانین

نام انگلیسی : D-β-Homophenylalanine

فرمول: C10H13NO2

 

سیگما : 736732

نام: 4-​برومو پیرول -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Bromopyrrole-​2-​carboxylic acid

فرمول: C5H4BrNO2

 

سیگما : v900072

نام: سالیسیلیک اسید

نام انگلیسی : Salicylic acid

فرمول: 2-(HO)C6H4CO2H

 

سیگما : h20008

نام: 3- هیدروکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3-Hydroxybenzoic acid

فرمول: HOC6H4CO2H

 

سیگما : jrd0030

نام: 1-(4-برومو فنیل)-1H- پیرازول

نام انگلیسی : 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole

فرمول: C9H7BrN2

 

سیگما : 685836

نام: (S)-(−)-1-فنیل اتانول

نام انگلیسی : (S)-(−)-1-Phenylethanol

فرمول: C8H10O

 

سیگما : 763608

نام: منگنز نیکل کربنات

نام انگلیسی : Manganese nickel carbonate

فرمول: Mn0.75Ni0.25CO3

 

سیگما : cds003340

نام: آلومینیوم فنل سولفونات

نام انگلیسی : aluminum phenol sulfonate

فرمول: C18H15AlO12S3

 

سیگما : 152986

نام: 1-​ بنزیل -​4-​ هیدروکسی پی پیریدین

نام انگلیسی : 1-​Benzyl-​4-​hydroxypiperidine

فرمول: C12H17NO

 

سیگما : n3877

نام: پتاسیم 4- نیترو فنیل سولفات

نام انگلیسی : Potassium 4- نیترو phenyl sulfate

فرمول: NO2C6H4OSO2OK

 

سیگما : 686301

نام: (S)-4-برومو -α- متیل بنزیل الکل

نام انگلیسی : (S)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol

فرمول: BrC6H4CH(CH3)OH

 

سیگما : 225185

نام: سیکلو بوتیل آمین

نام انگلیسی : Cyclobutylamine

فرمول: C4H7NH2

 

سیگما : otv000112

نام: 3-​برومو -​4- بوتوکسی -​5-​ متوکسی بنزالدهید

نام انگلیسی : 3-​Bromo-​4-​butoxy-​5-​methoxybenzaldehyde

فرمول: C12H15BrO3

 

سیگما : cds020443

نام: 3- کلرو -​2-​ایزو بوتوکسی پیریدین -​5-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Chloro-​2-​isobutoxypyridine-​5-​boronic acid

فرمول: C9H13BClNO3

 

سیگما : 319910

نام: فورفورال

نام انگلیسی : Furfural

فرمول: C5H4O2

 

سیگما : cds009722

نام: 4- سیانو -​ تترا هیدرو پیران -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-​cyano-​tetrahydropyran-​4-​carboxylic acid

فرمول: C7H9NO3

 

سیگما : 149357

نام: 2,5-دی هیدروکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2,5-Dihydroxybenzoic acid

فرمول: (HO)2C6H3CO2H

 

سیگما : 402893

نام: 1- پروپانول

نام انگلیسی : 1-Propanol

فرمول: CH3CH2CH2OH

 

سیگما : 737275

نام: متیل 3-​ آمینو -​2-​برومو بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 3-​amino-​2-​bromobenzoate

فرمول: C8H8BrNO2

 

سیگما : 52983

نام: سپرمین تترا هیدرو کلرید

نام انگلیسی : Spermine tetrahydrochloride

فرمول: C10H26N4 · 4HCl

 

سیگما : 603651

نام: تری اتیل فسفونو استات -2-13C

نام انگلیسی : Triethyl phosphonoacetate-2-13C

فرمول: (C2H5O)2P(O)13CH2CO2C2H5

 

سیگما : ade000138

نام: 3-​ آمینو -​5-​برومو پیکولینیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Amino-​5-​bromopicolinic acid

فرمول: C6H5BrN2O2

 

سیگما : 159743

نام: 3,4-​ دی هیدرو -​2-​ اتوکسی -​2H- پیران

نام انگلیسی : 3,4-​Dihydro-​2-​ethoxy-​2H-pyran

فرمول: C7H12O2

 

سیگما : b8002

نام: 2,3- بنزو فوران

نام انگلیسی : 2,3-Benzofuran

فرمول: C8H6O

 

سیگما : 689548

نام: 2-فنیل پروپیونیل کلرید

نام انگلیسی : 2-Phenylpropionyl chloride

فرمول: C9H9ClO

 

سیگما : 303410

نام: سدیم بوتیرات

نام انگلیسی : Sodium butyrate

فرمول: CH3CH2CH2COONa

 

سیگما : cds009002

نام: 1-​(3,5-​ دی کلرو فنیل)​-​2-​ هیدروکسی اتیل آمین

نام انگلیسی : 1-​(3,5-​dichlorophenyl)​-​2-​hydroxyethylamine

فرمول: C8H9Cl2NO

 

سیگما : 299847

نام: 2- هیدروکسی فلورن

نام انگلیسی : 2-Hydroxyfluorene

فرمول: C13H10O

 

سیگما : cds014196

نام: 5- آمینو -3- ترت -​ بوتیل -​1-​ متیل پیرازول

نام انگلیسی : 5-Amino-3-tert-​butyl-​1-​methylpyrazole

فرمول: C8H15N3

 

سیگما : cds007709

نام: 1-​ اتیل -​ پی پیریدین -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​ethyl-​piperidine-​2-​carboxylic acid

فرمول: C8H15NO2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.