سیگما : 597775

نام: تری متیل آلومینیوم

نام انگلیسی : Trimethylaluminum

فرمول: (CH3)3Al

 

سیگما : 428086

نام: پلی اتیلن

نام انگلیسی : Polyethylene

فرمول: H(CH2CH2)nH

 

سیگما : cds003092

نام: 2-​ فلورو -​4-​ متیل -​5-​ نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​4-​methyl-​5-​ نیترو pyridine

فرمول: C6H5FN2O2

 

سیگما : 345261

نام: پلی ( تترا هیدرو فوران )

نام انگلیسی : Poly(tetrahydrofuran)

فرمول: H(OCH2CH2CH2CH2)nOH

 

سیگما : cds001149

نام: (S)​-​(+)​-​1-​ متوکسی -​2-​ پروپیل آمین

نام انگلیسی : (S)​-​(+)​-​1-​Methoxy-​2-​propylamine

فرمول: C4H11NO

 

سیگما : 475378

نام: سیکلو هگزانون -d10

نام انگلیسی : Cyclohexanone-d10

فرمول: C6D10(=O)

 

سیگما : 21742

نام: 4- نیترو فنیل اکتانانت

نام انگلیسی : 4- نیترو phenyl octanoate

فرمول: C14H19NO4

 

سیگما : cbr01481

نام: 5-​برومو -​2-​ پروپیل -​1H-​ ایمیدازول

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​propyl-​1H-​imidazole

فرمول: C6H9BrN2

 

سیگما : 111309

نام: 1- فنیل-1- پروپانول

نام انگلیسی : 1-Phenyl-1-propanol

فرمول: C2H5CH(C6H5)OH

 

سیگما : cds005318

نام: 4- کلرو سولفونیل l سینامیک اسید

نام انگلیسی : 4-​chlorosulfonylcinnamic acid

فرمول: C9H7ClO4S

 

سیگما : cds011300

نام: اتیل 2-​(4- کلرو فنیل)​-​4-​ هیدروکسی تیازول -​5-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : ethyl 2-​(4-​chlorophenyl)​-​4-​hydroxythiazole-​5-​carboxylate

فرمول: C12H10ClNO3S

 

سیگما : w255611

نام: γ- هگزا لاکتون

نام انگلیسی : γ-Hexalactone

فرمول: C6H10O2

 

سیگما : cds000432

نام: 2-​ آمینو -​5-​ متوکسی بنزن سولفونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​methoxybenzenesulfonic acid

فرمول: C7H9NO4S

 

سیگما : 681873

نام: اتیل 3- ( تری فلورو متیل )-1H-​ پیرازول -​4-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : Ethyl 3- (trifluoromethyl)-1H-​pyrazole-​4-​carboxylate

فرمول: C7H7F3N2O2

 

سیگما : 30955

نام: پتاسیم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Potassium hydroxide solution

فرمول: HKO

 

سیگما : 95255

نام: دی-α-توکوفرول سوکسینات

نام انگلیسی : D-α-Tocopherol succinate

فرمول: C33H54O5

 

سیگما : cds015709

نام: 2- سیانو -​3-​ فنیل پیریدین

نام انگلیسی : 2-​cyano-​3-​phenylpyridine

فرمول: C12H8N2

 

سیگما : v900263

نام: بنزالدهید

نام انگلیسی : Benzaldehyde

فرمول: C6H5CHO

 

سیگما : 704741

نام: 2- کلرو پیریدین -​3-​ برونیک اسید

نام انگلیسی : 2-​Chloropyridine-​3-​boronic acid

فرمول: C5H5BClNO2

 

سیگما : 453021

نام: آلیل الکل

نام انگلیسی : Allyl alcohol

فرمول: CH2=CHCH2OH

 

سیگما : cds020444

نام: 5-​ایزو پروپیل -​1-​ فنیل-​1H-​ پیرازول -​4- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Isopropyl-​1-​phenyl-​1H-​pyrazole-​4-​carboxylic acid

فرمول: C13H14N2O2

 

سیگما : cds008005

نام: متیل 2-​برومو تیازول -​5-​ کربوکسیلات

نام انگلیسی : methyl 2-​bromothiazole-​5-​carboxylate

فرمول: C5H4BrNO2S

 

سیگما : 427632

نام: تری بوتیل بورات-11B

نام انگلیسی : Tributyl borate-11B

فرمول: [CH3(CH2)3O]311B

 

سیگما : 49510

نام: L- گلوتامیک اسید γ- بنزیل استر

نام انگلیسی : L-Glutamic acid γ-benzyl ester

فرمول: C6H5CH2OCOCH2CH2CH(NH2)COOH

 

سیگما : a8509

نام: لیتیم استو استات

نام انگلیسی : Lithium acetoacetate

فرمول: CH3COCH2COOLi

 

سیگما : s3836

نام: سپرمین

نام انگلیسی : Spermine

فرمول: NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2

 

سیگما : 72068

نام: سدیم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Sodium hydroxide solution

فرمول: NaOH

 

سیگما : cds005577

نام: 2-​ متیل -​ کوینولین -​4- کربوکسیلیک اسید هیدرازید

نام انگلیسی : 2-​methyl-​quinoline-​4-​carboxylic acid hydrazide

فرمول: C11H11N3O

 

سیگما : w310700

نام: وانیلین

نام انگلیسی : Vanillin

فرمول: 4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO

 

سیگما : 267260

نام: پلاتینیوم

نام انگلیسی : Platinum

فرمول: Pt

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.