سیگما : 185914

نام: فورفورال

نام انگلیسی : Furfural

فرمول: C5H4O2

 

سیگما : cds005766

نام: 3-​ متیل -​5-​( فنوکسی متیل )​-​2-​ فوریک اسید

نام انگلیسی : 3-​Methyl-​5-​(phenoxymethyl)​-​2-​furoic acid

فرمول: C13H12O4

 

سیگما : 258725

نام: پالمیتیک اسید

نام انگلیسی : Palmitic acid

فرمول: CH3(CH2)14COOH

 

سیگما : 376205

نام: تری فنیل سیلیل آمین

نام انگلیسی : Triphenylsilylamine

فرمول: (C6H5)3SiNH2

 

سیگما : cds015457

نام: 5-​ فنیل-​4H-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​phenyl-​4H-​pyrazole-​3-​carboxylic acid

فرمول: C10H8N2O2

 

سیگما : p7744

نام: پتاسیم یدید

نام انگلیسی : Potassium iodide

فرمول: KI

 

سیگما : 638773

نام: 3-​(3- کلرو -​4-​ متوکسی فنیل) پروپیونیک اسید

نام انگلیسی : 3-​(3-​Chloro-​4-​methoxyphenyl)​propionic acid

فرمول: C10H11ClO3

 

سیگما : cds018239

نام: 2-​(2,2,2-​ تری فلورو اتوکسی )​ نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 2-​(2,2,2-​trifluoroethoxy)​nicotinic acid

فرمول: C8H6F3NO3

 

سیگما : cds004098

نام: 1-​برومو -​4-​(برومو متیل )​ نفتالین

نام انگلیسی : 1-​Bromo-​4-​(bromomethyl)​naphthalene

فرمول: C11H8Br2

 

سیگما : e004126

نام: نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : Nicotinic acid

فرمول: C6H5NO2

 

سیگما : 113166

نام: ایزو بوتیل بنزن

نام انگلیسی : Isobutylbenzene

فرمول: C6H5CH2CH(CH3)2

 

سیگما : bbo000339

نام: 4- کلرو -​6-​ متوکسی کوینولین -​3- کربوکسیلیک اسید اتیل استر

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​6-​methoxyquinoline-​3-​carboxylic acid ethyl ester

فرمول: C13H12ClNO3

 

سیگما : p65800

نام: 3- پیریدیل استیک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 3-Pyridylacetic acid hydrochloride

فرمول: C7H7NO2 · HCl

 

سیگما : 371335

نام: 4′- هیدروکسی -4- بی فنیل کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4′-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid

فرمول: HOC6H4C6H4CO2H

 

سیگما : cds001956

نام: 2-​( سیکلو پروپیل متوکسی )​-​4-​ فلورو بنزالدهید

نام انگلیسی : 2-​(Cyclopropylmethoxy)​-​4-​fluorobenzaldehyde

فرمول: C11H11FO2

 

سیگما : 566853

نام: 1-​ایزو پروپیل پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-​Isopropylpiperazine

فرمول: C7H16N2

 

سیگما : cds015317

نام: n1-​(3-​ هیدروکسی -​4-​ پروپیل فنیل) استامید

نام انگلیسی : n1-​(3-​hydroxy-​4-​propylphenyl)​acetamide

فرمول: C11H15NO2

 

سیگما : cds006663

نام: 5-​ آمینو -​ پیرازین -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 5-​amino-​pyrazine-​2-​carboxylic acid

فرمول: C5H5N3O2

 

سیگما : 512311

نام: 2,5-​ دی کلرو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2,5-​Dichlorophenylboronic acid

فرمول: Cl2C6H3B(OH)2

 

سیگما : 778842

نام: 1-​ آزیدو -​2-​ فلورو بنزن محلول

نام انگلیسی : 1-​Azido-​2-​fluorobenzene solution

فرمول: C6H4FN3

 

سیگما : 738204

نام: 2,4-​ دی کلرو پیریدین -​3-​ کربونیل کلرید

نام انگلیسی : 2,4-​Dichloropyridine-​3-​carbonyl chloride

فرمول: C6H2Cl3NO

 

سیگما : 185558

نام: بنزیل کلرید

نام انگلیسی : Benzyl chloride

فرمول: C6H5CH2Cl

 

سیگما : 32862

نام: 3-​M اتیل -​2-​ کوین اگزالین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 3-​Methyl-​2-​quinoxalinecarboxylic acid

فرمول: C10H8N2O2

 

سیگما : cds013933

نام: 4,5,6,7-​ تترا فلورو ایندول -​3- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 4,5,6,7-​tetrafluoroindole-​3-​carboxaldehyde

فرمول: C9H3F4NO

 

سیگما : bbo000171

نام: 4- کلرو -​7-​ فلورو -​2-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​7-​fluoro-​2-​methylquinoline

فرمول: C10H7ClFN

 

سیگما : 433667

نام: تیتانیوم

نام انگلیسی : Titanium

فرمول: Ti

 

سیگما : 632171

نام: متیل 4-​ متیل -​3-​ نیترو بنزوات

نام انگلیسی : Methyl 4-​methyl-​3-​ نیترو benzoate

فرمول: C9H9NO4

 

سیگما : phr1195

نام: 2-​ متیل -​5-​ نیترو ایمیدازول

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​5-​ نیترو imidazole

فرمول: C4H5N3O2

 

سیگما : 202487

نام: پلی (اتیلن گلایکل ) m اتیل اتر

نام انگلیسی : Poly(ethylene glycol) methyl ether

فرمول: CH3(OCH2CH2)nOH

 

سیگما : cds019849

نام: (3-​ متیل -​2-​ فوریل )​ متیل آمین

نام انگلیسی : (3-​Methyl-​2-​furyl)​methylamine

فرمول: C6H9NO

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.