سیگما : b79706

نام: 4′-برومو پروپیوفنون

نام انگلیسی : 4′-Bromopropiophenone

فرمول: BrC6H4COC2H5

 

سیگما : 535257

نام: 2- کلرو -​6- فلور o بنزیل روی کلرید محلول

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​6-​fluorobenzylzinc chloride solution

فرمول: ClC6H3(F)CH2ZnCl

 

سیگما : 230860

نام: اگزالیک اسید محلول

نام انگلیسی : Oxalic acid solution

فرمول: HOOCCOOH

 

سیگما : 679062

نام: 4-​ آمینو -​2- کلرو پیریمیدین

نام انگلیسی : 4-​Amino-​2-​chloropyrimidine

فرمول: C4H4ClN3

 

سیگما : 283160

نام: سدیم یدید

نام انگلیسی : Sodium iodide

فرمول: NaI

 

سیگما : 45725

نام: استیک اسید

نام انگلیسی : Acetic acid

فرمول: CH3CO2H

 

سیگما : 30968

نام: سدیم دی اکسی کلات منوهیدرات

نام انگلیسی : Sodium deoxycholate monohydrate

فرمول: C24H39NaO4 · H2O

 

سیگما : 516295

نام: 1- پنتا دکان تیول

نام انگلیسی : 1-Pentadecanethiol

فرمول: CH3(CH2)14SH

 

سیگما : cds005756

نام: 6- کلرو -​N-​ پنتیل پیرازین -​2-​ آمین

نام انگلیسی : 6-​chloro-​N-​pentylpyrazin-​2-​amine

فرمول: C9H14ClN3

 

سیگما : 252514

نام: 2- کلرو اتیل کلرو فرمات

نام انگلیسی : 2-Chloroethyl chloroformate

فرمول: ClCOOCH2CH2Cl

 

سیگما : 45529

نام: 2- فنیل فنل

نام انگلیسی : 2-Phenylphenol

فرمول: C6H5C6H4OH

 

سیگما : bbo000102

نام: 2- کلرو -​3-​(2- کلرو اتیل )​-​6-​برومو کوینولین

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​3-​(2-​chloroethyl)​-​6-​bromoquinoline

فرمول: C11H8BrCl2N

 

سیگما : 19935

نام: N- ترت - بوتیل فرمامید

نام انگلیسی : N-tert-Butylformamide

فرمول: HCONHC(CH3)3

 

سیگما : a70003

نام: 4-​ نیترو -​1- نفتیل آمین

نام انگلیسی : 4-​ نیترو -​1-​naphthylamine

فرمول: H2NC10H6NO2

 

سیگما : 230030

نام: سزیوم سولفات

نام انگلیسی : Cesium sulfate

فرمول: Cs2O4S

 

سیگما : 519456

نام: 1- اتینیل -​2-​ نیترو بنزن

نام انگلیسی : 1-​Ethynyl-​2-​ نیترو benzene

فرمول: HC≡CC6H4NO2

 

سیگما : 759457

نام: 2-​ آمینو -​5- کلرو -​6-​ متیل پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Amino-​5-​chloro-​6-​methylpyridine

فرمول: C6H7ClN2

 

سیگما : 730572

نام: تری فنیل آلومینیوم محلول

نام انگلیسی : Triphenylaluminum solution

فرمول: C18H15Al

 

سیگما : w248908

نام: فورفورال

نام انگلیسی : Furfural

فرمول: C5H4O2

 

سیگما : 556300

نام: 2,4,6-​ تری برومو -​3-​ متیل فنل

نام انگلیسی : 2,4,6-​Tribromo-​3-​methylphenol

فرمول: Br3C6H(CH3)OH

 

سیگما : cds005490

نام: 4-​( متوکسی کربونیل آمینو )​فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​(methoxycarbonylamino)​phenylboronic acid

فرمول: C8H10BNO4

 

سیگما : cds001712

نام: 3-​(2-​برومو -​4-​ متیل فنوکسی )​ پیرولیدین

نام انگلیسی : 3-​(2-​Bromo-​4-​methylphenoxy)​pyrrolidine

فرمول: C11H14BrNO

 

سیگما : 189022

نام: 2-​M اتیل -​2-​ نیترو پروپان

نام انگلیسی : 2-​Methyl-​2-​ نیترو propane

فرمول: (CH3)3CNO2

 

سیگما : 78366

نام: 1- فنیل دکان

نام انگلیسی : 1-Phenyldecane

فرمول: C6H5(CH2)9CH3

 

سیگما : 695394

نام: 4-​(4-​برومو فنوکسی )​ آنیلین

نام انگلیسی : 4-​(4-​Bromophenoxy)​aniline

فرمول: C12H10BrNO

 

سیگما : 177350

نام: 1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​1- نفتیل آمین هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 1,2,3,4-​Tetrahydro-​1-​naphthylamine hydrochloride

فرمول: C10H13N · HCl

 

سیگما : cds008707

نام: (S)​-​2-​ تترا هیدرو ایزو کوینولین استیک اسید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : (S)​-​2-​tetrahydroisoquinoline acetic acid hydrochloride

فرمول: C11H14ClNO2

 

سیگما : 126020

نام: 1,4-​ دی کلرو فتالازین e

نام انگلیسی : 1,4-​Dichlorophthalazine

فرمول: C8H4Cl2N2

 

سیگما : 586935

نام: بنزیل -1-13C بروماید

نام انگلیسی : Benzyl-1-13C bromide

فرمول: 13CC5H5CH2Br

 

سیگما : p56607

نام: پیرازول

نام انگلیسی : Pyrazole

فرمول: C3H4N2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.