سیگما : cds010935

نام: 5-​ آمینو -​ نفتالین -​1-​ سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 5-​amino-​naphthalene-​1-​sulfonyl chloride

فرمول: C10H8ClNO2S

 

سیگما : cds013285

نام: 3-​( آمینو کربونیل )​-​4-​ متیل بنزن سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 3-​(aminocarbonyl)​-​4-​methylbenzenesulfonyl chloride

فرمول: C8H8ClNO3S

 

سیگما : 131520

نام: هیدرازین منوهیدرات

نام انگلیسی : Hydrazine monohydrate

فرمول: NH2NH2 · H2O

 

سیگما : pz0111

نام: Pدی-407824

نام انگلیسی : PD-407824

فرمول: C20H12N2O3

 

سیگما : 190721

نام: 4-​ اتوکسی -​2-​ نیترو آنیلین

نام انگلیسی : 4-​Ethoxy-​2-​ نیترو aniline

فرمول: C2H5OC6H3(NO2)NH2

 

سیگما : cds003220

نام: 2-​ آمینو -​6-​ اتوکسی بنزو تیازول هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 2-​amino-​6-​ethoxybenzothiazolehydrochloride

فرمول: C9H11ClN2OS

 

سیگما : 206474

نام: 1- کلرو -​4-​ اتینیل بنزن

نام انگلیسی : 1-​Chloro-​4-​ethynylbenzene

فرمول: ClC6H4C≡CH

 

سیگما : 300770

نام: تترا اتیل آمونیوم بروماید

نام انگلیسی : Tetraethylammonium bromide

فرمول: (C2H5)4N(Br)

 

سیگما : 330892

نام: (S)-(−)- آتنولول

نام انگلیسی : (S)-(−)-Atenolol

فرمول: (CH3)2CHNHCH2CH(OH)CH2OC6H4CH2CONH2

 

سیگما : 190450

نام: منیزیم استاندارد محلول

نام انگلیسی : Magnesium standard solution

فرمول: MgCl2

 

سیگما : w248924

نام: فورفورال

نام انگلیسی : Furfural

فرمول: C5H4O2

 

سیگما : 80534

نام: اتانتیول

نام انگلیسی : Ethanethiol

فرمول: C2H5SH

 

سیگما : 721964

نام: M اتانول محلول

نام انگلیسی : Methanol solution

فرمول: CH4O

 

سیگما : 666467

نام: 5- ایندولیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 5-Indolylboronic acid

فرمول: (C8H6N)B(OH)2

 

سیگما : sml0327

نام: AM630

نام انگلیسی : AM630

فرمول: C23H25IN2O3

 

سیگما : 335320

نام: 3-​ آمینو -​4-​ متیل بنزیل الکل

نام انگلیسی : 3-​Amino-​4-​methylbenzyl alcohol

فرمول: H2NC6H3(CH3)CH2OH

 

سیگما : 521388

نام: 2,4-​ دی کلرو فنیل برونیک اسید

نام انگلیسی : 2,4-​Dichlorophenylboronic acid

فرمول: Cl2C6H3B(OH)2

 

سیگما : cds015831

نام: 4-​( پیرولیدین -​1-​ سولفونیل l متیل )​ آنیلین

نام انگلیسی : 4-​(pyrrolidine-​1-​sulfonylmethyl)​aniline

فرمول: C11H16N2O2S

 

سیگما : 158852

نام: 7- کلرو -​4-​ هیدرازینو کوینولین

نام انگلیسی : 7-​Chloro-​4-​hydrazinoquinoline

فرمول: C9H8ClN3

 

سیگما : 496626

نام: سدیم تنگستن فسفر هیدرات

نام انگلیسی : Sodium phosphotungstate hydrate

فرمول: Na3PO4·12WO3·xH2O

 

سیگما : cbr00023

نام: 3-​ هیدرازینو -​6-​فنیل پیریدازین e

نام انگلیسی : 3-​Hydrazino-​6-​phenylpyridazine

فرمول: C10H10N4

 

سیگما : cbr00345

نام: 2′- فلورو بی فنیل-3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2′-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid

فرمول: C13H9FO2

 

سیگما : cds012599

نام: 1H- پیرازول -5- برونیک اسید پیناکول استر

نام انگلیسی : 1H-Pyrazole-5-boronic acid pinacol ester

فرمول: C9H15BN2O2

 

سیگما : 25422

نام: سدیم اگزالات

نام انگلیسی : Sodium oxalate

فرمول: NaOOCCOONa

 

سیگما : d132004

نام: 3,5- دی متوکسی بنزویک اسید

نام انگلیسی : 3,5-Dimethoxybenzoic acid

فرمول: (CH3O)2C6H3CO2H

 

سیگما : cds000944

نام: 4-​برومو -​3-​ فلورو بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​3-​fluorobenzeneboronic acid

فرمول: C6H5BBrFO2

 

سیگما : 61743

نام: N- لائوریل سارکوزین سدیم سالت

نام انگلیسی : N-Lauroylsarcosine sodium salt

فرمول: CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa

 

سیگما : 58370

نام: ایزو بوتریک اسید

نام انگلیسی : Isobutyric acid

فرمول: (CH3)2CHCO2H

 

سیگما : cds003517

نام: 2-​ فلورو -​3-​ متیل -پیریدین -​5- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​fluoro-​3-​methyl-​pyridine-​5-​carboxylic acid

فرمول: C7H6FNO2

 

سیگما : n27004

نام: 2- نیترو تیوفن

نام انگلیسی : 2- نیترو thiophene

فرمول: C4H3NO2S

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.