سیگما : cds005380

نام: 7-​ هیدروکسی -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​3-​ایزو کوینولین -​4- کربوکسیلیک اسید متیل استر هیدرو کلرید

نام انگلیسی : 7-​Hydroxy-​1,2,3,4-​tetrahydro-​3-​isoquinoline-​4-​carboxylic acid methyl ester hydrochloride

فرمول: C11H14ClNO3

 

سیگما : 284297

نام: 2- مرکاپتو ایمیدازول

نام انگلیسی : 2-Mercaptoimidazole

فرمول: C3H4N2S

 

سیگما : p36959

نام: N- فنیل اوره

نام انگلیسی : N-Phenylurea

فرمول: C6H5NHCONH2

 

سیگما : l5125

نام: N- لائوریل سارکوزین سدیم سالت

نام انگلیسی : N-Lauroylsarcosine sodium salt

فرمول: CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa

 

سیگما : cds003548

نام: 3,4-​ دی متوکسی -​5-​ هیدروکسی بنزویک اسید متیل استر

نام انگلیسی : 3,4-​dimethoxy-​5-​hydroxybenzoic acid methyl ester

فرمول: C10H12O5

 

سیگما : 02391

نام: M اتان

نام انگلیسی : Methane

فرمول: CH4

 

سیگما : 360627

نام: پلی ( وینیل الکل )

نام انگلیسی : Poly(vinyl alcohol)

فرمول: [-CH2CHOH-]n

 

سیگما : 259969

نام: 2-​برومو فنیل استونیتریل

نام انگلیسی : 2-​Bromophenylacetonitrile

فرمول: BrC6H4CH2CN

 

سیگما : cds006543

نام: 4-​برومو بنزیل سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 4-​Bromobenzylsulfonyl chloride

فرمول: C7H6BrClO2S

 

سیگما : cds019987

نام: 7-​ هیدروکسی -​1,2,3,4-​ تترا هیدرو کوینولین

نام انگلیسی : 7-​Hydroxy-​1,2,3,4-​tetrahydroquinoline

فرمول: C9H11NO

 

سیگما : 168114

نام: 4- ترت - بوتیل بنزویک هیدرازید

نام انگلیسی : 4-tert-Butylbenzoic hydrazide

فرمول: (CH3)3CC6H4CONHNH2

 

سیگما : w289000

نام: 3-فنیل پروپیل استات

نام انگلیسی : 3-Phenylpropyl acetate

فرمول: CH3CO2(CH2)3C6H5

 

سیگما : phr1203

نام: بنزالدهید

نام انگلیسی : Benzaldehyde

فرمول: C6H5CHO

 

سیگما : bbo000336

نام: 3,4-​ دی کلرو -​6-​ فلورو کوینولین

نام انگلیسی : 3,4-​Dichloro-​6-​fluoroquinoline

فرمول: C9H4Cl2FN

 

سیگما : 13162

نام: بنزیل الکل

نام انگلیسی : Benzyl alcohol

فرمول: C6H5CH2OH

 

سیگما : 09874

نام: آمونیوم یدید

نام انگلیسی : Ammonium iodide

فرمول: NH4I

 

سیگما : 761850

نام: 4-​ هیدروکسی -​6-​ متیل پیریمیدین

نام انگلیسی : 4-​Hydroxy-​6-​methylpyrimidine

فرمول: C5H6N2O

 

سیگما : cds000544

نام: ایزو پروپیل اکتانانت

نام انگلیسی : Isopropyl octanoate

فرمول: C11H22O2

 

سیگما : z0635

نام: روی سولفات هپتا هیدرات

نام انگلیسی : Zinc sulfate heptahydrate

فرمول: ZnSO4 · 7H2O

 

سیگما : 755389

نام: 2-​ فلورو -​3- یودو پیریدین

نام انگلیسی : 2-​Fluoro-​3-​iodopyridine

فرمول: C5H3FIN

 

سیگما : 678627

نام: 3,4-​ دی کلرو بنزیل سولفونیل l کلرید

نام انگلیسی : 3,4-​Dichlorobenzylsulfonyl chloride

فرمول: C7H5Cl3O2S

 

سیگما : 615757

نام: 2- پیکولینیک -d4 اسید

نام انگلیسی : 2-Picolinic-d4 acid

فرمول: C6D4HNO2

 

سیگما : ade000226

نام: 2,5-​ دی کلرو -​3-​ متوکسی ایزو نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 2,5-​Dichloro-​3-​methoxyisonicotinic acid

فرمول: C7H5Cl2NO3

 

سیگما : 295736

نام: کربن تترا فلورید

نام انگلیسی : Carbon tetrafluoride

فرمول: CF4

 

سیگما : p30004

نام: 1- فنیل پی پیرازین e

نام انگلیسی : 1-Phenylpiperazine

فرمول: C10H14N2

 

سیگما : 17980

نام: 9-برومو فنان ترن

نام انگلیسی : 9-Bromophenanthrene

فرمول: C14H9Br

 

سیگما : 202851

نام: بوریک انیدرید

نام انگلیسی : Boric anhydride

فرمول: B2O3

 

سیگما : 196037

نام: 4-ایزو پروپیل بنزیل الکل

نام انگلیسی : 4-Isopropylbenzyl alcohol

فرمول: (CH3)2CHC6H4CH2OH

 

سیگما : 485160

نام: استونیتریل -1-13C

نام انگلیسی : Acetonitrile-1-13C

فرمول: CH313CN

 

سیگما : cds017564

نام: 3-​ آمینو -​4-​ متوکسی پیریدین

نام انگلیسی : 3-​amino-​4-​methoxypyridine

فرمول: C6H8N2O

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.