سیگما : cds009241

نام: 2-​ متیل سولفونیل ال-​5-​ تری فلورو متیل پیریدین

نام انگلیسی : 2-​methylsulfonyl-​5-​trifluoromethylpyridine

فرمول: C7H6F3NO2S

 

سیگما : w243418

نام: اتیل فرمات

نام انگلیسی : Ethyl formate

فرمول: HCOOC2H5

 

سیگما : cds000680

نام: 4′-(فنیل اتینیل ) استو فنون

نام انگلیسی : 4′-(Phenylethynyl)acetophenone

فرمول: C16H12O

 

سیگما : ps215

نام: فنیل مرکوریک هیدروکسی

نام انگلیسی : Phenylmercuric hydroxide

فرمول: C6H6HgO

 

سیگما : cds018569

نام: 2- کلرو -​5- اتینیل - تیوفن

نام انگلیسی : 2-​chloro-​5-​ethynyl-​thiophene

فرمول: C6H3ClS

 

سیگما : 295183

نام: سیکلو پروپان

نام انگلیسی : Cyclopropane

فرمول: C3H6

 

سیگما : cds007447

نام: 5-​برومو -​2-​ فلورو نیکوتینیک اسید

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​2-​fluoronicotinic acid

فرمول: C6H3BrFNO2

 

سیگما : 349399

نام: پلاتینیوم

نام انگلیسی : Platinum

فرمول: Pt

 

سیگما : 141208

نام: 2- کلرو -​3-​ نیترو بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​3-​ نیترو benzoic acid

فرمول: ClC6H3(NO2)CO2H

 

سیگما : 303488

نام: (S)-(−)- بتا - سیترونلول

نام انگلیسی : (S)-(−)-β-Citronellol

فرمول: (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH

 

سیگما : phr1153

نام: تری اتیل سیترات

نام انگلیسی : Triethyl citrate

فرمول: HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2

 

سیگما : 726796

نام: (S)​-​(+)​-​1- سیکلو هگزیل اتیل آمین

نام انگلیسی : (S)​-​(+)​-​1-​Cyclohexylethylamine

فرمول: C6H11CH(CH3)NH2

 

سیگما : a8074

نام: ADA

نام انگلیسی : ADA

فرمول: H2NCOCH2N(CH2CO2H)2

 

سیگما : cds006462

نام: 6-​برومو -​2- کلرو -​ کوینولین

نام انگلیسی : 6-​bromo-​2-​chloro-​quinoline

فرمول: C9H5BrClN

 

سیگما : cds001012

نام: 2-(p- تولیل ) تیو استامید

نام انگلیسی : 2-(p-Tolyl)thioacetamide

فرمول: C9H11NS

 

سیگما : 246239

نام: 6- کلرو ایندول

نام انگلیسی : 6-Chloroindole

فرمول: C8H6ClN

 

سیگما : 427500

نام: M اتیل 4-​ ایمیدازول کربوکسیلات

نام انگلیسی : Methyl 4-​imidazolecarboxylate

فرمول: C5H6N2O2

 

سیگما : cds010158

نام: 6-​برومو -​3-​ متیل کوینولین

نام انگلیسی : 6-​bromo-​3-​methylquinoline

فرمول: C10H8BrN

 

سیگما : 302139

نام: پتاسیم تری فنیل بورهیدرید محلول

نام انگلیسی : Potassium triphenylborohydride solution

فرمول: KB(C6H5)3H

 

سیگما : cds008402

نام: 6-​برومو -​4- کلرو -​2-​ فنیل-​ کوین آزولین e

نام انگلیسی : 6-​bromo-​4-​chloro-​2-​phenyl-​quinazoline

فرمول: C14H8BrClN2

 

سیگما : 736104

نام: 2- نیترو پیریدین

نام انگلیسی : 2- نیترو pyridine

فرمول: C5H4N2O2

 

سیگما : cds000892

نام: 5′- فلورو -2′- متیل استو فنون

نام انگلیسی : 5′-Fluoro-2′-methylacetophenone

فرمول: C9H9FO

 

سیگما : 71318

نام: سدیم بورهیدرید

نام انگلیسی : Sodium borohydride

فرمول: NaBH4

 

سیگما : 169986

نام: 4-​ متوکسی فنیل استونیتریل

نام انگلیسی : 4-​Methoxyphenylacetonitrile

فرمول: CH3OC6H4CH2CN

 

سیگما : 68104

نام: اتیل 2- متیل پنتانوات

نام انگلیسی : Ethyl 2-methylpentanoate

فرمول: CH3CH2CH2CH(CH3)CO2C2H5

 

سیگما : 30633

نام: سدیم 1- دکان سولفونات

نام انگلیسی : Sodium 1-decanesulfonate

فرمول: CH3(CH2)8CH2SO3Na

 

سیگما : anv00230

نام: 4-( ترت - بوتوکسی کربونیل )​ فنیل برونیک اسید , پیناکول استر

نام انگلیسی : 4-(tert-​Butoxycarbonyl)​phenylboronic acid, pinacol ester

فرمول: C17H25BO4

 

سیگما : cds017525

نام: 1-​ بنزو فوران -​5-​ کربالدهید

نام انگلیسی : 1-​benzofuran-​5-​carbaldehyde

فرمول: C9H6O2

 

سیگما : 32707

نام: 4-​(2-​ اتیل -​1-​ متیل هگزیل )​ فنل

نام انگلیسی : 4-​(2-​Ethyl-​1-​methylhexyl)​phenol

فرمول: C15H24O

 

سیگما : 490989

نام: اوره -15N2

نام انگلیسی : Urea-15N2

فرمول: H215NCO15NH2

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.