سیگما : 556300

نام: 2,4,6-​ تری برومو -​3-​ متیل فنل

نام انگلیسی : 2,4,6-​Tribromo-​3-​methylphenol

فرمول: Br3C6H(CH3)OH

 

سیگما : cds013000

نام: 4- آمینو -1,1′- بی فنیل-3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-amino-1,1′-biphenyl-3-carboxylic acid

فرمول: C13H11NO2

 

سیگما : cds005126

نام: 4- ترت - بوتوکسی کربونیل آمینو -​1-​ متیل -​1H-​ ایمیدازول -​2- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 4-tert-​Butoxycarbonylamino-​1-​methyl-​1H-​imidazole-​2-​carboxylic acid

فرمول: C10H15N3O4

 

سیگما : phr1123

نام: ایزو پروپیل میریستات

نام انگلیسی : Isopropyl myristate

فرمول: CH3(CH2)12COOCH(CH3)2

 

سیگما : 34856

نام: دی کلرو m اتان

نام انگلیسی : Dichloromethane

فرمول: CH2Cl2

 

سیگما : 442302

نام: 2,4,5-​ تری کلرو تولوئن

نام انگلیسی : 2,4,5-​Trichlorotoluene

فرمول: C7H5Cl3

 

سیگما : ade000684

نام: 4-​ آلیل -​2- کلرو -​3-​( دی متوکسی متیل )پیریدین

نام انگلیسی : 4-​Allyl-​2-​chloro-​3-​(dimethoxymethyl)​pyridine

فرمول: C11H14ClNO2

 

سیگما : cds020276

نام: 3-​(2- کلرو -​ فنیل)​-​ پیرولیدین

نام انگلیسی : 3-​(2-​Chloro-​phenyl)​-​pyrrolidine

فرمول: C10H12ClN

 

سیگما : cds000394

نام: 8-​ هیدروکسی -​7-​ کوینولین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 8-​Hydroxy-​7-​quinolinecarboxylic acid

فرمول: C10H7NO3

 

سیگما : 687901

نام: 4-​( تری فلورو متوکسی )​فنیل منیزیم بروماید محلول

نام انگلیسی : 4-​(Trifluoromethoxy)​phenylmagnesium bromide solution

فرمول: C7H4BrF3MgO

 

سیگما : 556319

نام: 2- کلرو -​5- فلور o بنزیل بروماید

نام انگلیسی : 2-​Chloro-​5-​fluorobenzyl bromide

فرمول: ClC6H3(F)CH2Br

 

سیگما : 685208

نام: 5- کلرو -​2- یودو آنیلین

نام انگلیسی : 5-​Chloro-​2-​iodoaniline

فرمول: C6H5ClIN

 

سیگما : 151262

نام: اتیل 3- سیانو -​3-​ فنیل پیروات

نام انگلیسی : Ethyl 3-​cyano-​3-​phenylpyruvate

فرمول: C6H5CH(CN)C(O)CO2C2H5

 

سیگما : 631531

نام: 2-​ آمینو -​3-​برومو -​5-​ متیل بنزویک اسید

نام انگلیسی : 2-​Amino-​3-​bromo-​5-​methylbenzoic acid

فرمول: H2NC6H2(Br)(CH3)CO2H

 

سیگما : m14943

نام: 5-​ متوکسی ایندول -​3- کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 5-​Methoxyindole-​3-​carboxaldehyde

فرمول: C10H9NO2

 

سیگما : cds002830

نام: 3- سیانو -​4-​ فلورو بنزن سولفو نامید

نام انگلیسی : 3-​Cyano-​4-​fluorobenzenesulfonamide

فرمول: C7H5FN2O2S

 

سیگما : w312908

نام: بی فنیل

نام انگلیسی : Biphenyl

فرمول: C6H5C6H5

 

سیگما : 324620

نام: لیتیم بیس ( تری m اتیل سیلیل ) آمید

نام انگلیسی : Lithium bis(trimethylsilyl)​amide

فرمول: [(CH3)3Si]2NLi

 

سیگما : sml0657

نام: N-​(6-​ آمینو هگزیل )​-​1-​ نفتالین سولفو نامید هیدرو کلرید

نام انگلیسی : N-​(6-​Aminohexyl)​-​1-​naphthalenesulfonamide hydrochloride

فرمول: C16H22N2O2S · HCl

 

سیگما : 736759

نام: 3-​( آمینو متیل )​ تترا هیدرو فوران

نام انگلیسی : 3-​(Aminomethyl)​tetrahydrofuran

فرمول: C5H11NO

 

سیگما : 209864

نام: 4- ترت - بوتیل آنیلین

نام انگلیسی : 4-tert-Butylaniline

فرمول: (CH3)3CC6H4NH2

 

سیگما : 05211

نام: سدیم هیدروکسی محلول

نام انگلیسی : Sodium hydroxide solution

فرمول: NaOH

 

سیگما : 493503

نام: وینیل -d3 بروماید

نام انگلیسی : Vinyl-d3 bromide

فرمول: D2C=CDBr

 

سیگما : 40551

نام: 2-​(2-​ متوکسی فنوکسی )​ اتیل آمین هیدرو کلرید منوهیدرات

نام انگلیسی : 2-​(2-​Methoxyphenoxy)​ethylamine hydrochloride monohydrate

فرمول: C9H13NO2 · HCl · H2O

 

سیگما : 422851

نام: اتیلن -d4

نام انگلیسی : Ethylene-d4

فرمول: CD2=CD2

 

سیگما : n1143

نام: 1-​(4-​ نیترو فنیل)​ گلیسیرین

نام انگلیسی : 1-​(4-​ نیترو phenyl)​glycerol

فرمول: O2NC6H4CH(OH)CH(OH)CH2OH

 

سیگما : 77913

نام: (R)-(−)-1- متوکسی -2- پروپانول

نام انگلیسی : (R)-(−)-1-Methoxy-2-propanol

فرمول: C4H10O2

 

سیگما : w504807

نام: M اتیل استئارات

نام انگلیسی : Methyl stearate

فرمول: CH3(CH2)16CO2CH3

 

سیگما : 103160

نام: 2-​ هیدروکسی بنزو فنون

نام انگلیسی : 2-​Hydroxybenzophenone

فرمول: HOC6H4COC6H5

 

سیگما : v900023

نام: پتاسیم دی سولفات

نام انگلیسی : Potassium disulfate

فرمول: K2S2O7

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.