سیگما : cds009932

نام: 2-​برومو -​N-​ فنیل استامید

نام انگلیسی : 2-​bromo-​N-​phenylacetamide

فرمول: C8H8BrNO

 

سیگما : b75409

نام: 9-برومو فنان ترن

نام انگلیسی : 9-Bromophenanthrene

فرمول: C14H9Br

 

سیگما : 658219

نام: 2,6-​ دی کلرو پیریدین -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2,6-​Dichloropyridine-​3-​carboxylic acid

فرمول: C6H3Cl2NO2

 

سیگما : 245895

نام: M اتیل نونا نوئات

نام انگلیسی : Methyl nonanoate

فرمول: CH3(CH2)7COOCH3

 

سیگما : 436925

نام: 5-​(4-​برومو فنیل)​ فورفورال

نام انگلیسی : 5-​(4-​Bromophenyl)​furfural

فرمول: C11H7BrO2

 

سیگما : 35210

نام: 3,4- دی کلرو آنیلین

نام انگلیسی : 3,4-Dichloroaniline

فرمول: Cl2C6H3NH2

 

سیگما : 02877

نام: اتانول محلول

نام انگلیسی : Ethanol solution

فرمول: C2H5OH

 

سیگما : v000130

نام: پتاسیم یدید

نام انگلیسی : Potassium iodide

فرمول: KI

 

سیگما : 558788

نام: 2- اتینیل تولوئن

نام انگلیسی : 2-Ethynyltoluene

فرمول: CH3C6H4C≡CH

 

سیگما : c58703

نام: 4- کلرو -​3-​ نیترو بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-​Chloro-​3-​ نیترو benzaldehyde

فرمول: ClC6H3(NO2)CHO

 

سیگما : cds001563

نام: (3- کلرو فنوکسی ) استیک اسید

نام انگلیسی : (3-​Chlorophenoxy)​acetic acid

فرمول: C8H7ClO3

 

سیگما : 736937

نام: 4-​برومو -​7-​ متوکسی -​1-​ایندانون

نام انگلیسی : 4-​Bromo-​7-​methoxy-​1-​indanone

فرمول: C10H9BrO2

 

سیگما : 89426

نام: 3- سولفو -N- سوکسنیمیدیل بنزوات سدیم سالت

نام انگلیسی : 3-Sulfo-N-succinimidyl benzoate sodium salt

فرمول: C11H8NNaO7S

 

سیگما : 561665

نام: 3- فلور o فنیل منیزیم بروماید محلول

نام انگلیسی : 3-​Fluorophenylmagnesium bromide solution

فرمول: FC6H4MgBr

 

سیگما : a2585

نام: آمونیوم سولفامات

نام انگلیسی : Ammonium sulfamate

فرمول: NH4SO3NH2

 

سیگما : jrd0415

نام: 2-​ بنزیل -​4-​ فلورو فنل

نام انگلیسی : 2-​Benzyl-​4-​fluorophenol

فرمول: C13H11FO

 

سیگما : m84410

نام: 5-​M اتیل -​2- تیوفن کربوکسالدهید

نام انگلیسی : 5-​Methyl-​2-​thiophenecarboxaldehyde

فرمول: C6H6OS

 

سیگما : cds004585

نام: 2-​ اتوکسی -​4-پیریدین کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 2-​ethoxy-​4-​pyridinecarboxylic acid

فرمول: C8H9NO3

 

سیگما : c39903

نام: 2- کلرو اتانول

نام انگلیسی : 2-Chloroethanol

فرمول: ClCH2CH2OH

 

سیگما : 96483

نام: روی یدید

نام انگلیسی : Zinc iodide

فرمول: ZnI2

 

سیگما : jrd0067

نام: 1-​(4-​ فلورو بنزیل )​-​5-​ متیل -​1H-​ پیرازول -​3- کربوکسیلیک اسید

نام انگلیسی : 1-​(4-​Fluorobenzyl)​-​5-​methyl-​1H-​pyrazole-​3-​carboxylic acid

فرمول: C12H11FN2O2

 

سیگما : 569542

نام: تولوئن -d8

نام انگلیسی : Toluene-d8

فرمول: C6D5CD3

 

سیگما : cds008394

نام: کوینولین -​4- کربوکسیلیک اسید هیدرازید

نام انگلیسی : quinoline-​4-​carboxylic acid hydrazide

فرمول: C10H9N3O

 

سیگما : 718300

نام: 5-​برومو -​1-​ متیل ایندول

نام انگلیسی : 5-​Bromo-​1-​methylindole

فرمول: C9H8BrN

 

سیگما : cds005934

نام: (4-​ آلیل آمینو کربونیل )​بنزن برونیک اسید

نام انگلیسی : (4-​allylaminocarbonyl)​benzeneboronic acid

فرمول: C10H12BNO3

 

سیگما : 572829

نام: 3-​ هیدروکسی -​4-​( هیدروکسی متیل )​-​5-​( هیدروکسی متیل -​d2)-2- متیل پیریدین

نام انگلیسی : 3-​Hydroxy-​4-​(hydroxymethyl)​-​5-​(hydroxymethyl-​d2)-2-methylpyridine

فرمول: C8H9D2NO3

 

سیگما : 562882

نام: 4- پروپیل بنزالدهید

نام انگلیسی : 4-Propylbenzaldehyde

فرمول: CH3CH2CH2C6H4CHO

 

سیگما : 293288

نام: 1- پروپانول

نام انگلیسی : 1-Propanol

فرمول: CH3CH2CH2OH

 

سیگما : 50722

نام: آمونیوم سولفات 1 M محلول

نام انگلیسی : Ammonium sulfate 1 M solution

فرمول: -

 

سیگما : cds019380

نام: 3-​(4-​ متوکسی -​ فنیل)​-​ دی هیدرو -​ فوران -​2,5- دیون

نام انگلیسی : 3-​(4-​Methoxy-​phenyl)​-​dihydro-​furan-​2,5-​dione

فرمول: C11H10O4

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.